LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstituciniO ĮSTATYMO NR. XIV-1381
57, 59 ir 61 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMO
PROJEKTO

 

2023-05-24 Nr. XIVP-2757

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.    Kaip matyti iš projekto turinio, juo siūloma pakeisti ne Rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinio įstatymo, o šiuo konstituciniu įstatymu patvirtinto Rinkimų kodekso 57, 59 ir 61 straipsnius. Kadangi Rinkimų kodeksas yra patvirtintas konstituciniu įstatymu, šio kodekso teisinė forma taip pat yra konstitucinis įstatymas, kuris pagal Konstitucijos 69 straipsnio 3 dalį keičiamas ne mažesne kaip 3/5 visų Seimo narių balsų dauguma priimamu konstituciniu įstatymu. Atsižvelgiant į tai, projekto pavadinimas taisytinas – jo dalis „patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinio įstatymo Nr. XIV-1381“ išbrauktina, o prieš žodį „įstatymas“ įrašytinas žodis „konstitucinis“.

2.    Projektu siūloma pakeisti Rinkimo kodekso 57, 59, 61 straipsnius ir juose numatyti galimybę asmenis, ilgiau kaip vienus metus neturinčius galiojančių pilietybę patvirtinančių dokumentų, jų prašymu įrašyti į rinkėjų sąrašus. Kaip matyti iš projekto aiškinamojo rašto, projektu siūlomos nuostatos turėtų suponuoti, kad nesant tokio prašymo asmuo, neturintis galiojančio pilietybę patvirtinančio dokumento, į rinkėjų sąrašus nebūtų įrašomas. Nors aiškinamajame rašte teigiama, kad projektu „siūloma papildyti rinkėjų sąrašų sudarymo reikalavimus ir numatyti, kad į rinkėjų sąrašus būtų traukiami tik asmenys, turintys galiojantį reikiamą pilietybę patvirtinantį asmens dokumentą“, toks reikalavimas projekte eksplicitiškai nėra numatytas, priešingai – siūlomos nuostatos, pagal kurias asmenys, neturintys galiojančio rinkimų teisę suteikiančią pilietybę patvirtinančio dokumento, būtų įrašomi į rinkėjų sąrašus. Atsižvelgiant į tai, projektas ir juo siekiamas tikslas nėra aiškūs.

Pagal Konstitucijos 34 straipsnio 1 dalį ir Rinkimų kodekso 8 straipsnio 1 dalį, aktyviąją rinkimų teisę Seimo ir Respublikos Prezidento rinkimuose turi tik Lietuvos Respublikos piliečiai, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų. Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatyme nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje gyvenantys piliečiai nuo 16 metų privalo turėti galiojantį asmens dokumentą, patvirtinantį jo asmens tapatybę ir pilietybę, – asmens tapatybės kortelę arba pasą (3 straipsnio 1, 4 dalys). Tokio dokumento neturėjimas gali indikuoti, be kita ko, tai, kad Lietuvos Respublikos pilietis yra įgijęs kitos valstybės pilietybę, bet apie tai nepranešęs Pilietybės įstatymo nustatyta tvarka. Bet kuriuo atveju asmeniui, kuriam nėra išduotas galiojantis Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas, negalėtų būti leidžiama balsuoti Seimo ir Respublikos Prezidento rinkimuose, nes jis negalėtų patvirtinti savo kaip Lietuvos Respublikos piliečio teisinio statuso ir jo sąlygojamos teisės rinkti. Tai mutatis mutandis pasakytina ir apie Europos Sąjungos valstybių narių pilietybę turinčių asmenų dalyvavimą rinkimuose į Europos Parlamentą. Atsižvelgiant į tai, neaišku, kodėl galiojančių pilietybę patvirtinančių dokumentų neturintys asmenys turėtų būti įrašomi į rinkėjų sąrašus.

3.    Projekto 2 straipsniu siūloma Rinkimų kodekso 59 straipsnio 2 dalyje nustatyti, kad „gyvenamosios vietos nedeklaravęs arba ilgiau kaip vienerius metus neturintis nė vieno galiojančio pagal šio kodekso 8 straipsnio 1 ir 4 dalis reikiamą pilietybę patvirtinančio asmens dokumento asmuo rašytiniu jo prašymu įrašomas į rinkimų apylinkės, kurios teritorijoje yra jo suėmimo vykdymo arba arešto, arba laisvės atėmimo bausmės atlikimo vieta, teritorinės policijos įstaigos areštinė, rinkėjų sąrašą“. Neaišku, kaip ši nuostata koreliuotų su toliau išdėstyta šios dalies nuostata, kad asmuo, deklaravęs gyvenamąją vietą, iki pateko į teritorinės policijos įstaigos areštinę, suėmimo vykdymo arba arešto, arba laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietą, negali būti įrašomas į rinkimų apylinkės, kurios teritorijoje yra ši vieta, rinkėjų sąrašą, turint mintyje tai, kad galiojančių pilietybę patvirtinančių dokumentų neturintis asmuo galėtų būti deklaravęs gyvenamąją vietą.

4.    Taisytina klaidinga paskutinių dviejų projekto straipsnių numeracija.

5.    Projekto paskutiniame straipsnyje taisytinas žodis „įgyvenamuosius“.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                      Dainius Zebleckis

 

 

 

O. Buišienė, tel. (8 5) 239 6160, el. p. [email protected]

V. Staugaitytė, tel. (8 5) 239 6898, el. p. [email protected]