LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

KAIMO REIKALŲ KOMITETAS

 

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS ĮSTATYMO NR. IX-987 2, 7, 9 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-3536(2)

 

2020-09-23 Nr. 110-P-28

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas, Komiteto pirmininko pavaduotojas Kazys Starkevičius, Komiteto nariai: Juozas Baublys, Petras Čimbaras, Aurimas Gaidžiūnas, Alfredas Stasys Nausėda, Rasa Petrauskienė, Algimantas Salamakinas.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2020-06-08

 

 

 

Įvertinę įstatymo projekto atitiktį Konstitucijos, įstatymų, teisėkūros principų ir teisės technikos taisyklių reikalavimams, teikiame šias pastabas:

1. Vadovaujantis Europos Parlamento ir Europos Tarybos 2013 m. gruodžio 17 d. Reglamentu „Dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005“ (toliau - Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013) 36 straipsnio 3 dalimi, tarpusavio pagalbos fondas yra valstybės narės pagal nacionalinę teisę akredituota ūkininkų, kurie yra fondo nariai, apsidraudimo sistema. Pastebėtina, kad Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 39 str. 2 d. reikalauja, kad tarpusavio pagalbos fondas turi būti akredituotas kompetentingos valdžios institucijos pagal nacionalinę teisę. Taigi kuriamų žemės ūkio rizikos valdymo fondų (toliau - Fondų) atitiktį nacionalinėje teisėje nustatytoms Fondų veiklos sąlygoms turėtų patvirtinti (o Fondui nebetenkinant sąlygų – priimti sprendimą dėl Fondo statuso praradimo) valdžios institucija. Projekto 3 straipsniu keičiamo Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo (toliau – keičiamas įstatymas) 9 straipsnio 4 dalyje nurodoma, kad Fondų atitiktį paramos reikalavimams Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka vertina institucija, atsakinga už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai išlaidų valdymą ir kontrolę. Vadovaujantis Konstitucine jurisprudencija, pagrindinės ūkinės veiklos subjektų teisės ir pareigos turi būti reglamentuotos įstatyme, o ne poįstatyminiame teisės akte, todėl atkreiptinas dėmesys, kad Žemės ūkio ministerijos nustatytoje tvarkoje turėtų būti nustatomos Fondų atitikties vertinimo procedūros, o ne papildomi atitikties kriterijai, detalizuojantys nustatytus keičiamo įstatymo 9 straipsnyje. Taigi institucijai, atsakingai už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai išlaidų valdymą ir kontrolę, formuluojant kvietimą subjektams pasinaudoti pajamų stabilizavimo priemone ir nustatant papildomus reikalavimus, detalizuojančius keičiamame įstatyme nenurodytą fondo kūrimo būdą (jungtinės veiklos (partnerystės) ar kita sutartis) ar reikalavimus administratoriui (koks subjektas galėtų juo būti, jo veiklos atskaitomybė fondui, nepriekaištinga reputacija ir kt.), turėtų būti pildomas keičiamo įstatymo 9 straipsnis, o ne poįstatyminis teisės aktas.

Pritarti

 

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2020-06-08

 

 

 

2.     Projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktyje numatyta, kad Fondai turi turėti vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 39 str. 3 dalimi patvirtintas ir viešai paskelbtas žemės ūkio rizikos valdymo fondo veiklai skirtas taisykles. Atkreiptinas dėmesys, kad projektu siūlomu teisiniu reguliavimu, Fondas nebūtų juridinis asmuo, todėl nėra aišku, kokiu būdu ir kur būtų viešai skelbiamos Fondo taisyklės. Svarstytina, ar nebūtų tikslinga projektą papildyti nurodant, kad Fondo veiklos taisyklės būtų viešai skelbiamos institucijos, atsakingos už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai išlaidų valdymą ir kontrolę, interneto svetainėje.

Pritarti

 

3.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2020-06-08

 

 

 

3. Siekiant teisinio aiškumo, siūlytina projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 2 punkte po žodžio „lėšų“ įrašyti žodį „laikino“, be to, siūlytina kaip perteklinės atsisakyti formuluotės „palūkanos už“, nes priešingu atveju nėra aišku, ar lėšos, minimos šios dalies 3 punkte, galėtų būti investuojamos į terminuotus indėlius.

Pritarti

 

4.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2020-06-08

 

 

 

4. Atkreiptinas dėmesys, kad siūlomu teisiniu reguliavimu Fondas nėra juridinis asmuo, todėl iš projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 9 straipsnio 3 dalies nuostatų nėra aišku, pagal kokį teisės aktą ir koks subjektas atliktų Fondo veiklos auditą. Finansinių ataskaitų audito įstatyme numatyta, kad audituojama įmonė tai juridinis asmuo, investicinis fondas, pensijų fondas, išteklių ar mokesčių fondas arba įmonių grupė, kurių finansinės ataskaitos yra audituojamos. Iš projekto nuostatų nėra aišku, kuriai iš išvardintų kategorijų galėtų priklausyti Fondas. Siekiant teisinio aiškumo, projektas koreguotinas.

Pastebėtina ir tai, kad Fondo atitiktis paramos reikalavimams būtų tikrinama tik tuo atveju, jei Fondas kreiptųsi dėl paramos gavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ar Europos Sąjungos fondų lėšų. Tačiau Fondo nariai turi teisę narių patirtus nuostolius kompensuoti Fondo taisyklėse nustatyta tvarka ir iš savo suneštų įmokų ir kitų lėšų, nesikreipiant dėl valstybės ar Europos Sąjungos fondų paramos. Atsižvelgiant į tai, svarstytina, ar nepriklausomo audito prievolė visais atvejais turėtų būti privaloma.

Pritarti

 

5.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2020-06-08

 

 

 

5. Atkreiptinas dėmesys, kad projekte vartojama sąvoka „parama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, Europos Sąjungos fondų lėšų“, atsižvelgiant į tai tikslintina projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje vartojama sąvoka „parama“ arba projekte turėtų būti sukuriamas minėtos sąvokos trumpinys.

Pritarti

 

6.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2020-06-08

 

 

 

6.     Projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje numatyta „žemės ūkio rizikos valdymo fondo narių prarastų pajamų kompensacija mokama įvertinus visus galimus finansavimo šaltinius ir negali viršyti prarastų pajamų dydžio“. Iš šios projekto nuostatos nėra aišku, koks subjektas (Fondas ir institucija, atsakinga už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai išlaidų valdymą ir kontrolę) mokės Fondo narių prarastų pajamų kompensaciją bei kas yra „visi galimi finansavimo šaltiniai“. Atkreiptinas dėmesys, kad Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 36 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad „valstybės narės užtikrina, kad šią priemonę taikant kartu su kitomis nacionalinėmis ar Sąjungos paramos priemonėmis arba privačiomis draudimo schemomis, būtų išvengta kompensacijos permokos“. Atsižvelgiant į tai, projekto nuostatos koreguotinos. Be to, atsižvelgiant į projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 9 straipsnio 6 dalies nuostatas, siūlytina šias dalis sukeisti vietomis.

Pritarti

 

7.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2020-06-08

 

 

 

7.     Siekiant teisinio aiškumo, siūlytina projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje numatyti, kokiam subjektui (Fondui ar jo nariams) būtų skiriama parama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, Europos Sąjungos fondų lėšų. Taip pat nėra aiški šioje dalyje vartojama formuluotė „didžiausios ir mažiausios vertės“, todėl siūlytina ją patikslinti.

Pritarti

 

8.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2020-06-08

 

 

 

8.     Projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje esantis žodis „fondams“ keistinas žodžiu „fondui“, formuluotė „sumokėtoms įmokoms“ keistina formuluote „sumokėtiems įnašams“.

Pritarti

 

9.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2020-06-08

 

 

 

9.     Svarstytina, ar siekiant teisinio aiškumo, projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 9 straipsnis neturėtų būti papildytas nuostatomis apie galimą Fondo lėšų naudojimą (kokiems tikslams galėtų būti skiriamos Fondo lėšos), nes, pavyzdžiui, projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje numatyta, jog iš Fondo lėšų gali būti atskaitomi administravimo kaštai, tačiau kiti lėšų panaudojimo būdai nėra detalizuojami.

Pritarti

 

10.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2020-06-08

 

 

 

10.   Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2020 m. kovo 6 d. įsakymą „Dėl nuorodų į Europos Sąjungos teisės aktus teikimo teisės aktuose reikalavimų aprašo patvirtinimo“, projekto 4 straipsnyje papildančiame keičiamo įstatymo priedą 3 punktu brauktina perteklinė formuluotė „(OL 2013 L 347, p. 487)“. Be to, svarstytina, ar kartu projekte nevertėtų atitinkamai pakoreguoti ir kitų keičiamo įstatymo priedo punktų bei keičiamo įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 2 bei 4 punktų.

Pritarti

 

11.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2020-06-08

 

 

 

11.   Vadovaujantis Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijose, patvirtintose Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, nustatytais teisės technikos reikalavimais, projektas koreguotinas:

11.1.            atkreiptinas dėmesys, kad projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 9 straipsnis reglamentuoja ne tik Fondų tinkamumo sąlygas valstybės ir Europos Sąjungos paramai gauti, bet ir jų lėšų struktūrą, jų administravimą, paramos apskaičiavimą ir kita, todėl atitinkamai turėtų būti tikslinamas keičiamo įstatymo 9 straipsnio pavadinimas;

Pritarti

 

 

 

 

 

 

11.2. po projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 9 straipsnio pavadinimo taškas nerašytinas;

Pritarti

 

 

 

 

 

 

11.3.            siūlytina projekte sukurti sąvokos „žemės ūkio rizikos valdymo fondai“ trumpinį;

Nepritarti

Siekiant aiškumo sąvokos trumpinio projekto tekste siūloma neįvesti.

 

 

 

 

 

11.4.            projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 9 straipsnyje esantys trumpiniai „str.“ ir „proc.“ keistini žodžiais „straipsnio“ ir „procentų“;

Pritarti

 

 

 

 

 

 

11.5.            projekto 5 straipsnio 2 dalyje esanti formuluotė „ne vėliau kaip“ brauktina kaip perteklinė.

Pritarti

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija,

2020-06-30,

Nr. G-2020-5805

 

 

 

 

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos nuomone, žemės ūkio rizikos valdymo fondu, kuris įteisinamas minėtu Įstatymo projektu (perkeliant ES reglamentinę nuostatą), žemdirbiai nesinaudos, o ypač mišrūs ūkiai, išskaidantys rizikas, nes „parama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, Europos Sąjungos fondų lėšų skiriama tik tuo atveju, jei pajamų sumažėjimas viršija 30 proc. atskiro žemės ūkio veiklos subjekto vidutinių metinių praėjusių trejų metų laikotarpio pajamų arba praėjusių penkerių metų laikotarpio vidutinių trejų metų pajamų, neįskaitant didžiausios ir mažiausios vertės." (Įstatymo projekto 9 str. 6 dalis). Šis nustatytas procentas yra ženkliai per didelis, be to, vieno blogai ūkininkaujančio subjekto netektis turės padengti gerai dirbantys. Esminis fondo tikslas turėtų būti stichinių nelaimių ar kitų gamtos reiškinių padarytas dalinis žalos atlyginimas.

Atsižvelgti

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai,

2020-08-03,

Nr. G-2020-6559

 

 

 

<...> Iš esmės sutinkame, kad žemės ūkyje rizikas valdyti būtina, tačiau itin svarbu tinkamai suformuluoti teisines bei organizacines sąlygas rizikos valdymo fondų (tarpusavio pagalbos fondų) steigimui, kadangi didele dalimi nuo to priklausys ir šių priemonių įgyvendinimo sėkmė <...>

Atsižvelgiant į tai, Lietuvoje steigiant rizikos valdymo fondus (tarpusavio pagalbos fondus) labai svarbu:

-  Labai aiškiai, tiksliai suformuoti teisines ir organizacines prielaidas, kurios sudarytų vienodas sąlygas visiems žemės ūkio verslo subjektams dalyvauti fondų veikloje ir skatintų jų vystymąsi;

- Turėti fondų administravimui aukštos kvalifikacijos specialistų, kurie gebėtų administruoti fondus;

- Skatinti, kad fondas apimtų visą žemės ūkio sektorių, taip mažinant administracinius kaštus bei didinant sukautų lėšų investavimo galimybes;

- įvertinti ar rizikos valdymo fondai bus pajėgūs įsitvirtinti tokioje mažoje rinkoje, parengti įmokų apskaičiavimo metodikas, žalų įvertinimo ir išmokų apskaičiavimo metodikas;

- Išdiskutuoti, kokį poveikį (teigiamą ar neigiamą) turėtų privalomasis įmokų mokėjimas žemės ūkio subjektams, įvertinti ir piktnaudžiavimo galimybes <...>

Atsižvelgti

 

 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

 

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai: nepaskirta.

 

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

7.1. Sprendimas:

7.1.1.  vadovaujantis Seimo statuto 137 straipsnio  4 dalimi, Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 2, 7, 9 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-3536(2) ir Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 papildymo 51 straipsniu įstatymo projektą Nr. XIIP-4223 svarstyti kartu ir juos sujungti;

7.1.2.  pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui Nr. XIIIP-3536(3) ir Komiteto išvadoms.

7.2. Pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Kaimo reikalų komitetas,

2020-09-23

 

 

 

 

Argumentai: klausymų metu nutarta siūlyti keisti įstatymo projekte numatytą įsigaliojimo datą ir ilginti įgyvendinamųjų teisės aktų parengimo terminą. Reikės nemažai įgyvendinamųjų teisės aktų, kurie turės būti išdiskutuoti su socialiniais partneriais, o tai užtruks. Atsižvelgiant į tai siūloma numatyti, kad įstatymas įsigaliotų 2022 m. sausio 1 d., o įgyvendinamieji teisės aktai turėtų būti parengti iki 2021 m. gruodžio 31 d.

 

Pasiūlymas: pakeisti projekto 5 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip

„1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 20212 m. sausio 1 d.“

Pritarti

 

2.

Kaimo reikalų komitetas,

2020-09-23

 

 

 

 

Argumentai: pasiūlymas susijęs su aukščiau išdėstytuoju.

 

Pasiūlymas: pakeisti projekto 5 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija ne vėliau kaip iki 20201 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.“

Pritarti

 

 

8. Balsavimo rezultatai: už – 8, prieš – 0, susilaikė – 0.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: Andriejus Stančikas.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: negauta.

 

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas patobulintas įstatymo projektas XIIIP-3536(3) ir jo lyginamasis variantas.

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                             Andriejus Stančikas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komiteto biuro patarėja Augustė Matulevičienė