LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Sveikatos reikalų komitetas

 

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 5, 8, 9, 10, 12, 121, 15, 17, 21, 22, 23, 26 ir 30 straipsnių ir II skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 31 straipsniu įstatymo projektO XIVP-2341

 

2023-04-19  Nr. 111-P-8

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto pirmininkas A. Matulas, Komiteto pirmininko pavaduotojas R. Žemaitaitis, Komiteto nariai P. Kuzmickienė, O. Leiputė, M. Navickienė, M. Puidokas, J. Sejonienė, L. Slušnys, Z. Streikus, R. Šalaševičiūtė (nedalyvavo balsavime), A. Veryga.

Komiteto biuras: patarėja, pavaduojanti vedėją, K. Civilkienė, patarėjos B. Sesickienė, V. Valainytė, padėjėjos M. Neverkevičienė, D. Žukauskė.

Kviestieji asmenys: Respublikos Prezidento patarėjas P. Gradeckas, Ministro Pirmininko patarėja sveikatos apsaugos ir neįgaliųjų klausimais Ž. Gudlevičienė, sveikatos apsaugos viceministras A. Pečkauskas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovės A. Storpirštienė, A. Oraitė, V. Meldžiukaitė, M. Domeikienė, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai G. Kacevičius, N. Norkūnaitė Sasnauskienė, S. Adamkevičiūtė, E. Stropus, T. Ragauskas, E. Galčiūtė, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas V. Kalinauskas, Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas prof. A. Utkus.

.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2022-12-20

1

 

 

   Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.    Atsižvelgus į Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje apibrėžtą sąvoką ,,valstybinis socialinis draudimas“, projekto 1 straipsniu keičiamo Sveikatos draudimo įstatymo (toliau – keičiamas įstatymas) 2 straipsnio 5 dalyje prieš žodį ,,socialinio“ įrašytinas žodis ,,valstybinio“.

 

Pritarti

 

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2022-12-20

2

 

2

2.    Derinant projekto nuostatas tarpusavyje, projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 31 straipsnio 2 punkte vietoj žodžio „apmokėti“ įrašytinas žodis „kompensuoti“ (taip, kaip siūloma nustatyti ir keičiamo įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje, 5 straipsnyje, II skyriaus pavadinime ir kitose nuostatose). Analogiško turinio pastaba taikytina ir projekto 6 straipsniu keičiamo įstatymo 9 straipsnio 5, 6 ir 8 dalių nuostatoms.

Pritarti iš dalies

Kai kurios įstatymo projekto nuostatos patikslintos, atsižvelgus į tai, kad sveikatos priežiūros įstaigoms apmokama už paslaugų teikimą, o apdraustiesiems - kompensuojamos sveikatos priežiūros išlaidos

3.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2022-12-20

17

 

 

3.    Atsižvelgus į projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 5 straipsnio pakeitimus, atitinkamai tikslintina ir keičiamo įstatymo 43 straipsnio 1 dalis, žodį „gydytojas“ keičiant formuluote „asmens sveikatos priežiūros specialisto, kuriam teisės aktais, reguliuojančiais jo profesines teises, suteikta teisė nustatyti sveikatos būklę ir diagnozuoti ligas bei sveikatos sutrikimus“.

Pritarti

Projektas papildytas nauju 17 straipsniu, kuriuo keičiama įstatymo 43 straipsnio 1 dalis

4.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2022-12-20

 

 

 

4.    Atkreiptinas dėmesys, kad sutampa II skyriaus ir 9 straipsnio pavadinimai.

Pritarti

II skyriaus pavadinimas patikslintas:

„II SKYRIUS

PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS KOMPENSUOJAMA SVEIKATOS PRIEŽIŪRA IR TARPVALSTYBINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS“.

 

5.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2022-12-20

6

4

 

5.    Tikslintinos projekto 6 straipsniu keičiamo įstatymo 9 straipsnio 4 dalies nuostatos, kadangi 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 1, 2, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 straipsnių, ketvirtojo ir penktojo skirsnių pavadinimų pakeitimo ir įstatymo papildymo 20-1 straipsniu įstatymui Nr. XIII-1261, buvo atsisakyta sąvokų „nedarbingas asmuo“, „iš dalies darbingas asmuo“ (jas pakeitė sąvokos „asmuo, kuriam nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis“ bei „asmuo, kuriam nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis“). Tačiau kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad projektas įsigalios 2024 m. sausio 1 d., o Seime svarstomas Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 pakeitimo įstatymas (projekto Nr. XIVP-2014(2), kuriuo sąvoka ,,darbingumo lygis“ keičiama į sąvoką ,,dalyvumo lygis“ ir kurio įsigaliojimas taip pat numatytas 2024 m. sausio 1 d. Todėl atsižvelgus į tai ir siekiant teisėkūros ekonomiškumo, kartu turėtų būti tikslinamos ne tik šios dalies, bet ir kitos keičiamo įstatymo nuostatos, kuriose vartojamos sąvokos „darbingumo lygis“ „specialiųjų poreikių lygis“, „neįgalumas“ ar teikiama nuoroda į Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą ir kt. (vartoti tokias sąvokas ir teikti tokias nuorodas taip, kaip siūloma Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 6 ir 8 dalyse).

Pritarti iš dalies

6 straipsniu keičiamo įstatymo 9 straipsnio 4 dalies ir kitos projekto nuostatos patikslintos, atsižvelgus į 2024 m. sausio 1 d. įsigaliosiantį Asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų

įstatymą, kuriuo keičiamos sąvokos, susijusios su asmenimis su negalia ir jų garantijomis.

Atsižvelgus į tai, kad minėto įstatymo 3 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad atitinkamos kituose teisės aktuose vartojamos sąvokos yra prilyginamos šiame įstatyme naujai įtvirtintoms sąvokoms, šiuo įstatymo projektu siūlytina nekeisti visų Sveikatos draudimo įstatyme vartojamų sąvokų, susijusių su asmenimis su negalia.

6.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2022-12-20

6

8

 

6.    Siekiant teisinio aiškumo, projekto 6 straipsniu keičiamo įstatymo 9 straipsnio 8 dalį reikėtų patikslinti, aiškiau atskleidžiant jos turinį. Pavyzdžiui, nėra aiškus „naujo profilio stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų“ turinys bei jų santykis su sveikatos apsaugos ministro tvirtinamu Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašu. Jeigu turimos tiesiog tos stacionarios asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios dar nėra įtrauktos į minėtąjį sąrašą, galbūt taip reikėtų aiškiai ir nurodyti. Be to, reikėtų patikslinti minėtąją nuostatą nurodant, kad ne kompensuojamos paslaugos teikiamos gavus atitinkamą leidimą, o kad teikiamos (naujos) paslaugos kompensuojamos tik tuo atveju, kai iki jų teikimo pradžios yra gautas leidimas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

Nepritarti

         Projekto 6 straipsniu keičiamo įstatymo 9 straipsnio 8 dalis nekeičiama, ši nuostata yra galiojančiame įstatyme ir jos taikymas nesukelia teisinio neaiškumo.

Ši nuostata detalizuota 2010-12-29 SAM įsakymu „Dėl leidimų teikti iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamas naujo profilio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas išdavimo tvarkos aprašo ir komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ Nr. V-1145. Naujo profilio stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos  Apraše suprantamos kaip stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios nebuvo apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų iki įpareigojimo gauti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos leidimą įsigaliojimo. Prie naujo profilio paslaugų nepriskiriamos dienos stacionaro ir dienos chirurgijos paslaugos.

        Kartu atkreipiame dėmesį, kad naujo profilio stacionarinė paslauga gali būti kompensuojama tik tuomet, jei ji įtraukta į Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą, jei ji atitinka LRV 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu „Dėl privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų sąrašo patvirtinimo“ Nr. 370 ir jei dėl šios paslaugos gautas leidimas.

7.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2022-12-20

8

 

 

7.    Projekto 8 straipsniu keičiamo įstatymo 12 straipsnio pavadinime ir straipsnio 2 sakinyje po žodžio „priemonių“ įrašytinas žodis „išlaidų“.

Pritarti

 

8.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2022-12-20

14

 

 

8.    Atsižvelgus į tai, kad projekto 14 straipsniu keičiama daugiau kaip pusė keičiamo įstatymo 23 straipsnio dalių, visas 23 straipsnis dėstytinas iš naujo.

Pritarti

 

9.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2022-12-20

18

3

 

9.    Projekto 17 straipsnio 3 dalyje po žodžio ,,papildyto“ įrašytini žodžiai ,,Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo“.

Pritarti

 

10.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2021-09-23

 

 

 

Įvertinę projektą dėl jo atitikties Konstitucijai, įstatymams, Europos Sąjungos teisės aktams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1.         Derinant projekto terminiją su galiojančių įstatymų nuostatomis, projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje vietoj žodžių „visuomenei pavojingą veiką“ įrašytini žodžiai „baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką“, o vietoj žodžių „priverčiamosios medicininio pobūdžio priemonės“ – žodžiai „priverčiamosios medicinos priemonės“.

 

Atsižvelgti

2022 m. balandžio 21 d. priimtu Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymu Nr. XIV-1042 atlikti keičiamo įstatymo 6 straipsnio 5 ir 6 dalių pakeitimai apima šiuo projektu siūlomus minėtų dalių pakeitimus. Atsižvelgiant į tai, šiuo straipsniu siūlomi pakeitimai nebeaktualus.   

 

 

 

11.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2021-09-23

 

 

 

2.        Projekto 2 straipsnio 2 dalyje minimi pareigų pavadinimai tikslintini atsižvelgiant į Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – rekomendacijų), 6.1. papunktį, kuriame įtvirtinta, kad pirmą kartą tekste minimas pareigų pavadinimas negali būti trumpinamas.

 

Nepritarti

Vadovaujantis šiuo metu galiojančių Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2021 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 1R-388 redakcija) 112 punktu, teisės akte nurodant pareigų pavadinimą, jis paprastai rašomas be žodžių „Lietuvos Respublikos“ ar „Lietuvos“.

Be to, 2022 m. balandžio 21 d. priimtu Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymu Nr. XIV-1042 atlikti keičiamo įstatymo 6 straipsnio 5 ir 6 dalių pakeitimai apima šiuo projektu siūlomus minėtų dalių pakeitimus. Atsižvelgiant į tai, šiuo straipsniu siūlomi pakeitimai nebeaktualus.  

12.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2021-09-23

7

2

3

3.        Atsižvelgiant į tai, kad projektu keičiamo įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje išvardintiems subjektams nėra taikoma specialiosios medicininės paskirties maisto produktų 100 procentų bazinės kainos kompensacija, siūlytina tikslinti projekto 4 straipsniu keičiamo įstatymo 10 straipsnio 3 dalį, nurodant, kad vaistai ir medicinos pagalbos priemonės gali būti kompensuojamos ir straipsnio 2 dalyje nepaminėtiems asmenims, turintiems tam tikrų ligų, sindromų ar būklių, tuo tarpu specialiosios paskirties maisto kompensacija turėtų būti siejama tik su asmens liga, sindromu ar būkle, bet ne jo priskyrimu / nepriskyrimu straipsnio 2 dalyje išvardintiems subjektams.

 

Pritarti

 

13.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2021-09-23

7

2

 

4. Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis rekomendacijų 83 punktu, projekto 4 straipsniu keičiamo įstatymo 10 straipsnis dėstytinas nauja redakcija, kadangi keičiama daugiau nei pusė straipsnio sudėtinių dalių.

 

Pritarti

Siūloma sujungti įstatymo projektus Nr. XIVP-865 ir Nr. XIVP-2341 bei teikti Seimui patobulintą įstatymo projektą XIVP-2341(2), įstatymo projekto XIVP-865 nuostatas integruojant į įstatymo projektą Nr. XIVP-2341(2).

 

14.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2021-09-23

7

2

 

5.        Projekto 4 straipsnio 2 dalies pakeitimų esmėje po žodžio „pakeisti“ įrašytinas skaičius ir žodis „10 straipsnio“. Analogiško turinio pastaba teiktina ir dėl projekto 4 straipsnio 3 ir 4 dalių.

 

Atsižvelgti

Straipsnį siūlytina dėstyti nauja redakcija, pasiūlymas neaktualus.

įstatymo projektus Nr. XIVP-865 ir Nr. XIVP-2341 bei teikti Seimui patobulintą įstatymo projektą XIVP-2341(2), įstatymo projekto XIVP-865 nuostatas integruojant į įstatymo projektą Nr. XIVP-2341(2).

15.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2021-09-23

7

2

8

6.        Siekiant suvienodinti įstatyme vartojamus terminus, projekto 4 straipsniu keičiamo įstatymo 10 straipsnio 7 dalyje prieš žodį „rinkoje“ siūlytina įrašyti žodį „Respublikos“, kadangi galiojančioje įstatymo redakcijoje yra vartojamas terminas „Lietuvos Respublikos rinka“.

 

Pritarti

Seimui 2022 m. gruodžio 15 d. priėmus Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 10 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIV-1688, įstatymo 10 straipsnis papildytas 7 dalimi, įsigaliosiančia 2023 m. liepos 1 d. Atsižvelgiant į tai, taip pat tikslintina projektu siūlomos dalies numeracija:

7. 8. Į Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą įrašomi tik Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos rinkoje notifikuoti specialiosios medicininės paskirties maisto produktai.  Specialiosios medicininės paskirties maisto produktai apdraustiesiems kompensuojami pagal šio straipsnio 1, 3 ir 6 dalių nuostatas, taikant mutatis mutandis Farmacijos įstatyme nustatytą medicinos pagalbos priemonių kompensavimo tvarką.“ 

 

16.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2021-09-23

 

 

 

7. Atsižvelgiant į tai, kad Sveikatos apsaugos ministerijos kompetencijai priklauso valstybės politikos privalomojo sveikatos draudimo srityje formavimas, organizavimas, koordinavimas ir jos įgyvendinimo kontroliavimas, bei į tai, kad įstatymo įgyvendinimui reikės papildomų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų (o šio fondo biudžetas šiuo metu jau yra planuojamas), dėl teikiamo įstatymo projekto turėtų būti gauta Vyriausybės išvada.

 

Pritarti

Vyriausybės išvada dėl įstatymo projekto XIVP-865 pateikta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 925.

17.

Teisingumo ministerijos Europos Sąjungos teisės grupė,

2021-10-05

 

1

2

 

Įvertinę Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 6, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-865 (toliau – Projektas) atitiktį Europos Sąjungos teisei, pažymime, kad pagal Nuorodų į Europos Sąjungos teisės aktus teikimo teisės aktuose reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1R‑72 „Dėl Nuorodų į Europos Sąjungos teisės aktus teikimo teisės aktuose reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 19 punktą teisės aktuose, kuriais ES teisės aktai neįgyvendinami, nurodomas pirminis ES teisės aktas ir pažymima, kad ES teisės aktas nurodomas su visais pakeitimais. Atsižvelgdami į tai prašytume patikslinti Projekto 1 straipsnį, kuriuo siūloma papildyti Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2 straipsnį 16 dalimi, prie nuorodos į 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 609/2013 dėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų, specialiosios medicininės paskirties maisto produktų ir viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti ir kuriuo panaikinami Tarybos direktyva 92/52/EEB, Komisijos direktyvos 96/8/EB, 1999/21/EB, 2006/125/EB ir 2006/141/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/39/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 41/2009 ir (EB) Nr. 953/2009 pridedant prierašą „su visais pakeitimais“.

 

Pritarti

Seimui 2022 m. gruodžio 15 d. priėmus Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 10 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIV-1688, įstatymo 2 straipsnis papildytas 17 dalimi. Atsižvelgiant į tai, taip pat tikslintina projektu siūlomos dalies numeracija:

16. 17. Specialiosios medicininės paskirties maisto produktai – kaip ši sąvoka apibrėžta 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 609/2013 dėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų, specialiosios medicininės paskirties maisto produktų ir viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti ir kuriuo panaikinami Tarybos direktyva 92/52/EEB, Komisijos direktyvos 96/8/EB, 1999/21/EB, 2006/125/EB ir 2006/141/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/39/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 41/2009 ir (EB) Nr. 953/2009 su visais pakeitimais.“

Si8loma sujungti įstatymo projektus Nr. XIVP-865 ir Nr. XIVP-2341 bei teikti Seimui patobulintą įstatymo projektą XIVP-2341(2), įstatymo projekto XIVP-865 nuostatas integruojant į įstatymo projektą Nr. XIVP-2341(2).

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

 

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo narė J. Sejonienė,
2021-10-29

7

2

6

 

Pasiūlymas teikiamas siekiant suvienodinti asmenų, kuriems priklauso paciento priemokos kompensacija iš valstybės biudžeto ir asmenų, kuriems ji nepriklauso, padėtį įsigyjant kompensuojamuosius vaistinius preparatus ir įgyvendinat „Pirmo paskyrimo“ taisyklę. Siūloma nustatyti, kad asmenims, kuriems priklauso paciento priemokos kompensacija iš valstybės biudžeto pagal Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 10 straipsnio 6 dalį, priemoka nebūtų kompensuojama tais atvejais, kai pacientas Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 8 straipsnio 101 dalyje nurodytomis sąlygomis atsisako įsigyti kompensuojamąjį vaistinį preparatą su mažiausia paciento priemoka t. y. asmenims, kuriems priklauso vaistinio preparato priemokos kompensacija, atsisakiusiems įsigyti kompensuojamąjį vaistinį preparatą su mažiausia paciento priemoka, kito recepte nurodyto bendrinio pavadinimo, stiprumo ir farmacinės formos kompensuojamojo vaistinio preparato priemoka jiems nebūtų kompensuojama ir būtų nustatytas nuoseklus teisinis reguliavimas suvienodinant prieinamumo sąlygas, asmenis įsigyjant kompensuojamuosius vaistinius preparatus ir įgyvendinat „Pirmo paskyrimo“ taisyklę.

Pasiūlymu taip pat siekiama realizuoti Lietuvos Respublikos Seimo biudžeto ir finansų komiteto siūlymą (pateikta 2021-05-12 išvadoje Nr. 109-P-20) atkreipti dėmesį į PSDF biudžeto lėšų racionalų panaudojimą, jeigu asmenų grupės, kurioms priklauso paciento priemokos kompensacija iš valstybės biudžeto (vaistų įsigijimo lengvatos), naudotųsi arba būtų nepagrįstai skatinami naudotis galimybe įsigyti brangiausius vaistinius preparatus. Tokiems asmenims iš PSDF biudžeto dengiama ne tik bazinė kaina, tačiau ir maksimali priemoka (VLK duomenimis 2021 m. sausio 1 d. paciento priemokos dengimo lengvatą turinčių asmenų skaičius buvo 299 tūkst.).

Įgyvendinant Farmacijos įstatymo pakeitimo įstatymo 1 straipsnyje įtvirtintą „Pirmo paskyrimo“ taisyklę, užtikrinti sąžiningumo ir lygiateisiškumo principus dėl vienodo vaistų prieinamumo visoms asmenų grupėms, kai asmuo atsisako įsigyti kompensuojamąjį vaistinį preparatą su mažiausia paciento priemoka, t. y. kad tiek asmenys, kuriems priklauso paciento priemokos kompensacija iš valstybės biudžeto, tiek asmenys, kuriems ji nepriklauso, atsisakiusieji įsigyti kompensuojamąjį vaistinį preparatą su mažiausia paciento priemoka, būtų lygiavertėje padėtyje ir kitą recepte nurodyto bendrinio pavadinimo, stiprumo ir farmacinės formos kompensuojamasis vaistinį preparatą galėtų įsigyti tik sumokant šio vaistinio preparato priemoką.

 

   Pasiūlymas: pakeisti projekto 4 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

 „4. Pakeisti 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

 „6. Paciento priemokos už kompensuojamuosius vaistus, įrašytus į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą bei į Kompensuojamųjų vaistų sąrašą, ir medicinos pagalbos priemones ir specialiosios paskirties maisto produktus, įrašytus į Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą, skiriamus senatvės pensijos amžių sukakusiems arba Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme nurodytiems neįgaliesiems asmenims, kurių užpraeitą mėnesį gautų socialinio draudimo pensijų, išskyrus socialinio draudimo našlių pensiją (kartu su socialinio draudimo senatvės arba netekto darbingumo (invalidumo) pensijų priemokomis), šalpos išmokų, valstybinių pensijų, užsienio valstybės pensijų, pensijų išmokų, mokamų pagal Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymą ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą, kompensacinių išmokų profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybiniams darbuotojams, valstybinių signataro rentų, valstybinių signataro našlių ir našlaičių rentų, rentų buvusiems sportininkams, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas ir (ar) draudžiamųjų pajamų, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme, suma sudaro mažiau kaip 100 procentų einamųjų metų minimalių vartojimo poreikių dydžio, apskaičiuoto Lietuvos Respublikos socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo nustatyta tvarka, arba 75 metų ir vyresniems asmenims, padengiamos Vyriausybės nustatyta tvarka. , išskyrus atvejus, kai pacientas Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 8 straipsnio 101 dalyje nurodytomis sąlygomis atsisako įsigyti kompensuojamąjį vaistinį preparatą su mažiausia paciento priemoka.“

 

Nepritarti

Seimo narė informavo, kad pasiūlymą atsiima

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė,

2021-11-10

7

2

3

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo statuto 138 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2021 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr.  SV-S-212 „Dėl įstatymų projektų išvadų“ 8 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Iš esmės pritarti Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo  įstatymo Nr. I-1343 2, 6, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-865 (toliau – Projektas) ir pasiūlyti jį tobulinti atsižvelgiant į šias pastabas ir pasiūlymus:

1. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo  įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nurodytiems subjektams nėra taikoma specialiosios medicininės paskirties maisto produktų bazinės kainos kompensacija, pasiūlyti tikslinti Projekto 4 straipsniu keičiamo įstatymo 10 straipsnio 3 dalį ir nustatyti, kad joje nurodytas specialiosios paskirties maisto produktų kompensavimas taikomas ne tik 10 straipsnio 2 dalyje nenurodytiems, bet ir kitiems (t. y. visiems) apdraustiesiems, kuriems diagnozuotos ligos, sindromai ir būklės, įrašyti į Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą. Atsižvelgiant į tai, Projekto 4 straipsniu keičiamo Sveikatos draudimo įstatymo 10 straipsnio 3 dalį siūlytina dėstyti taip:

„3. 100, 90, 80 arba 50 procentų bazinės ambulatoriniam gydymui skirtų kompensuojamųjų vaistų, įrašytų į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą,  ir medicinos pagalbos priemonių, įrašytų į Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą, kainos kompensuojama apdraustiesiems, nepaminėtiems šio straipsnio 2 dalyje, kuriems diagnozuotos ligos, sindromai ir būklės, įrašyti į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą arba Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą pagal kompensavimo lygius. 100, 90, 80 arba 50 procentų bazinės ambulatoriniam gydymui skirtų specialiosios medicininės paskirties maisto produktų, įrašytų į Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą, kainos kompensuojama apdraustiesiems, kuriems diagnozuotos ligos, sindromai ir būklės, įrašyti į Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą pagal kompensavimo lygius.“

 

Pritarti

Siūloma sujungti įstatymo projektus Nr. XIVP-865 ir Nr. XIVP-2341 bei teikti Seimui patobulintą įstatymo projektą XIVP-2341(2), įstatymo projekto XIVP-865 nuostatas integruojant į įstatymo projektą Nr. XIVP-2341(2).

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė,

2021-11-10

 

 

 

 

2. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad lengvatinis 5 procentų pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifas taikomas vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kai šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka, taip pat nekompensuojamiesiems receptiniams vaistams, išskyrus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 5 dalyje nustatytus atvejus. Projektu specialiosios medicininės paskirties maisto produktus atskyrus nuo medicinos pagalbos priemonių (toliau – MPP) ir nustačius, kad šie produktai kompensuojami tokia pat tvarka kaip ir MPP, specialiosios medicininės paskirties maisto produktams nebebus taikomas lengvatinis 5 procentų PVM tarifas. Atsižvelgiant į tai ir siekiant, kad specialiosios medicininės paskirties maisto produktai pacientams nebrangtų ir taip nesumažėtų jų prieinamumas, kartu su Projektu turėtų būti rengiamas ir priimamas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo projektas ir į jo 19 straipsnio 4 dalies 1 punktą turėtų būti įrašyti ir specialiosios medicininės paskirties maisto produktai.

 

Atsižvelgti

Nurodyti pakeitimai atlikti 2022 m. lapkričio 22 d. priimtu Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymu Nr. XIV-1551.

 

4.

Seimo narys A. Matulas, 2022-04-18

7

1

 

 

Argumentai:

Sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1976 sudarytai tarpinstitucinei darbo grupei, sudarytai iš Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų, Valstybinio socialinio draudimo fondo vadybos (toliau – SODRA) ir kitų suinteresuotų institucijų atstovų, svarstant klausimus, susijusius su SDĮ 10 str. 6 dalyje nurodytų reikalavimų apskaičiuoti bendrą įstatyme nurodytų pajamų sumą įgyvendinimu, taip pat buvo įvertintos galimybės įtraukti  asmeniui mokamą užsienio valstybės pensiją į pirmiau nurodytą pajamų sumą ir išsiaiškinta, kad duomenų apie asmeniui mokamas užsienio pensijas gavimas yra komplikuotas, teisinio pagrindo prašyti tokios informacijos iš užsienio valstybių nėra. SODRAI apskaičiuoti ir mokėti pensiją tokių duomenų nereikia, nebent asmuo, norėdamas gauti pensijos priemoką, pats pateikia pažymą apie kitos valstybės jam mokamą pensiją. Asmeniui pateikus pažymą, SODRA gali kreiptis ir prašyti duomenų dėl stažo patvirtinimo, jeigu Lietuvos Respublika turi sutartį su užsienio valstybe. Šiuo metu SODRA gali gauti duomenis iš Europos ekonominės erdvės valstybių, Jungtinės Karalystės, Šveicarijos, Ukrainos, Baltarusijos, Moldovos, Rusijos bei Kanados. Tačiau tai, kad asmuo turi stažo, įgyto kitoje valstybėje, nereiškia, jog jam toje valstybėje paskirta (bus paskirta) pensija. Pažymėtina, kad ir Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ir jai pavaldžios pirmiau nurodytų įstatymo nuostatų įgyvendinime dalyvaujančios institucijos negali nei įpareigoti bankus teikti SAM informaciją apie iš užsienio į Lietuvos gyventojo sąskaitą pervedamas pensijas arba inicijuoti sudaryti dvišales sutartis su kitomis valstybėmis dėl informacijos apie pensijas teikimo priemokos už kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones dengimo tikslais. Taip pat pažymėtina, kad Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė sistemoje (toliau – ESPBI IS) tvarkomi sveikatos duomenys, todėl asmenų pajamų duomenų teikimas į ESPBI IS negali būti vykdomas, o esami sistemos tvarkytojai, sveikatos priežiūros įstaigos, negali tvarkyti sistemai teiktų asmenų pajamų ir iš jų formuoti sprendimus dėl priemokos kompensavimo.

Atsižvelgiant į šias aplinkybes, dėl kurių užsienio valstybės pensijų įtraukimas į bendrą pajamų sumą yra neįmanomas, ir tai, kad projektu keičiamo 10 str. 6 dalyje  jau yra siūloma išbraukti reikalavimą apskaičiuojant bendrą pajamų sumą, kaip (ne) sudarančią 100 procentų einamųjų metų minimalių vartojimo poreikių dydį, įtraukti pensijų išmokas, mokamas pagal Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymą ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą, taip pat siekiant užtikrinti tinkamą įstatymo nuostatų įgyvendinimą, siūloma keisti reikalavimą, kaip apskaičiuoti bendrą pajamų sumą, atsisakant ne tik pirmiau nurodytų pensijų išmokų, bet ir užsienio valstybių mokamų pensijų. Siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai įgyvendintos kitos, susiję SDĮ 10 str. nuostatos, siūloma nustatyti ankstesnę keičiamo 10 str. 6 dalies įsigaliojimo datą: 2023 m. liepos 1 d.

Pasiūlymas:

Pasiūlymas: papildyti projekto 7 straipsnį nauja 1 dalimi (atitinkamai pakeičiant straipsnio dalių numeraciją):

1. Pakeisti 10 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Paciento priemokos už kompensuojamuosius vaistus, įrašytus į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą bei į Kompensuojamųjų vaistų sąrašą, ir medicinos pagalbos priemones, įrašytas į Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą, skiriamus senatvės pensijos amžių sukakusiems arba Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme nurodytiems neįgaliesiems asmenims, kurių užpraeitą mėnesį gautų socialinio draudimo pensijų, išskyrus socialinio draudimo našlių pensiją (kartu su socialinio draudimo senatvės arba netekto darbingumo (invalidumo) pensijų priemokomis), šalpos išmokų, valstybinių pensijų, užsienio valstybės pensijų, pensijų išmokų, mokamų pagal Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymą ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą, kompensacinių išmokų profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybiniams darbuotojams, valstybinių signataro rentų, valstybinių signataro našlių ir našlaičių rentų, rentų buvusiems sportininkams, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas ir (ar) draudžiamųjų pajamų, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme, suma sudaro mažiau kaip 100 procentų einamųjų­­ metų minimalių vartojimo poreikių dydžio, apskaičiuoto Lietuvos Respublikos socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo nustatyta tvarka, arba 75 metų ir vyresniems asmenims, padengiamos Vyriausybės nustatyta tvarka.“

 

Pritarti

 

5.

Seimo narys A. Matulas, 2022-04-18

7

2

6

 

Argumentai: tie patys.

 

Pasiūlymas: pakeisti projekto 7 straipsnio 2 dalimi dėstomo keičiamo įstatymo 10 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Paciento priemokos už kompensuojamuosius vaistus, įrašytus į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą, bei medicinos pagalbos priemones, įrašytas į Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą, skiriamus senatvės pensijos amžių sukakusiems arba Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme nurodytiems neįgaliesiems asmenims, kurių užpraeitą mėnesį gautų socialinio draudimo pensijų, išskyrus socialinio draudimo našlių pensiją (kartu su socialinio draudimo senatvės arba netekto darbingumo (invalidumo) pensijų priemokomis), šalpos išmokų, valstybinių pensijų, užsienio valstybės pensijų, kompensacinių išmokų profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybiniams darbuotojams, valstybinių signataro rentų, valstybinių signataro našlių ir našlaičių rentų, rentų buvusiems sportininkams, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas ir (ar) draudžiamųjų pajamų, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme, suma sudaro mažiau kaip 100 procentų einamųjų metų minimalių vartojimo poreikių dydžio, apskaičiuoto Lietuvos Respublikos socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo nustatyta tvarka, arba 75 metų ir vyresniems asmenims, padengiamos Vyriausybės nustatyta tvarka.“
 

Pritarti iš dalies

Atsižvelgus į tai, kad projekto 7 straipsniu keičiamo įstatymo 10 straipsnio nuostatas būtina suredaguoti pagal Teisės departamento pastabas, taip pat atsižvelgus į tai, kad siūloma sujungti įstatymo projektus XIVP-865 ir XIVP-2341, Seimo narių pasiūlymui siūlytina pritarti iš dallies.

Komiteto pasiūlymas: pakeisti projekto 7 straispnio 2 dalimi keičiamo įstatymo 10 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Paciento priemokos už kompensuojamuosius vaistus, įrašytus į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą, bei į Kompensuojamųjų vaistų sąrašą, ir medicinos pagalbos priemones bei specialiosios medicininės paskirties maisto produktus, įrašytas įrašytus į Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą, skiriamus senatvės pensijos amžių sukakusiems arba Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatyme nurodytiems neįgaliesiems asmenims su negalia, kurių užpraeitą mėnesį gautų socialinio draudimo pensijų, išskyrus socialinio draudimo našlių pensiją (kartu su socialinio draudimo senatvės arba netekto dalyvumo (darbingumo (invalidumo) pensijų priemokomis), šalpos išmokų, valstybinių pensijų, kompensacinių išmokų profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybiniams darbuotojams, valstybinių signataro rentų, valstybinių signataro našlių ir našlaičių rentų, rentų buvusiems sportininkams, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas ir (ar) draudžiamųjų pajamų, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme, suma sudaro mažiau kaip 100 procentų einamųjų metų minimalių vartojimo poreikių dydžio, apskaičiuoto Lietuvos Respublikos socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo nustatyta tvarka, arba 75 metų ir vyresniems asmenims, padengiamos Vyriausybės nustatyta tvarka.“

6.

Seimo narys A. Matulas, 2022-04-18

18

 

 

 

Pasiūlymas: pakeisti projekto 17 straipsnį  ir jį išdėstyti taip:

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2  3 dalį ir šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalį, įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

          2. Šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, sveikatos apsaugos ministras ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorius iki 2023 m. gruodžio 31 d. šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

34. Šio įstatymo 11 straipsniu papildyto Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 14 dalies nuostatos netaikomos iki karo Ukrainoje pabaigos Ukrainos piliečiams, kurie įsidarbino iki 2022 m. vasario 24 d. ir kurie dėl karo Ukrainoje išvyko iš Lietuvos Respublikos, suteikus jiems nemokamas atostogas ar kitaip atleidus juos nuo pareigų, išsaugant darbo vietą.

 

 

Pritarti

 

 

 

 

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo Biudžeto ir finansų komitetas,
2022-11-23

 

 

 

*

Iš esmės pritarti  iniciatorių pateiktam įstatymo projektui Nr. XIVP-865 ir pasiūlyti pagrindiniam Sveikatos reikalų komitetui projektą patobulinti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. lapkričio 14 d. nutarime Nr. 1120 pateiktas pastabas ir pasiūlymus ir projekto nuostatas suderinti su Seime svarstomo Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 10 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-1750(2) nuostatomis.

 

Pritarti

Siūloma sujungti įstatymo projektus Nr. XIVP-865 ir Nr. XIVP-2341 bei teikti Seimui patobulintą įstatymo projektą XIVP-2341(2), įstatymo projekto XIVP-865 nuostatas integruojant į įstatymo projektą Nr. XIVP-2341(2).

 

 

 

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

7.1. Sprendimas:

1. Sujungti Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 6, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIVP-865 ir Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 5, 8, 9, 10, 12, 121, 15, 17, 21, 22, 23, 26 ir 30 straipsnių ir II skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 31 straipsniu įstatymo projektą Nr. XIVP-2341 bei teikti Seimui svarstyti patobulintą įstatymo projektą XIVP-2341(2) (įstatymo projekto XIVP-865 nuostatas integruojant į Komiteto patobulinto įstatymo projekto  XIVP-2341(2)  nuostatas).

2. Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui XIVP-2341(2) ir Komiteto išvadai.

 

7.2. Pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Sveikatos reikalų komitetas, 2023-03-29

1

 

 

 

Argumentai: pasiūlymai teikiami, atsižvelgus į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabą ir tai, kad siūloma sujungti įstatymo projektus Nr. XIVP-865 ir Nr. XIVP-2341 bei teikti Seimui patobulintą įstatymo projektą XIVP-2341(2), įstatymo projekto XIVP-865 nuostatas integruojant į įstatymo projektą Nr. XIVP-2341(2).

Pasiūlymas: pakeisti 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Privalomasis sveikatos draudimas – valstybės nustatyta asmens sveikatos priežiūros ir ekonominių priemonių sistema, šio Įstatymo nustatytais pagrindais ir sąlygomis garantuojanti privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamiems apdraustiems asmenims, įvykus draudiminiam įvykiui, sveikatos priežiūros paslaugų priežiūrą teikimą ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimą, taip pat vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų bei medicinos priemonių, būtinų apdraustųjų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos išlaidų jos išlaidų kompensavimą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis. Privalomasis sveikatos draudimas yra valstybinio socialinio draudimo rūšis.“

2. Papildyti 2 straipsnį 17 dalimi:

17. Specialiosios medicininės paskirties maisto produktai – kaip ši sąvoka apibrėžta 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 609/2013 dėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų, specialiosios medicininės paskirties maisto produktų ir viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti ir kuriuo panaikinami Tarybos direktyva 92/52/EEB, Komisijos direktyvos 96/8/EB, 1999/21/EB, 2006/125/EB ir 2006/141/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/39/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 41/2009 ir (EB) Nr. 953/2009 su visais pakeitimais.

 

Pritarti

 

2.

Sveikatos reikalų komitetas, 2023-03-29

5

 

 

 

Argumentai: pasiūlymai teikiami, atsižvelgus į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabas.

Pasiūlymas: pakeisti 5 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

“5 straipsnis. II skyriaus pavadinimo pakeitimas

Pakeisti II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

„II SKYRIUS

PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO PASLAUGOS IR JŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS KOMPENSUOJAMA SVEIKATOS PRIEŽIŪRA IR TARPVALSTYBINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS“.

Pritarti

 

3.

Sveikatos reikalų komitetas, 2023-03-29

6

2

 

 

Argumentai: pasiūlymas teikiamas, kad siūloma sujungti įstatymo projektus Nr. XIVP-865 ir Nr. XIVP-2341 bei teikti Seimui patobulintą įstatymo projektą XIVP-2341(2), įstatymo projekto XIVP-865 nuostatas integruojant į įstatymo projektą Nr. XIVP-2341(2).

Pasiūlymas: pakeisti 6 straipsniu keičiamo 9  straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

„2. Įvykus draudiminiam įvykiui, apdraustieji turi teisę gauti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamą sveikatos priežiūrą:

1) asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

2) vaistus, medicinos pagalbos priemones (tarp jų ortopedijos technines priemones), specialiosios medicininės paskirties maisto produktus ir nuomojamas medicinos priemones.“

Pritarti

 

4.

Sveikatos reikalų komitetas, 2023-03-29

7

 

 

 

Argumentai: pasiūlymai teikiami, siekiant suderinti įstatymo projekto ir kitų įstatymų nuostatas tarpusavyje, į tai, kad kad siūloma sujungti įstatymo projektus Nr. XIVP-865 ir Nr. XIVP-2341 bei į Seimo nario pasiūlymus:

Pasiūlymas: pakeisti 7 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

7 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 10 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Paciento priemokos už kompensuojamuosius vaistus, įrašytus į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą bei į Kompensuojamųjų vaistų sąrašą, ir medicinos pagalbos priemones, įrašytas į Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą, skiriamus senatvės pensijos amžių sukakusiems arba Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme nurodytiems neįgaliesiems asmenims, kurių užpraeitą mėnesį gautų socialinio draudimo pensijų, išskyrus socialinio draudimo našlių pensiją (kartu su socialinio draudimo senatvės arba netekto darbingumo (invalidumo) pensijų priemokomis), šalpos išmokų, valstybinių pensijų, užsienio valstybės pensijų, pensijų išmokų, mokamų pagal Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymą ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą, kompensacinių išmokų profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybiniams darbuotojams, valstybinių signataro rentų, valstybinių signataro našlių ir našlaičių rentų, rentų buvusiems sportininkams, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas ir (ar) draudžiamųjų pajamų, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme, suma sudaro mažiau kaip 100 procentų einamųjų metų minimalių vartojimo poreikių dydžio, apskaičiuoto Lietuvos Respublikos socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo nustatyta tvarka, arba 75 metų ir vyresniems asmenims, padengiamos Vyriausybės nustatyta tvarka.“

2. Pakeisti 10 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 „10 straipsnis. Vaistų, ir medicinos pagalbos priemonių ir specialiosios medicininės paskirties maisto produktų įsigijimo išlaidų kompensavimas apdraustiesiems

1. Apdraustiesiems yra kompensuojamos išlaidos kompensuojamiesiems vaistams, ir medicinos pagalbos priemonėms ir specialiosios medicininės paskirties maisto produktams, išrašytiems ambulatoriniam gydymui sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka. Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą, Kompensuojamųjų vaistų sąrašą bei ir Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą tvirtina sveikatos apsaugos ministras, įvertinęs Valstybinės ligonių kasos nuomonę. Kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarką nustato sveikatos apsaugos ministras, įvertinęs Valstybinės ligonių kasos ir Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nuomones. Išlaidos vaistams, ir medicinos pagalbos priemonėms ir specialiosios medicininės paskirties maisto produktams kompensuojamos pagal bazines kainas, apskaičiuotas Farmacijos įstatymo 57 straipsnyje nustatyta tvarka.

2. 100 procentų bazinės kompensuojamųjų vaistų, įrašytų į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti bei į Kompensuojamųjų vaistų sąrašus sąrašą, ir medicinos pagalbos priemonių, įrašytų į Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą, ambulatoriniam gydymui kainos kompensuojama šiems apdraustiesiems:

1) vaikams iki 18 metų;

2) asmenims, kuriems nustatytas 0–25 procentų dalyvumo (darbingumo) lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintiems I grupės invalidais);

3) asmenims, sukakusiems Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatytą senatvės pensijos amžių (toliau – senatvės pensijos amžius), kuriems yra nustatytas 15 procentų dalyvumo lygis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – didelių specialiųjų poreikių lygis);

4) 75 metų ir vyresniems asmenims.

3. 100, 90, 80 arba 50 procentų bazinės ambulatoriniam gydymui skirtų kompensuojamųjų vaistų, įrašytų į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą, ir medicinos pagalbos priemonių ambulatoriniam gydymui, įrašytų į Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą, kainos kompensuojama apdraustiesiems, nepaminėtiems šio straipsnio 2 dalyje, kuriems diagnozuotos ligos, sindromai ir būklės, įrašyti į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą arba Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą pagal kompensavimo lygius. 100, 90, 80 arba 50 procentų bazinės ambulatoriniam gydymui skirtų specialiosios medicininės paskirties maisto produktų, įrašytų į Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą, kainos kompensuojama apdraustiesiems, kuriems diagnozuotos ligos, sindromai ir būklės, įrašyti į Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą pagal kompensavimo lygius.

4. 50 procentų bazinės ambulatoriniam gydymui skirtų kompensuojamųjų vaistų, įrašytų į Kompensuojamųjų vaistų sąrašą, ir medicinos pagalbos priemonių, įrašytų į Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą, kainos gydant ambulatoriškai kompensuojama šiems šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nepaminėtiems apdraustiesiems:

1) gaunantiems socialinio draudimo senatvės pensiją;

2) senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kurie gauna šalpos neįgalumo pensiją, socialinę pensiją ar šalpos kompensaciją, arba asmenims, gaunantiems šalpos senatvės pensiją;

3) asmenims, kuriems nustatytas 30–40 procentų dalyvumo (darbingumo) lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintiems II grupės invalidais).

5.  Vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, naudojamų hospitalizuotiems stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose apdraustiesiems gydyti, išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, išskyrus atvejus, kai apdraustasis savo iniciatyva gydančiojo gydytojo rekomendavimu pasirenka brangesnius vaistus ar medicinos pagalbos priemones, negu Lietuvos Respublikoje yra taikomi pagal nustatytas gydymo metodikas. Šiuo atveju apdraustasis privalo sveikatos priežiūros įstaigai apmokėti gydytojo skiriamų ir apdraustojo pasirenkamų vaistų ar medicinos pagalbos priemonių kainų skirtumą (šis skirtumas gali būti apmokamas ir iš papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo ar kitų lėšų).

6. Paciento priemokos už kompensuojamuosius vaistus, įrašytus į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą, bei į Kompensuojamųjų vaistų sąrašą, ir medicinos pagalbos priemones bei specialiosios medicininės paskirties maisto produktus, įrašytas įrašytus į Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą, skiriamus senatvės pensijos amžių sukakusiems arba Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatyme nurodytiems neįgaliesiems asmenims su negalia, kurių užpraeitą mėnesį gautų socialinio draudimo pensijų, išskyrus socialinio draudimo našlių pensiją (kartu su socialinio draudimo senatvės arba netekto dalyvumo (darbingumo (invalidumo) pensijų priemokomis), šalpos išmokų, valstybinių pensijų, kompensacinių išmokų profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybiniams darbuotojams, valstybinių signataro rentų, valstybinių signataro našlių ir našlaičių rentų, rentų buvusiems sportininkams, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas ir (ar) draudžiamųjų pajamų, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme, suma sudaro mažiau kaip 100 procentų einamųjų metų minimalių vartojimo poreikių dydžio, apskaičiuoto Lietuvos Respublikos socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo nustatyta tvarka, arba 75 metų ir vyresniems asmenims, padengiamos Vyriausybės nustatyta tvarka.

7. Paciento priemokos už kompensuojamuosius vaistus, įrašytus į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą bei į Kompensuojamųjų vaistų sąrašą, asmenims, išskyrus šio straipsnio 6 dalyje nurodytus asmenis, padengiamos Vyriausybės nustatyta tvarka, jeigu per kalendorinius metus  asmens sumokėtų paciento priemokų už vaistus suma  yra didesnė negu trijų vidutinių metinių priemokų, apskaičiuotų pagal praėjusių kalendorinių metų duomenis, dydžių suma, tenkanti vienam asmeniui. Apskaičiuojant, ar asmens sumokėtų paciento priemokų už vaistus suma yra didesnė, negu nustatyta šioje dalyje, įtraukiamos ir dengiamos paciento priemokos tik už tuos vaistus, už kurių to paties bendrinio pavadinimo, stiprumo ir tos pačios farmacinės formos vaistinių preparatų dozuotę Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno grupėje bazinei kainai apskaičiuoti nustatyta paciento priemoka yra mažiausia. Vaistais, už kuriuos paciento priemoka yra mažiausia, taip pat laikomi Vyriausybės nustatytoje tvarkoje nurodyti vaistai.

8. Į Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą įrašomi tik Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos rinkoje notifikuoti specialiosios medicininės paskirties maisto produktai. Specialiosios medicininės paskirties maisto produktai apdraustiesiems kompensuojami pagal šio straipsnio 1, 3 ir 6 dalių nuostatas, taikant mutatis mutandis Farmacijos įstatyme nustatytą medicinos pagalbos priemonių kompensavimo tvarką.“ 

 

Pritarti

 

5.

Sveikatos reikalų komitetas, 2023-03-29

17

 

 

 

Argumentai: pasiūlymai teikiami, atsižvelgus į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabas.

 

Pasiūlymas: papildyti projektą 17 straipsniu:

17 straipsnis. 43 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 43 straipsnio 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo draudiminiai įvykiai yra apdraustojo kreipimasis į sveikatos priežiūros įstaigą dėl papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo sutartyse numatytų ir gydytojo asmens sveikatos priežiūros specialisto, kuriam teisės aktais, reguliuojančiais jo profesines teises, suteikta teisė nustatyti sveikatos būklę ir diagnozuoti ligas bei sveikatos sutrikimus diagnozuotų sveikatos sutrikimų ir (ar) sveikatos būklių, sudarančių pagrindą teikti apdraustiesiems šiose sutartyse numatytų rūšių ir masto asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei patarnavimus. Šių paslaugų ir patarnavimų išlaidas papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo sutartyse nustatytomis sąlygomis apmoka draudikas.“

 

Pritarti

 

6.

Sveikatos reikalų komitetas, 2023-03-29

18

 

 

 

Argumentai: pasiūlymai teikiami, atsižvelgus į Seimo nario pasiūlymą:

 

18 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1.      Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį ir šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalį, įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

2.      Šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, sveikatos apsaugos ministras ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorius iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Šio įstatymo 11 straipsniu papildyto Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 14 dalies nuostatos netaikomos iki karo Ukrainoje pabaigos Ukrainos piliečiams, kurie įsidarbino iki 2022 m. vasario 24 d. ir kurie dėl karo Ukrainoje išvyko iš Lietuvos Respublikos, suteikus jiems nemokamas atostogas ar kitaip atleidus juos nuo pareigų, išsaugant darbo vietą.

Pritarti

 

 

8. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: A. Matulas, R. Žemaitaitis.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: nebuvo.

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas įstatymo projektas, jo lyginamasis variantas.

 

Komiteto pirmininkas                                                                         (Parašas)                                                                      Antanas Matulas

 

 

Sveikatos reikalų komiteto biuro patarėja Kristina Civilkienė