LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Socialinių reikalų ir darbo komitetas

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠEIMYNŲ ĮSTATYMO NR. XI-681 3, 4, 5, 8, 15 IR 17 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO Nr. XIVP-2518

 

2023-03-17  Nr. 103-P-11

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Justas Džiugelis – komiteto pirmininkas, Rima Baškienė, Algimantas Dumbrava, Angelė Jakavonytė, Vaida Giraitytė-Juškevičienė, Vilija Aleknaitė-Abramikienė, Monika Ošmianskienė, Algirdas Sysas, Jonas Varkalys; komiteto biuras: Evelina Bulotaitė – biuro vedėja, patarėjos: Dalia Aleksejūnienė, Diana Jonėnienė, Asta Kazlauskienė, Ieva Kuodienė; kviestieji asmenys: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai: Ana Selčinskienė – ministerijos kanclerė, Indrė Akaveckienė – Teisėkūros grupės vyresnioji patarėja, Aurelija Balandė – Piniginės paramos grupės vyr. specialistė, Sandra Čergelytė – Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės grupės patarėja, Jurgita Čiuladaitė-Pritulskienė – Tikslinės pagalbos grupės vyresnioji patarėja, Svajūnė Gaidamavičienė – Pensijų grupės vyresnioji patarėja, Jurgita Gajauskienė – Socialinių paslaugų grupės vyresnioji patarėja, Aistė Gerikaitė-Šukienė – Užsieniečių integracijos grupės vyresnioji patarėja, Svetlana Kulpina – Piniginės paramos grupės vadovė, Jovita Kuzmickienė – Socialinių paslaugų grupės patarėja, Giedrė Mikalauskienė – Šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupės vyresnioji patarėja, Marius Mulma – Teisėkūros grupės vadovas, Jolanta Sakalauskienė – Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės grupės vadovė, Violeta Toleikienė – Socialinių paslaugų grupės vadovė, Eitvydas Zurba – Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės grupės vyresnysis patarėjas.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2023-03-13

1

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.    Siūlytina redakciniu aspektu tikslinti projekto 1 straipsniu keičiamo Šeimynų įstatymo 3 straipsnio 4 dalį, žodžių junginį „Savivaldybės mero ar jo įgalioto savivaldybės administracijos direktoriaus“ dėstant daugiskaita, nes iš projekto 1 straipsniu siūlomos formuluotės nėra aišku, tarp kokių subjektų turi būti sudaromas tarpusavio rašytinis susitarimas.

 

Pritarti.

Pasiūlymas. Pakeisti projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 3 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Šeimynoje globojami (rūpinami) ar laikinai apgyvendinami tos savivaldybės teritorijoje, kurioje įsteigta šeimyna, likę be tėvų globos vaikai. Savivaldybės mero ar jo įgalioto Savivaldybių merų ar jų įgaliotų savivaldybės administracijos direktoriaus direktorių rašytiniu tarpusavio sutarimu dėl likusių be tėvų globos vaikų apgyvendinimo ir jų globos (rūpybos) šeimynoje finansavimo užtikrinimo bei finansinės ir materialinės pagalbos šeimynos veiklai užtikrinimo šeimynoje gali būti globojami (rūpinami) ar laikinai apgyvendinami ir kitos savivaldybės teritorijoje likę be tėvų globos vaikai. Kitos savivaldybės teritorijoje įsteigtoje šeimynoje vaikai apgyvendinami be savivaldybės mero ar jo įgalioto savivaldybių merų ar jų įgaliotų savivaldybės administracijos direktoriaus direktorių rašytinio tarpusavio sutarimo dėl likusių be tėvų globos vaikų apgyvendinimo ir jų globos (rūpybos) šeimynoje finansavimo užtikrinimo bei finansinės ir materialinės pagalbos šeimynos veiklai užtikrinimo, jeigu neišskiriami broliai ir seserys.“

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2023-03-13

7,

7,

7

1,

4,

5

 

N

2. Atsižvelgiant į tai, kad projektu siūlomu teisiniu reguliavimu yra keičiamas laikinąją globą (rūpybą) skiriantis subjektas (iš savivaldybės administracijos direktoriaus į merą), pildytinos projekto 7 straipsniu dėstomos įstatymo baigiamosios nuostatos, nurodant, kad šiuo įstatymu keičiamo Šeimynų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktyje nurodytas 3 metų vaiko globėjo (rūpintojo) pareigų vykdymas apima laikotarpį, kai asmuo vaiko globėju (rūpintoju) buvo paskirtas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

 

Pritarti.

Pasiūlymas. Pakeisti projekto 7 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, taikymas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 4 5 dalį, įsigalioja 2023 m. balandžio 1 d.

2. Šio įstatymo nuostatos pradedamos taikyti, kai 2023 m. naujai išrinktos savivaldybių tarybos susirenka į pirmuosius posėdžius. Iki pirmųjų 2023 m. naujai išrinktų savivaldybių tarybų posėdžių taikomos iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos galiojusios Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymo nuostatos.

3. Iki šio įstatymo taikymo dienos pradėtos su šeimynos veikla susijusios procedūros baigiamos pagal Šeimynų įstatymo nuostatas, galiojusias iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

4. Šiuo įstatymu keičiamo Šeimynų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktyje nurodytas ne trumpesnis kaip 3 metų vaiko globėjo (rūpintojo) pareigų vykdymas apima laikotarpį, kai asmuo vaiko globėju (rūpintoju) buvo paskirtas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

4. 5. Socialinės apsaugos ir darbo ministras, savivaldybių  institucijos ir savivaldybių merai iki 2023 m. kovo 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.“

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai: nepaskirta.

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai: pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms.

8. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: Justas Džiugelis.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: nepateikta.

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas įstatymo projektas, jo lyginamasis variantas.

 

Komiteto pirmininkas                                                                         (Parašas)                                                                      Justas Džiugelis

 

 

Patarėja Asta Kazlauskienė