Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių

priedas

 

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

 

2018-05-11     Nr. IVL-705

 

Teisės akto projekto pavadinimas: Lošimus organizuojančių bendrovių konsultavimo lošimų organizavimo vietose tvarkos aprašo projektas (toliau – Projektas).

Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas: Arnoldas Dilba, Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) Teisėkūros, personalo ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas.

Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos (nurodyti kriterijaus numerį, kurį taikant nustatytai korupcijos rizikai šalinti ar valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių)[1]: nėra

Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos, nustatytos atliekant antikorupcinį vertinimą po tarpinstitucinio derinimo (nurodyti kriterijaus numerį, kurį taikant nustatytai korupcijos rizikai šalinti ar valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių)[2]: nėra


 

Eil. Nr.

Kriterijus

Pagrindimas (nurodomos konkrečios teisės akto projekto ar kitų teisės aktų nuostatos, pagrindžiančios teigiamą atsakymą, arba pateikiamos antikorupcinį teisės akto projekto vertinimą atliekančio specialisto pastabos ir pasiūlymai dėl korupcijos rizikos mažinimo)

Teisės akto projekto pakeitimas, mažinantis korupcijos riziką, arba teisės akto projekto tiesioginio rengėjo argumentai, kodėl neatsižvelgta į pastabą

Išvada dėl teisės akto projekto pakeitimų arba argumentų, kodėl neatsižvelgta į pastabą

 

 

pildo teisės akto projekto vertintojas

pildo teisės akto projekto tiesioginis rengėjas

pildo teisės akto projekto vertintojas

1.

Teisės akto projektas nesudaro išskirtinių ar nevienodų sąlygų subjektams, su kuriais susijęs teisės akto įgyvendinimas

Projekte nustatytos sąlygos ir kriterijai iš esmės yra aiškūs ir nesudaro išskirtinių ar nevienodų sąlygų subjektams, su kuriais susijęs teisės akto įgyvendinimas.

 

 

 

 

□ tenkina

□ netenkina

2.

Teisės akto projekte nėra spragų ar nuostatų, leisiančių dviprasmiškai aiškinti ir taikyti teisės aktą

Iš esmės Projekto nuostatos yra aiškios ir nesudaro galimybės dviprasmiškai aiškinti ir taikyti teisės aktą.

Tačiau nėra aiškus klausimynuose užfiksuotos informacijos naudojimo tikslas. Siūlytina patikslinti Projektą, nurodant kam bus naudojami klausimynuose nurodyti duomenys, kadangi kyla klausimų, ar apklausų rezultatai neturės įtakos Priežiūros tarnybos veiksmams lošimus organizuojančių bendrovių atžvilgiu.

 

 

 

Atsižvelgta.

Tvarka papildyta:

15. Klausimyno skiltyje ,,Poreikis teikti konsultacijas“ atsižvelgiant į konsultacijos metu iš darbuotojo gautą informaciją, nurodomas vertinimas, ar darbuotojui tikslinga pakartotinai teikti konsultacijas (pildoma grįžus iš konsultacijos).

Atitinkama grafa „Poreikis teikti konsultacijas:“ papildytas ir pridedamas klausimynas.

X tenkina

□ netenkina

3.

Teisės akto projekte nustatyta, kad sprendimą dėl teisių suteikimo, apribojimų nustatymo, sankcijų taikymo ir panašiai priimantis subjektas atskirtas nuo šių sprendimų teisėtumą ir įgyvendinimą kontroliuojančio (prižiūrinčio) subjekto

Neaktualu

 

 

□ tenkina

□ netenkina

4.

Teisės akto projekte nustatyti subjekto įgaliojimai (teisės) atitinka subjekto atliekamas funkcijas (pareigas)

Neaktualu

 

□ tenkina

□ netenkina

5.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sprendimo priėmimo kriterijų (atvejų) sąrašas

Neaktualu

 

 

 

□  tenkina

□ netenkina

6.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų, kai priimant sprendimus taikomos išimtys

Neaktualu

 

□ tenkina

□ netenkina

7.

Teisės akto projekte nustatyta sprendimų priėmimo, įforminimo tvarka ir priimtų sprendimų viešinimas

Neaktualu

 

 

□ tenkina

□ netenkina

8.

Teisės akto projekte nustatyta sprendimų dėl mažareikšmiškumo priėmimo tvarka

Neaktualu

 

□ tenkina

□ netenkina

9.

Jeigu pagal numatomą reguliavimą sprendimus priima kolegialus subjektas, teisės akto projekte nustatyta kolegialaus sprendimus priimančio subjekto:

9.1. konkretus narių skaičius, užtikrinantis kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą;

9.2. jeigu narius skiria keli subjektai, proporcinga kiekvieno subjekto skiriamų narių dalis, užtikrinanti tinkamą atstovavimą valstybės interesams ir kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą ir skaidrumą;

9.3. narių skyrimo mechanizmas;

9.4. narių rotacija ir kadencijų skaičius ir trukmė;

9.5. veiklos pobūdis laiko atžvilgiu;

9.6. individuali narių atsakomybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neaktualu

 

□ tenkina

□ netenkina

10.

Teisės akto projekto nuostatoms įgyvendinti numatytos administracinės procedūros yra būtinos, nustatyta išsami jų taikymo tvarka

Neaktualu.

 

□ tenkina

□ netenkina

11.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų, kai administracinė procedūra netaikoma

Neaktualu

 

□ tenkina

□ netenkina

12.

Teisės akto projektas nustato jo nuostatoms įgyvendinti numatytų administracinių procedūrų ir sprendimo priėmimo konkrečius terminus

Neaktualu

 

□ tenkina

□ netenkina

13.

Teisės akto projektas nustato motyvuotas terminų sustabdymo ir pratęsimo galimybes

Neaktualu

 

 

□ tenkina

□ netenkina

14.

Teisės akto projektas nustato administracinių procedūrų viešinimo tvarką

Neaktualu

 

□ tenkina

□ netenkina

15.

Teisės akto projektas nustato kontrolės (priežiūros) procedūrą ir aiškius jos atlikimo kriterijus (atvejus, dažnį, fiksavimą, kontrolės rezultatų viešinimą ir panašiai)

Teisės akto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymu, todėl pagrindinės  kontrolės (priežiūros) procedūros ir aiškūs jos atlikimo kriterijai (atvejai, dažnis, fiksavimas, kontrolės rezultatų viešinimas ir panašiai) nustatyti minėtuose įstatymuose bei Priežiūros tarnybos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

□ tenkina

□ netenkina

16.

Teisės akto projekte nustatytos kontrolės (priežiūros) skaidrumo ir objektyvumo užtikrinimo priemonės[3]

Teisės akto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymu, todėl pagrindinės  kontrolės (priežiūros) procedūros ir aiškūs jos atlikimo kriterijai (atvejai, dažnis, fiksavimas, kontrolės rezultatų viešinimas ir panašiai) nustatyti minėtuose įstatymuose bei Priežiūros tarnybos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

□ tenkina

□ netenkina

17.

Teisės akto projekte nustatyta subjektų, su kuriais susijęs teisės akto projekto nuostatų įgyvendinimas, atsakomybės rūšis (tarnybinė, administracinė, baudžiamoji ir panašiai)

Neaktualu

 

□ tenkina

□ netenkina

18.

Teisės aktų projekte numatytas baigtinis sąrašas kriterijų, pagal kuriuos skiriama nuobauda (sankcija) už teisės akto projekte nustatytų nurodymų nevykdymą, ir nustatyta aiški jos skyrimo procedūra

Neaktualu

 

□ tenkina

□ netenkina

19.

Kiti svarbūs kriterijai

Nėra

 

□ tenkina

□ netenkina

 

Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas:

 

Teisėkūros, personalo ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas Arnoldas Dilba

 

     Teisės akto projekto

      vertintojas:

 

Teisėkūros, personalo ir bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Skirmantė Paukštienė

 

 

(pareigos)                     (vardas ir pavardė)

 

   (pareigos)                      (vardas ir pavardė)

 

 

 

                                              2018-05-11

 

 

                                         2018-05-11

 

 

(parašas)                                      (data)

 

(parašas)                                                (data)

 

–––––––––––––––––––

 [1]Jeigu tas pats kriterijus taikomas kelioms teisės akto projekto nuostatoms, nurodyti ir konkrečias teisės akto projekto nuostatas, dėl kurių galima korupcijos rizika nepašalinta ar kuriai valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių.

[2] Tas pat.

[3]Pavyzdžiui, aiškiai ir išsamiai išdėstytos kontroliuojančio subjekto teisės ir pareigos, nustatyta standartizuota kontrolės atlikimo procedūra, reikalavimas fiksuoti atskirus kontrolės procedūros etapus ir jų rezultatus, atsakingų specialistų rotacija, užkirstas kelias kontroliuojančio ir kontroliuojamo subjektų tiesioginiam kontaktui be liudininkų ir panašiai.