PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINIŲ ĮMONIŲ ĮSTATYMO NR. IX-2251 23 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-4766

 

Siūloma keisti

 

 

Pasiūlymo turinys

 

 

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

1

 

 

Argumentai:

Įvertinus tai, kad koronaviruso COVID-19 pandemija sukėlė didelę žalą šalies ekonomikai ir verslo subjektai, ypač socialinės įmonės, Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir karantiną susiduria su iššūkiais, siekiant padėti išlaikyti socialinių įmonių veiklą, taip pat užtikrinti darbo vietų išlaikymą socialiai pažeidžiamiems asmenims, siūloma nustatyti, kad neįgaliesiems, turintiems lengvą neįgalumo lygį, arba neįgaliesiems, kuriems yra nustatytas 45-55 procentų darbingumo lygis, registruotiems Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) bedarbiais, arba neįgaliesiems, kuriems nustatytas nedidelių specialiųjų poreikių lygis, registruotiems Užimtumo tarnyboje pensinio amžiaus asmenimis, išskyrus asmenis, kuriems pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) (toliau – TLK-10-AM) nustatyta diagnozė žymima kodu F00–99, H90–H91, taip pat vyresniems kaip 50  metų asmenims, registruotiems Užimtumo tarnyboje bedarbiais ir ilgalaikiams bedarbiams, kurių nedarbo trukmė nuo įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos yra ilgesnė kaip 2 metai, valstybės pagalba būtų skiriama ir mokama ne ilgiau kaip 6 mėnesius po to, kai pirmą kartą įsidarbino pirmoje socialinėje įmonėje, neįskaičiuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpio.

Atsižvelgiant į tai, kad regėjimo negalią turintiems asmenims, kuriems pagal TLK-10-AM nustatyta diagnozė žymima kodu H53, H54 yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, arba 0-40 procentų darbingumo lygis, arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis ir valstybės pagalba yra skiriama ir mokama neterminuotai, siūloma atsisakyti perteklinės nuostatos, išbraukiant pagal TLK-10-AM nustatytos diagnozės kodus H53 ir H54.

 

Pasiūlymas: Pakeisti Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 pakeitimo įstatymo projekto
Nr. XIIIP-
4766 1 straipsnį, pakeičiant jo dėstymo eiliškumą, atsižvelgiau į žemiau pateiktą siūlymą, ir jį išdėstyti taip:

1straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 23 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Įdarbinus šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytoms tikslinėms grupėms priklausančius asmenis ir šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytai tikslinei grupei priklausančius asmenis, kuriems pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) (toliau – TLK-10-AM) nustatyta diagnozė žymima kodu F00–99, H53, H54, H90–H91, valstybės pagalba yra skiriama ir mokama visą jų darbo socialinėje įmonėje laikotarpį. Įdarbinus šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytai tikslinei grupei priklausančius asmenis, išskyrus asmenis, kuriems pagal TLK-10-AM nustatyta diagnozė žymima kodu F00–99, H53, H54, H90–H91, ir šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punktuose nurodytoms tikslinėms grupėms priklausančius asmenis, valstybės pagalba yra skiriama ir mokama ne ilgiau kaip 6 mėnesius po to, kai pirmą kartą įsidarbino pirmoje socialinėje įmonėje, į nurodytą terminą neįskaičiuojant laikotarpio, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė buvo paskelbusi ekstremaliąją situaciją ir karantiną.“

 

 

 

Argumentai:

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą siūlymą, siekiant užtikrinti jo tinkamą inkorporavimą į Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatyme nustatytą teisinį reguliavimą, taip pat siūloma tikslinti ir susijusias galiojančio Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo nuostatas.

Pastebėtina, kad, pritarus pateiktiems pasiūlymams, taip pat turės būti tikslinamas ir įstatymo projekto, kuriam teikiamas pasiūlymas, pavadinimas.

 

Pasiūlymas:

Papildyti įstatymo projektą 1 straipsniu, kuriuo būtų pakeista Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo 4 straipsnio 4 dalis, ir jį išdėstyti taip:

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Šio straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punktuose nurodyti asmenys tikslinėms grupėms priskiriami 6 mėnesius po to, kai pirmą kartą įsidarbino socialinėje įmonėje, į nurodytą terminą neįskaičiuojant laikotarpio, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė buvo paskelbusi ekstremaliąją situaciją ir karantiną.“

Teikia Seimo nariai:           

Rimantė Šalaševičiūtė

Rima Baškienė

Tomas Tomilinas

Vytautas Rastenis

Jonas Varkalys

Juozas Rimkus

Algimantas Dumbrava      

Rimantas Jonas Dagys