LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Užsienio reikalų komitetas

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO „DĖL EUROPOS SĄJUNGOS BEI JOS VALSTYBIŲ NARIŲ IR KATARO VALSTYBĖS SUSITARIMO DĖL ORO SUSISIEKIMO RATIFIKAVIMO“ PROJEKTO

NR. XIVP-2394

 

2023 m. balandžio 5 d.  Nr. 105-P-36

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Žygimantas Pavilionis, Užsienio reikalų komiteto nariai Audronius Ažubalis, Arminas Lydeka, Antanas Vinkus, Emanuelis Zingeris.

Užsienio reikalų komiteto biuras: biuro vedėjas Evaldas Zelenka, patarėjos Eglė Mažėlė, Inga Milašiūtė ir Laura Plyniuvienė, padėjėja Salvinija Jurėnaitė.

Kviestieji asmenys: Susisiekimo ministro patarėjas Justas Nugaras, Susisiekimo ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo grupės patarėjas Dmitrij Zadojenko.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai): 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-01-25

 

 

 

   Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

Pritarti

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai: nepaskirta.

7. 7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

7.1. Sprendimas: pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

7.2. Pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Užsienio reikalų komitetas,

2023-04-05

1

 

 

 

Argumentai:

Užsienio reikalų komitetas, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu (nauja redakcija 2021 m. lapkričio 18 d. Nr. 1R-388) patvirtintų Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų 88 punktą, kad „teikiant nuorodą į kitą teisės aktą, nurodomas teisės aktą priėmusio (-ių) subjekto (-ų) pavadinimas (-ai), teisės akto priėmimo data, rašoma mišriuoju būdu (kaip nurodoma Rekomendacijų 100 punkte), teisės akto rūšis, teisės aktą priėmusio (-ių) subjekto ( ų) suteiktas numeris, visas teisės akto pavadinimas (antraštė), prireikus – konkreti struktūrinė dalis“, siūlo Įstatymo projekto 1 straipsnyje išdėstyti Lietuvos Respublikos Prezidento dekreto, kuriuo teikiamas Seimui ratifikuoti tarptautinis susitarimas, pavadinimą.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti Įstatymo projekto 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

1 straipsnis. Susitarimo ratifikavimas

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu, 138 straipsnio antrąja dalimi, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 10 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Prezidento 2023 m. sausio 20 d. dekretą Nr. 1K-1221 „Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kataro Valstybės susitarimą dėl oro susisiekimo“, ratifikuoja 2021 m. spalio 18 d. Liuksemburge priimtą Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kataro Valstybės susitarimą dėl oro susisiekimo.

 

Pritarti

 

8. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: E. Zingeris, G. Surplys.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: nėra.

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas įstatymo projektas.

 

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                             Žygimantas Pavilionis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užsienio reikalų komiteto biuro patarėja Laura Plyniuvienė