Projekto Nr. XIVP-2592(2)

lyginamasis variantas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS ĮSTATYMO NR. IX-987 2, 4, 7, 8 IR 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 2 straipsnį 111 dalimi:

„111. Nepriklausomas žemės ūkio konsultantas žemės ūkio ministro nustatytus kriterijus atitinkantis asmuo, kuris teikia ūkių konsultavimo paslaugas neturėdamas komercinio intereso, darančio poveikį konsultavimo turiniui, ir yra įtrauktas į nepriklausomų žemės ūkio konsultantų sąrašą.“

2. Papildyti 2 straipsnį 172 dalimi:

„172. Ūkių konsultavimo paslaugos žemės ūkio veiklos subjektams teikiamos konsultavimo dėl žemės ūkio ir (ar) alternatyviosios veiklos vykdymo paslaugos, atsižvelgiant į esamas ūkininkavimo praktikas, naujausią technologinę ir mokslinę informaciją. Konsultacijos apima ekonominius, aplinkos bei socialinius aspektus, įskaitant skaitmenizaciją.“

 

2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 4 straipsnio 4 dalies nuostatą iki dvitaškio ir ją išdėstyti taip:

„4. Viešoji įstaiga Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra Žemės ūkio ministro įgaliota institucija:“.

2. Pripažinti netekusiu galios 4 straipsnio 4 dalies 1 punktą.

1) organizuoja ir administruoja žemės ūkio ir maisto produktų eksporto skatinimo priemones;

3. Pakeisti 4 straipsnio 4 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3) administruoja pagalbos programas, kurios nustatytos Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 ir kuriomis siekiama skatinti žemės ūkio produktų ir maisto produktų vartojimą, ir kitas Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 nustatytais atvejais priimtas programas ar priemones, kurios apima žemės ūkio produktų pašalinimą iš rinkos arba nemokamą paskirstymą ir kuriomis siekiama stabilizuoti reikiamą žemės ūkio ir maisto sektorių nustatytas bendrosios žemės ūkio politikos intervencines priemones ir programas;“.

4. Pripažinti netekusiu galios 4 straipsnio 4 dalies 5 punktą.

5) atlieka užsienio valstybių taikomų prekybos priemonių žemės ūkio ir maisto produktams analizę:

5. Papildyti 4 straipsnio 4 dalį 9 punktu:

„9) vykdo asmenų, siekiančių tapti nepriklausomais žemės ūkio konsultantais, atitikties žemės ūkio ministro nustatytiems kriterijams vertinimą, sudaro nepriklausomų žemės ūkio konsultantų sąrašą ir priima sprendimą dėl šių konsultantų šalinimo iš šio sąrašo žemės ūkio ministro nustatyta tvarka.“

6. Papildyti 4 straipsnį 41 dalimi:

„41. Vyriausybės įgaliota įstaiga:

1) organizuoja ir administruoja žemės ūkio ir maisto produktų eksporto skatinimo priemones ir programas;

2) administruoja Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 821 straipsniuose nustatytas valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui priemones.“

7. Pakeisti 4 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

 „5. Viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros savininkė yra valstybė. Viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros veikla atliekant šio straipsnio 4 dalyje ir 8 straipsnio 1 dalyje, Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatyme ir Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatyme nurodytas funkcijas, viešosios įstaigos Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos veikla Įstatymais ar Vyriausybės įgaliotų įstaigų veikla atliekant šio įstatymo 4 straipsnio 41 dalyje, 13 straipsnio 2 dalyje, Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatyme nurodytas funkcijas ir valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro veikla atliekant šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, 10 straipsnyje ir 13 straipsnio 2 dalyje, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje ir Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatyme nurodytas funkcijas finansuojama iš Žemės ūkio ministerijai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų ir (arba) kitų lėšų.“

 

3 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusiu galios 7 straipsnio 2 dalies 7 punktą.

7) žemės ūkio veiklos subjektams, kurių metinės pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro daugiau kaip 50 procentų visų gautų pajamų, taikomos įstatymų nustatytos mokesčių lengvatos;

 

 

4 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Valstybės ir Europos Sąjungos paramos priemones administruoja Žemės ūkio ministerija, valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras, viešoji įstaiga Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra žemės ūkio ministro įgaliota institucija, Vyriausybės įgaliotos institucijos, įstaigos ir savivaldybių institucijos pagal įstatymų nustatytą kompetenciją.“

 

5 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Vyriausybės įgaliota įstaiga Viešoji įstaiga Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba ir valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras Žemės žemės ūkio ministerijos ministro nustatyta tvarka renka, kaupia ir apdoroja žemės ūkio produkcijos gamintojų ūkinės finansinės veiklos ir jos rezultatų duomenis. Vadovaujantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, apibendrinti duomenys teikiami Europos Komisijai, kuri juos naudoja rengdama ataskaitas dėl padėties žemės ūkyje ir žemės ūkio rinkų bei ūkių pajamų Bendrijoje ir Žemės ūkio ministerijai žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos formavimo tikslais.“

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir žemės ūkio ministras iki 2023 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

Kaimo reikalų komiteto pirmininkas                                                       Viktoras Pranckietis