AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL Lietuvos Respublikos
SEIMO STATUTO Nr. I-
399

60 straipsnio pakeitimo įstatymo projektO

 

 

1. Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, įstatymo projekto tikslai ir uždaviniai.

Paskutinį kartą Lietuvos Respublikos Statuto 60 straipsnis buvo keistas 2016 metų lapkričio 15 dieną. Nuo to laiko prabėgo nemažai laiko, pasikeitė ne vienos įstaigos pavadinimas, todėl šiuo projektu siūloma įrašyti naujus įstaigų pavadinimus.

 

2. Įstatymo projekto iniciatoriai ir rengėjai.

Įstatymo projekto iniciatorius ir rengėjas – Seimo narys Arvydas Nekrošius

 

3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami Įstatymo projekte aptariami teisiniai santykiai.

Šiuo metu Lietuvos Respublikos Seimo Statute Ekonomikos komiteto veikla apibrėžiama 60 straipsnyje. 7 ir 8 punktuose pateikiami seni, jau neegzistuojančių įstaigų pavadinimai.

 

4. Siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama.

Šiuo projektu siūloma atnaujinti Lietuvos Respublikos Seimo statuto 60 straipsnį, kurio punktuose naudojami senį įstaigų pavadinimai.

 

5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai (jeigu rengiant įstatymo projektą toks vertinimas turi būti atliktas ir jo rezultatai nepateikiami atskiru dokumentu), galimos neigiamos priimtų įstatymų pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Priimtas statutas neigiamų pasekmių nesukels.

 

6. Galima priimto įstatymo įtaka kriminogeninei situacijai, korupcijai.

Priimtas statutas neigiamos įtakos kriminogeninei situacijai ir korupcijai neturės.

 

7. Galima priimto įstatymo įgyvendinimo įtaka verslo sąlygoms ir jo plėtrai.

Priimto statuto įgyvendinimas įtakos verslo sąlygoms ir jo plėtrai neturės.

 

8. Įstatymo projekto atitiktis strateginio lygmens planavimo dokumentams.

Statuto projektas atitinka strateginio lygmens planavimo dokumentus.

 

9. Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios.

Priėmus statutą, priimti naujų, pakeisti ar pripažinti netekusiais galios galiojančių įstatymų nereikės. 

 

10. Įstatymo projekto atitiktis Valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimams, sąvokų ir terminų įvertinimas.

Statuto projektas atitinka Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo ir Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimus. Įstatymo projektas naujų sąvokų nenustato, todėl jų įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka nereikia.

 

11. Įstatymo projekto atitiktis Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatoms ir Europos Sąjungos teisei.

Statuto projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus.

 

12. Įstatymui įgyvendinti reikalingi įgyvendinamieji teisės aktai, juos priimti turintys subjektai.

Statutui įgyvendinti įgyvendinamųjų teisės aktų priimti nereikės.

 

13. Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks įstatymams įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti.

Statutui įgyvendinti valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų neprireiks.

 

14. Įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.

Statuto projekto rengimo metu specialistų vertinimų ir išvadų negauta.

 

15. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiems projektams įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant Europos žodyno „Eurovoc“ terminus, temas bei sritis.

Reikšminiai įstatymo projekto žodžiai, kurių reikia įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą: „Seimo statutas“, „Statutas“.

 

16. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

Kitų pagrindimų ir paaiškinimų nėra.

 

 

Teikia 

Seimo narys                                             Arvydas Nekrošius