LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO NR. VIII-2043 2, 10 IR 25 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-06-12 Nr. XIVP-2866

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.    Projekto 1 straipsnio 1 dalimi Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (toliau – keičiamas įstatymas) 2 straipsnio 8 dalyje dėstomame sąvokos „Didelis transporto priemonės trūkumas“ apibrėžime siūloma nustatyti, kad dideliems transporto priemonės trūkumams priskiriami „kiti Susisiekimo ministerijos ar jos įgaliotos institucijos tvirtinamų motorinių transporto priemonių ir jų priekabų trūkumų sąraše nustatyti neatitikimai“. Atkreiptinas dėmesys, kad projekte nėra siūloma nustatyti kriterijų, pagal kuriuos Susisiekimo ministerija ar jos įgaliota institucija turėtų įrašyti į sąrašą konkrečius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų trūkumus, kurie būtų laikomi dideliais transporto priemonės trūkumais. Svarstytina, ar tokių kriterijų nereikėtų nustatyti, o Susisiekimo ministerija ar jos įgaliota institucija, tvirtindama motorinių transporto priemonių ir jų priekabų didelių trūkumų sąrašą, įstatyme nustatytus kriterijus detalizuotų. Kitu atveju, nebūtų aišku, kokiais konkrečiai vertinimais remiantis būtų nuspręsta, kad atitinkami trūkumai turėtų būti įtraukti į motorinių transporto priemonių ir jų priekabų trūkumų, kurie būtų laikomi dideliais transporto priemonių trūkumais, sąrašą.

            Pastebėtina ir tai, kad projekto nuostatos „trūkumų sąraše nustatyti neatitikimai“ turinys nėra pakankamai aiškus ir vertintinas kaip stokojantis išbaigtumo, nes nėra aišku, ar turimi omenyje neatitikimai atitinkamiems transporto priemonių eismo saugos reikalavimams, ar neatitikimai kitiems reikalavimams. Svarstytina, ar projekto nuostatos nereikėtų patikslinti, pašalinant šį neaiškumą. Jeigu būtų pritarta aukščiau išdėstytai pastabai, vadovaujantis analogiškais argumentais, reikėtų patikslinti ir projekto 1 straipsnio 2 dalyje dėstomas keičiamo įstatymo 2 straipsnio 44 dalies nuostatas.

2.    Atkreipiame dėmesį, kad projekto 1 straipsnio 3 dalyje dėstomo keičiamo įstatymo 2 straipsnio 47 dalyje pateiktame sąvokos „pavojingas transporto priemonės trūkumas“ apibrėžime, priešingai nei projekto 1 straipsnio 1 ir 2 dalyse dėstomuose keičiamo įstatymo 2 straipsnio 8 ir 44 dalyse pateiktų sąvokų „didelis transporto priemonės trūkumas“ bei „nedidelis transporto priemonių trūkumas“ apibrėžimuose, pavojingi transporto priemonių trūkumai nesiejami su tokių transporto priemonių priekabų trūkumais. Kyla abejonių, ar transporto priemonių priekabų trūkumai negalėtų kelti tiesioginio ir neišvengiamo pavojaus eismo saugumui arba daryti kenksmingą (neigiamą) poveikį aplinkai, t. y. būti vertinami kaip pavojingi transporto priemonės trūkumai. Pastebėtina ir tai, kad pagal projekto 2 straipsnio 2 dalyje dėstomas keičiamo įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 24 punkto nuostatas Susisiekimo ministerija ar jos įgaliota institucija tvirtintų motorinių transporto priemonių ir (ar) jų priekabų trūkumų, kuriuos nustačius panaikinamas grėsmę eismo saugumui galinčių kelti arba keliančių ar kenksmingą (neigiamą) poveikį aplinkai galinčių daryti, ar darančių motorinių transporto priemonių ir (ar) priekabų privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimas, sąrašą. Taigi, pagal pastarąją projekto nuostatą motorinių transporto priemonių priekabų trūkumai taip pat galėtų būti vertinami kaip keliantys grėsmę eismo saugumui arba darantys kenksmingą (neigiamą) poveikį aplinkai, t. y. kaip pavojingi transporto priemonės trūkumai. Atsižvelgiant į tai, svarstytina, ar vertinamosios projekto nuostatos nereikėtų papildyti, nurodant, kad ir atitinkami transporto priemonių priekabų trūkumai gali būti vertinami kaip pavojingi transporto priemonių trūkumai.

3.    Projekto 2 straipsnio 5 dalimi siūloma papildyti keičiamo įstatymo 10 straipsnio 10 dalį 5 punktu, nustatant, kad Lietuvos transporto saugos administracija „turi teisę stabdyti M1 ir N1 klasių transporto priemones ir tikrinti jų į aplinką išmetamų teršalų atitiktį techniniams motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimams“. Svarstytina, ar vertinamosios projekto nuostatos nereikėtų patikslinti, nustatant, kad ne Lietuvos transporto saugos administracija, o šios institucijos pareigūnai, turi teisę stabdyti bei tikrinti atitinkamas transporto priemones. Jeigu būtų pritarta šiai pastabai, atitinkamai reikėtų patikslinti ir keičiamo įstatymo 10 straipsnio 10 dalies 3 punkto nuostatas. Kartu atkreipiame dėmesį, kad pagal projekto 2 straipsnio 6 dalimi keičiamo įstatymo 10 straipsnio 121 dalyje siūlomą nustatyti teisinį reguliavimą šioje dalyje nurodytas motorines transporto priemones turėtų teisę stabdyti ir tikrinti ne atitinkamos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijos, bet aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai.

 

 

Departamento direktorius                                                                                      Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. Azguridienė, tel. (8 5) 239 6546, el. p. [email protected]

S. Švedas, tel. (8 5) 239 6165, el. p. [email protected]