LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮSTATYMO NR. IX-2389 3, 6, 10 IR 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-09-28 Nr. XIVP-3108

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.    Atkreiptinas dėmesys, kad iš projekto 2 straipsniu keičiamo Mėgėjų žvejybos įstatymo (toliau – keičiamas įstatymas) 6 straipsnio 5 dalyje įtvirtinto teisinio reguliavimo nėra aišku, ar tuo atveju, kai vandens telkinyje jau buvo išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą, jo galiojimo laikotarpiu buvo atlikti žuvų tyrimai ir yra kreipiamasi dėl naujo leidimo naudoti žvejybos plotą išdavimo, būtų taikomas reikalavimas atlikti žuvų tyrimus ne anksčiau nei 2 metai iki sprendimo suteikti teisę naudoti žvejybos plotą priėmimo. Atsižvelgiant į tai, projekto nuostatos atitinkamai tikslintinos.

            Be to, šiose projekto nuostatose reikėtų nuosekliai vartoti sąvoką „žuvininkystės vandens telkinys“, o ne „vandens telkinys“. Pastaroji pastaba taikyta ir projekto 4 straipsniu keičiamo įstatymo 11 straipsnio 8 dalies nuostatoms.

2.    Atsižvelgiant į tai, kad ministerijos kompetencijai priklausančiais klausimais privalomosios galios administracinius aktus priima ministras, o ne ministerija, tikslintina projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 6 straipsnio 5 dalis bei 3 straipsniu keičiamo įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 6 punktas, vietoje žodžių „Aplinkos ministerijos“ įrašant „aplinkos ministro“.

3.    Projekto 5 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šis įstatymas įsigalios 2024 m. sausio 1 d. Pažymėtina, kad 2024 m. sausio 1 d. įsigalios Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 pakeitimo įstatyme Nr. XIV-1722 išdėstytas Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymas, kuriuo sąvoka „neįgalusis“ pakeista į sąvoką „asmuo su negalia“. Todėl vadovaujantis Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų 140 punktu (teisėkūros subjektas pirmą kartą keičiant teisės aktus dėl kitų priežasčių turi pareigą patikslinti nebeaktualias nuorodas), siūlytina projekto 4 straipsniu pakeisti ir keičiamo įstatymo 11 straipsnio 7 dalį, vietoje žodžio ,,neįgalieji“ įrašant žodžius ,,asmenys su negalia“.

4.    Iš projektu keičiamame įstatyme siūlomo įtvirtinti teisinio reguliavimo nėra aišku, ar siūlomos nustatyti naujos mėgėjų žvejybos leidimų kainos būtų taikomos asmenims, kurie žvejybos leidimus įsigijo ar įsigis iki įstatymo įsigaliojimo, o leidimų galiojimo terminas, įsigaliojus įstatymui, dar nebus pasibaigęs. Atkreipiame dėmesį, kad teisinio reguliavimo srityje galioja taisyklė lex retro non agit, t. y. teisės aktas neturi atgalinio veikimo galios. Teisės aktai paprastai netaikomi tiems įvykusiems teisiniams faktams ir teisiniams padariniams, kurie atsirado iki naujai priimto teisės akto įsigaliojimo. Atsižvelgiant į tai, svarstytina, ar projekto 5 straipsnyje nereikėtų nustatyti, kad naujos mėgėjų žvejybos leidimų kainos taikomos tik po įstatymo įsigaliojimo įsigyjamiems mėgėjų žvejybos leidimams.

5.    Atsižvelgiant į keičiamame įstatyme nustatytą Vyriausybės ir Aplinkos ministerijos kompetenciją, svarstytina, ar dėl teikiamo įstatymo projekto nereikėtų gauti Vyriausybės išvados.

 

 

Departamento direktorius                                                                                       Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

N. Azguridienė, tel. +370 5 209 6546, el. p. [email protected]

M. Masteikienė, tel. +370 5 209 6843, el. p. [email protected]