PASIŪLYMAS

DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. X-764 2, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 STRAIPSNIŲ IR DEŠIMTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 341, 351 STRAIPSNIAIS IR PRIEDU

 ĮSTATYMO PROJEKTO XIIIP-2577(2)

2018-11-28

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

6

4

 

Argumentai: Siekiant tinkamai perkelti 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo direktyvos nuostatas dėl individualaus nuotekų tvarkymo aglomeracijose ir atsižvelgiant į Europos Komisijos darbo tvarka pateiktą direktyvos 5 straipsnio nuostatų aiškinimą, siūloma Projekte nustatyti, kad „reikalavimas individualiuose nuotekų tvarkymo įrenginiuose užtikrinti nuotekų išvalymą iki toje aglomeracijoje, viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo taršos leidimuose arba taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose nustatytų keliamų reikalavimų netaikomas, jei nustatoma, kad į Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius miestų nuotekų valymo įrenginius patenkančiose nuotekose bendras fosforo kiekis ir bendras azoto kiekis sumažinamas bent  po75 procentus.“

 

 

Pasiūlymas: Siūloma išbraukti 6 straipsnio 4 dalį, o 3 dalį papildyti ir išdėstyti taip:

„3. Kai aglomeracijoje centralizuotųjų nuotekų surinkimo sistemų įrengimas neduos naudos aplinkai arba centralizuotųjų geriamojo vandens tiekimo sistemų ir (arba) centralizuotųjų nuotekų surinkimo sistemų įrengimo nepateisina argumentuotai pagrįsta didelė tokios sistemos įrengimo kaina ir tai ekonomiškai pagrįsta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plane, tokiose planu išskirtose teritorijose turi būti numatytas individualus geriamojo vandens išgavimas ir naudojimas ir (arba) nuotekų tvarkymas nuotekų valymo ar kaupimo įrenginiais, kurie leidžia užtikrinti nuotekų išvalymą iki toje aglomeracijoje, viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo taršos leidimuose arba taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose nustatytų keliamų reikalavimų. Reikalavimas individualiuose nuotekų tvarkymo įrenginiuose užtikrinti nuotekų išvalymą iki toje aglomeracijoje, viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo taršos leidimuose arba taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose nustatytų keliamų reikalavimų netaikomas, jei nustatoma, kad į Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius miestų nuotekų valymo įrenginius patenkančiose nuotekose bendras fosforo kiekis  ir bendras azoto kiekis sumažinamas bent  po 75 procentus .“

4. Aglomeracijose, kuriose nuotekų valymo įrenginių nuotekose bendras fosforo kiekis ir bendras azoto kiekis sumažinamas bent po 75 procentus, individualiems nuotekų valymo įrenginiams nebūtina taikyti reikalavimų, išdėstytų šio įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje.

2.

11

2

7

Argumentai: Atsižvelgiant į tai, kad išbraukiama 6 straipsnio 4 dalis ir patikslinama 6 straipsnio 3 dalis, siūloma išbraukti 11 (galiojančio įstatymo 23) straipsnio 2 dalies 7 punktą.

 

Pasiūlymas: Siūloma išbraukti 11 (23) straipsnio 2 dalies 7 punktą:

7) užtikrinti, kad asmens vykdomas individualusis geriamojo vandens išgavimas ir (arba) individualusis nuotekų tvarkymas atitiktų teisės aktuose nustatytus geriamojo vandens išgavimo ir (arba) nuotekų tvarkymo reikalavimus, o savivaldybių tarybų patvirtintose aglomeracijose individualusis nuotekų tvarkymas atitiktų nuotekų išvalymą iki toje aglomeracijoje viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo taršos leidimuose arba taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose nustatytų reikalavimų. Aglomeracijose, kuriose nuotekų valymo įrenginių nuotekose bendras fosforo kiekis ir bendras azoto kiekis sumažinamas bent po 75 procentus, individualiems nuotekų valymo įrenginiams nebūtina taikyti reikalavimų, išdėstytų šiame punkte.

 

 

 

 

Teikia

 

Seimo narys                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Kęstutis Mažeika