AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo  PROJEKTO

 

1. Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai:

Įstatymo projektas parengtas reaguojant į susidariusią situaciją, kai merą nušalinus nuo pareigų, o savivaldybės tarybos reglamente nesant nuostatų dėl mero pavadavimo, tik savivaldybės taryba gali spręsti klausimus, susijusius su savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų darbo santykiais (atostogos, komandiruotės ir kt.). Įstatymo projekto tikslas – nustatyti, kad, siekiant operatyvumo, šiuos klausimus nesant mero gali spręsti mero pavaduotojas. Taip pat siūloma aiškiai pasakyti, kad merui pritaikius kardomąsias priemones, dėl kurių jis negali vykdyti mero pareigų, jam nemokamas ir darbo užmokestis.

 

2. Įstatymo projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai) ir rengėjai:

Projektą inicijavo ir parengė Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas.

 

3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami įstatymo projekte aptarti teisiniai santykiai:

Šiuo metu nėra aiškiai nustatyta, kad merui pritaikius kardomąsias priemones, jam už laiką, kai jis negali vykdyti pareigų nemokamas darbo užmokestis.

 Šiuo metu su savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų darbo santykiais susijusius klausimus sprendžia meras arba mero pareigas laikinai einantis savivaldybės tarybos narys. Tačiau nėra nustatyta teisė šias funkcijas atlikti mero pavaduotojui.

 

4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama:

Siūloma nustatyti, kad merui darbo užmokestis nemokamas, kai jam yra taikomos kardomosios priemonės, dėl kurių meras negali vykdyti mero įgaliojimų.

Siūloma nustatyti, kad mero pavaduotojas sprendžia klausimus, susijusius su savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų darbo santykiais, išskyrus švietimo įstaigų ir seniūnijų – biudžetinių įstaigų – vadovų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš pareigų. Šios funkcijos lieka savivaldybės tarybai. Meras galės pavesti šiuos klausimus spręsti mero pavaduotojui, o nesant mero, pavaduotojas įgis tokią teisę vadovaujantis 20 straipsnio 8 dalimi.

 

5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai (jeigu rengiant įstatymo projektą toks vertinimas turi būti atliktas ir jo rezultatai nepateikiami atskiru dokumentu), galimos neigiamos priimto įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta:

Neigiamų įstatymo priėmimo pasekmių nenumatoma.

 

6. Kokią įtaką priimtas įstatymas turės kriminogeninei situacijai, korupcijai:

Priimtas įstatymas neturės įtakos kriminogeninei situacijai ir korupcijai.

 

7. Kaip įstatymo įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai:

Priimtas įstatymas neturės poveikio verslo sąlygoms.

 

8. Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios:

Priėmus įstatymą įgyvendinamųjų teisės aktų priimti nereikės.

 

9. Ar įstatymų projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų, o įstatymo projekto sąvokos ir jas įvardijantys terminai įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka:

Projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos ir Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų.

 

10. Ar įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus:

Projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus.

 

11. Jeigu įstatymui įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų, – kas ir kada juos turėtų priimti:

Įstatymui įgyvendinti nereikės įgyvendinamųjų teisės aktų.

 

12. Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks įstatymui įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti (pateikiami prognozuojami rodikliai einamaisiais ir artimiausiais 3 biudžetiniais metais):

Įstatymo įgyvendinimas nesusijęs su papildomų finansinių išteklių poreikiu.

 

13. Įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados:

Specialistų vertinimų ir išvadų negauta.

 

14. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiems projektams įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant Europos žodyno „Eurovoc“ terminus, temas bei sritis:

Mero pavaduotojas.

 

15. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai:

Nėra.

 

 

 

 

Teikia                                

Valstybės valdymo ir savivaldybių

komiteto vardu

Komiteto pirmininkė                                                                          Guoda Burokienė