PASIŪLYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUSMIŲ VYKDYMO KODEKSO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTUI

NR. xiiip-3868

2020-05-12

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

 

 

N

Argumentai:

Siekiant sukurti sąlygas pataisos įstaigose veiksmingiau užtikrinti viešąją tvarką, keičiamo Bausmių vykdymo kodekso 114 straipsnio 2 dalyje įtrauktina nuostata, pagal kurią Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų, Viešojo saugumo tarnybos ir policijos pareigūnai galėtų būti pasitelkiami ir tais atvejais, kai pataisos įstaigos administracija turi duomenų apie tai, kad pataisos įstaigoje gali susidaryti ypatinga situacija (pavyzdžiui, organizuojami neteisėti grupinio nuteistųjų pasipriešinimo teisėtiems pareigūnų reikalavimams veiksmai, gali kilti riaušės, planuojamas įkaitų grobimas ir pan.)

Pasiūlymas:

Pakeisti Bausmių vykdymo kodekso 114 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Jeigu turima duomenų, kad pataisos įstaigoje gali kilti ypatinga situacija, ar pataisos įstaigoje susidaro ypatinga situacija (nuteistųjų riaušių, grupinio pasipriešinimo pataisos įstaigos administracijai ar neteisėtų grupinių veiksmų, šiurkščiai pažeidžiančių pataisos įstaigos vidaus tvarką, įkaitų grobimo atvejais), tvarkai įstaigoje atkurti ir visuomenės saugumui užtikrinti gali būti pasitelkti Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnai, taip pat Viešojo saugumo tarnybos ir policijos pareigūnai teisingumo ir vidaus reikalų ministrų nustatyta tvarka.“

2.

29

 

 

Argumentai:

Atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos valdymo patirtį, Bausmių vykdymo kodekso 119 straipsnio 2 dalis papildytina nuostatomis, suteikiančiomis teisę Kalėjimų departamento direktoriui imtis priemonių operatyviai apriboti tam tikras nuteistųjų teises, kad būtų tinkamai apsaugota nuteistųjų sveikata ir gyvybė karantino, ekstremalios situacijos ar nepaprastosios padėties metu.

Pasiūlymas:

Pakeisti Bausmių vykdymo kodekso 119 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

29 straipsnis. 119 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 119 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„119 straipsnis. Kalėjimų departamento direktoriaus ir Pataisos įstaigos direktoriaus teisės nuteistųjų neteisėtų grupinių veiksmų, šiurkščiai pažeidžiančių pataisos įstaigos vidaus tvarką, taip pat valstybės lygio ekstremalios situacijos ir (arba) karantino paskelbimo arba nepaprastosios padėties įvedimo atveju atvejais

1. Jeigu nuteistieji imasi neteisėtų grupinių veiksmų, šiurkščiai pažeidžiančių pataisos įstaigos vidaus tvarką, arba turima duomenų, kad nuteistieji planuoja imtis neteisėtų grupinių veiksmų, šiurkščiai pažeisiančių pataisos įstaigos vidaus tvarką, pataisos įstaigos direktorius arba jį pavaduojantis pareigūnas turi teisę, pranešęs Kalėjimų departamento direktoriui arba jį pavaduojančiam pareigūnui, nutarimu iki vieno mėnesio sustabdyti:

1) nuteistųjų laiškų išsiuntimą, taip pat gautų laiškų, siuntų(perdavimų) perduodamų daiktų įteikimą nuteistiesiems;

2) pasimatymų suteikimą nuteistiesiems;

3) nuteistųjų asmeninių daiktų įsigijimą;

4) paskatinimo priemonių skyrimą nuteistiesiems;

5) leidimą skambinti telefonu;

6) kultūros, sporto ir kitų masinių renginių organizavimą.

2. Lietuvos Respublikoje arba atskirose jos dalyse paskelbus valstybės lygio ekstremalią situaciją, karantiną arba įvedus nepaprastąją padėtį, Kalėjimų departamento direktorius arba jį pavaduojantis pareigūnas, turi teisę, pranešęs Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui, įsakymu laikinai, bet ne ilgiau, kaip iki valstybės lygio ekstremalios situacijos, karantino arba nepaprastosios padėties atšaukimo, visose arba dalyje pataisos įstaigų sustabdyti arba apriboti:

1) nuteistųjų išvykimą už pataisos įstaigos teritorijos ribų;

2) nuteistųjų laiškų išsiuntimą, taip pat gautų laiškų, perduodamų daiktų įteikimą nuteistiesiems;

3) kitų asmenų patekimą į pataisos įstaigas;

4) nuteistųjų asmeninių daiktų įsigijimą;

5) kultūros, sporto ir kitų masinių renginių pataisos įstaigose organizavimą;

6) kitų teisių, kurios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus gali būti laikinai ribojamos valstybės lygio ekstremalios situacijos, karantino arba nepaprastosios padėties metu, įgyvendinimą.

3.

42

2, 4

 

Argumentai:

Siekiant veiksmingiau užtikrinti su nuteistosiomis motinomis augančių vaikų interesus, siūlytina nustatyti, kad išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į geriausius vaiko interesus, būtų sudarytos sąlygos laisvės atėmimo bausmę ne pataisos namų teritorijoje atliekančioms motinoms kartu su savimi auginti vaikus iki jie bus pradėti ugdyti pagal pradinio ugdymo programą (t. y. sulauks amžiaus, kai privalės pradėti lankyti pradinę mokyklą).

Pasiūlymas:

1. Pakeisti Bausmių vykdymo kodekso 152 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Atsižvelgiant į vaiko interesus, Kalėjimų departamento direktoriaus nustatytomis sąlygomis šio straipsnio 1 dalyje nurodytas leidimas pataisos įstaigos direktoriaus nutarimu kasmet gali būti pratęstas pratęsiamas, bet ne ilgiau, kol vaikui sueis ketveri metai vaikas bus pradėtas ugdyti pagal pradinio ugdymo programą.“

2. Pripažinti netekusia galios152 straipsnio 4 dalį Pakeisti Bausmių vykdymo kodekso 152 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Pasibaigus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytam atleidimo nuo darbo laikotarpiui, šio straipsnio 1 dalyje nurodytos nuteistosios dirba pataisos namų administracijos nurodytą darbą privalo užsiimti šio Kodekso 126 straipsnio 2 dalies 1 arba 2 punkte nurodytomis veiklomis.“

4.

47

1

 

Argumentai:

Atsižvelgiant į pakeitimų kompleksiškumą, COVID-19 pandemijos sukeltą laikiną šalies ekonomikos nuosmukį bei neigiamus pokyčius darbo rinkoje ir siekiant sudaryti palankesnes sąlygas šių pakeitimų įgyvendinimui, siūlytina suplanuotą dalies įstatymo nuostatų, kuriems įgyvendinti būtinas ilgesnis pasiruošimo terminas, įsigaliojimo datą atidėti vieneriems 1 metams.

Pasiūlymas:

Pakeisti Keičiamo įstatymo 47 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1.  Šio įstatymo 2 ir 4 straipsniai, 7 straipsnio 2 dalis, 8 straipsnio 2 dalis, 9 straipsnio 2 dalis, 10 straipsnio 2 dalis, 11 straipsnio 2 dalis, 12 straipsnio 2 ir 4 dalys, 13 straipsnio 2 dalis, 14, 18, 22–37, 39–41, 42 straipsnio 2 dalis ir 43–45 straipsniai įsigalioja 20212 m. sausio 1 d.

 

 

 

Teikia

Seimo narė      Agnė Širinskienė                                             Agnė