LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

 

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA (2)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RINKIMŲ KODEKSO 30, 32, 38, 64, 69, 78, 79, 80, 81, 85, 88, 89, 93, 97, 99, 100, 102, 110, 114, 134, 138, 163, 181, 185, 193 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO KONSTITUCINIO ĮSTATYMO PROJEKTO  NR. XIVP-2709(3)

 

2023-10-09 Nr. 102-P-47

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkė Irena Haase, komiteto pirmininko pavaduotoja Agnė Širinskienė, nariai:  Aušrinė Armonaitė, Česlav Olševski, Julius Sabatauskas, Vilius Semeška, Algirdas Stončaitis, Andrius Vyšniauskas.

Komiteto biuro vedėja Dalia Komparskienė, patarėjos: Dalia Latvelienė, Martyna Civilkienė, Jurgita Janušauskienė, Rita Karpavičiūtė, Irma Leonavičiūtė, Rita Varanauskienė, Loreta Zdanavičienė, vyriausioji specialistė Aidena Bacevičienė, padėjėjos: Meilė Čeputienė, Rivena Zegerienė.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento vyresnioji patarėja  Viktorija Staugaitytė, vyresnioji patarėja Ona Buišienė, Teisingumo ministerijos Teisėkūros politikos grupės vyresnioji patarėja Mėta Matuzevičienė, Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė, Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko pavaduotojas Andrius Puksas, Vyriausiosios rinkimų  komisijos narė  Olga Kilkinova, Vyriausiosios rinkimų komisijos Teisės ir tyrimų skyriaus vedėjas Rokas Stabingis, Vyriausiosios rinkimų komisijos Rinkimų organizavimo skyriaus vedėja Reda Daniškevičiūtė.

2. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-10-05

4

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.  Projekto 4 straipsnio 1 dalimi teikiama Rinkimų kodekso (RK) 76 straipsnio 1 dalies 7 punkto nuostata, pagal kurią kandidato anketoje privaloma nurodyti „esamą ir buvusią narystę politinėse organizacijose, taip pat narystės laikotarpį“, yra identiška to paties punkto nuostatai, teikiamai projektu Nr. XIVP-2696(2), kuriuo siūlomi ir kiti su ta nuostata sistemiškai susiję pakeitimai. Priėmus šią nuostatą, bet nepriėmus projektu Nr. XIVP-2696(2) teikiamų pakeitimų, teisinis reguliavimas taptų nenuoseklus ir nedarnus. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šiuose projektuose numatytas skirtingas tapačios RK 76 straipsnio 1 dalies 7 punkto nuostatos įsigaliojimo laikas: pagal vertinamą projektą ji turėtų įsigalioti kitą dieną po oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre, o projektu Nr. XIVP-2696(2) teikiama nuostata – 2023 m. lapkričio 10 d. Paminėtina ir tai, kad vertinamu projektu teikiami RK 76 ir 85 straipsnių nuostatų pakeitimai yra sistemiškai nesusiję su kitomis šio projekto nuostatomis, kuriomis reguliuojama rinkimų politinės kampanijos pradžia, pareiškinių dokumentų pateikimo terminai, balsų perskaičiavimas.

Pažymėtina, kad tokia teisėkūros praktika, kai vienu metu skirtingais projektais teikiami sutampantys tų pačių įstatymo ar kito teisės akto nuostatų pakeitimai nėra apjungiami į vieną projektą, ir taip sudaromos prielaidos tapačius pakeitimus priimti keliais skirtingais įstatymais, taip pat tokia teisėkūros praktika, kai sistemiškai susiję to paties įstatymo ar kito teisės akto pakeitimai teikiami išskaidyti į atskirus projektus, neužtikrinama būsimo teisinio reguliavimo darna, jo vientisumas ir nuoseklumas.  

Pritarti iš dalies

Analogiška pastaba teikiama  ir projektui XIVP-2696(2). Pritartina  teisėkūros praktikai, kai vienu metu skirtingais projektais teikiami sutampantys tų pačių įstatymo ar kito teisės akto nuostatų pakeitimai būtų apjungiami į vieną projektą, ir  komitetas tos praktikos visada  laikosi, tačiau atsižvelgiant į konstitucinio  įstatymo pakeitimo priėmimo ypatumus, kai reikalingi 85 S.n. balsai, apsispręsta projektų nejungti.  Juridinės  technikos atžvilgiu projektas patobulintas taip, kad po  atskirų projektų priėmimo, RK  keičiami atskiri straipsniai teisingai  sueitų į Teisės aktų registro galutinę galiojančią suvestinę redakciją.

Balsavimo rezultatai: už –8 , prieš –0 , susilaikė –0 .

 

 

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-10-05

5

 

 

 

2.   Projekto 5 straipsniu siūloma RK 78 straipsnio 1 dalis, pagal kurią asmuo, Seimo rinkimuose keliantis save kandidatu, pareiškinius dokumentus turėtų pateikti Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK), nedera su šiais RK 47 straipsnio 1 dalies 6, 7 punktuose nustatytais apygardos rinkimų komisijos įgaliojimais: priimti Seimo rinkimuose kandidatais save keliančių asmenų pareiškinius dokumentus ir juos tikrinti, teikti VRK registruoti kandidatus, tikrinti Seimo rinkimuose išsikėlusį kandidatą parėmusių rinkėjų parašų rinkimo lapus (arba pavesti tai atlikti apylinkių rinkimų komisijoms) ir nustatyti, ar surinktas reikiamas rinkėjų parašų skaičius.

Nepritarti

Pareiškiniai dokumentai Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka teikiami elektroniniu būdu ir nuolat saugomi šios komisijos informacinėje sistemoje. Taip pat   derinant nuostatas, patobulinta projekto 6 straipsnio 2 dalis, keičianti 79 str. 11 dalį, kurioje numatyta, kad rinkėjų parašų rinkimo lapus politinė partija, politinis komitetas, asmuo, siekiantis tapti kandidatu, arba jų atstovas rinkimams turi grąžinti tos rinkimų apygardos, kurioje ketinama dalyvauti rinkimuose, rinkimų  komisijai. Balsavimo rezultatai: už –8 , prieš –0 , susilaikė –0 .

3.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-10-05

6

2

 

 

3.   Projekto 6 straipsnio 2 dalimi keičiamoje RK 79 straipsnio 11 dalyje žodį „ketina“ siūlytume pakeisti žodžiu „ketinama“, nes atstovas rinkimams pats rinkimuose dalyvauti neketina.

Pritarti

RK 79 straipsnio 11 dalyje žodį „ketina“ pakeisti žodžiu „ketinama“.

Balsavimo rezultatai: už –8 , prieš –0 , susilaikė –0 .

4.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-10-05

8

1

 

 

4.   Projekto 8 straipsnio 1 dalyje teikiamą RK 81 straipsnio 4 dalies 8 punktą siūlytume išdėstyti taip: „paaiškėjus, kad kandidatui pradėtas ikiteisminis tyrimas – šį kandidatą iškėlusios politinės organizacijos arba išsikėlusio kandidato prašymu“.

Pritarti

   Projekto 8 straipsnio 1 dalyje teikiamą RK 81 straipsnio 4 dalies 8 punktą išdėstyti taip:

 „8) paaiškėjus, kad kandidatui pradėtas ikiteisminis tyrimas – šį kandidatą iškėlusios politinės organizacijos arba išsikėlusio kandidato prašymu“.

Balsavimo rezultatai: už – 8, prieš –0 , susilaikė – 0.

5.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-10-05

16

(100)1

 

 

5.   Projekto 16 straipsniu keičiamo RK 100 straipsnio 1 dalies formuluotėje „registruotas rinkimų politinės kampanijos dalyvis“ žodis „registruotas“ yra perteklinis, nes rinkimų politinės kampanijos dalyvio statusas (suponuojantis tam tikras teises ir pareigas) įgyjamas tik įregistravus rinkimų politinės kampanijos dalyviu (žr. RK 68 straipsnio 5, 8, 10 dalis).

Pritarti

   Projekto 16 straipsniu keičiamo RK 100 straipsnio 1 dalies  1 sakinį išdėstyti taip:  „Prasidėjus rinkimų politinės kampanijos laikotarpiui, rinkimų politinės kampanijos dalyvis, kandidatų sąrašas ar kandidatas turi teisę pareikšti reikalavimą paskelbti atsakomąją nuomonę apie juos kompromituojančią informaciją paskelbusiai visuomenės informavimo priemonei.“

Balsavimo rezultatai:

už –8 , prieš – 0, susilaikė –0 .

6.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-10-05

16

(100)3

 

 

6.   Projekto 16 straipsniu keičiamo RK 100 straipsnio 3 dalies nuostatos, pagal kurias VRK turėtų įgaliojimus nagrinėti šioje dalyje nurodytų subjektų užklausas ir atsakyti į jas, išaiškindama, ar paskleista informacija yra kompromituojanti, yra nesuderintos su projekto 13 straipsnio 4 dalyje išdėstyta RK 93 straipsnio 3 dalimi, kurioje nustatyti šios komisijos įgaliojimai spręsti (t. y. priimti sprendimą), ar vykstant rinkimų agitacijai visuomenės informavimo priemonėmis paskelbta informacija yra kompromituojanti.

Pritarti

 Projekto 16 straipsniu keičiamo RK 100 straipsnio 3 dalies 1 sakinyje vietoje žodžio „nagrinėja“ įrašyti žodį “sprendžia“.

Balsavimo rezultatai: už –8 , prieš – 0, susilaikė –0 .

7.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-10-05

17

 

 

 

7.   Projekto 17 straipsniu siūloma RK 102 straipsnį papildyti 5 dalimi ir joje nustatyti draudimą iki „galutinių rinkimų rezultatų patvirtinimo“ medijų, elektroniniu ar (ir) fiziniu formatu platinti „savivaldybių, Europos Parlamento, Seimo nario darbo ataskaitas, kurios yra apmokamos savivaldybių, Europos Parlamento, Seimo ar kitų valdžios institucijų lėšomis“Atkreiptinas dėmesys į kelis šios nuostatos aspektus. Pirma, Vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje yra minimos savivaldybės tarybos nario ataskaitos, 62 straipsnyje – be kita ko, savivaldybių veiklos ataskaitos; Seimo statute Seimo narių darbo ataskaitos nėra numatytos. Taigi reikėtų patikslinti, kokios būtent ataskaitos turimos mintyje. Antra, atsižvelgtina į tai, kad vietos savivalda yra grindžiama savivaldybės institucijų atsakomybės savivaldybės bendruomenei principu – savivaldybės tarybos nariai ir savivaldybės meras atsako ir atsiskaito šiai bendruomenei už savo veiklą (Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 4 punktas); įgyvendinant šį principą, užtikrinant savivaldybės institucijų veiklos viešumo bei skaidrumo principus ir vykdant Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo reikalavimus savivaldybės bendruomenei teikiamas savivaldybės metinių ataskaitų rinkinys (Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 9 punktas, 62 straipsnis). Mūsų nuomone, savivaldybių, jų tarybų narių, taip pat Seimo narių ir Europos Parlamento narių veiklos ataskaitų rengimas, platinimas ir apmokėjimas apskritai yra ne RK, kuriuo turėtų būti reguliuojami svarbiausi rinkimų santykiai, reguliavimo dalykas. Trečia, siūlomo draudimo taikymo laikotarpio pabaiga yra siejama su galutinių rinkimų rezultatų patvirtinimu, nors rinkimų galutiniai rezultatai yra nustatomi ir paskelbiami (RK 179 straipsnis). Ketvirta, svarstytina, ar nuostatos dalis „ataskaitas, kurios yra apmokamos savivaldybių, Europos Parlamento, Seimo ar kitų valdžios institucijų lėšomis“ neturėtų būti išdėstyta, pavyzdžiui, taip: „ataskaitas, apmokėtas ne iš rinkimų politinės kampanijos sąskaitoje esančių lėšų“.

Pritarti iš dalies

Komitetas pritarė S.n. A. Vyšniausko pasiūlymui, kuriuo yra tikslinamas projekto 17 straipsnis, tačiau tikslinga  vietoje žodžio „patvirtinimo“ naudoti žodį „nustatymo“, kaip siūlo Teisės departamentas.

Balsavimo rezultatai: už – 8, prieš – 0, susilaikė –0 .

8.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-10-05

19

 

 

 

8.   Projekto 19 straipsniu teikiama RK 114 straipsnio 5 dalies nuostata suponuoja nevienodų rinkimų politinės kampanijos finansavimo sąlygų sudarymą politinėms organizacijoms, iškėlusioms savo kandidatų sąrašus savivaldybių tarybų rinkimuose. Pagal šios nuostatos formuluotę, politinė partija, iškėlusi vieną kandidatų sąrašą, turėtų galimybę papildomai šiai rinkimų politinei kampanijai išleisti ne daugiau kaip 10 procentų savo iškeltų kandidatų sąrašų limitų sumos ir taip įgytų finansinį pranašumą prieš politinį komitetą, taip pat iškėlusį vieną kandidatų sąrašą.

Pritarti

 Siūloma pritarti TD pastabai ir Komitetas siūlo tokią  114 straipsnio 5 dalies formuluotę:

„5. Savivaldybių tarybų rinkimuose politinė partija, iškėlusi daugiau nei vieną kandidatų sąrašą, papildomai šiai rinkimų politinei kampanijai gali išleisti ne daugiau kaip 10 procentų savo iškeltų kandidatų sąrašų limitų sumos.“

Balsavimo rezultatai: už –8 , prieš –0 , susilaikė – 0.

9.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-10-05

22

 

 

 

9.    Projekto 22 straipsniu keičiamo RK 163 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse žodis „patvirtinant“ keistinas žodžiu „nustatant“ (žr. RK 168 straipsnio 1 dalį).

Pritarti

Patobulinti pagal TD pastabą.

 

Balsavimo rezultatai: už –8 , prieš – 0, susilaikė – 0.

10.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-10-05

22

 

 

 

10.     Atkreiptinas dėmesys į tai, kad projekto 22 straipsniu keičiamo RK 163 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatos neapima tokios situacijos, kai balsuojant pirmą kartą dalyvautų daugiau kaip du kandidatai, bet būtų aktualu perskaičiuoti ne už antrą ir trečią vietas užėmusius kandidatus paduotų balsų skirtumą, o balsų skirtumą tarp pirmą ir antrą vietas užėmusių kandidatų, nes pagal RK 167 straipsnio 2 dalies 1 punktą arba 4 dalies 1 ar 2 punktą jau pirmame rinkimų rate būtų išrinktas pirmą vietą užėmęs kandidatas.

Atsižvelgdami į tai, siūlytume RK 163 straipsnio 1 dalyje po žodžių „kai dalyvauja tik du kandidatai“ įrašyti, pavyzdžiui, tokią formuluotę: „arba kai pirmą kartą balsuojant išrenkamas pirmą vietą užėmęs kandidatas“ (arba formuluotę „arba kai už pirmą vietą užėmusį kandidatą paduodamas šio kodekso 167 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytas balsų kiekis“, ar pan.). Šio straipsnio 2 dalyje po žodžių „kai dalyvauja tik du kandidatai“ taip pat siūlome įrašyti, pavyzdžiui, tokią formuluotę: „arba kai pirmą kartą balsuojant išrenkamas pirmą vietą užėmęs kandidatas“ (arba formuluotę „arba kai už pirmą vietą užėmusį kandidatą paduodamas šio kodekso 167 straipsnio 4 dalies 1 ar 2 punkte nustatytas balsų kiekis“, ar pan.).

 

 Pritarti

Patobulinti pagal TD  pasiūlymą.

Balsavimo rezultatai: už –8 , prieš –0 , susilaikė –0 .

11.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-10-05

22

 

 

 

11.     Projekto 22 straipsniu keičiamo RK 163 straipsnio 4 dalies nuostatos „Perskaičiuojama 10 procentų visų savivaldybių tarybų rinkimų kandidatų sąrašų“ teisinė prasmė yra nesuprantama.

Pritarti

Komiteto pasiūlymas:

  Gavus Teisės departamento (jis nevertino S.n. pasiūlymų)pastabas 22 straipsniui, kurioms tikslinga pritarti, ir sistemiškai įvertinus kartu   Seimo nario A. Vyšniausko  pasiūlymus šiam straipsniui, kuriuos komitetas svarstė jau praėjusiame posėdyje  ir jiems pritarė, tikslinga išdėstyti  iš naujo patobulintą straipsnio redakciją, ištaisant  ne visiškai  tikslias teisine prasme nuostatas  ir atsisakant pasikartojančių ar perteklinių formuluočių. Todėl  2023-10-09d. komiteto sprendimu siūloma 22 straipsnio galutinė redakcija, kurią siūloma išdėstyti taip:

163 straipsnis. Apygardos,savivaldybės rinkimų komisijos kompetencija skaičiuojant balsavimo rezultatus 

1. Apygardos rinkimų komisija perskaičiuoja visus Seimo vienmandatės rinkimų apygardos biuletenius, kai balsų skirtumas pirmą kartą balsuojant vienmandatėje rinkimų apygardoje tarp antrą ir trečią vietas užėmusių kandidatų, o per pakartotinį balsavimą ir pirmą kartą balsuojant vienmandatėje rinkimų apygardoje, kai dalyvauja tik du kandidatai arba kai pirmą kartą balsuojant išrenkamas pirmą vietą užėmęs kandidatas – tarp pirmą ir antrą vietas užėmusių kandidatų yra mažesnis kaip   50 balsų ir kai iki nustatant rinkimų rezultatus to pareikalauja bent vienas šios komisijos narys arba kandidatas, kuris pirmą kartą balsuojant užėmė antrą ar trečią vietą arba per pakartotinį balsavimą užėmė antrą vietą.

 2. Savivaldybės rinkimų komisija perskaičiuoja visus mero rinkimų vienmandatės apygardos biuletenius, kai balsų skirtumas pirmą kartą balsuojant tarp antrą ir trečią vietas užėmusių kandidatų, o per pakartotinį balsavimą ir pirmą kartą balsuojant vienmandatėje rinkimų apygardoje, kai dalyvauja tik du kandidatai arba kai pirmą kartą balsuojant išrenkamas pirmą vietą užėmęs kandidatas – tarp pirmą ir antrą vietas užėmusių kandidatų balsų yra ne didesnis kaip 10 balsų arba kai šis skirtumas didesnis kaip 10 balsų, bet neviršija  0,05 procento dalyvavusių rinkėjų skaičiaus , ir kai iki nustatant rinkimų rezultatus to pareikalauja bent vienas šios komisijos narys arba kandidatas, kuris pirmą kartą balsuojant užėmė antrą ar trečią vietą arba per pakartotinį balsavimą užėmė antrą vietą.

3. Savivaldybės rinkimų komisija perskaičiuoja visus savivaldybės tarybos rinkimų daugiamandatės apygardos biuletenius, kai balsų skirtumas tarp iki šio kodekso 168 straipsnio  4 dalyje nustatyto reikalingos dalies balsų mandatams gauti ir nepatekusio kandidatų sąrašo gautų rinkėjų balsų yra ne didesnis kaip 10 balsų arba kai šis skirtumas didesnis kaip 10 balsų, bet neviršija 0,05 procento dalyvavusių rinkėjų skaičiaus, ir kai iki nustatant rinkimų rezultatus to pareikalauja bent vienas šios komisijos narys arba pirmos į savivaldybės tarybą nepatekusios politinės organizacijos atstovas rinkimams.

4. Pirmumo balsams perskaičiuoti savivaldybės rinkimų komisija Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka burtais parenka savivaldybių tarybų rinkimų daugiamandatės rinkimų apygardos rinkimų apylinkę ar apylinkes ir kandidatų sąrašą ar sąrašus. Perskaičiuojamų kandidatų sąrašų konkrečiose rinkimų apylinkėse skaičius nustatomas taip, kad bendras savivaldybėje perskaičiuojamų kandidatų sąrašų skaičius būtų nemažesnis kaip 10 procentų  kandidatų sąrašų savivaldybėje skaičiaus, padauginto iš rinkimų apylinkių skaičiaus.

 Jeigu savivaldybių tarybų rinkimų daugiamandatės rinkimų apygardos biuleteniai buvo perskaičiuoti šio straipsnio 3 dalyje nurodytu pagrindu ar kitais šiame kodekse numatytais atvejais, šių apygardų rinkimų apylinkių biuleteniai į atsitiktiniu būdu atrenkamų rinkimų apylinkių biuletenių pirmumo balsų perskaičiavimą neįtraukiami.

5. Apygardos, savivaldybės rinkimų komisija pagal Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatytus duomenis gali patikrinti, ar tiksliai buvo suskaičiuoti rinkimų biuleteniai, išoriniai ir vidiniai balsavimo vokai, rinkimuose naudojami blankai ir plombos.“

 

 Balsavimo rezultatai: už –8 , prieš –0 , susilaikė – 0.

12.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-10-05

23

 

 

 

12.     Projekto 23 straipsniu siūloma RK 181 straipsnio 1 dalį, kurioje nustatyti rinkimų rezultatų pripažinimo negaliojančiais pagrindai, papildyti 4 punktu: „pakartotiniame balsavime vienmandatėje apygardoje dalyvaujantis ir daugiausia balsų gavęs kandidatas miršta arba yra apribota jo pasyvioji rinkimų teisė“. Šioje nuostatoje prieš žodį „apygardoje“ įrašytinas žodis „rinkimų“, o žodžiai „dalyvaujantis ir“ išbrauktini kaip pertekliniai (arba bent jau žodis „dalyvaujantis“ turėtų būti pakeistas žodžiu „dalyvavęs“).

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad siūlomas pagrindas neapimtų analogiškos situacijos, kuri galėtų susidaryti tuo atveju, jeigu pirmą kartą balsuojant rinkimuose vienmandatėje rinkimų apygardoje dalyvautų tik du kandidatai ir rinkimus jau pirmame rate (t. y. pagal RK 167 straipsnio 2 dalies 1 punktą, 3 dalies 1 ar 2 punktą, 4 dalies 1 ar 2 punktą) laimėjęs kandidatas mirtų arba būtų apribota jo pasyvioji rinkimų teisė, t. y. neaišku, kodėl nesiūlomas analogiškas pagrindas pripažinti rinkimų rezultatus negaliojančiais, jeigu nustatoma, kad pirmą kartą balsuojant rinkimuose vienmandatėje rinkimų apygardoje dalyvaujant tik dviem kandidatams išrinktas pirmą vietą užėmęs kandidatas miršta arba apribojama jo pasyvioji rinkimų teisė.

Pritarti

Tikslinga pritarti TD pastabai ir išdėstyti 4 punktą taip:

4)  pirmą kartą balsuojant vienmandatėje rinkimų apygardoje dalyvaujant tik dviem kandidatams išrinktas pirmą vietą užėmęs kandidatas  ir pakartotiniame balsavime vienmandatėje rinkimų apygardoje dalyvavęs ir daugiausia balsų gavęs kandidatas miršta arba yra apribota jo pasyvioji rinkimų teisė.“

 

Balsavimo rezultatai: už –8 , prieš –0 , susilaikė – 0.

13.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-10-05

26

 

 

 

13.     Projekto 26 straipsnio 1 dalyje vietoj „1 straipsnio 2 dalis“ įrašytina „1 straipsnio 2, 3 dalys“, nes projekto 1 straipsnio 3 dalies nuostata dėl RK 32 straipsnio 4 dalies punktų pernumeravimo turėtų įsigalioti kartu su projekto 1 straipsnio 2 dalimi, kuria RK 32 straipsnio 4 dalis papildoma nauju punktu.

Pritarti

 Komiteto pasiūlymas:

Įvertinus Seimo nario A. Vyšniausko pasiūlymą,  kuriam komitetas pritarė, ir TD 13-14 pastabas, projekto 25 (buvusį 26) straipsnio galutinę redakciją  išdėstyti taip:

"25 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šio įstatymo  24 23 straipsnio 4 dalis įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo 1 straipsnio 2 ir 3  dalys, 13 straipsnio 32 dalis ir  2019 straipsnis įsigalioja 2024 m. vasario 17 d.

3. Šio įstatymo 5, 6, 7 ir 10 straipsniai įsigalioja 2025 m. sausio 1 d.

 

Balsavimo rezultatai: už –8 , prieš – 0, susilaikė –0 .

14.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-10-05

5

 

 

 

14.     Projektas taisytinas vadovaujantis Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 (2021 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 1R-388 redakcija).

14.1.   Projekto 5 straipsniu keičiamas RK 78 straipsnis turėtų būti išdėstytas nauja redakcija, nes siūloma pakeisti daugiau kaip pusę šio straipsnio dalių.

 

Pritarti

Komiteto pasiūlymas:

5 straipsnį išdėstyti taip:

„5 straipsnis. 78 straipsnio pakeitimas

 Pakeisti 78 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„1. Seimo rinkimuose politinė partija savo ir keliamų kandidatų pareiškinius dokumentus, asmuo, keliantis save kandidatu, pareiškinius dokumentus teikia Vyriausiajai rinkimų komisijai. Pareiškinių dokumentų pateikimas pradedamas likus 130 dienų ir baigiamas 17 val. likus 80 dienų iki rinkimų dienos.

2. Respublikos Prezidento rinkimuose pareiškiniai dokumentai teikiami Vyriausiajai rinkimų komisijai. Pareiškinių dokumentų pateikimas pradedamas likus 130 dienų ir baigiamas 17 val. likus 80 dienų iki rinkimų dienos.

3. Savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose pareiškinių dokumentų pateikimas pradedamas likus 130 dienų iki rinkimų dienos. Politinė partija savo pareiškinius dokumentus pateikia Vyriausiajai rinkimų komisijai ne vėliau kaip iki 17 val. likus 90 dienų iki rinkimų dienos. Vyriausiajai rinkimų komisijai priėmus sprendimą (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas gavus dokumentus) dėl politinės partijos dalyvavimo šiuose rinkimuose, šios partijos keliamų kandidatų pareiškiniai dokumentai pateikiami savivaldybės rinkimų komisijai arba Vyriausiajai rinkimų komisijai, jeigu dokumentų pateikimo dieną savivaldybių rinkimų komisijos dar nesudarytos, ne vėliau kaip iki 17 val. likus 80 dienų iki rinkimų dienos. Politinio komiteto, asmens, keliančio save kandidatu į merus, pareiškiniai dokumentai pateikiami savivaldybės rinkimų komisijai arba Vyriausiąjai rinkimų komisijai, jeigu dokumentų pateikimo dieną savivaldybių rinkimų komisijos dar nesudarytos, ne vėliau kaip iki 17 val. likus 80 dienų iki rinkimų dienos.

4. Rinkimuose į Europos Parlamentą politinė partija, politinis komitetas savo ir keliamų kandidatų pareiškinius dokumentus teikia Vyriausiajai rinkimų komisijai. Pareiškinių dokumentų pateikimas pradedamas likus 130 dienų ir baigiamas 17 val. likus 80 dienų iki rinkimų dienos.

5. Kai pirmalaikiai Respublikos Prezidento rinkimai pagal Konstitucijos 87 straipsnį arba 89 straipsnio 1 dalį rengiami po 2 mėnesių nuo jų paskelbimo dienos, asmenų, siekiančių tapti kandidatais į Respublikos Prezidentus, kėlimas pradedamas kitą dieną po to, kai įsigalioja arba Seimo nutarimas, arba Vyriausybės nutarimas dėl Respublikos Prezidento rinkimų paskelbimo, ir baigiamas ne vėliau kaip likus 45 dienoms iki rinkimų dienos. Jeigu šie rinkimai rengiami anksčiau kaip po 2 mėnesių nuo jų paskelbimo dienos, šis 45 dienų terminas trumpinamas tiek dienų, kiek jų trūksta iki 2 mėnesių termino.

6. Dokumentai, pateikti pasibaigus pareiškinių dokumentų pateikimo terminui, nepripažįstami pareiškiniais dokumentais.

7. Pareiškiniai dokumentai Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka teikiami elektroniniu būdu ir nuolat saugomi šios komisijos informacinėje sistemoje. Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka užtikrinama, kad informacinė sistema nedelsiant informuotų pareiškinius dokumentus teikiantį asmenį apie formalius pareiškinių dokumentų trūkumus.“

 

Balsavimo rezultatai: už –8 , prieš –0 , susilaikė-0.

15.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-10-05

13

 

 

 

14.2.   Projekto 13 straipsnio 1 dalyje nauja redakcija (įsigaliosiančia kitą dieną po oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre) turėtų būti išdėstytas visas RK 93 straipsnis, nes siūloma pakeisti daugiau kaip pusę šio straipsnio dalių. Be to, kadangi projekte (žr. jo 26 straipsnio 1 dalį) numatytas vėlesnis (2024 m. sausio 1 d.) RK 93 straipsnio 2 dalies (dabar išdėstytos projekto 13 straipsnio 3 dalyje) įsigaliojimas, projekto 13 straipsnio 2 dalyje turėtų būti nurodyta pakeitimo esmė „Pakeisti 93 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:“ ir išdėstyta 93 straipsnio 2 dalies redakcija, įsigaliosianti 2024 m. sausio 1 d., o projekto 26 straipsnio 1 dalyje vietoj „13 straipsnio 3 dalis“ įrašytina „13 straipsnio 2 dalis“. 

Pritarti

Komitetas pasiūlymas.

13straipsnis. 93 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti  93 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

1. Rinkimų agitacija – politinei reklamai skleisti skirta veikla.

2. Rinkimų agitacija vykdoma laikantis Konstitucijos, šio kodekso ir kitų įstatymų, moralės, teisingumo, visuomenės darnos, sąžiningų ir garbingų rinkimų principų. Draudžiama vykdyti rinkimų agitaciją, neatitinkančią šioje dalyje nurodytų reikalavimų.

3. Vyriausioji rinkimų komisija teikia rekomendacijas dėl šio kodekso reikalavimus atitinkančios rinkimų agitacijos vykdymo ir politinės reklamos skleidimo, sprendžia visus ginčus dėl rinkimų agitacijos, taip pat sprendžia, ar paskelbta informacija yra politinė reklama, ar vykstant rinkimų agitacijai visuomenės informavimo priemonėmis paskelbta informacija yra kompromituojanti."

2. Pakeisti 93 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

“2. Rinkimų agitacija vykdoma laikantis Konstitucijos, šio kodekso ir kitų įstatymų, moralės, teisingumo, visuomenės darnos, sąžiningų ir garbingų rinkimų principų. Draudžiama vykdyti rinkimų agitaciją, neatitinkančią šioje dalyje nurodytų reikalavimų, naudoti manipuliavimo internetinių socialinių tinklų paslaugų platformos paskyromis priemones.“

 

 Dėl įsigaliojimo nuostatos patobulintos, žr. prie TD 13 pastabos.

Balsavimo rezultatai: už –8 , prieš – 0, susilaikė –0 .

3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta

 

Komiteto pirmininkė                                                                                                                                                                               Irena Haase

 

 

 

Komiteto biuro patarėja Rita Karpavičiūtė