LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VIII (PAVASARIO) SESIJOS

VAKARINIO posėdžio NR. 368

STENOGRAMA

 

2016 m. birželio 23 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė L. GRAUŽINIENĖ
ir Seimo Pirmininko pavaduotojas
J. NARKEVIČ

 

 


 

PIRMININKĖ (L. GRAUŽINIENĖ). Pra­de­da­me va­ka­ri­nį bir­že­lio 23 die­nos po­sė­dį. (Gon­gas) Re­gist­ruo­ja­mės.

Už­si­re­gist­ra­vo 81 Sei­mo na­rys. Taip, kaip ir nu­ma­to Sta­tu­tas, mes tu­ri­me po pie­tų, po va­lan­dos per­trau­kos, pa­baig­ti pro­ce­dū­rą.

 

15.09 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos dėl su­ti­ki­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rį Vy­tau­tą Gap­šį pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon atsako­my­bėn, jį su­im­ti ir ki­taip su­var­žy­ti jo lais­vę su­da­ry­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4555(2) (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos su­da­ry­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIP-4555. Pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas, pri­ėmi­mas. Kvie­čiu K. Koms­kį į tri­bū­ną pri­sta­ty­ti nu­ta­ri­mą.

K. KOMSKIS (TTF*). La­ba die­na. Lai­ki­no­ji ko­mi­si­ja su­si­rin­ko dėl V. Gap­šio. Bu­vo pa­siū­ly­ta 12 na­rių ko­mi­si­ja ir pa­gal 3 straips­nį bu­vo iš­rink­tas ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas K. Koms­kis, o pa­gal 4 straips­nį pa­ves­ta lai­ki­na­jai ty­ri­mo ko­mi­si­jai ty­ri­mą at­lik­ti iki 2016 m. rug­sė­jo 15 d.

PIRMININKĖ. Ačiū, pa­lau­ki­te. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti pen­ki Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis klau­sia A. Ku­bi­lius.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, jū­sų par­ti­ja šios ka­den­ci­jos lai­ko­tar­piu yra tu­rė­ju­si bent dvi ko­rup­ci­jos by­las, vie­na bu­vo „pirk­ti dram­blį“, ki­ta – po­no R. Pa­kso ir G. Vai­naus­ko san­ty­kiai. Sa­ky­ki­te, ar jūs to­se by­lo­se dėl ko­kio nors sta­tu­so ne­sa­te tei­sė­sau­gos ti­ria­mas ir ar jūs ga­li­te va­do­vau­ti ko­mi­si­jai, ku­ri tir­tų ki­tos par­ti­jos ga­li­mą ko­rup­ci­ją?

Ant­ras da­ly­kas. Ar jums ne­at­ro­do, kad ko­mi­si­jos dau­gu­mos mums pro­tes­tuo­jant nu­sta­ty­mas, kad iš­va­dą ji­nai tu­ri pa­teik­ti tik rug­sė­jo 15 die­ną, yra są­mo­nin­gas truk­dy­mas tei­sė­sau­gai at­lik­ti ty­ri­mą? Ir toks truk­dy­mas at­lik­ti ty­ri­mą tu­rė­tų bū­ti va­di­na­mas nu­si­kal­ti­mo prie­dan­ga. Ar jūs su­tin­ka­te, kad taip tu­rė­tų bū­ti trak­tuo­ja­mas jū­sų pa­si­ry­ži­mas veik­ti bū­tent to­kiu bū­du?

PIRMININKĖ. Aš tik no­riu at­kreip­ti dė­me­sį – čia ne­kal­ba­ma nė apie vie­ną par­ti­ją, čia kal­ba­ma apie kon­kre­tų Sei­mo na­rį. Pra­šom at­sa­ky­ti.

K. KOMSKIS (TTF). Iš tie­sų, ger­bia­ma­sis ko­le­ga, pats vis­ką ge­rai pa­sa­kei, ži­nai, kam yra pa­teik­ti įta­ri­mai, kas yra svars­to­ma, pats ir at­sa­kė­te. O dėl da­tos – aš la­bai pa­pras­tai. Mes tik­rai nu­ma­tė­me mak­si­ma­lų ter­mi­ną – rug­sė­jo 15 die­ną. Mes ne­sa­me su­si­pa­ži­nę, ir aš pui­kiai supran­tu. Jei­gu mes pri­si­im­si­me, sa­ky­ki­me, kaip jūs siū­lė­te, iki bir­že­lio 30 die­nos, o bir­že­lio 30 die­ną mes ne­pri­im­si­me jo­kio spren­di­mo, tai suž­lug­dy­si­me vi­są ko­mi­si­ją. Nes ne­bū­si­me su­si­pa­ži­nę su me­džia­ga. Aš ma­nau, tai pri­klau­sys nuo mū­sų vi­sų ge­ra­no­riš­ku­mo, kiek mes rink­si­mės va­sa­rą, kaip mes no­rė­si­me dirb­ti, bet aš ži­nau vie­ną la­bai pa­pras­tą da­ly­ką: jei­gu mes ir pri­im­si­me anks­čiau spren­di­mą, jį tu­rės pa­tvir­tin­ti Sei­mas, o Sei­mas rink­sis tik rug­sė­jo 10 die­ną. Ko­le­gos, yra nu­ma­ty­tas mak­si­ma­lus lai­kas, jei­gu mes nu­ma­ty­tu­me, ar ga­lė­tu­me rink­tis į ne­ei­li­nę se­si­ją (tai mums lei­džia­ma su­rin­kus pa­ra­šus), aš ma­ny­čiau, mes tik­rai ga­lė­tu­me baig­ti ir anks­čiau, bet ver­tin­ti aš ne­no­riu nei anks­čiau, nei vė­liau, nes me­džia­gos dar ne­ma­čiau.

PIRMININKĖ. Klau­sia V. A. Ma­tu­le­vi­čius. Ruo­šia­si E. Gent­vi­las.

V. A. MATULEVIČIUS (MSNG). Ger­bia­ma­sis ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ke, bū­tų įdo­mu iš­girs­ti jū­sų nuo­mo­nę to­kiu klau­si­mu: ži­niask­lai­do­je skel­bia­ma, kad Sei­me yra dar 25 V. Gap­šio li­ki­mo bro­liai. Tai da­bar klau­sy­ki­te, ką mes po vie­ną juos vi­sus, ši­tuos kur­mius… O gal rei­kė­tų pa­pra­šy­ti ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro, kad at­ei­tų dėl vi­sų? Su­ku­ria­me vie­ną ko­mi­si­ją ir vi­sus ša­li­na­me ar ne­ša­li­na­me, nes ne­spė­si­me iki se­si­jos pa­bai­gos. Ir ne tik se­si­jos, ka­den­ci­jos. Ačiū.

K. KOMSKIS (TTF). Iš tie­sų esa­me gir­dė­ję iš ži­niask­lai­dos apie 25 tuos kur­mius ar kaip jūs pa­va­din­tu­mė­te, bet ko­mi­si­ja yra su­da­ro­ma dėl kiek­vie­no at­ve­jo at­ski­rai. Sei­mo Pir­mi­nin­kė L. Grau­ži­nie­nė krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą, kad pa­neig­tų ar­ba pa­sa­ky­tų, ar yra me­džia­gos, ir Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pa­grin­di­nia­me tin­kla­la­py­je yra pa­vie­šin­ta, kad tik­rai dau­giau jo­kios in­for­ma­ci­jos nė­ra ži­no­ma.

PIRMININKĖ. Aš tik pa­pil­dy­siu. Te­nai kal­ba­ma apie tai, kad Pro­ku­ra­tū­ra griež­tai at­si­ri­bo­ja nuo vie­šo­jo­je erd­vė­je iš­sa­ky­tų ci­ta­tų. Ci­ta­tos yra pa­ci­tuo­tos, tai­gi kvie­čiu su­si­pa­žin­ti. Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros tin­kla­la­py­je yra ta in­for­ma­ci­ja.

Klau­sia E. Gent­vi­las. Ruo­šia­si V. Kam­ble­vi­čius.

E. GENTVILAS (LSF). Ko­le­ga V. A. Ma­tu­le­vi­čius klau­sė be­veik juo­kau­da­mas, ko­le­ga A. Ku­bi­lius klau­sė be­veik kal­tin­da­mas, o aš la­bai ra­cio­na­liai no­rė­čiau pa­klaus­ti, žiū­rė­ki­te, ar tik­rai ne­at­ro­do, kad yra per il­gas ter­mi­nas, ku­ris ga­lė­tų bū­ti trak­tuo­ja­mas kaip ban­dy­mas iš­temp­ti iki ga­lu­ti­nio spren­di­mo – iki spa­lio 9 die­nos, t. y. iki rin­ki­mų ge­si­nant skan­da­lą ir pro­ble­mą. Ra­cio­na­lus svars­ty­mo ter­mi­nas ga­lė­tų bū­ti ko­kia lie­pos 20 die­na. Jūs duo­da­te iš­va­das, Sei­mas – at­si­ras pa­ra­šų, su­si­rinks į ne­ei­li­nę se­si­ją, – ir ko­kią lie­pos 25 die­ną pri­ims vie­no­kį ar ki­to­kį spren­di­mą. Da­bar tik­rai ga­li at­ro­dy­ti, kaip ban­dy­mas dangs­ty­tis ter­mi­nais lau­kiant gal­būt ir Sei­mo rin­ki­mų. Ar ne­su­tik­tu­mė­te su to­kiu ma­no pa­siū­ly­mu?

K. KOMSKIS (TTF). Ko­le­gos, aš vie­nas, ar su­tik­siu, ar ne­su­tik­siu… Nuo ma­nęs nie­kas ne­pri­klau­so – tai spren­džia Sei­mas. Ko­mi­si­ja šian­dien pa­siū­lė to­kius ter­mi­nus, ir tik­rai at­si­žvel­gia­ma bū­tent į vi­sas są­ly­gas, ku­rias aš prieš tai iš­dės­čiau. Ma­ny­čiau, tik­rai mes ga­li­me nu­ma­ty­ti lie­pos 20 die­ną, bet ga­li­me suž­lug­dy­ti ty­ri­mą vien dėl to, kad, sa­ky­kim, lie­pos 25 die­ną dau­ge­lis yra su­pla­na­vę iš­va­žiuo­ti atos­to­gau­ti ir pa­pras­čiau­siai ne­su­si­rinks, ne­bus kvo­ru­mo, ir mes ne­pa­tvir­tin­si­me jo­kių iš­va­dų. To­dėl, ko­le­gos, tik­rai ma­nau, kad tai yra pro­tin­gas ter­mi­nas ir rei­kė­tų jį tvir­tin­ti bū­tent to­kį.

PIRMININKĖ. Tik no­riu pa­tai­sy­ti – Sei­mo na­riai atos­to­gų ne­tu­ri. Ga­li ki­taip su­si­pla­nuo­ti dar­bo lai­ką.

K. KOMSKIS (TTF). Su­si­pla­na­vę lais­vą lai­ką, taip, Pir­mi­nin­ke, ačiū už pa­tai­sy­mą.

PIRMININKĖ. Klau­sia V. Kam­ble­vi­čius. Ruo­šia­si K. Ma­siu­lis.

V. KAMBLEVIČIUS (TTF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, no­rė­jau už­duo­ti klau­si­mą, bet ka­dan­gi A. Ku­bi­lius už­da­vė, aš no­rė­jau tie­siog pa­gal jo klau­si­mą jū­sų pa­klaus­ti, ar tu­ri mo­ra­li­nę tei­sę ger­bia­ma­sis A. Ku­bi­lius už­da­vi­nė­ti to­kius klau­si­mus, kai bū­da­mas prem­je­ras su uoš­viu pri­dir­bo vi­so­kių ne­są­mo­nių, bet tuo me­tu jė­gos struk­tū­ras val­dė kon­ser­va­to­riai, jie ką no­rė­jo, tą da­rė, kaip jūs ma­no­te?

K. KOMSKIS (TTF). Ko­le­gos, tai yra Sei­mas, ir Sei­mas tu­ri vi­sas tei­ses – tiek jūs už­duo­ti klau­si­mą, tiek A. Ku­bi­lius, tiek tur­būt ir aš pats tu­riu tei­sę už­duo­ti klau­si­mus, ir mes tan­kiai ži­no­me at­sa­ky­mus, bet tan­kiai klau­sia­me dėl to, kad pa­klaus­tu­me.

PIRMININKĖ. Klau­sia K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, no­rė­čiau štai taip su­for­mu­luo­ti sa­vo klau­si­mą: te­ko dirb­ti ne vie­no­je pa­na­šio­je ko­mi­si­jo­je ir aš at­si­me­nu at­ve­jų, ka­da mes iš­nag­ri­nė­da­vo­me ge­ra­no­riš­kai ir la­bai grei­tai, tie­siog per po­rą die­nų, tai ko­dėl taip ne­am­bi­cin­gai rei­kė­tų pla­nuo­ti mū­sų dar­bą? Ar ne­pa­jė­gu­me mes vie­nas du im­ti, tar­ki­me, jau šian­dien su­si­rink­ti po po­sė­džio į pir­mą ap­si­ta­ri­mą, ry­toj pa­si­kvies­ti pro­ku­ro­rą, iš­klau­sy­ti jį, bal­suo­ti ir pri­im­ti iš­va­das, o po­ryt bal­suo­ti Sei­me, ne po­ryt, o ki­tą ant­ra­die­nį? Tik­rai nie­kas mū­sų ne­ve­ja ati­dė­lio­ti, mie­go­ti ir la­bai il­gai il­sė­tis.

K. KOMSKIS (TTF). Ger­bia­ma­sis Kęs­tu­ti, aš siū­lau jums iš­si­brauk­ti iš ko­mi­si­jos, nes jūs jau tu­ri­te nuo­mo­nę. Mes, ko­mi­si­ja, esa­me tam su­kur­ta, kad pa­sa­ky­tu­me, kas te­nai yra. Aš, pa­vyz­džiui, ne­ži­nau, kas ten šian­dien yra, ir tik­rai ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, ar ten yra nu­si­kal­ti­mo po­žy­mių, ar jų nė­ra. Mes da­ro­me pir­mą­jį po­sė­dį bū­tent ki­tą tre­čia­die­nį 8 va­lan­dą ir, ko­le­gos, nu­tar­si­me, kaip mes dirb­si­me ir kiek mes ga­li­me su­si­tik­ti. Šiuo at­ve­ju, aš ma­ny­čiau, tik­rai dar­bas bus daug anks­čiau baig­tas, bet pra­šau nuo­mo­nės iš anks­to ne­reikš­ti, nes aš gal­vo­siu, kad pa­pras­čiau­siai da­ro­mas spau­di­mas.

PIRMININKĖ. Ge­rai, ačiū. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Po pa­tei­ki­mo no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Ar po pa­tei­ki­mo ga­li­me su­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je)

Bal­suo­ja­me. Po bal­sa­vi­mo pro­ce­dū­ros su­teik­siu žo­dį. Bal­suo­ja­me po pa­tei­ki­mo. Kas pri­ta­ria­te nu­ta­ri­mo pro­jek­tui, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 97 Sei­mo na­riai: už – 92, prieš – 2, su­si­lai­kė 3. Po pa­tei­ki­mo yra pri­tar­ta.

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mo­ji Pir­mi­nin­ke, mū­sų frak­ci­ja yra to­kio­je si­tu­a­ci­jo­je, kad da­bar tik su­ži­no­jo­me siū­lo­mą da­tą, ko­kiu bū­du įfor­min­ti ki­tą pa­siū­ly­mą dėl da­tos? Ar rei­kia čia re­gist­ruo­ti, ar už­ten­ka frak­ci­jos var­du pa­teik­ti ki­tos da­tos pa­siū­ly­mą? Nes mes ne­tu­rė­jo­me ki­tos ga­li­my­bės? Mū­sų po­zi­ci­ja da­bar yra to­kia – lie­pos 15 die­ną, penk­ta­die­nį, ko­mi­si­ja tu­ri baig­ti dar­bą, o ta­da Sei­mo na­riai, ma­ty­da­mi iš­va­das, ap­si­spren­džia dėl ne­ei­li­nės se­si­jos su­šau­ki­mo. Ma­no siū­ly­mas – ne rug­sė­jo 15 die­ną, o lie­pos 15 die­ną.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, nie­ka­da žo­džiu mes ne­bal­suo­ja­me. Tu­ri bū­ti raš­tu. Ka­da bus pri­ėmi­mo sta­di­jo­je bal­suo­ja­ma pa­straips­niui ir jei­gu Sei­mas ne­pri­tars tai da­tai, tai bus ga­li­my­bė raš­tu siū­ly­ti ki­tą da­tą. Tai yra tie­siog pro­ce­dū­ros. K. Ma­siu­lis. Pra­šom.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš no­rė­čiau re­a­guo­ti į K. Koms­kio pa­sa­ky­mą, kad tu­riu nuo­mo­nę. Aš iš tik­rų­jų tu­riu nuo­mo­nę apie tai, kas čia vyks­ta. Bet K. Koms­kis tu­rė­tų tu­rė­ti ap­skri­tai nuo­mo­nę ir su­vok­ti teks­tą, ku­ris yra pa­sa­ko­mas. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ge­rai, gal­būt jūs ten ko­mi­si­jo­je su­si­rin­kę vis­ką iš­si­aiš­kin­si­te, Sei­mas tu­ri at­lik­ti pri­va­lo­mas pro­ce­dū­ras. Svars­ty­mo sta­di­ja. Dis­ku­si­ja. Už­si­ra­šęs A. Ku­bi­lius. Pra­šom.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pir­mas da­ly­kas, tai, be abe­jo, klau­si­mas dėl… Aš no­riu čia pa­žiū­rė­ti į so­cial­de­mok­ra­tus. Tai su jū­sų su­ti­ki­mu ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku tam­pa po­nas K. Koms­kis, „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jos at­sto­vas, vie­nas iš ly­de­rių, tir­tas įvai­rio­se by­lo­se, ne­ži­nau, ten bai­gė­si, ne­si­bai­gė, bet jūs pa­lai­mi­no­te bū­tent to­kį spren­di­mą. Tai čia, va­di­na­si, ko­va už skaid­ru­mą po­li­ti­ko­je, už ge­res­nį įvaiz­dį ir t. t. No­riu pa­sa­ky­ti, kad, be mū­sų tri­jų ir be li­be­ra­lų at­sto­vų, prieš K. Koms­kio pa­sky­ri­mą, dau­giau nie­kas ne­bal­sa­vo, vi­si bal­sa­vo už K. Koms­kio pa­sky­ri­mą, taip pat ir ko­le­ga V. Si­mu­li­kas, ku­ris nė­ra so­cial­de­mok­ra­tas, bet, kiek ži­nau, yra ki­tos par­ti­jos kan­di­da­tas. Tai čia yra vi­sos de­kla­ra­ci­jos apie ko­vą su ko­rup­ci­ja ir t. t.

Da­bar ant­ras da­ly­kas, dėl ter­mi­no. Ne­ap­si­gau­di­nė­ki­me, kas čia yra siū­lo­ma da­ry­ti. Fak­tas, kad bus nu­bal­suo­ta už tą ter­mi­ną – rug­sė­jo 20 ar 15 die­ną. Ir fak­tas, kad bus to­kiu bū­du truk­do­ma tei­sė­sau­gai dirb­ti. Kai tei­sė­sau­gai truk­do dirb­ti, tai tei­sė­sau­gi­nin­kai ži­no to­kį ter­mi­ną – „nu­si­kal­ti­mų prie­dan­ga“. Tai ką mes čia da­bar ki­taip ga­li­me įvar­din­ti? Da­bar aš ne­no­riu dau­giau kal­bė­ti ir ape­liuo­ti į są­ži­nę, so­cial­de­mok­ra­tai ga­li pa­tys ap­si­spręs­ti, ką jie čia da­ro ir ko­kią jie yra su­bū­rę ko­a­li­ci­ją. Aš ma­nau, kad Lie­tu­vos žmo­nės tu­ri tai la­bai aiš­kiai ži­no­ti ir su­pras­ti, kas čia pla­nuo­ja­ma da­ry­ti.

Da­bar pas­ku­ti­nis da­ly­kas, dėl ko aš no­rė­čiau dar at­kreip­ti jū­sų dė­me­sį. Pro­ku­ro­ras iš­dės­tė ne­ma­žai fak­tų, ku­rie tei­sė­sau­gai yra ži­no­mi, dėl po­no V. Gap­šio vaid­mens gau­nant nuo­lai­das „MG Bal­tic“ val­do­mo­je LNK kom­pa­ni­jo­je, te­le­vi­zi­jos kom­pa­ni­jo­je, bet taip pat no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį į dar vie­ną da­ly­ką, ku­ris gal iš pro­ku­ro­ro pa­teik­to teks­to ir nė­ra aiš­kus, bet ke­le­tą da­ly­kų ne­sun­kiai pa­ro­do ir in­ter­ne­to pa­ieš­ka, pa­nau­do­jant pa­pras­tą gūg­lo sis­te­mą. Štai pro­ku­ro­rai tei­gia, kad UAB „Mit­ni­ja“ ir vie­šo­ji įstai­ga „Me­no ir spor­to pro­jek­tai“, tar­pi­nin­kau­jant po­nui V. Gap­šiui ir R. Kur­lians­kiui, 2016 m. sau­sio 12 d. su­da­rė su­tar­tį, pa­gal ku­rią vie­šo­ji įstai­ga „Me­no ir spor­to pro­jek­tai“ iš UAB „Mi­ti­ni­ja“ ga­vo 15 tūkst. eu­rų ky­šį, pa­ra­mą, ar kaip ten ją pa­va­din­si. Tas skam­ba pro­ku­ro­ro teks­te la­bai ne­aiš­kiai, ne­kal­tai, nie­kas ne­ži­no­me, kas ta vie­šo­ji įstai­ga „Me­no ir spor­to pro­jek­tai“, bet vi­sa­ga­lis gūg­las pa­sa­ko štai to­kį da­ly­ką. VšĮ „Me­no ir spor­to pro­jek­tai“ va­do­vė yra Ž. Fo­mo­va ir jei­gu su­rink­si­te gūg­le: „Ža­ne­ta Fo­mo­va“, pa­ma­ty­si­te, kad ji taip pat, bent jau žmo­gus to­kia pat pa­var­de, yra UAB „JCDecaux Lie­tu­va“ va­do­vė. O ži­no­te, kad „JCDecaux“ val­do fak­tiš­kai vi­sus re­kla­mos plo­tus Vil­niaus mie­s­te ir at­si­me­na­me, kaip gra­žiai at­ro­dė pla­ka­tai šių me­tų pa­va­sa­rį apie Dar­bo par­ti­ją, jos sėk­mę ir t. t., ir t. t.

Aš tie­siog no­rė­čiau, kad Sei­mo na­riai la­bai aiš­kiai ži­no­tų, aš ne­ži­nau, aš tik ga­liu kal­bė­ti apie tai, kad tai yra to­kios pa­čios pa­var­dės, ne­tu­riu jo­kių duo­me­nų apie tai, ar to­kiom pa­čiom pa­var­dėm yra skir­tin­gų as­me­nų, ku­rie va­do­vau­ja skir­tin­gom kom­pa­ni­jom, bet tie­siog Sei­mo na­riai tu­ri ži­no­ti, apie ką kal­ba­me. Kal­ba­me apie Dar­bo par­ti­jos rin­ki­mų kom­pa­ni­ją ir re­kla­mi­nę kom­pa­ni­ją.

PIRMININKĖ. Ačiū. Per svars­ty­mą dis­ku­si­jo­je da­ly­vau­ti dau­giau nie­kas ne­už­si­ra­šė. Nuo­mo­nės už ir prieš. Ger­bia­ma­sis V. Si­mu­li­kas. Pra­šom.

V. SIMULIK (MSNG). Dė­ko­ju, Pir­mi­nin­ke. Aš la­bai džiau­giuo­si, kai at­si­ran­da ko­le­gų, ku­rie, va­do­vau­da­mie­si kaž­ko­kiais įsta­ty­mais, man nu­ro­dy­tų, kaip aš tu­rė­čiau bal­suo­ti. Pa­žiū­rė­ki­te Sta­tu­tą ir ki­tus do­ku­men­tus ir su­ži­no­si­te, kad Sei­mo na­rys lais­vas dėl sa­vo spren­di­mų. La­bai ačiū.

PIRMININKĖ. Ačiū. Ne­dis­ku­tuo­ja­me. Nuo­mo­nė už – K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Pa­ra­dok­sas, tik­rai ne­no­rė­čiau, kad K. Koms­kis va­do­vau­tų to­kiai ko­mi­si­jai, nes aš ti­kiuo­si ir ma­ty­ti, kad dar­bas bus or­ga­ni­zuo­ja­mas taip, kad ji­sai ne­bū­tų pa­da­ro­mas grei­tai, taip grei­tai, kaip įma­no­ma tą dar­bą pa­da­ry­ti. Ir štai mes tu­ri­me, kaip ma­to­me iš jo iš­plau­kian­čias ini­cia­ty­vas, vis­ką nu­tęs­ti, nu­vil­kin­ti, už­vil­kin­ti fak­tiš­kai vos ne tris mė­ne­sius. Aš įsi­vaiz­duo­ju, ką žmo­nės tu­rė­tų kal­bė­ti apie taip dir­ban­tį Sei­mą ir ši­taip vyk­dan­tį tei­sin­gu­mą. Aš įsi­vaiz­duo­ju, kad jei­gu žmo­gus kur nors ko­kią nors uo­gie­nę iš­tem­pė iš san­dė­liu­ko ir kai­my­nai pa­ma­tė, įda­vė, tai jis bus nu­teis­tas per tuos tris mė­ne­sius. O mes per tris mė­ne­sius ne­ga­li­me pa­si­aiš­kin­ti, ar leis­ti nag­ri­nė­ti. Tik­rai čia yra ne­leis­ti­na. Val­dan­čia­jai ko­a­li­ci­jai la­bai juo­da dė­me kren­tan­tis da­ly­kas.

PIRMININKĖ. Nuo­mo­nės prieš nė­ra. Bal­suo­ja­me po svars­ty­mo. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 95 Sei­mo na­riai: už – 86, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 9. Po svars­ty­mo yra pri­tar­ta.

Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Pa­straips­niui. 1 straips­nis. Ga­li­me pri­im­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me? Ga­li­me pri­im­ti? Pra­šom. E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Po­ne Pir­mi­nin­ke, pa­sa­ky­ki­te, kaip Sei­mo na­riai ga­li re­a­li­zuo­ti sa­vo tei­sę pa­teik­ti raš­tu pa­tai­sas, pa­vyz­džiui, dėl da­tos, kai prieš sep­ty­nias mi­nu­tes su­ži­no­me, kad ko­mi­si­ja siū­lo rug­sė­jo 15 die­nos da­tą? Mums ta ne­tin­ka, mū­sų per­so­na­las šiuo me­tu ruo­šia pa­tai­są ir tuoj tu­ri at­neš­ti, o jūs da­bar jau pra­de­da­te bal­sa­vi­mą pa­punk­čiui, at­im­da­ma ga­li­my­bę pa­si­nau­do­ti savo tei­se pa­teik­ti pa­tai­sy­mą raš­tu. Tai aš pra­šau pa­da­ry­ti…

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, Sta­tu­tas nu­ma­to…

E. GENTVILAS (LSF). …30 mi­nu­čių per­trau­ką, to pra­šau frak­ci­jos var­du. Per 30 mi­nu­čių mes pa­teik­si­me pa­tai­są dėl da­tos ir ta­da da­ry­ki­me svars­ty­mą.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, ši pro­ce­dū­ra vi­sa­da at­lie­ka­ma Sei­me vie­no­dai. Ne­bal­suo­ki­te už tą da­tą ir pa­tei­ki­te ki­tą. Vi­sa­da… (Bal­sai sa­lė­je) Jūs pa­tys dirb­ti­nai stab­do­te nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mą. To­dėl aš tik­rai la­bai pra­šau at­sa­kin­gai elg­tis.

Dėl 1 straips­nio pra­šau bal­suo­ti. Prieš – K. Dauk­šys. No­ri­te kal­bė­ti? Bal­suo­ja­me dėl 1 straips­nio. (Bal­sai sa­lė­je) Vis­ką gir­dė­jau, ne­rei­kia šauk­ti iš vie­tos. (Bal­sai sa­lė­je) Aš tu­riu pa­baig­ti pro­ce­dū­rą. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

Bal­sa­vo 91 Sei­mo na­rys: už – 90, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. 1 straips­nis pri­im­tas.

2 straips­nis. Dėl su­dė­ties. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te dėl 2 straips­nio, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te. Vyks­ta bal­sa­vi­mas.

Bal­sa­vo 100 Sei­mo na­rių. Už – 99, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. 2 straips­nis pri­im­tas.

3 straips­nis. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę… Bal­sa­vo 100 Sei­mo na­rių. Už – 61, prieš – 29, su­si­lai­kė 10. 3 straips­nis pri­im­tas.

4 straips­nis. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te. Ga­li­te da­bar bal­suo­ti prieš, kas ma­no­te ki­taip. Bal­suo­ja­me dėl 4 straips­nio.

Bal­sa­vo 94 Sei­mo na­riai. Už – 54, prieš – 30, su­si­lai­kė 10. 4 straips­nis pri­im­tas.

Nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas pa­straips­niui baig­tas. (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai, aš vis­ką gir­džiu, bet kaip Sei­mo Pir­mi­nin­kė taip pat tu­riu tei­sių.

Tai­gi no­riu pa­sa­ky­ti, tam, kad nu­ta­ri­mas bū­tų tik­rai ne­ša­liš­kai pri­im­tas, aš, kaip Sei­mo Pir­mi­nin­kė, krei­piuo­si į Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją, kad ga­lu­ti­nai bal­suo­da­mi vi­si bū­tu­me ab­so­liu­čiai ra­mūs, ir pra­šau įver­tin­ti tų par­ti­jų ir frak­ci­jų Sei­mo na­rių, ku­rie yra ka­da nors ga­vę iš šios kom­pa­ni­jos ofi­cia­lų rė­mi­mą, ar ne­bus su­pai­nio­ti vie­šie­ji ir pri­va­tūs in­te­re­sai, ar ne­rei­kia jiems nu­si­ša­lin­ti. Tai­gi pra­šy­čiau Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos iš­va­dos. Pri­ėmi­mo per­t­rau­ka. Vis­kas. (Bal­sai sa­lė­je) Ne­bė­ra dėl ve­di­mo tvar­kos. Spren­di­mas pri­im­tas. (Bal­sai sa­lė­je)

Ki­ta per­trau­ka bai­gė­si ir mes grįž­ta­me prie ki­tų klau­si­mų. (Triukš­mas sa­lė­je) (Bal­sai sa­lė­je) Sei­mo Pir­mi­nin­kas taip pat tu­ri tei­sę pri­im­ti spren­di­mus. Ka­da Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja pa­sa­kys, kad tos frak­ci­jos, ku­rios yra ga­vu­sios pa­ra­mą iš šios ben­dro­vės, ga­li bal­suo­ti, ta­da ir kal­bė­si­me apie ki­tas sta­tu­ti­nes per­trau­kas. (Bal­sai sa­lė­je) Ne­šau­ki­te! Ger­bia­ma­sis Ku­bi­liau, mes abu bu­vo Ja­po­ni­jo­je ir ten bu­vo gau­tas la­bai ge­ras pa­ta­ri­mas: pir­miau­sia pa­si­tar­ki­te su sa­vi­mi. (Triukš­mas sa­lė­je) Jūs tu­ri­te tei­sę kreip­tis į Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją. (Bal­sai sa­lė­je) Pra­šau! (Bal­sai sa­lė­je) Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad pir­miau­sia aš ne­su tik­ra, kad jūs esa­te ne­ša­liš­kas pri­imant šį nu­ta­ri­mą. Vis­kas. Dir­ba­me to­liau. (Triukš­mas sa­lė­je) Vis­kas! Bai­gia­me ir dir­ba­me to­liau! (Triukš­mas sa­lė­je) Kaip Uk­rai­no­je, už­im­ki­te tri­bū­ną ir pa­si­muš­ki­te! Taip, vis­kas. Vis­kas! Ka­da bū­si­te vi­si ab­so­liu­čiai ne­ša­liš­ki dėl šio spren­di­mo, ta­da ga­lė­si­te man reikš­ti pre­ten­zi­jas. (Triukš­mas sa­lė­je)

To­liau mes svars­to­me, va­lan­da iki po­pie­ti­nio po­sė­džio bu­vo pra­ėju­si, grįž­ta­me prie ry­tinės dar­bo­tvarkės. (Triukš­mas sa­lė­je) Pa­si­tar­ki­te pir­miau­sia su sa­vi­mi ir ne­šau­ki­te iš vie­tos. Taip. (Bal­sai sa­lė­je) Nu­si­ra­min­ki­te! Nu­si­ra­min­ki­te! Aš tu­riu to­liau ves­ti po­sė­dį. Pro­jek­tas Nr. XIIP-3235 – Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo… (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­te šauk­ti, na, pa­šau­ki­te! Pa­klau­sys, rin­kė­jai pa­klau­sys! Na, pa­šau­ki­te! Skel­biu 5 mi­nu­čių per­trau­ką tam, kad ap­rim­tu­mė­te.

 

Per­trau­ka

 

PIRMININKĖ. Ką gi, Sei­mo na­riai, pra­šo­me už­im­ti sa­vo dar­bo vie­tas. Tę­si­me po­sė­dį. Ka­dan­gi bu­vo pra­šy­mas, nes vyks­ta ren­gi­niai, svars­ty­ti Sei­mo re­zo­liu­ci­ją, ma­nau, ga­li­me ją grei­tai ap­svars­ty­ti, pa­teik­ti ir pri­im­ti.

 

15.42 val.

Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl 1941 m. bir­že­lio 23-io­sios su­ki­li­mo įver­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIP-3328(2) (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl 1941 m. bir­že­lio 23-osios su­ki­li­mo įver­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIP-3328. Pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas. Pra­ne­šė­jas – P. Sau­dar­gas. Pra­šom. P. Sau­dar­gą kvie­čiu pa­teik­ti re­zo­liu­ci­ją. 47 Sei­mo na­riai yra pa­si­ra­šę. Kas ki­tas, jei­gu nė­ra? S. Šed­ba­ras. Ge­rai. Ačiū. To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas J. Nar­ke­vi­čius. Pra­šom.

PIRMININKAS (J. NARKEVIČ, LLRA-KŠSF). Pra­šom, įjung­tas mik­ro­fo­nas.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ga­li­ma?

PIRMININKAS. Taip, pra­šom.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, tei­kia­me jū­sų dė­me­siui re­zo­liu­ci­jos pro­je­k­tą dėl 1941 m. bir­že­lio 23 d. su­ki­li­mo įver­ti­ni­mo. Tur­būt vi­si pui­kiai ži­no­me tą mū­sų tau­tos is­to­ri­jos is­to­ri­nį fak­tą, ka­da, pra­si­dė­jus Ant­ra­jam pa­sau­li­niam ka­rui ir jam per­žen­gus Lie­tu­vos vals­ty­bės ri­bas, tuo pa­si­nau­do­ję, kai Vo­kie­ti­ja už­puo­lė So­vie­tų Są­jun­gą bir­že­lio 22 die­ną, iš kar­to Kau­ne or­ga­ni­zuo­ti Lie­tu­vos… ir pa­rei­gū­nai, ir tau­tos at­sto­vai pa­si­skel­bė at­ku­rian­tys Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bę, su­for­ma­vo ati­tin­ka­mas val­džios ins­ti­tu­ci­jas. Ži­no­ma, su vil­ti­mi, kad bus ga­li­ma at­kur­ti vi­siš­ką vals­ty­bin­gu­mą. Ta­čiau pats ryž­tas, pats sten­gi­ma­sis ši­tą veiks­mą ir tą pa­tir­tį, ku­ri nuo 1940 m. bir­že­lio 15 d. Lie­tu­vo­je jau bu­vo ži­no­ma, ati­tin­ka­mai įver­tin­ti, ma­nau, yra ver­tas ati­tin­ka­mo dė­me­sio.

To­dėl siū­lo­me, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mas pri­im­tų re­zo­liu­ci­ją ir pa­reikš­tų, kad bū­tų ži­no­ma, kad pri­min­tų apie tą ne­pel­ny­tai už­mirš­tą įvy­kį, kad bū­tų pri­si­min­ti tie žmo­nės, ku­rie žu­vo, nes iš kar­to sto­jo į ko­vą su be­si­trau­kian­čiais bol­še­vi­kais, dau­ge­ly­je vie­tų įvy­ko su­si­rė­mi­mai ir bu­vo au­kų. Nors 1941 me­tų su­ki­lė­liams ir ne­pa­vy­ko įtvir­tin­ti ne­pri­klau­so­my­bės, su­ki­li­mo po­vei­kis iš tie­sų bu­vo ži­no­mas ir tarp­tau­ti­nė­je are­no­je, ir, be jo­kios abe­jo­nės, tu­rė­jo įta­kos po­ka­rio re­zis­ten­ci­jai, ir tu­rė­jo reikš­mės at­ku­riant Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bę 1990 me­tais.

Taip pat mes siū­lo­me, kad šios įsi­min­ti­nos die­nos pro­ga bū­tų pa­svei­kin­ti su­ki­li­mo da­ly­viai, jų ar­ti­mie­ji, vi­si Lie­tu­vos žmo­nės pri­me­nant tai, kad bet koks sie­kis at­kur­ti ne­pri­klau­so­my­bę yra ne­pa­mirš­ta­mas ir svei­kin­ti­nas.

Ra­gi­na­me 1941 m. bir­že­lio 23 d. pa­skelb­tą Lie­tu­vos Lai­ki­no­sios Vy­riau­sy­bės pa­reiš­ki­mą „Ne­pri­klau­so­my­bės at­sta­ty­mo de­kla­ra­vi­mas“ įtvir­tin­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos tei­sės ak­tu. Toks yra ini­cia­to­rių re­zo­liu­ci­jos teks­tas. Tik­rai ma­ny­tu­me, kad vi­so­je šio­je gran­di­nė­je, pra­de­dant Va­sa­rio 16 die­nos Ak­tu, to­liau tę­siant Bir­že­lio 23 die­nos re­zo­liu­ci­ja, po to mes tu­ri­me Va­sa­rio 16 die­nos Ak­tą, ku­rį pri­ėmė Lie­tu­vos par­ti­za­nai kaip tam tik­ra pras­me Lie­tu­vos kon­sti­tu­ci­nį ak­tą, į tą gran­di­nę tik­rai rei­kė­tų įra­šy­ti ir ši­tą ma­no pa­mi­nė­tą do­ku­men­tą.

PIRMININKAS. Ačiū už pa­tei­ki­mą. Tai­gi klau­si­mai. Po­nas A. Anu­šaus­kas. Pra­šom, po­ne Ar­vy­dai, jū­sų klau­si­mas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). No­rė­čiau pa­klaus­ti. Vis dėl­to re­zo­liu­ci­jo­je pa­mi­ni­mi vi­si įvy­kiai, ku­rie tuo me­tu vy­ko, ta­čiau apei­na­mas klau­si­mas apie žy­dų ge­no­ci­dą, ku­ris pra­si­dė­jo taip pat tuo me­tu. Aš ma­nau, kad apei­ti da­lį mū­sų is­to­ri­jos mes ne­ga­li­me, juo­lab kad jau se­no­kai, ne šie­met, ne prieš ke­lerius me­tus, o ge­ro­kai anks­čiau Pre­zi­den­tės su­da­ry­ta Tarp­tau­ti­nė na­cių ir so­vie­tų oku­pa­ci­jų pa­da­ri­niams įver­tin­ti ko­mi­si­ja pri­ėmė iš­va­das dėl 1941 me­tų, bet tos iš­va­dos čia neat­si­spin­di.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ma­ny­čiau, kad jei­gu yra ati­tin­ka­mos iš­va­dos, mes jų ne­ga­li­me nei apei­ti, nei nu­ty­lė­ti, ir tai yra gė­din­gas mū­sų tau­tos is­to­ri­jos fak­tas, ta­čiau tai jau yra, kaip jūs pats pa­mi­nė­jo­te, įtvir­tin­ta ir pa­skelb­ta. Šia re­zo­liu­ci­ja mes ak­cen­tuo­ja­me tik tau­tos at­sto­vų sie­kį at­kur­ti Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mą. Bet ku­rio­je si­tu­a­ci­jo­je, ži­no­ma, ir vie­no­je, ir ki­to­je pu­sė­je pa­si­tai­ko, sa­ky­čiau, niek­šų, iš­da­vi­kų, ku­rie ir vie­no­je, ir ki­to­je pu­sė­je at­li­ko sa­vo juo­dus dar­bus, bet jie yra įvar­din­ti. Ga­lų ga­le iki šiol yra ir bau­džia­mo­sios by­los, ir teis­mi­niai pro­ce­sai. Čia yra po­li­ti­nis pa­skel­bi­mas to veiks­mo ir įver­ti­ni­mas to veiks­mo, ku­rio tau­ta sie­kė at­kur­da­ma sa­vo vals­ty­bin­gu­mą bir­že­lio 23 die­ną.

PIRMININKAS. Ačiū. Po­nia I. Šiau­lie­nė, jū­sų klau­si­mas.

I. ŠIAULIENĖ (LSDPF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, de­kla­ruo­ja­te, kad no­ri­te įver­tin­ti 1941 m. bir­že­lio 23 d. su­ki­li­mą, po­zi­ty­vi­ą­ją pu­sę. Ka­dan­gi pra­ėjo 75 me­tai ir apie su­ki­li­mą yra ži­no­ma dau­giau ne­gu tuo me­tu su­ki­lė­liai, im­da­mie­si to­kio žy­gio, ga­lė­jo ma­ty­ti di­džio­sios po­li­ti­kos už­ku­li­sius, na­cių pla­nus ir vi­sa ki­ta, vis dėl­to šian­dien Sei­mas, pri­im­da­mas to­kią re­zo­liu­ci­ją, tur­būt tu­rė­tų pa­sa­ky­ti ir tai, kas ne­ge­ro vy­ko šio su­ki­li­mo me­tu. Ta­da tik­rai bū­tų ob­jek­ty­vus ver­ti­ni­mas, ypač Sei­mo do­ku­men­te.

Ir dar. Jums, kaip tei­si­nin­kui, kaip at­ro­do ta mū­sų plin­tan­ti prak­ti­ka vis įtei­sin­ti at­ga­li­ne da­ta? Ir jū­sų siū­ly­mas bai­gia­si – Lai­ki­no­sios Vy­riau­sy­bės pa­reiš­ki­mą įtvir­tin­ti kaip mū­sų tei­sės ak­tą.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). At­sa­ky­ti ga­lė­čiau ke­liais as­pek­tais. Vie­nas da­ly­kas. Mes šiuo at­ve­ju re­zo­liu­ci­jo­je tik­rai ne­ver­ti­na­me pa­ties su­ki­li­mo, pa­ties su­ki­li­mo vyks­mo, pa­ties su­ki­li­mo kaž­ko­kių su­de­da­mų­jų da­lių ir jo me­tu at­lik­tų veiks­mų. Mes ver­ti­na­me pa­tį re­zo­liu­ci­jos fak­tą, re­zo­liu­ci­jos fak­tą kaip va­lios iš­raiš­ką, kaip tau­tos ir tam tik­ros tau­tos at­sto­vy­bės, ku­ri tuo me­tu su­si­rin­ko Kau­ne ir vyk­dė tuos veiks­mus, va­lios iš­raiš­ką. Tuo me­tu bu­vo pa­ra­ly­žiuo­ta vals­ty­bės val­džia ir, be abe­jo, su­šauk­ti par­la­men­tą, Vy­riau­sy­bę to­kia tvar­ka, ko­kia yra įpras­ta, bu­vo ne­įma­no­ma, ir, be abe­jo, pa­skelb­ti tą ak­tą, ma­tyt, bu­vo ne­įma­no­ma. Jei­gu mes šian­dien pri­pa­žin­da­mi, kad tai bu­vo iš tie­sų tau­tos va­lia, at­spin­dė­jo tau­tos va­lią, šią re­zo­liu­ci­ją pri­pa­žin­tu­me kaip su­de­da­mą­ją tei­si­nės sis­te­mos da­lį, tai bū­tų tei­sin­ga. At­lik­ti vi­sų veiks­mų taip, kaip bu­vo tuo me­tu jau ne­be­ga­lio­jan­čio­je Kon­sti­tu­ci­jo­je ar­ba da­bar­ti­nė­je Kon­sti­tu­ci­jo­je, tau­ta, ži­no­ma, ne­ga­lė­jo to pa­da­ry­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Po­nia D. Kuo­dy­tė.

D. KUODYTĖ (LSF). Ger­bia­mas ko­le­ga, aš ti­kiuo­si, kad, reng­da­mas šį re­zo­liu­ci­jos teks­tą, jūs kon­sul­ta­vo­tės su is­to­ri­kais, nes ver­tin­ti is­to­ri­nius įvy­kius, aš ma­nau, be is­to­ri­kų, vien tik­tai tei­si­niu po­žiū­riu yra ne­tei­sin­ga. No­rė­čiau su­ži­no­ti, su ko­kiais is­to­ri­kais jūs kon­sul­ta­vo­tės?

Ki­tas ma­no klau­si­mas. Ar jūs esa­te su­si­pa­ži­nę su Lai­ki­no­sios Vy­riau­sy­bės pri­im­tais do­ku­men­tais, po­tvar­kiais, įsa­kais ir ar jūs ne­ma­no­te, kad ver­tin­ti ne­ga­li­ma vien tik­tai iš vie­no veiks­mo ir vie­no do­ku­men­to? Mes vi­suo­me­nei siun­čia­me ži­nią apie vien­ti­są Lai­ki­no­sios Vy­riau­sy­bės ver­ti­ni­mą. Ar jūs ne­ma­no­te, kad to­kia re­zo­liu­ci­ja mes iš tie­sų su­kel­si­me vi­suo­me­nei dau­giau prieš­prie­šų ne­gu iš tie­sų pa­siek­si­me tą tiks­lą, apie ku­rį jūs kal­ba­te?

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma Da­lia, mes čia ne­ver­ti­na­me Vy­riau­sy­bės veik­los kaip vi­su­mos. Mes ver­ti­na­me pa­tį Lai­ki­no­sios Vy­riau­sy­bės pri­im­tą tei­si­nį ak­tą. Mes pri­si­min­ki­me Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mą, ku­ris bu­vo pri­im­tas tur­būt 1993 ar 1994 me­tais, kad Liau­dies Sei­mo spren­di­mai, ku­riais bu­vo na­cio­na­li­zuo­tas tur­tas, nė­ra tei­sė. Iš ne­tei­sės ne­gims­ta tei­sė. Va­di­na­si, šiurkš­čia ka­ri­ne jė­ga pa­nai­kin­tas 1938 me­tų Kon­sti­tu­ci­jos ga­lio­ji­mas nie­ka­da ne­bu­vo pra­ra­dęs sa­vo tei­sės. Ši­ta 23 die­nos re­zo­liu­ci­ja yra pa­na­šaus ly­gio tei­sės ak­tas, o Lai­ki­no­sios Vy­riau­sy­bės veiks­mai, be abe­jo, ga­li, tu­ri bū­ti ir yra įver­tin­ti. Mes kal­ba­me, kaip tau­tos at­sto­vai su­si­rin­ko Kau­ne ir pa­skel­bė at­ku­rian­tys vals­ty­bę, apie ši­tos re­zo­liu­ci­jos tei­si­nę reikš­mę. Aš ma­nau, ji yra ne­gin­či­ja­ma.

PIRMININKAS. Ačiū. Po­nas V. A. Ma­tu­le­vi­čius.

V. A. MATULEVIČIUS (MSNG). Ger­bia­mas ko­le­ga, aš… Iš es­mės Sei­mo na­riai, ku­rie jau už­da­vė klau­si­mus, tą klau­si­mą už­da­vė, be abe­jo, pa­tį svar­biau­sią ir ak­tu­a­liau­sią. Bet vis dėl­to aki­vaiz­du, kad rei­kia mums ras­ti ko­kį nors ben­drą su­ta­ri­mą. Ar tas su­ta­ri­mas ne­bū­tų, kad vis dėl­to pri­pa­žįs­tant svar­bą, reikš­mę, iš­skir­ti­nį ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo de­kla­ra­vi­mą, ar ne­rei­kė­tų pa­žvelg­ti į vis­ką at­vi­res­nė­mis, ob­jek­ty­ves­nė­mis aki­mis, juo la­biau kad tai po dau­ge­lio me­tų da­ro­me, ir įra­šy­ti, kad bu­vo pa­da­ry­ta ir lem­tin­gų klai­dų?

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Na, jei­gu bū­tų to­kia ko­le­gų va­lia, be jo­kios abe­jo­nės, nes, no­rint iš tie­sų su­si­tar­ti ir pri­im­ti, rei­kia pla­tes­nio su­ta­ri­mo. Jei­gu to­kia Sei­mo na­rių va­lia, be abe­jo, dėl to ga­li­me dis­ku­tuo­ti. Čia nie­ka­da… Re­tai bū­na, kad pa­tei­kia­me ko­kį tei­sės ak­tą ir čia mes pri­ima­me. Svar­biau­sias da­ly­kas yra tei­si­nis ši­tos de­kla­ra­ci­jos ver­ti­ni­mas. Da­bar…

Tie­sa, aš dar ne­pa­mi­nė­jau dėl is­to­ri­kų. Čia yra tei­si­nio do­ku­men­to tei­si­nis ver­ti­ni­mas, mie­la Da­lia. O jei­gu mes no­ri­me da­ry­ti pa­ties pro­ce­so is­to­ri­nį tei­si­nį ver­ti­ni­mą, tai jau yra ki­to do­ku­men­to rei­ka­las. Aš vi­siš­kai nie­ko prieš tą da­ry­ti. Be­je, jei­gu kas nors ma­tė­te spek­tak­lį „Ma­no kla­sė“, pa­si­ro­do, ne vien lie­tu­viai tu­rė­jo sa­vo „Lie­tū­kio“ ga­ra­žą, jų bu­vo ir ki­to­se vals­ty­bė­se. Man at­ro­do, vi­sos vals­ty­bės tu­ri su­ves­ti sa­vo są­skai­tas su tais da­ly­kais, ku­rie įvy­ko. Bet ko­dėl jie įvy­ko? O jie įvy­ko to­dėl, kad bu­vo 1940 me­tai, bu­vo bir­že­lio 15 die­na. Nes jei­gu mes pa­im­tu­me N. Da­vie­so kny­gą „Eu­ro­pa. Is­to­ri­ja“, di­džiu­lę kny­gą, ku­rio­je Lie­tu­vai, kaip to­kiai, o ne Lie­tu­vai ir Len­ki­jai ski­ria­ma la­bai daug vie­tos, ten yra pa­sa­ky­ta, kad XVI am­žiu­je Lie­tu­va bu­vo sau­giau­sia erd­vė žy­dams, sen­ti­kiams ir vi­siems ki­tiems per­se­kio­ja­miems Eu­ro­po­je. Ir iki pat 1940 m. bir­že­lio 15 d., man at­ro­do, taip bu­vo. Čia prie­žas­čių yra la­bai daug.

PIRMININKAS. Ačiū. Ir pas­ku­ti­nis klau­si­mą už­duo­da po­nas K. Dauk­šys. Po­ne Kęs­tu­ti, pra­šau.

K. DAUKŠYS (DPF). La­bai ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, iš tik­rų­jų su­ki­li­mas ver­ti­na­mas ne­vie­na­reikš­miš­kai. Tuo me­tu yra įvy­kę ir daug nu­si­kal­ti­mų prieš žy­dų tau­ty­bės as­me­nis ir ki­tų da­ly­kų. Pra­šau pa­sa­ky­ti, ar čia ne­bus pas­kui toks ban­dy­mas lyg ir iš­ba­lin­ti ko­kią nors vie­ną pu­sę, neat­si­žvel­giant į tai, kad yra pa­da­ry­ti ir tie da­ly­kai, ku­rie iš tik­rų­jų bu­vo nu­si­kals­ta­mi? Bu­vo tar­pi­nin­kau­ja­ma tie­siog na­cis­ti­niams nu­si­kal­tė­liams?

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Na, na­cis­tų dar ne­bu­vo. Bir­že­lio 23 die­ną Kau­ne dar oku­pa­ci­nės val­džios ne­tu­rė­jo­me. Šiuo at­ve­ju tai, kas bu­vo, ko­kie nu­si­kal­ti­mai pa­da­ry­ti, nie­ko ne­rei­kia ba­lin­ti, at­virkš­čiai – rei­kia la­bai at­vi­rai apie tai pa­sa­ky­ti. Aš dar sy­kį kar­to­ju, mes kal­ba­me, kad yra Va­sa­rio 16-osios ak­tas, yra kaž­koks Liau­dies Sei­mo ne­tei­sė­tas ak­tas, yra Bir­že­lio 23 die­nos ak­tas, po to vėl bu­vo Va­sa­rio 16-osios par­ti­za­nų va­dų ak­tas. Mes kal­ba­me apie ši­tą re­zo­liu­ci­ją, ku­ri de­kla­ra­vo Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mą. Vi­sa ki­ta tu­ri bū­ti at­vi­ro­mis aki­mis ir aiš­kiai pa­sa­ko­ma ir mums, ir pa­sau­liui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me ko­le­gai S. Šed­ba­rui už pa­tei­ki­mą bei at­sa­ky­mus į klau­si­mus.

Da­bar ben­dro­ji dis­ku­si­ja. Tai­gi ben­dro­jo­je dis­ku­si­jo­je pir­ma­sis žo­džio pra­šo po­nas A. Anu­šaus­kas. Pra­šau, po­ne Ar­vy­dai.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, vis dėl­to skai­ty­da­mas re­zo­liu­ci­jos teks­tą tu­riu iš­sa­ky­ti kai ku­rias sa­vo abe­jo­nes. Tuo me­tu, kai bu­vo pa­skelb­ta Ne­pri­klau­so­my­bės at­sta­ty­mo de­kla­ra­ci­ja, gre­sian­čios nau­jos na­cis­ti­nės oku­pa­ci­jos aki­vaiz­do­je, bu­vo kar­tu pa­skelb­ta ir de­kla­ra­ci­ja, ku­rią pa­ci­tuo­siu: „Prieš vi­so pa­sau­lio ty­rą­ją są­ži­nę jau­no­ji Lie­tu­vos vals­ty­bė pa­si­ža­da pri­si­dė­ti prie Eu­ro­pos or­ga­ni­za­vi­mo nau­jais pa­grin­dais.“

Kas tuos nau­jus pa­grin­dus siū­lė? Aš ma­nau, kad bū­tent toks de­kla­ra­vi­mas bei pra­si­dė­ję ben­dra­pi­lie­čių žy­dų tei­sių su­var­žy­mai iš­ties tu­ri bū­ti mi­ni­mi bet ko­kiu at­ve­ju tei­kiant to­kias re­zo­liu­ci­jas ir jų tu­ri­ny­je. Prieš 75 me­tus Lai­ki­no­ji Vy­riau­sy­bė ir jos at­ski­ri na­riai kon­sta­ta­vo žvė­riš­ku­mą žy­dų at­žvil­giu. Pa­ci­tuo­siu iš jų pro­to­ko­lo: „Ne­pai­sant vi­sų prie­mo­nių, ku­rių rei­kia im­tis prieš žy­dus dėl jų ko­mu­nis­ti­nės veik­los ir ken­ki­mo vo­kie­čių ka­riuo­me­nei, par­ti­za­nams ir pa­ski­riems gy­ven­to­jams, veng­ti vie­šų žy­dų eg­ze­ku­ci­jų. Pa­tir­ta, kad šie veiks­mai yra pa­da­ry­ti žmo­nių, ku­rie nie­ko ben­dro ne­tu­ri nei su ak­ty­vis­tų šta­bu, nei su par­ti­za­nų šta­bu, nei su Lai­ki­ną­ja Lie­tu­vos Vy­riau­sy­be.“ Taip, nai­ki­ni­mo ope­ra­ci­joms di­ri­ga­vo Vo­kie­ti­jos slap­to­ji vals­ty­bės po­li­ci­ja – ges­ta­pas, SD, įtrau­kė vie­tos ko­la­bo­ran­tus, ta­čiau tai vy­ko tuo pat me­tu. Ne­ži­nau, ar jums te­ko, bet man te­ko kal­bė­tis ne su vie­nu tuo­me­ti­nio su­ki­li­mo da­ly­viu. Taip, jų da­bar jau nė­ra tarp mū­sų, ta­čiau jie ne­slė­pė tuo­me­ti­nių la­bai kon­trover­siš­kų ap­lin­ky­bių, ne­slė­pė nu­si­kal­ti­mų, ku­rie bu­vo įvyk­dy­ti. Ne­di­de­lė da­lis da­ly­vių įsi­ra­šė į Tau­ti­nio dar­bo ap­sau­gą ir va­do­vau­ja­mi ma­jo­ro K. Šim­kaus, lei­te­nan­to B. Nor­kaus kar­tu su „Ein­satz“ gru­pe vyk­dė nu­si­kal­ti­mus prieš Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čius. Taip, jie tu­rė­jo „Ein­satz“ gru­pės įga­lio­ji­mus, ku­rie bu­vo prieš žy­dus, ta­čiau ar tai ga­li­me nu­ty­lė­ti, nes, kaip jau esu mi­nė­jęs, Lie­tu­vo­je su­kur­ta Tarp­tau­ti­nė ko­mi­si­ja na­cių ir so­vie­tų oku­pa­ci­jos pa­sek­mėms įver­tin­ti yra pri­ėmu­si iš­va­das dėl 1941 me­tų įvy­kių, to­dėl rei­kė­tų, pri­imant re­zo­liu­ci­jas, rem­tis ir jo­mis.

Pir­miau­sia pa­bai­go­je tu­riu pa­sa­ky­ti, kad, kal­bant apie šiuos įvy­kius, rei­kia vis dėl­to kal­bė­ti ir apie žy­dų tau­ty­bės Lie­tu­vos pi­lie­čių žu­dy­nes, nes tai bu­vo taip jau su­ta­pi­mas – ša­lia su­ki­li­mo pra­si­dė­jo ir žy­dų ge­no­ci­das Lie­tu­vo­je. To­dėl 23-ioji Lie­tu­vo­je ta­pu­si su­ki­li­mo ir žy­dų ge­no­ci­do pra­džia, to­dėl ir mi­ni­ma ga­li bū­ti kaip ne­pa­si­tei­si­nu­sių lū­kes­čių ir di­džių­jų mū­sų ne­tek­čių die­na. Re­zo­liu­ci­jos teks­tą aš vis dėl­to siū­ly­čiau tai­sy­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Po­nas P. Sau­dar­gas. Pra­šau. Jū­sų žo­dis dis­ku­si­jo­je.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Dė­kui, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų pra­dė­siu nuo to, kuo pa­bai­gė ger­bia­mas A. Anu­šaus­kas. Kalbėdami apie šį su­ki­li­mą ir de­kla­ra­ci­ją tu­rė­tu­me pa­brėž­ti, kad tai bu­vo ne­pa­si­tei­si­nu­sių lū­kes­čių veiks­mas. Tai ly­giai taip pat mes tu­rė­tu­me pa­sa­ky­ti, kad mū­sų par­ti­za­ni­nis ka­ras bu­vo ne­pa­si­tei­si­nu­sių lū­kes­čių veiks­mas, nes, de­ja, mes ta­da pra­lai­mė­jo­me, bet il­guo­ju lai­ko­tar­piu mes lai­mė­jo­me, nes pa­ro­dė­me, kad Lie­tu­vo­je yra žmo­nių, ku­rie yra pa­si­ry­žę gin­ti, ko­vo­ti ir at­kur­ti ne­pri­klau­so­mą Lie­tu­vos vals­ty­bę, kaip, be­je, ir Bir­že­lio 23-iąją. De­kla­ra­ci­ja skel­bė at­ku­rian­ti ne­pri­klau­so­my­bę ir nuo So­vie­tų Są­jun­gos, ir nuo fa­šis­ti­nės Vo­kie­ti­jos, ir nuo vi­so li­ku­sio pa­sau­lio. Tai bu­vo ban­dy­mas su­kur­ti ne­pri­klau­so­mą ir lais­vą Lie­tu­vos vals­ty­bę. To ne­pa­neig­si nei do­ku­men­tais, nei fak­tais. To­kia bu­vo žmo­nių va­lia.

De­ma­go­gi­ja ar­ba re­to­ri­ka, kad vi­sur yra vis­ko ir to­dėl mes ne­ga­li­me iš­aukš­tin­ti vie­nų da­ly­kų, nes juo­se gal­būt yra šaukš­tas de­gu­to, tai to­kia re­to­ri­ka va­do­vau­ja­si V. Pu­ti­no pro­pa­gan­da Lie­tu­vo­je, kad tarp par­ti­za­nų ga­li­mai bu­vo ban­di­tų, ku­rie skriau­dė ne­kal­tus žmo­nes, kad tarp par­ti­za­nų bu­vo per­reng­tų „ist­re­bi­te­lių“, MGB’is­tų. Jei­gu mes da­bar ne­ga­li­me at­skir­ti par­ti­za­no nuo NKVD’is­to, tai ką da­ry­ti? Ne­be­gerb­ki­me jų vi­sų, ne­be­dė­ki­me gė­lių per šven­tes ant par­ti­za­nų ka­pų, pa­mirš­ki­me, iš­trin­ki­me tai iš is­to­ri­jos. Ly­giai ta pa­čia de­ma­go­gi­ja va­do­vau­da­mie­si mes ga­li­me pa­sa­ky­ti, kad ne­be­gerb­ki­me Sau­sio 13-osios did­vy­rių, nes kaž­koks A. Pa­le­c­kis vaikš­to su pla­ka­tais, kad vi­sur sa­vi šau­dė į sa­vus, pa­si­ro­do. Vi­są tie­są apie Sau­sio 13-ąją ban­do dis­kre­di­tuo­ti. Ly­giai taip pat ne­švęs­ki­me Ko­vo 11-osios. Ko­dėl mes čia vi­si iš­kil­min­gai kal­ba­me su­si­rin­kę į mū­sų Ko­vo 11-osios tri­bū­ną? Džiau­gia­mės kuo? Ne vi­si gi bal­sa­vo už. Ta­da kal­bė­ki­me apie tuos, ku­rie su­si­lai­kė. Kal­bė­ki­me apie de­ta­les.

Ko­le­gos, ma­ty­ki­me es­mę. Is­to­ri­jos de­ta­les pa­li­ki­me is­to­ri­kams, ar­che­o­lo­gams, moks­li­nin­kams, bet Sei­me, tau­to­je, vals­ty­bė­je, jei­gu no­ri­me tu­rė­ti ne­pri­klau­so­mą vals­ty­bę, pa­trio­tiz­mo rei­kia sem­tis iš es­mės – iš žmo­nių, ku­rie no­rė­jo tu­rė­ti lais­vą Lie­tu­vą, ku­rie už ją ko­vo­jo ir mi­rė. Tai­gi, ko­le­gos, siū­ly­čiau šią re­zo­liu­ci­ją pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Po­nas P. Sau­dar­gas iš­sa­kė sa­vo po­zi­ci­ją. Per­ei­na­me prie pri­ėmi­mo. Mes tu­ri­me ap­si­spręs­ti, ar ben­drą­ja tvar­ka, ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­im­ti re­zo­liu­ci­ją be pa­tai­sų? (Bal­sai sa­lė­je) Gir­džiu, kad ne. Kal­bė­ki­me dėl mo­ty­vų.

Mo­ty­vai už, kad re­zo­liu­ci­ja bū­tų pri­im­ta be pa­tai­sų. Taip, tai bus mo­ty­vai už. Po­nas P. Sau­dar­gas.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). La­bai ačiū. Ka­dan­gi iš­dės­čiau sa­vo ar­gu­men­tus dis­ku­si­jo­je, aš pa­mi­nė­siu tik vie­ną pa­pil­do­mą fak­tą ir ar­gu­men­tą, kad da­bar jau trys mi­nu­tės po ke­tu­rių va­lan­dų… prie Sei­mo yra su­si­rin­ku­sios įvai­rios pa­trio­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos ir Lais­vės ko­vo­to­jų są­jun­ga, ir bai­ke­riai iš Kau­no at­vy­kę. Jie lau­kia Sei­mo ver­dik­to, kaip mes įver­tin­si­me to me­to lie­tu­vių pa­si­ry­ži­mą tu­rė­ti sa­vo lais­vą ir ne­pri­klau­so­mą vals­ty­bę. Ne­nu­vil­ki­me jų, ko­le­gos.

PIRMININKAS. Ačiū. Mo­ty­vai prieš, va­di­na­si, prieš, kad re­zo­liu­ci­ja bū­tų pri­im­ta be pa­kei­ti­mų. Po­nia D. Kuo­dy­tė.

D. KUODYTĖ (LSF). Man iš tie­sų la­bai sma­gu klau­sy­ti mū­sų jau­nų­jų ko­le­gų to­kių už­de­gan­čių kal­bų, ta­čiau vis dėl­to aš siū­ly­čiau tru­pu­tė­lį at­vės­ti. Vi­si čia mes Tė­vy­nę my­li­me, vi­si mes ži­no­me is­to­ri­ją. Tie­są pa­sa­kius, man la­bai keis­ta, kad kal­ba­ma, kad is­to­ri­kų nuo­mo­nė dėl to ne­svar­bi. Aš jau­čiuo­si tu­rin­ti tei­sę pa­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę ir ti­kiuo­si bū­ti iš­girs­ta. Aš 18 me­tų dir­bau bū­tent su ši­tuo is­to­ri­jos lai­ko­tar­piu ir aš sa­kau ir tvir­ti­nu, kad is­to­ri­ja vis dėl­to, kad ir kaip ten bū­tų, yra šioks toks moks­las. Ir kai vi­siš­kai ne­pai­so­ma is­to­ri­kų nuo­mo­nės ir is­to­ri­niai fak­tai per­ke­lia­mi į po­li­ti­nį lyg­me­nį vi­siš­kai neat­si­žvel­giant į su­dė­tin­gus da­ly­kus, į kon­tro­ver­si­jas, tai yra di­džiu­lė ne­lai­mė ir di­džiu­lė bė­da, ku­ri yra bū­din­ga mū­sų Sei­mui.

Man re­gis, kad pri­im­da­mi to­kią re­zo­liu­ci­ją be pa­kei­ti­mų, be pa­tai­sy­mų, be re­dak­ci­jos mes iš tie­sų su­si­lauk­si­me di­džiu­lės ir pa­sau­lio re­ak­ci­jos. Man re­gis, tru­pu­tė­lį at­si­plėš­ki­me nuo pro­gų ir jei­gu rei­kia tą pa­da­ry­ti, tai su­da­ry­ki­me re­dak­ci­nę ko­mi­si­ją. Jei­gu ne­pa­si­ti­ki­ma is­to­ri­kais, ku­rie dir­ba Sei­me, pa­si­kvies­ki­me is­to­ri­kus iš Is­to­ri­jos ins­ti­tu­to ir ta­da pa­ren­ki­me ko­rek­tiš­ką re­zo­liu­ci­jos teks­tą, už ku­rį bū­tų ga­li­ma bal­suo­ti. To­dėl šiuo at­ve­ju, gerb­da­ma su­ki­li­mo žmo­nes, ne­su­si­te­pu­sius nu­si­kal­ti­mais, aš siū­lau vis dėl­to šian­die­ną ne­bal­suo­ti ar­ba ne­pri­tar­ti, su­da­ry­ti re­dak­ci­nę ko­mi­si­ją ir gal­būt pa­reng­ti ko­kį ko­rek­tiš­ką teks­tą.

PIRMININKAS. Ačiū. Yra dvi nuo­mo­nės, tai­gi bal­suo­si­me. (Bal­sas sa­lė­je: „Ke­tu­rių!..“) At­si­pra­šau, at­si­pra­šau.

Ge­rai. Po­nas V. Va­si­liaus­kas, mo­ty­vai – už.

V. VASILIAUSKAS (MSNG). Ačiū, po­ne pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų Bir­že­lio 23-iosios su­ki­li­mas yra vie­nas iš mū­sų tau­tos ko­vos už lais­vę sim­bo­lių, kaip ir 1831-ųjų, 1863 me­tų, toks ir šis su­ki­li­mas yra. Ne vel­tui jis ta­pęs so­vie­tų tai­ki­niu nuo pat pra­džių – šis su­ki­li­mas, taip pat J. Bra­zai­čio Vy­riau­sy­bė. Juk yra di­džiau­sias ab­sur­das – ta Vy­riau­sy­bė, ku­rios nė vie­nos aki­mir­kos ne­pri­pa­ži­no na­ciai, su ku­ria at­si­sa­kė pa­lai­ky­ti kon­tak­tus, ku­rios ke­tu­ri mi­nist­rai bu­vo iš­vež­ti po to į kon­cen­tra­ci­jos sto­vyk­las ir nė vie­nas ne­bu­vo pro­na­cis… Ne­ga­na to, po KGB skun­do J. Bra­zai­tis bu­vo ti­ria­mas Jung­ti­nių Tau­tų, at­si­pra­šau, Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų se­na­to pa­ko­mi­sė­je dėl ta­ria­mo ko­la­bo­ra­vi­mo. Yra 1974 me­tų ofi­cia­li Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų se­na­to iš­va­da, kad J. Bra­zai­tis ne­bu­vo pro­na­ci­nis vei­kė­jas ir ne­vei­kė prieš žy­dus. Yra ofi­cia­lūs do­ku­men­tai, o mus vis dar val­do so­vie­ti­nės ir KGB kli­šės. Aš la­bai svei­ki­nu šios re­zo­liu­ci­jos au­to­rius ir vi­sus ra­gi­nu bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Ačiū. Mo­ty­vai prieš – po­nas V. A. Ma­tu­le­vi­čius. Pra­šau.

V. A. MATULEVIČIUS (MSNG). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, jūs pats pri­pa­žįs­ta­te pro­ble­mą ir ne­rei­kia pri­sta­ti­nė­ti prieš. Aš esu už tai, aš esu už re­zo­liu­ci­ją, bet nuo­šir­džiai pa­lai­kau tuos Sei­mo na­rius, ku­rie sa­kė, kad rei­kia ieš­ko­ti su­ta­ri­mo. Ir jį rei­kia ras­ti šian­dien ir šio­je sa­lė­je, nes yra bir­že­lio 23-ioji. (Bal­sai sa­lė­je) Įma­no­mas kom­pro­mi­sas. Tik­rai ne­rei­kia pri­sta­ti­nė­ti Sei­mo na­rių, ku­rie ne­no­ri už­merk­ti akių į is­to­ri­ją, kaip ne­pri­klau­so­my­bės prie­ši­nin­kus skelb­ti. Tai da­bar mes, ku­rie siū­lo­me, kad rei­kia re­da­guo­ti ir pa­pil­dy­ti, ir bū­tent šian­dien, negi mes da­bar esa­me kaip L. Jan­ke­le­vi­čius iš Šal­či­nin­kų, ku­ris su­si­lai­kė? Tai ne čia pro­ble­ma. Ne čia pro­ble­ma.

Tai yra tik­rai mū­sų tei­sės ak­tas, pa­lai­ky­ki­me, bet tik­rai įra­šy­ki­me tą sa­ki­nį, apie ku­rį kal­ba Sei­mo na­riai. Jūs pui­kiai ži­no­te, kas bu­vo gre­ta su­ki­li­mo, kas bu­vo, ir iš­ny­ko vie­na Lie­tu­vos et­ni­nė gru­pė. Ir svei­ki­ni­mas Ber­ly­nui bu­vo, ir pa­na­šiai. Tai yra pro­ble­ma ir iki šiol ne­at­sa­ko­me, „Lie­tū­kio“ ga­ra­žo is­to­ri­ja pra­si­dė­jo at­ėjus vo­kie­čiams ar ne­at­ėjus? (Bal­sai sa­lė­je) O ki­ti ma­no, kad ne. Tai yra pro­ble­ma. Aš kvie­čiu iš tik­rų­jų nuo­šir­džiai pa­lai­ky­ti ši­tą re­zo­liu­ci­ją, bet pa­pil­dy­ti ją es­mi­niu sa­ki­niu ir vis­kas, ir bus nuo vi­so Sei­mo.

Baig­da­mas no­riu tie­siog pri­dur­ti, kad ne­įtar­tu­mė­te ma­nęs ne­lo­ja­lu­mu, kad vie­nas iš ma­no gi­mi­nai­čių bu­vo vie­nas iš Vil­niaus su­ki­li­mo va­dų. Ačiū. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ačiū. Ačiū, at­sa­ky­siu po­nui V. A. Ma­tu­le­vi­čiui prieš su­teik­da­mas žo­dį kal­bė­ti dėl mo­ty­vų. Aš pa­brė­žiau, kad mo­ty­vai už ir prieš. Už reikš­tų, kad kal­ba­me dėl re­zo­liu­ci­jos be pa­tai­sy­mo, o prieš reikš­tų, kad už re­zo­liu­ci­ją, bet su pa­tai­sy­mu. Tai­gi ma­nau, kad čia bu­vo ga­na kon­kre­čiai su­for­mu­luo­ta.

To­liau tre­čia­sis – po­nas A. Ku­bi­lius už tai, kad re­zo­liu­ci­ja bū­tų pri­im­ta be pa­tai­sų. Pra­šau, ger­bia­mas An­driau.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš siū­ly­čiau kaip nors nuo emo­ci­jų per­ei­ti prie šiek tiek ra­cio­na­les­nio po­žiū­rio. Iš tik­rų­jų šiuo me­tu tur­būt bū­tų ga­li­ma svars­ty­ti tris re­zo­liu­ci­jas: vie­ną – dėl su­ki­li­mo, an­trą – dėl Lai­ki­no­sios Vy­riau­sy­bės ir kaip ją ver­tin­ti ir tre­čią – dėl vi­so 1941 me­tų lai­ko­tar­pio, įskai­tant vi­są ho­lo­kaus­tą. Yra trys da­ly­kai, ku­rie tu­ri tar­pu­sa­vio są­sa­ją, bet nė­ra ta­pa­tūs. Čia yra pa­siū­ly­ta re­zo­liu­ci­ja, to­dėl aš ra­gi­nu bal­suo­ti už ją. Pa­siū­ly­ta re­zo­liu­ci­ja tik dėl su­ki­li­mo. Jo­je ne­kal­ba­ma nei apie ver­ti­ni­mą, kaip ver­tin­ti po to vei­ku­sią lai­ki­ną­ją Vy­riau­sy­bę, nei kaip ver­tin­ti tai, kas vy­ko su žy­dų tau­ta. Iš tik­rų­jų vi­si su­pran­ta­me, kad jau­ni, ro­man­tiš­kai nu­si­tei­kę ir šiek tiek nai­vūs vy­rai ėjo į su­ki­li­mą sva­jo­da­mi apie ne­pri­klau­so­my­bę to­kio­mis są­ly­go­mis, ko­kias jie ma­tė, t. y. so­vie­tai griū­na, at­ei­na vo­kie­čiai, ir ti­kė­jo­si, kad jiems bus leis­ta (taip, kaip na­ciai el­gia­si kai kur Va­ka­rų Eu­ro­po­je) tu­rė­ti sa­vo Vy­riau­sy­bę. Nai­vus no­ras bu­vo. Pa­žiū­rė­ki­me, Uk­rai­no­je taip pat įvy­ko su­ki­li­mas, S. Ban­de­ra su­for­ma­vo Vy­riau­sy­bę, S. Ban­de­rą po dvie­jų sa­vai­čių na­ciai iš­ve­žė į kon­cen­tra­ci­jos sto­vyk­lą. Na­cių pla­nas čia bu­vo vi­sai ki­toks. Lie­tu­vo­je įvy­ko šiek tiek ki­taip, jų Vy­riau­sy­bės ne­už­da­rė iš kar­to, bet, na­tū­ra­lu, iš tik­rų­jų po to pra­si­dė­jo ho­lo­kaus­tas.

A. Anu­šaus­kas tei­sus, mes nuo to ne­ga­li­me pa­bėg­ti, ir te­ma mums yra la­bai svar­bi. Vi­siš­kai ne­se­niai per­skai­čiau, ti­kiuo­si, gal iš­leis ir lie­tu­viš­kai, T. D. Sny­de­rio, vie­no žy­miau­sių is­to­ri­kų, kny­gą apie ho­lo­kaus­tą vi­so­je mū­sų te­ri­to­ri­jo­je. Ji­sai įver­ti­no la­bai pa­pras­tai, ko­kia prie­žas­tis bu­vo, kad Lie­tu­vo­je iki 1941 me­tų gruo­džio fak­tiš­kai vi­sos 200 žy­dų gy­ven­vie­čių bu­vo su­nai­kin­tos, li­ko tik Vil­niaus ir Kau­no ge­tai. Pa­grin­di­ne prie­žas­ti­mi jis įvar­di­na dvi­gu­bą oku­pa­ci­ją, ne tų vai­ki­nų ro­man­ti­nį nu­si­tei­ki­mą or­ga­ni­zuo­ti su­ki­li­mą, o prieš tai vy­ku­sią dvi­gu­bą oku­pa­ci­ją: so­vie­tų ir na­cių oku­pa­ci­ja, su­grio­vu­si Lie­tu­vos vals­ty­bę, lė­mė vi­są ho­lo­kaus­to mas­tą. Šiuo at­ve­ju – ir už to­kį, ir už to­kį va­rian­tą. Aš bū­čiau ir už tai, kad da­bar pri­im­tu­me re­zo­liu­ci­ją, bet jei­gu mes no­ri­me pla­čiau įver­tin­ti…

PIRMININKAS. Ačiū, iš tie­sų lai­kas. Mo­ty­vai prieš, po­nas K. Dauk­šys.

K. DAUKŠYS (DPF). Vi­są lai­ką pra­ga­ras daž­niau­siai bū­na ge­rais no­rais grįs­tas. Tas pra­ga­ras, ku­rį iš­gy­ve­no kai ku­rie mū­sų vals­ty­bės pi­lie­čiai, ir­gi tu­ri bū­ti įver­tin­tas sa­vaip. To­dėl aš tik­rai pri­ta­riu D. Kuo­dy­tei. Ne prieš su­ki­li­mą, ne prieš jo at­ski­rus da­ly­vius, bet rei­kia vie­ną kar­tą… Jei­gu mes no­ri­me pri­im­ti re­zo­liu­ci­ją, tu­ri ne­bū­ti jo­kių ne­aiš­ku­mų, tu­ri bū­ti aiš­kiai įvar­dy­ta, kas, ko­dėl ir kaip, ir ne­bū­ti­nai šian­dien – ga­li­ma po sa­vai­tės, ga­li­ma ru­de­nį, bet ji tu­ri bū­ti rim­tai pa­reng­ta, su rim­tais is­to­ri­kais ap­kal­bė­ta. Tuo­met bus vi­so Sei­mo va­lia, o ne vie­nos par­ti­jos ban­dy­mas vie­ną ar ki­tą da­ly­ką pa­kreip­ti sa­vo nau­dai, pa­tvar­ky­ti. Ir vis­kas.

PIRMININKAS. Ačiū. Po­nas D. Jan­kaus­kas. Pra­šau.

D. JANKAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, tik­rai daug ir sva­rių ar­gu­men­tų iš­sa­ky­ta, yra tiek pa­si­sa­kiu­sių už, tiek ir siū­liu­sių kaip nors re­da­guo­ti re­zo­liu­ci­ją, įra­šy­ti ar šiek tiek ki­taip iš­dės­ty­ti vie­ną ki­tą sa­ki­nį, bet mes tu­ri­me la­bai daug pa­vyz­džių, kai dėl pro­ce­dū­ri­nių gin­čų, ki­vir­čų yra pa­skan­di­na­ma bet ko­kia ini­cia­ty­va: ar nu­ra­šant, kad čia vie­nos par­ti­jos ini­cia­ty­va, ar kal­bant apie ar­tė­jan­čius rin­ki­mus. Ko­le­gos, no­riu tik pri­min­ti, kad ly­giai prieš me­tus Lie­tu­vos lais­vės ko­vo­to­jų są­jun­ga ir ki­tos pa­trio­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos iš­sa­kė lū­kes­tį ir ga­vo šian­dien esan­čių Sei­me ir dir­ban­čių mū­sų ko­le­gų pa­ti­ki­ni­mus, kad toks do­ku­men­tas bus pri­im­tas. Ly­giai po me­tų mes vėl lyg ir kal­ba­me nuo pra­džių, ko­dėl šian­dien rei­kia pri­im­ti, ko­dėl rei­kia sku­bo­tai. Lyg­tai vi­sus me­tus lau­kė­me, ir nie­kas nie­ko net ne­ban­dė ini­ci­juo­ti. Aš tie­siog kvie­čiu ir ra­gi­nu bent jau tuo pa­ro­dy­ti Sei­mo va­lią, kad tai nė­ra koks nors emo­ci­jų pa­dik­tuo­tas eks­prom­tas ir kad Sei­mas ver­ti­na su­ki­li­mo žmo­nes, nes re­zo­liu­ci­ja, kaip bu­vo la­bai aiš­kiai pa­sa­ky­ta, kal­ba tik apie su­ki­li­mo ver­ti­ni­mą, ne apie ap­lin­ky­bes, ku­rios bu­vo esant su­ki­li­mui, ne apie ki­tus is­to­ri­nius įvy­kius, net­gi la­bai skau­džius. Šiuo at­ve­ju kal­ba­me apie po­li­ti­nį su­ki­li­mo ver­ti­ni­mą, to­dėl kvie­čiu šian­dien pri­im­ti do­ku­men­tą ir pra­šau bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Ačiū. Mo­ty­vai prieš – po­nas A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Iš­ties į ši­tą do­ku­men­tą rin­ki­mų lai­ko­tar­piu tur­būt ga­li­ma žvelg­ti kaip į de­ši­nių­jų po­li­ti­nių jė­gų agi­ta­ci­jos su­de­da­mą­ją da­lį. Bet ma­no ran­ko­se – 2000 m. rug­sė­jo 12 d. do­ku­men­tas, ka­da bu­vo ban­do­ma įsta­ty­mu įtei­sin­ti Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to de­kla­ra­vi­mą. Po to, su­lau­kus ne­adek­va­čios vi­suo­me­nės ar­ba vi­suo­me­nės… ne­pa­si­ten­ki­ni­mo, bu­vo kreip­ta­si į Pre­zi­den­tą V. Adam­kų, kad šis įsta­ty­mas ne­iš­vys­tų die­nos švie­sos. Ar vėl no­ri­ma telk­ti vi­suo­me­nę, ar ją prie­šin­ti? Aš kal­bu apie po­no V. Land­sber­gio krei­pi­mą­si. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos iš de­ši­nės, ne­be­da­ry­ki­me tos pa­čios klai­dos, kad vėl ne­rei­kė­tų pra­šy­ti po­nios D. Gry­baus­kai­tės at­šauk­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Pri­ėmi­mo sta­di­jo­je iš­sa­ky­ti mo­ty­vai, ke­tu­ri – už, ke­tu­ri – prieš. Da­bar bal­suo­si­me dėl re­zo­liu­ci­jos pri­ėmi­mo be pa­tai­sų. Jei­gu kas su­tin­ka su tuo, kad bū­tų be pa­tai­sų, bal­suo­ja už, kas gal­vo­ja ki­taip, bal­suo­ja ki­taip, ta­da ap­si­sprę­si­me dėl ki­tų dvie­jų ga­li­mų va­rian­tų, ar pa­tai­sy­ti, ar at­mes­ti. Bet tai jau bus ki­tas bal­sa­vi­mas. Skel­biu bal­sa­vi­mą. Už, va­di­na­si, su­tin­ka, kad re­zo­liu­ci­ja bū­tų pri­im­ta be pa­tai­sų. (Bal­sai sa­lė­je)

Ačiū, įvy­ko bal­sa­vi­mas. Už – 31, prieš – 1, su­si­lai­kė 45. Re­zo­liu­ci­ja be pa­tai­sų ne­pri­im­ta.

Ki­tas va­rian­tas. (Bal­sai sa­lė­je) Po­ne Sau­dar­gai, pra­šau.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos ir ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke, iš tie­sų su ap­gai­les­ta­vi­mu tu­riu pa­sa­ky­ti, kad šian­dien Sei­mui ne­už­te­ko po­li­ti­nės va­lios da­bar­ti­nia­me įtemp­ta­me ge­o­po­li­ti­nia­me kon­teks­te su­stip­rin­ti sa­vo is­to­ri­jos pa­ma­tus, pa­si­di­džiuo­ti sa­vo val­s­ty­be, su­teik­ti pa­trio­ti­nėms or­ga­ni­za­ci­joms aiš­kų ir po­zi­ty­vų at­sa­ką, kad mes ger­bia­me sa­vo did­vy­rius, ku­rie pa­si­au­ko­jo už Lie­tu­vos lais­vę, ir no­riu pri­min­ti, kad prieš me­tus, dar prieš me­tus to­kiuo­se pat ren­gi­niuo­se da­ly­va­vo Sei­mo va­do­vy­bė (aš ne­mi­nė­siu pa­var­džių) ir pa­ža­dė­jo mū­sų pa­trio­ti­nėms or­ga­ni­za­ci­joms, ku­rios yra ir šian­dien prie Sei­mo, kad ši re­zo­liu­ci­ja bus pri­im­ta. De­ja, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, jū­sų pa­ža­dai yra su­lau­žy­ti. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Mi­nu­tė­lę, po­ne An­driau. Po­nia Ire­na, su vi­sa pa­gar­ba – da­ma. Pra­šau.

I. ŠIAULIENĖ (LSDPF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ypač jau­nie­ji, aš ir­gi kaip Da­lia no­rė­čiau kreip­tis. Prieš teik­da­mi to­kias re­zo­liu­ci­jas, ka­da yra pa­kan­ka­mai ty­ri­mų, ir ne tik Lie­tu­vos is­to­ri­kų, bet ir už­sie­nio, pra­ėjus 75 me­tams… No­rint teik­ti po­li­ti­nį ver­ti­ni­mą… Ir, ką sa­kė A. Skar­džius (ne­pa­bai­gė dėl to pri­im­to tei­sės ak­to), ki­lo re­zo­nan­sas ne tiek mū­sų vi­suo­me­nė­je, kiek už­sie­nio. Štai ko­dėl pro­fe­so­rius V. Land­sber­gis tu­rė­jo kreip­tis į Pre­zi­den­tą V. Adam­kų, kad tai bū­tų at­šauk­ta ir ne­pa­si­ra­šy­ta. Ko­le­gos, ne­kar­to­ki­me pra­ei­ties klai­dų! (Bal­sai sa­lė­je) Ir tie ini­cia­to­riai, ku­rie tei­kia ir jau­čia, kad tai yra jaut­ru, tu­ri teik­ti pa­kan­ka­mai su­ba­lan­suo­tą teks­tą. To­dėl rei­kia ma­ty­ti ne tik mū­sų he­ro­jiš­kas va­lan­das, bet ge­bė­ti pri­pa­žin­ti ir tas ne­ma­lo­nias klai­das.

Jei­gu bū­tų re­zo­liu­ci­ja pa­reng­ta su ba­lan­su, aš ma­nau, ji­nai bū­tų pri­im­ta. Ga­lų ga­le net jū­sų ko­le­ga, dir­bęs Ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos cen­tre ir ži­no­jęs apie ši­tą įvy­kį, tos re­zo­liu­ci­jos ne­pa­lai­kė. Man at­ro­do, kad tai yra pa­kan­ka­mas sig­na­las.

PIRMININKAS. Ačiū. Prieš su­teik­da­mas žo­dį po­nui A. Ku­bi­liui, no­rė­čiau tie­siog pri­min­ti, kad mes dar nag­ri­nė­ji­mo pro­ce­so ne­bai­gė­me, dar mums lie­ka bal­sa­vi­mas, ar re­da­guo­ti, ar at­mes­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Tai­gi, gal po bal­sa­vi­mo pa­kal­bė­si­me? (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me.

Ge­rai, bu­vo pa­siū­ly­mas, ir yra du va­rian­tai. Vie­nas va­rian­tas – re­da­guo­ti re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tą, ki­tas va­rian­tas – at­mes­ti. Aki­vaiz­du, kad už – už re­da­ga­vi­mą, kas gal­vo­ja ki­taip, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Vyks­ta bal­sa­vi­mas dėl re­zo­liu­ci­jos teks­to. Už – re­da­guo­ti re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tą, o ki­taip bal­suo­jant, reikš­tų at­mes­ti, ar re­da­guo­ti, ar at­mes­ti. Ačiū, bal­sa­vi­mas įvy­ko. Lau­kia­me re­zul­ta­tų.

Bal­sa­vo 72 Sei­mo na­riai: už – 49, prieš – 9, su­si­lai­kė 14. Mes per­ėjo­me prie ki­to. Ka­dan­gi pri­im­ta grą­žin­ti re­da­guo­ti, tai mes tu­ri­me da­bar nu­sta­ty­ti svars­ty­mo da­tą, lai­ką ir su­da­ry­ti re­dak­ci­nę ko­mi­si­ją. Da­bar su­tei­kiu ga­li­my­bę pa­si­sa­ky­ti. Po­nas A. Ku­bi­lius.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke, aš siū­lau iki ant­ra­die­nio su­re­da­guo­ti. Mes siū­lo­me P. Sau­dar­gą ir A. Anu­šaus­ką į re­dak­ci­nę ko­mi­si­ją. Bet kar­tu no­riu dar dėl ve­di­mo tvar­kos tar­ti vie­ną pa­sta­bą, ka­dan­gi šiais lai­kais gau­ti žo­dį dėl ve­di­mo tvar­kos pa­si­da­rė la­bai sun­ku. Aš no­riu su­re­a­guo­ti į prieš tai svars­ty­tą klau­si­mą, kai Sei­mo Pir­mi­nin­kė, bu­vu­si Dar­bo par­ti­jos va­do­vė, L. Grau­ži­nie­nė ėmė­si to­kių veiks­mų, ku­rių pa­sek­mė yra tai, kad po­no V. Gap­šio imu­ni­te­to klau­si­mas ne­bus…

PIRMININKAS. Ko­le­ga An­driau!

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Mi­nu­tė­lę, leis­ki­te man pa­baig­ti.

PIRMININKAS. Dėl ši­to klau­si­mo.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Mi­nu­tė­lę, leis­ki­te man pa­baig­ti. Ir vėl ne­lei­džia­te, kai tik ši­tas klau­si­mas, taip ir ne­lei­džia­te.

PIRMININKAS. Dėl ši­to klau­si­mo.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Aš no­riu pa­baig­ti la­bai pa­pras­tai ir aiš­kiai. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, jei­gu taip bus iš tik­rų­jų, jei­gu si­tu­a­ci­ja ne­bus iš­tai­sy­ta taip, kad ki­tą sa­vai­tę bū­tų su­da­ry­ta ko­mi­si­ja ir im­ta­si veiks­mų, tai bus di­džiu­lė gė­da. Iš tik­rų­jų aš to­kiu at­ve­ju ra­gin­siu gal­vo­ti, ar Sei­mo Pir­mi­nin­kė ne­pa­žei­dė…

PIRMININKAS. Ačiū. Aš gal­vo­ju, kad jū­sų pa­siū­ly­mas skir­ti lai­ką iki ant­ra­die­nio dėl šio klau­si­mo ir pir­mi­nin­ku po­ną A. Anu­šaus­ką. Ne­gud­rau­ki­me, po­nas An­driau. Ne­gud­rau­ki­me. Mes da­bar nag­ri­nė­ja­me šį klau­si­mą, vis­kas. Pra­šom, ko­le­ga.

P. URBŠYS (MSNG). Dėl ve­di­mo tvar­kos. Vis dėl­to dar yra al­ter­na­ty­vus siū­ly­mas, kad po va­lan­dos bū­tų vėl pri­imi­nė­ja­ma re­zo­liu­ci­ja, mes su­si­ren­ka­me, re­dak­ci­nė ko­mi­si­ja. (Bal­sai sa­lė­je) Pa­lau­ki­te. De­le­guo­ja…

PIRMININKAS. Yra tei­kia­mas pa­siū­ly­mas, iš­klau­sy­ki­me.

P. URBŠYS (MSNG). De­le­guo­ja žmo­nes į re­dak­ci­nę ko­mi­si­ją, jie at­lie­ka sa­vo dar­bą, nes kal­ba­ma tik­rai apie vie­ną sa­ki­nį, mes pa­jė­gūs tą kom­pro­mi­są pri­im­ti ir aš no­rė­čiau, kad už tą pa­siū­ly­mą ir­gi bū­tų bal­suo­ja­ma kaip al­ter­na­ty­vą, Miš­rios gru­pės var­du.

PIRMININKAS. Jū­sų pa­siū­ly­mas yra po va­lan­dos, kiek su­pra­tau, ir į ko­mi­si­ją jūs nie­ko ne­siū­lo­te, taip? P. Gy­lys. Pra­šom.

P. GYLYS (MSNG). Dė­ko­ju, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ma­nau, kad vi­si čia esan­tys Sei­mo na­riai su­pran­ta bir­že­lio 23 die­nos do­ku­men­to svar­bą ir yra už. Bet aš ma­tau po­li­ti­ka­vi­mą, kad vie­na po­li­ti­nė gru­pė no­ri pri­mes­ti ar­ba pa­si­im­ti mo­no­po­lį dėl ši­to do­ku­men­to, ir pa­da­rė la­bai ne­di­de­lę klai­dą, ten rei­kė­jo gal po­rą žo­džių įra­šy­ti, kad bu­vo ir ne­ga­ty­vių veiks­mų, bu­vo fo­nas. Sie­kis la­bai gra­žus, pa­lai­ky­ti­nas ir da­ro gar­bę tai Vy­riau­sy­bei ir tiems žmo­nėms. Bet įterp­ti po­rą žo­džių, kad bu­vo tam­sių da­ly­kų tom die­nom, tai tik­rai bū­tų ne­pa­ken­kę ir tas sta­ty­mas Sei­mo vie­nos par­ti­jos į ši­tą po­zi­ci­ją yra tie­siog par­ti­nė veik­la.

PIRMININKAS. Ačiū. Po­nas A. Skar­džius. Pra­šom.

A. SKARDŽIUS (LSDPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš tie­siog dėl re­pli­kos, pa­si­nau­do­ja­mas tei­se po bal­sa­vi­mo, no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, ka­da Sei­mo Pir­mi­nin­kas V. Land­sber­gis 2000 me­tų rug­sė­jo mė­ne­sį krei­pė­si į Pre­zi­den­tą V. Adam­kų, Pre­zi­den­tas V. Adam­kus pa­va­di­no klai­da Sei­mo spren­di­mą vals­ty­bės tei­sės ak­tu pri­pa­žin­ti Lie­tu­vos Lai­ki­no­sios Vy­riau­sy­bės 1941 m. bir­že­lio 23 d. pa­reiš­ki­mo Ne­pri­klau­so­my­bės at­sta­ty­mo de­kla­ra­ci­ją ir jis pa­reiš­kė, kad vien ve­tuo­jant įsta­ty­mą Sei­mo pa­da­ry­tos klai­dos jau ne­įma­no­ma iš­tai­sy­ti. Tai ga­li bū­ti pa­da­ry­ta tik vi­suo­me­nei ir po­li­ti­nėms par­ti­joms šią klai­dą su­pra­tus ir įvar­di­jus. Ta­da Sei­mo kanc­le­ris J. Raz­ma kar­tu su pir­mi­nin­kau­jan­čiu A. Vi­džiū­nu, pa­lai­kant 58 Sei­mo na­riams, ži­no­te, kad kon­ser­va­to­rių bu­vo ab­so­liu­ti dau­gu­ma, pri­ėmė spren­di­mą, kad šis tei­sės ak­tas bū­tų iš­brau­ktas iš tei­sės ak­tų są­ra­šo. Štai, ger­bia­mie­ji, ne­da­ry­ki­me tos pa­čios klai­dos, pra­ėjus 16 me­tų.

PIRMININKAS. Ačiū. Ju­da­me to­liau. Or­ga­ni­za­ci­nis mo­men­tas. Mes tu­rė­tu­me pir­miau­sia su­da­ry­ti re­dak­ci­nę ko­mi­si­ją. Siū­ly­čiau taip, kad kiek­vie­nas se­niū­nas iš frak­ci­jos pa­teik­tų sa­vo kan­di­da­tą, bu­vo pa­var­dė Miš­rios gru­pės, tai ir­gi… Bu­vo pa­mi­nė­ta po­no A. Anu­šaus­ko pa­var­dė. Tai­gi po­nui A. Anu­šaus­kui siū­lau tas pa­var­des pa­teik­ti ir ta­da po ki­to klau­si­mo svars­ty­mo jūs su­pa­žin­din­si­te su ko­mi­si­jos na­riais, ir mes ta­da nu­sta­ty­si­me da­tą, ir pa­baig­si­me šio klau­si­mo nag­ri­nė­ji­mą. Tin­ka? Pra­šau ne­del­siant pa­mąs­ty­ti ir iki ki­to klau­si­mo po­nui A. Anu­šaus­kui pa­teik­ti pa­var­des pa­gal frak­ci­jas. Ačiū. Ju­da­me to­liau.

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas. Ne­ma­tau po­nios Sei­mo Pir­mi­nin­kės. Esa­te? Po­nia Sei­mo Pir­mi­nin­kė pri­sta­tys ki­tos sa­vai­tės po­sė­džių dar­bo­tvarkę. Pra­šau. Po­nia Sei­mo Pir­mi­nin­kė L. Grau­ži­nie­nė. At­si­pra­šau, R. Baš­kie­nė.

R. BAŠKIENĖ (MSNG). Dėl ve­di­mo tvar­kos, kad už­baig­tu­me ši­tą klau­si­mą, nes ne­aiš­ku, ar po va­lan­dos, ar ant­ra­die­nį?

PIRMININKAS. Mes da­bar kal­ba­me dėl ko­mi­si­jos su­dė­ties, ta­da po­ną A. Anu­šaus­ką pa­pra­šy­si­me su­pa­žin­din­ti su ko­mi­si­ja, pa­tvir­tin­si­me ko­mi­si­ją, ta­da nu­sprę­si­me lai­ką. Ge­rai? Ačiū. Po­nas Anu­šaus­kai, lau­kia­me pa­var­džių. Po­nia Pir­mi­nin­ke, pra­šom.

 

16.26 val.

Sa­vai­tės (nuo 2016-06-27) – 2016 m. bir­že­lio 28 d. (ant­ra­die­nio), bir­že­lio 29 d. (trečia­die­nio) ir 30 d. (ket­vir­ta­die­nio) po­sė­džių dar­bo­tvarkės pa­tei­ki­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

L. GRAUŽINIENĖ. La­bai ačiū. Aš pa­si­steng­siu grei­tai tą pa­da­ry­ti. Iš tie­sų ban­do­me su­kel­ti vis­ką į tris die­nas, tai yra į dvi pil­nas ir vie­ną po­pie­ti­nę. Pir­miau­sia ant­ra­die­nis. No­riu in­for­muo­ti, kad ma­ne in­for­ma­vo, kad ko­mi­te­te dar bus svars­to­mos pa­tai­sos, tai aš siū­lau su­keisti – pir­ma pri­im­ti Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mą, ta­da Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo tam, kad tik­rai spė­tų įre­gist­ruo­ti iš­va­das. Dau­giau yra vi­si pri­ėmi­mai. Jei­gu šian­dien kaž­kas liks, kel­si­me į ant­ra­die­nį. O jei­gu bus su­tar­ta ir ne­bus jo­kių ne­su­ta­ri­mų, tai ten, kur bus svars­ty­mai, ga­lė­si­me iš kar­to pri­im­ti, tą nu­ma­to dar­bo­tvarkė.

No­riu pa­sa­ky­ti dar tai, kad tre­čia­die­nį val­dy­ba pri­ėmė spren­di­mą nuo 13 va­lan­dos su­šauk­ti ne­ei­li­nį po­sė­dį, ir no­riu at­kreip­ti dė­me­sį į tre­čia­die­nio dar­bo­tvarkę, ka­dan­gi ne­ei­li­nis, yra pa­tvir­ti­na­ma to­kia, ko­kia siū­lo­ma tą die­ną. Sten­gė­mės la­bai at­sa­kin­gai pa­žiū­rė­ti ir gal­būt tre­čia­die­nį mes ga­lė­tu­me il­giau pa­dir­bė­ti, kad ket­vir­ta­die­nį ne­lik­tų pri­ėmi­mų, nes no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, jei­gu mes pa­lik­si­me pri­ėmi­mus ket­vir­ta­die­niui, tai ži­no­te, bai­gia­si se­si­ja, rei­kia įsta­ty­mus su­re­da­guo­ti, rei­kia vi­zas… Tie Sei­mo na­riai, ku­rie bu­vo at­sa­kin­gi, tu­ri per­skai­ty­ti, su­žiū­rė­ti, vi­zuo­ti, ta­da aš dar tu­riu pa­si­ra­šy­ti, rei­kia iš­siųs­ti Pre­zi­den­tei. Iš tie­sų, kiek yra prak­ti­kos, vi­sa­da po to bū­na pro­ble­mų dėl įsta­ty­mų pa­si­ra­šy­mo. No­ri­si, kad kuo ma­žiau įsta­ty­mų lik­tų pri­im­ti ket­vir­ta­die­nį. Ket­vir­ta­die­nį svars­ty­mus ir pa­tei­ki­mus ga­lė­tu­me pa­da­ry­ti. Tai tiek.

O vi­sa ki­ta, kas bus dar­bi­ne tvar­ka, steng­si­mės pa­da­ry­ti. La­bai no­rė­tų­si, kad taip dirb­tu­me ki­tą sa­vai­tę, kaip dir­bo­me va­kar – su­telk­tai. Va­kar la­bai daug, nors ir pa­var­go­me, bet tik­rai daug pa­da­rė­me ir pa­ju­dė­jo­me į prie­kį. Tai tiek. Jei­gu kas tu­ri­te klau­si­mų, tai ga­liu kon­kre­čiai at­sa­ky­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Sei­mo na­riai no­ri už­duo­ti jums klau­si­mus. Po­nas A. Pa­lio­nis. Pra­šom.

A. PALIONIS (LSDPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mo­ji Sei­mo Pir­mi­nin­ke, da­bar pa­žiū­rė­jau, tre­čia­die­nį įtrau­kė­te Kre­di­to uni­jų ir Cen­tri­nės kre­di­to uni­jos įsta­ty­mų pro­jek­tus, tik taip grei­tai žiū­rė­jau, ne­pa­ste­bė­jau, ar yra, ar nė­ra Mo­kė­ji­mų są­skai­tos įsta­ty­mas, ar yra įtrauk­tas ki­tą sa­vai­tę, nes ant­ra­die­nį, ket­vir­ta­die­nį nė­ra, o dėl tre­čia­die­nio da­bar ne­spė­jau pa­sižiū­rė­ti.

Ir dar vie­nas klau­si­mas dėl Nr. XIIP-4374. Gal ga­li­ma bū­tų jį pa­teik­ti?

L. GRAUŽINIENĖ. Kas ten dar, pri­min­ki­te, yra?

A. PALIONIS (LSDPF). Ar­chi­tek­tų rū­mų įsta­ty­mo pro­jek­tas.

L. GRAUŽINIENĖ. Kie­no?

A. PALIONIS (LSDPF). Ar­chi­tek­tų rū­mų įsta­ty­mo pro­jek­tas.

L. GRAUŽINIENĖ. Dėl pa­tei­ki­mo, jei­gu tik­rai dar bus ga­li­my­bė ir lai­ko, tai ket­vir­ta­die­nį, nes jau pa­tei­kia­me ru­dens se­si­jai. Dėl Kre­di­tų uni­jų – taip. (Bal­sai sa­lė­je) Ma­ne pa­tiks­li­na, kad tre­čia­die­nį ir­gi per­ke­lia­me iš ket­vir­ta­die­nio. Dėl Kre­di­tų uni­jų įsta­ty­mo, ku­ris yra tei­kia­mas Sei­mui, aš dar kar­tą pa­pra­šiau STT įver­ti­ni­mo, šian­dien ga­vau iš­va­dą, kad vis­kas ge­rai su tuo, ką siū­lo ko­mi­te­tas svars­ty­ti, ką siū­lo at­mes­ti, dėl to ne­bu­vo pa­pil­do­mų pro­ce­dū­rų, tai gal įtrau­ki­me į tre­čia­die­nį ir pri­im­si­me.

PIRMININKAS. Ačiū. Po­nas Bro­nius. Ne­ma­ty­ti. Po­ne Ri­man­tai Jo­nai Da­gy, pra­šom.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke, jūs ką tik pa­ra­gi­no­te to­kiam dar­niam dar­bui. Kaip jums at­ro­do, mes ant­ra­die­nį 17 va­lan­dą va­ka­ro įtrau­kė­me bal­sa­vi­mą dėl Kon­sti­tu­ci­jos, 106 Sei­mo na­rių pa­teik­tą pro­jek­tą. Čia kaip, jis di­di­na mū­sų dar­ną? Prie ne­reikš­min­gų klau­si­mų. Ar ne­at­ro­do, kad mes tu­rė­tu­me reikš­min­gai bal­suo­ti, pa­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę iš ry­to, nes vie­nas iš svar­biau­sių klau­si­mų tai yra Kon­sti­tu­ci­jos pa­tai­sa, tai ne ko­kio nors ei­li­nio įsta­ty­mo pa­tai­sa, jis ne­abe­jo­ti­nai tu­ri sa­vo pri­ori­te­tą. Ga­lų ga­le dve­jus su pu­se me­tų vil­ki­no­me ši­tą klau­si­mą. Na, pa­sa­kys vi­si sa­vo nuo­mo­nę ir bus vis­kas aiš­ku. O da­bar mes jį nu­ki­ša­me į ga­lą, ko mes čia bi­jo­me? Aš siū­lau jį įtrauk­ti kaip reikš­min­giau­sią klau­si­mą, nuo to pra­dė­ti ant­ra­die­nio dar­bo­tvarkę. Ko­mi­te­tas sa­vo iš­va­dą pa­sa­kė.

L. GRAUŽINIENĖ. Ge­rai. Su­pra­tau. Iš tie­sų tai yra 2.2, tai dar ga­nė­ti­nai ar­ti, nes yra net 2.15 ir baig­si­me 20 va­lan­dą. Mes žiū­rė­jo­me sis­te­miš­kai, kad bū­tų pa­ke­tais pri­im­ti, kad ne­lik­tų… (Bal­sai sa­lė­je) Aš at­sa­ky­siu. Jūs vi­sa­da mėgs­ta­te, de­ši­nė pu­sė, re­pli­kuo­ti iš vie­tos. At­sa­ky­siu. Dėl ma­nęs aš nie­ko prieš. Ga­li­me mes jį nors ir pir­mą įtrauk­ti, jei­gu Sei­mas su­tiks. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Po­ne Ar­tū­rai Skar­džiau, jū­sų klau­si­mas.

L. GRAUŽINIENĖ. Ga­li­te bal­suo­ti. Sei­mas te­gul ap­si­spren­džia. Man juo la­biau bus leng­viau, nes vi­si no­ri bū­ti pir­mi. Vi­si. Aš ne­ga­liu vi­sų įra­šy­ti pir­mais.

PIRMININKAS. Ačiū. Po­nia Pir­mi­nin­ke, jūs at­sa­kė­te į klau­si­mą. To­liau ga­lė­tų bū­ti pa­siū­ly­mas.

A. SKARDŽIUS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mo­ji Pir­mi­nin­ke, par­la­men­ta­rų gru­pė, metrὸ gru­pė, su­rin­ko 47 pa­ra­šus. Po svars­ty­mo jis nie­kaip ne­pa­ten­ka į Sei­mą. Vy­riau­sy­bės vie­na iš­va­da yra, kiek ži­nau, bus ir ki­ta. Gal­būt iki pri­ėmi­mo ga­lė­tų at­si­ras­ti ir čia nie­kas ne­pri­eš­ta­rau­tų, o svars­ty­mą ga­lė­tu­me mes, lai­ky­da­mie­si Sta­tu­to, įtrauk­ti į ar­ti­miau­sią po­sė­dį. Jau pra­ėjo du po­sė­džiai nuo pa­ra­šų pa­tei­ki­mo.

L. GRAUŽINIENĖ. Tol, kol ne­bus Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, nė vie­nas pro­jek­tas ne­bus įtrau­k­tas. Kur bus pri­va­lo­ma STT iš­va­da, kol ne­bus, ne­bus įtrau­ktas. Tik­rai ne­bus dau­giau da­ro­ma taip, kaip ne­pri­klau­so, nors nie­ka­da ne­da­rė­me ir ne­si­sten­gė­me, bet mes, val­dy­ba, bu­vo­me su­si­ti­kę su Vy­riau­sy­bės kanc­le­riu. Kanc­le­ris in­for­muo­tas ir žiū­rė­jo, ku­riuos tei­sės ak­tus… dar pa­pra­šė­me, kad iš­va­das, ku­rias no­ri… kad mes svars­ty­tu­me ir pri­im­tu­me pa­va­sa­rio ir ru­dens se­si­jo­je, pa­teik­tų anks­čiau. Jis įsi­pa­rei­go­jo tą pa­da­ry­ti. Lau­kė­me Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Kai bus pa­kar­to­ti­na iš­va­da, ta­da ir bus įra­šy­ta. Jo­kių pro­ble­mų ne­bus, kai bus at­lik­tos vi­sos pro­ce­dū­ros. Nė­ra iš­im­ties šiam įsta­ty­mui.

PIRMININKAS. Ačiū. Po­nas J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mo­ji Pir­mi­nin­ke, pra­šau įtrauk­ti į dar­bo­tvarkę Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 1811 ir Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įsta­ty­mo 8 strai­p­s­nio… Nu­me­riai Nr. XIIP-3184 ant­ras…

L. GRAUŽINIENĖ. Jie ne­įtrauk­ti nė į vie­ną die­ną?

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Jie bu­vo įtrauk­ti į 21 die­ną, ta­čiau, kaip jūs pri­si­me­na­te, 21 die­ną mes ne­svars­tė­me, bai­gė­me po­sė­dį.

L. GRAUŽINIENĖ. Aš no­riu pa­sa­ky­ti…

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Bet prie jų bū­ti­nai tu­ri bū­ti Kū­no kul­tū­ros ir spor­to įsta­ty­mo pa­tei­ki­mas, nes jie vi­si trys tu­ri bū­ti pri­im­ti kar­tu. Pro­jek­tas Nr. XIIP-4492.

L. GRAUŽINIENĖ. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, vi­si ko­mi­te­tai, ku­rie pa­tei­kė są­ra­šus…

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Pa­tei­kiau.

L. GRAUŽINIENĖ. Vi­si. Tai čia vi­si ir yra su­dė­ti.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Jie bu­vo įtrauk­ti į pra­ei­tą ant­ra­die­nį.

L. GRAUŽINIENĖ. Pa­si­žiū­rė­ki­te, mes į kaž­ku­rią die­ną įkė­lė­me. Rei­kia pa­žiū­rė­ti, aš ne­ži­nau.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Dar vie­nas da­ly­kas, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Dve­jus me­tus svars­to­mas pro­jek­tas Nr. XIIP-1901(2), BFK kaip pa­grin­di­nis jau pa­tei­kė sa­vo iš­va­dą dėl pa­to­lo­gi­nių lo­šė­jų. Ke­tu­ri su pu­se tūks­tan­čio žmo­nių ir jų šei­mos ken­čia. Tą klau­si­mą rei­kia iš­spręs­ti. Vy­riau­sy­bė ir­gi ra­gi­na kuo grei­čiau pri­im­ti to­kį įsta­ty­mą. Pra­šau įtrauk­ti į ant­ra­die­nį.

L. GRAUŽINIENĖ. Ačiū. Aš dau­gy­bę kar­tų ra­gi­nau ir ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kus, ir biu­rų ve­dė­jus ne­pa­lik­ti pas­ku­ti­nėms die­noms tų įsta­ty­mų, ku­riuos se­niai ga­lė­jo­te ap­svars­ty­ti ir se­niai ga­lė­jo­me pri­im­ti. Bet kaip stu­den­tams vi­sa­da vis­kas pas­ku­ti­nė­mis die­no­mis. Ga­li­me dirb­ti iki ry­to. Aš ga­liu vi­sus įtrauk­ti į dar­bo­tvarkę, pa­siū­ly­ti, sė­dė­ki­me iki ry­to ir vis­ką pri­im­ki­me. Aš tik­rai ne prieš. (Bal­sai sa­lė­je) Jei­gu bus lai­ko ir ga­li­my­bių.

Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, jūs pa­si­žiū­rė­ki­te į dar­bo­tvarkę. Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mas, rei­kia už­baig­ti. Dirb­ti­nio ap­vai­si­ni­mo, pa­teik­tas vi­siš­kai nau­jas Sta­ty­bų įsta­ty­mo va­rian­tas. Ar jūs ma­tė­te? Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mo vėl dau­gy­bė pa­tai­sų. Tik pri­ėmė­me. Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų di­džiau­si pa­ke­tai. Tai­gi rei­kia įsi­gi­lin­ti, ką mes pri­imi­nė­si­me. Jei­gu mes per ke­lias mi­nu­tes, ma­to­te, kaip ir su so­cia­li­niu mo­de­liu sun­kiai ju­da­me. Jei­gu mes ką nors tik­rai pa­sa­ko­me, ne­svars­to­me pa­va­sa­rio se­si­jo­je, pa­vyz­džiui, vi­so Ap­lin­kos ko­mi­te­to pa­ke­to ir per­ke­lia­me pri­ėmi­mą į ru­de­nį, tvar­ka, at­si­ran­da la­bai daug lai­ko ir mes ga­li­me įtrauk­ti, ką tik jūs pa­gei­dau­ja­te, bet da­bar yra lai­ko tiek, kiek yra. Ta­da no­riu at­si­klaus­ti, iki ke­lin­tos va­lan­dos su­tin­ka­te dirb­ti? O jei­gu ne, ta­da tę­si­me se­si­ją. Dirb­si­me vi­są lie­pos mė­ne­sį.

PIRMININKAS. Ačiū. Po­nas V. Kam­ble­vi­čius klau­sia pas­ku­ti­nis.

L. GRAUŽINIENĖ. Yra… Aš tik no­riu pa­brėž­ti. Ant­ra­die­nį bu­vo be ga­lo įtemp­tas dar­bas ir Sei­mo na­riai įtemp­tai dir­bo ir skai­tė, ir ste­bė­jo vi­są pro­ce­są. Yra ir tam tik­ri svei­ka­tos rei­ka­la­vi­mai, ir aš tu­riu at­si­žvelg­ti, kad Sei­mo na­riai tu­ri ir pail­sė­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Po­ne Vy­tau­tai, pra­šom.

V. KAMBLEVIČIUS (TTF). Ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke, jau an­trą kar­tą pra­šau jū­sų įtrauk­ti pro­jek­tą, ku­rį pa­si­ra­šė 47 Sei­mo na­riai, t. y. dėl Ūkio sub­jek­tų, pre­kiau­jan­čių, par­duo­dan­čių ža­lią pie­ną ir pre­kiau­jan­čių pie­no ga­mi­niais, ne­są­ži­nin­gų veiks­mų drau­di­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIP-4501.

L. GRAUŽINIENĖ. Ko ten ne­bu­vo? (Bal­sai sa­lė­je) TTK iš­va­da prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai. Tik­rai gal­vo­jo­me įtrauk­ti, bet TTK iš­va­dos nė­ra.

V. KAMBLEVIČIUS (TTF). Kas? Kas? (Juo­kas sa­lė­je)

L. GRAUŽINIENĖ. Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­dos nė­ra, nes yra prieš­ta­ra­vi­mas Kon­sti­tu­ci­jai. Yra, bet mes duo­me­nų ba­zė­je dar ne­tu­ri­me.

PIRMININKAS. Ga­li­mai prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai. Tu­rė­tų bū­ti Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­da.

L. GRAUŽINIENĖ. Ne­ro­do duo­me­nų ba­zė. Pa­tik­rin­si­me. Pa­si­ra­šė­te, bet dar ne­įve­dė­me. Mes ne…

PIRMININKAS. Ge­rai. Po­nia Dan­gu­te, jūs klau­si­mą, ar?

D. MIKUTIENĖ (DPF). Klau­si­mą, nes at­si­pra­šau, ne­su­si­ta­riau su sa­vo kom­piu­te­riu dėl už­si­ra­šy­mo.

PIRMININKAS. Pra­šom, pra­šom.

D. MIKUTIENĖ (DPF). Pir­mi­nin­ke, yra pa­tei­ki­mas. No­ri­me pa­teik­ti (yra su­rink­ta 60 Sei­mo na­rių pa­ra­šų) So­cia­li­nių ini­cia­ty­vų įmo­nių įsta­ty­mą. Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas tre­čia­die­nį svars­tys pa­gal Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dą dėl ga­li­mo prieš­ta­ra­vi­mo Kon­sti­tu­ci­jai. Jei­gu yra pa­lan­kus spren­di­mas, pra­šy­čiau ket­vir­ta­die­nį So­cia­li­nių ini­cia­ty­vų įsta­ty­mą įtrauk­ti į pa­tei­ki­mą, kad mes ga­lė­tu­me per va­sa­rą dirb­ti.

L. GRAUŽINIENĖ. Ge­rai, ga­li­me ket­vir­ta­die­nį vis­ką įtrauk­ti, nes ket­vir­ta­die­nį Sei­mui va­do­vaus V. Ged­vi­las, aš ga­liu pa­ža­dė­ti vis­ką. Ge­rai, ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū, Sei­mo Pir­mi­nin­ke.

L. GRAUŽINIENĖ. Aš pri­ta­riu, kad bū­tų pir­mu įtrauk­tas, o kaip Sei­mas ap­si­spręs, taip.

PIRMININKAS. Da­bar, kiek su­pran­tu, yra ke­le­tas pa­siū­ly­mų dėl pa­pil­do­mų klau­si­mų, ką ga­li­ma, Sei­mo Pir­mi­nin­kė pa­sa­kė, ko ne­ga­li­ma, dėl to tu­rė­si­me ap­si­spręs­ti, ar se­si­ją pra­tęs­ti, ar ne. Vie­nas vi­daus klau­si­mas – bu­vo pa­siū­ly­mas kon­sti­tu­ci­nį 38 straips­nį iš va­ka­ri­nio po­sė­džio per­kel­ti į ry­ti­nį po­sė­dį. Gal ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­ma tam pri­tar­ti? Ga­li­me pri­tar­ti. Tai­gi pri­ta­rė­me dėl pir­mo­jo klau­si­mo ir ta­da bus aiš­ku. Ačiū.

Da­bar ju­da­me to­liau. Po­ne Ar­vy­dai Anu­šaus­kai, ar jūs ga­lė­tu­mė­te? At­si­pra­šau, ben­dru su­ta­ri­mu dėl dar­bo­tvarkės pri­ta­rė­me? Ačiū.

 

16.40 val.

Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl 1941 m. bir­že­lio 23-io­sios su­ki­li­mo įver­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIP-3328(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Grįž­ta­me dėl re­zo­liu­ci­jos. Po­ne Ar­vy­dai Anu­šaus­kai, pra­šau pa­tei­kti ko­mi­si­jos su­dė­tį ir kal­bė­si­me dėl da­tos.

Pra­šom, ga­li­te iš tri­bū­nos.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ka­dan­gi frak­ci­jos de­le­ga­vo po vie­ną na­rį, vie­na frak­ci­ja, Len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja, ne­pa­siū­lė, siū­lo­mi še­ši na­riai: Miš­ri gru­pė – P. Urb­šys, Tė­vy­nės są­jun­ga – A. Anu­šaus­kas, Li­be­ra­lų są­jū­dis – D. Kuo­dy­tė, frak­ci­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ – O. Va­liu­ke­vi­čiū­tė, Dar­bo par­ti­ja – G. Ja­ka­vo­nis, So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja – V. Sau­lis.

PIRMININKAS. Ačiū. Tu­rė­tų bū­ti ne dau­giau kaip de­vy­ni, taip ir yra. Ki­tas klau­si­mas, ar yra re­zo­liu­ci­jos au­to­rius nors vie­nas, taip? (Bal­sai sa­lė­je) P. Sau­dar­gas. Ge­rai. Dar P. Sau­dar­gas. Ar ne­pri­eš­ta­rau­ja­me dėl ko­mi­si­jos su­dė­ties? Ne. Ačiū. Re­dak­ci­nės ko­mi­si­jos. Siū­lo­ma da­ta iki ant­ra­die­nio, kiek at­si­me­nu, ne­bent bū­tų ki­tas pa­siū­ly­mas. Po­ne Ar­vy­dai, kaip jūs ten? Ir bu­vo po va­lan­dos. (Bal­sai sa­lė­je)

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ka­dan­gi ko­le­ga kal­ba te­le­fo­nu, jis siū­lė po va­lan­dos. Aš ne­ži­nau, gal pa­skelbs siū­ly­mą.

PIRMININKAS. Bu­vo du pa­siū­ly­mai – ant­ra­die­nį ar­ba po va­lan­dos. Tu­rė­si­me al­ter­na­ty­viai ap­si­spręs­ti, ben­dro su­ta­ri­mo nė­ra. Jei­gu už, tai bū­tų iki ant­ra­die­nio, jei­gu prieš ir ki­taip – po va­lan­dos. Tik­tų toks va­rian­tas? Už – ant­ra­die­nį, prieš – po va­lan­dos. (Bal­sai sa­lė­je) Už – ant­ra­die­nį, prieš – po va­lan­dos.

Bal­sa­vo 65 Sei­mo na­riai: už – 50, prieš – 15. Tai­gi ant­ra­die­nį. Ant­ra­die­nį šis klau­si­mas bus įtrauk­tas į dar­bo­tvarkę, jei­gu ko­mi­si­ja pa­teiks sa­vo re­dak­ci­ją.

 

16.42 val.

Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1336 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-3235(3) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Ačiū. Grįž­ta­me prie dar­bo­tvarkės. 1-4.2a. Mums li­ko bal­suo­ti. Gal pri­ėmi­mo sta­di­jo­je bal­suo­ki­me. Pa­si­tik­rin­ki­me mū­sų kvo­ru­mą. Pri­min­siu, kad bal­suo­ja­me dėl Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1336 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to. Pri­ėmi­mas. (Bal­sai sa­lė­je)

Už­si­re­gist­ra­vo 46 Sei­mo na­riai. Tai­gi bal­sų trūks­ta. Bal­sa­vi­mą ati­de­da­me.

 

16.43 val.

Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to 50 ir 57 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-3258(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas klau­si­mas ir­gi, jei­gu ne­klys­tu, dėl Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to. Pri­ėmi­mas. (Bal­sai sa­lė­je) Man at­ro­do, kad čia bal­sa­vi­mo mo­ty­vus tu­rė­tu­me, nes pa­siū­ly­mai, pa­tai­sos jau per­ei­tos. Da­bar dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų. Pri­min­siu, Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to 50 ir 57 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Mo­ty­vų nė­ra. Tai­gi li­ko bal­sa­vi­mas. Ka­dan­gi… (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai. Bal­suo­ja­me. (Bal­sai sa­lė­je) Pri­ėmi­mas. Re­gist­ra­ci­jos Nr. XIIP-3258(2).

Bal­sa­vo 47 Sei­mo na­riai, už­si­re­gist­ra­vo 50. Ačiū. Dau­gu­mos nė­ra. Tai­gi ju­da­me to­liau.

 

16.44 val.

Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-723 65, 66, 67, 68, 70 ir 72 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-3260(2) (pri­ėmi­mas)

 

Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos… (Bal­sai sa­lė­je) Aha, vis­kas, aiš­ku. Nie­ko ne­bu­vo. Ta­da pri­ėmi­mo sta­di­ja. Po­nia K. Miš­ki­nie­nė pa­teiks. Pa­tai­sų nė­ra. Ta­da pir­mi­nin­kei ne­rei­kia. Pa­gal straips­nius.

1 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me. 2 straips­niui pri­ta­ria­me, 3 strai­ps­niui pri­ta­ria­me, 4 straips­niui pri­ta­ria­me, 5 pri­ta­ria­me, 6 pri­ta­ria­me, 9 pri­ta­ria­me, taip? Na, ma­to­te, pra­lei­dau 6 straips­nį, o 9 iš vi­so nė­ra. Tai­gi bud­ru­mas. 6 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti? Pri­ta­ria­me. 7 straips­niui pri­ta­ria­me. Tai­gi iš vi­so sep­ty­ni straips­niai, pa­straips­niui pri­tar­ta. Mo­ty­vai dėl vi­so pro­jek­to. No­rin­čių nė­ra. Bal­suo­ja­me. Kvo­ru­mo nė­ra, tai… (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai. Pa­skelb­ta, tai bal­suo­ja­me. Vyks­ta bal­sa­vi­mas. Dėl bal­sa­vi­mo rei­kia, be abe­jo, 71 bal­suo­jan­čio Sei­mo na­rio.

Už­si­re­gist­ra­vo 49 Sei­mo na­riai. Tai­gi bal­sa­vi­mas lie­ka ki­tam kar­tui.

 

16.46 val.

Iš­mo­kų vai­kams įsta­ty­mo Nr. I-621 1, 3, 12, 13 straips­nių, ket­vir­to­jo skir­snio pavadi­ni­mo pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 101 ir 102 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-3267(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Iš­mo­kų vai­kams įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių, ket­vir­to­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė K. Miš­ki­nie­nė. (Bal­sai sa­lė­je) Pra­šau. Yra pa­siū­ly­mas dėl pa­va­di­ni­mo. Pra­šom.

K. MIŠKINIENĖ (LSDPF). Pri­tar­ta.

PIRMININKAS. Tei­sės de­par­ta­men­to. Kas pristatys? Pri­ta­ria­te? Ge­rai. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas pri­ta­rė, taip?

K. MIŠKINIENĖ (LSDPF). Taip.

PIRMININKAS. Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti? Dė­kui. Pri­ta­ria­me. Po­nas K. Dauk­šys, I. Šiau­lie­nė, K. Bart­ke­vi­čius.

K. MIŠKINIENĖ (LSDPF). At­si­ė­mė.

PIRMININKAS. At­si­ė­mė. Ge­rai.

K. MIŠKINIENĖ (LSDPF). Taip.

PIRMININKAS. Vis­kas. Da­bar ju­da­me prie 1 straips­nio. Po­nas Kęs­tu­tis, I. Šiau­lie­nė, K. Bart­ke­vi­čius.

K. MIŠKINIENĖ (LSDPF). At­si­ė­mė.

PIRMININKAS. At­si­ė­mė. Pri­ta­ria­me. 1 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­taria­me.

Dėl 2 straips­nio po­nas K. Dauk­šys, I. Šiau­lie­nė.

K. MIŠKINIENĖ (LSDPF). At­si­ė­mė.

PIRMININKAS. At­si­ė­mė. Ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­ria­me 2 straips­niui? Pri­ta­ria­me. Ačiū. 3 straips­nio 4 skir­snis. Po­nas K. Dauk­šys.

K. MIŠKINIENĖ (LSDPF). At­si­ė­mė.

PIRMININKAS. At­si­ė­mė. Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba.

K. MIŠKINIENĖ (LSDPF). Pri­tar­ta.

PIRMININKAS. Pri­tar­ta. To­liau ir­gi pri­tar­ta. Tai­gi vi­sam 3 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti?

K. MIŠKINIENĖ (LSDPF). Ga­li­me.

PIRMININKAS. Pri­ta­ria­me. 4 straips­nis. Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to po­zi­ci­ja.

K. MIŠKINIENĖ (LSDPF). Pri­tar­ta.

PIRMININKAS. Tei­sės de­par­ta­men­to, at­si­pra­šau. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­ria­me. Sei­mo na­riai po­nas K. Dauk­šys, I. Šiau­lie­nė. Ko­mi­te­to po­zi­ci­ja? 4 straips­nis. Bu­vo po­no K. Dauk­šio, I. Šiau­lie­nės ir K. Bart­ke­vi­čiaus pa­tai­sa. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Pri­tar­ta pa­siū­ly­mo da­liai dėl iš­mo­kos vai­kui dy­džio nu­sta­ty­to straips­nio ir t. t. Ki­tą pa­siū­ly­mo da­lį at­me­tė. Yra klau­si­mų?

K. MIŠKINIENĖ (LSDPF). Čia kal­ba­ma, kad ki­tą da­lį at­si­ė­mė dėl 30 me­tų. Tai­gi ko­mi­te­tas su­ti­ko su tuo.

PIRMININKAS. Au­to­riai su­tin­ka? (Bal­sai sa­lė­je)

K. MIŠKINIENĖ (LSDPF). Taip.

PIRMININKAS. Taip?

K. MIŠKINIENĖ (LSDPF). Te­gul pri­sta­to.

PIRMININKAS. Pri­tar­ta čia ke­tu­riems dėl iš­mo­kų. Taip, po­nia Kris­ti­na? Ne aš­tuo­niems, o ke­tu­riems?

K. MIŠKINIENĖ (LSDPF). Taip. Tie­siog bu­vo iš dvie­jų da­lių. Vie­ną da­lį ko­le­gos at­si­ė­mė, tai yra dėl stu­di­juo­jan­čių dok­to­ran­tū­ro­je ar re­zi­den­tū­ro­je iki 30 me­tų. Bet es­mi­nis pa­siū­ly­mas bu­vo pa­keis­ti iš­mo­ką vai­ko prie­žiū­rai vie­to­j aš­tuo­nių ski­riant ke­tu­ris ba­zi­nių so­cia­li­nių iš­mo­kų dy­džius tiems stu­di­juo­jan­tiems as­me­nims, ku­rie ne­tu­ri rei­kia­mo sta­žo.

PIRMININKAS. Ir tam rei­kia ap­si­spręs­ti čia.

K. MIŠKINIENĖ (LSDPF). Taip.

PIRMININKAS. Taip. Dėl ši­tų tu­rė­tu­me ap­si­spręs­ti, ar aš­tuo­niems, ar ke­tu­riems mė­nesiams.

K. MIŠKINIENĖ (LSDPF). Bet, ger­bia­mi ko­le­gos, dis­ku­tuo­jant „Sod­ros“ at­sto­vai pa­aiš­ki­no, kad to­kia mi­ni­ma­li iš­mo­ka as­me­niui, t. y. mo­ti­nai ar tė­čiui, ku­ris tu­ri sta­žą, yra 152 eu­rai. To­dėl tie­siog tie as­me­nys, ku­rie ne­tu­ri ir ku­riems vals­ty­bė pa­de­da, ne­tu­rin­tiems sta­žo mo­ka, iš­mo­ka ne­ga­li bū­ti di­des­nė ne­gu… Taip mums pa­tei­kė „Sod­ra“, kad mi­ni­ma­li iš­mo­ka, tu­rint „Sod­ros“ sta­žą, yra 152 eu­rai. To­dėl ko­mi­te­tas ir pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Ge­rai. Ar ga­li­ma ma­ny­ti, kad po­nia pir­mi­nin­kė pa­tei­kė tą es­mi­nį pa­siū­ly­mą? Ar au­to­rius no­rė­tų pa­tiks­lin­ti, nes au­to­rius tu­rė­tų pa­teik­ti?

K. DAUKŠYS (DPF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ko­mi­te­tas mū­sų pa­siū­ly­mui pri­ta­rė. Šiuo at­ve­ju ir mū­sų pa­siū­ly­mas, ir ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas yra vie­no­das.

PIRMININKAS. Yra pa­siū­ly­mas ap­si­spręs­ti dėl ši­to ko­mi­te­to da­bar. Tai­gi jūs pri­sta­tė­te, kad vie­to­j aš­tuo­nių – ke­tu­ri mė­ne­siai. Da­bar mes tu­ri­me ap­si­spręs­ti, ar yra 29 pa­lai­kan­tys, kad svars­ty­tu­me jū­sų pa­siū­ly­mą, ta­da ga­lė­si­me to­liau svars­ty­ti. Da­bar bu­vo pa­siū­ly­mų pri­sta­ty­mas. Tai­gi pra­šau… (Bal­sai sa­lė­je) Ar yra 29, kad pri­tar­tu­me svars­ty­ti jū­sų pa­siū­ly­mą? (Bal­sai sa­lė­je) Tie­siog pa­reiš­ki­me sa­vo nuo­mo­nę bal­suo­da­mi, ar da­bar tęs­ti šio pa­siū­ly­mo nag­ri­nė­ji­mą, svars­ty­mą, ar ne. Ačiū.

Už – 33. Tai­gi yra da­bar to­les­nė ei­ga svars­ty­ti. Ka­dan­gi pri­sta­ty­ta, da­bar dėl mo­ty­vų. Po­nas J. Da­gys, kiek aš su­pran­tu, krei­pė­si į po­nią M. A. Pa­vi­lio­nie­nę dėl to, kad jū­sų šian­dien Jo­ni­nės ir ruo­šia­tės kar­tu žie­do ieš­ko­ti. Tai džiu­gu. Ge­rai. Rim­tai da­bar pra­šau dėl mo­ty­vų.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar­gu­men­tus iš­gir­dau iš ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės pri­tren­kian­čius. Dėl li­gos ir mo­ti­nys­tės iš­mo­kų yra kal­ba­ma apie ne­te­ki­mą pa­ja­mų, ku­rias pra­ra­do žmo­nės, glo­bo­jan­tys vai­ką. Tai yra drau­di­mi­nis įsta­ty­mas. Čia yra iš­mo­kų įsta­ty­mas, ku­ris yra skir­tas pa­dė­ti au­gin­ti vai­kus, ne­pai­sant to, ko­kie jie yra. Bu­vo pa­siū­ly­mas, kad mū­sų stu­den­tės dok­to­ran­tės, ku­rios ne­ga­li, dar ne­dir­bo ir ne­tu­ri sta­žo, kad jos, kol au­gi­na vai­ką, bent gau­tų mi­ni­ma­lios al­gos iš­mo­ką – aš­tuo­nias VSI, t. y. mi­ni­ma­lią al­gą. Ir pra­ėju­sį kar­tą čia, Sei­mo sa­lė­je, vi­si pri­ta­rė. Da­bar ne. At­ėjo nuo­mo­nė ir pa­sa­kė – ne­duo­si­me mi­ni­ma­lios. At­si­pra­šau, ką mes ska­ti­na­me gim­dy­ti? Aso­cia­lias šei­mas? Ar mes no­ri­me, kad au­gin­tų tos, ku­rios tik­rai su­kurs dar­bo vie­tas ir tik­rai jos sa­vo kva­li­fi­ka­ci­ja duos kur kas dau­giau nau­dos ir drau­di­mo ir į ki­tus biu­dže­tus? Bet jos tuo me­tu ne­ga­li au­gin­ti vai­ko, nes ne­tu­ri iš ko. Jūs da­bar no­ri­te su­ma­žin­ti ją. Kal­ba­me ten apie 7 mln. eu­rų, tuo tar­pu ki­tur mes švais­to­me, kiek no­ri­me, į vie­ną ir į ki­tą pu­sę. Ap­si­spręs­ki­te! Sa­lė­je pri­ta­rė­me net ir Iš­mo­kų vai­kams įsta­ty­mui. Ne­veid­mai­niau­ki­te! Vi­si jau pa­si­gy­rė­me, kad vis­ką pa­da­ry­si­me, o da­bar at­ėjo­me ir iš­brau­kė­me. Siū­lau ka­te­go­riš­kai ne­pri­tar­ti, nes yra gė­da.

PIRMININKAS. Ačiū. Mo­ty­vas už – po­nas K. Dauk­šys.

K. DAUKŠYS (DPF). Pir­miau­sia ger­bia­mą R. J. Da­gį svei­ki­nu su ar­tė­jan­čia var­do die­na ir ti­kiu, kad jo toks su­si­rū­pi­ni­mas yra tik­rai nuo­šir­dus, aš jį su­pran­tu, bet no­riu pa­klaus­ti. Ta­da, kai gims­ta dvy­nu­kai, už an­trą vai­ką kiek jūs mo­kė­si­te? (Bal­sas sa­lė­je) Yra tas pats. Mo­kė­si­te ar aš­tuo­nis, ar ke­tu­ris? Tai­gi tuos pa­čius ke­tu­ris pa­da­rė­te. Kai žmo­gus dir­ba ir už­dir­ba mi­ni­mu­mą ar­ba dir­ba už pu­sę eta­to ir iš­ei­na au­gin­ti tą pa­tį vai­ką, kiek jūs jam duo­si­te? Ko­dėl da­bar vie­nas už ki­tą tu­ri bū­ti ge­res­nis? Apie tai mes iš šne­kė­ki­me. To­dėl aš pra­šau iš tik­rų­jų… (Bal­sai sa­lė­je) Ger­bia­mas Ri­man­tai Jo­nai, jūs šian­dien la­bai ner­vin­gas. Aš la­bai jū­sų at­si­pra­šau. Aš ne­no­rė­čiau jū­sų net var­do mi­nė­ti, bet iš tik­rų­jų pa­da­ry­ki­me tą pa­pras­tą žings­nį ir aiš­kiai pa­sa­ky­ki­me, kad vi­sos ma­mos pir­miau­sia gim­do vai­kus ne dėl to, kad gaus pi­ni­gų, o dėl to, kad my­li sa­vo šei­mą ir no­ri tu­rė­ti vai­kų.

Ant­ras da­ly­kas. Vi­sos ma­mos, ar jos bus stu­den­tės, ar dok­to­ran­tės, ar dar­buo­tos, ar be­dar­bės, gaus mi­ni­ma­liai nors tą pa­tį at­ly­gi­ni­mą, iš­mo­ką už vai­ką, nes jos ne­tu­ri ko­kio nors ki­to­kio už­tik­ri­ni­mo. Ir vis­kas! Ne­ga­li­me da­bar pa­sa­ky­ti: dėl to, kad dok­to­ran­tė, tai gaus dau­giau, o dėl to, kad yra, at­si­pra­šau, be­dar­bė, tai gaus ma­žiau.

PIRMININKAS. Ačiū. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti.

Bal­suo­ja­me. Už bū­tų, kad lik­tų ke­tu­ri mė­ne­siai, prieš ar­ba su­si­lai­kę, kad lik­tų… (Bal­sai sa­lė­je) Kad lik­tų aš­tuo­ni dy­džiai. (Bal­sai sa­lė­je) Ba­zi­niai so­cia­li­nių iš­mo­kų dy­džiai. (Bal­sai sa­lė­je) Už – kad bū­tų su­ma­žin­ta iki ke­tu­rių ba­zi­nių dy­džių iš­mo­ka, prieš ar ki­taip – kad bū­tų pa­lik­ta, kaip siū­lo­ma ko­mi­te­to, aš­tuo­ni.

Bal­sa­vi­mas įvy­ko. Už – 35, prieš – 15, su­si­lai­kė 6. Tai­gi iš aš­tuo­nių li­ko ke­tu­ri.

Pra­šau. Dėl ve­di­mo tvar­kos tik­tai. Ge­rai? Tik­tai dėl ve­di­mo tvar­kos, po­ne Jo­nai.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ka­dan­gi ką tik ko­le­ga K. Dauk­šys su­klai­di­no vi­sus prieš bal­sa­vi­mą ar­gu­men­tuo­da­mas, aš siū­lau… Ma­tau, kad mes vi­si per­var­gę, tai frak­ci­jos var­du siū­lau da­ry­ti per­trau­ką ši­to ir ki­tų įsta­ty­mų pri­ėmi­mo, nes mes ne­pa­jė­gūs adek­va­čiai pri­im­ti da­bar įsta­ty­mų. (Bal­sai sa­lė­je) Iki ki­to po­sė­džio. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ger­bia­mie­ji, tu­ri­me ap­si­spręs­ti, nes dar vie­na per­trau­ka ga­li bū­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Tai­gi bal­suo­ja­me. (Bal­sai sa­lė­je)

K. MIŠKINIENĖ (LSDPF). Tai­gi frak­ci­jų se­niū­nų nė­ra.

PIRMININKAS. Kaip? (Bal­sai sa­lė­je) At­si­pra­šau. Jū­sų pra­šy­mas bu­vo frak­ci­jos var­du, kiek su­pra­tau? (Triukš­mas sa­lė­je) Tai­gi vyks­ta bal­sa­vi­mas. (Triukš­mas sa­lė­je) Jūs tu­ri­te ki­tą pa­siū­ly­mą?

K. DAUKŠYS (DPF). Kiek at­si­me­nu, aš vi­sus Tė­vy­nės są­jun­gos frak­ci­jos se­niū­nus ir pa­va­duo­to­jus pa­žįs­tu, ten R. J. Da­gio nė­ra. (Bal­sai sa­lė­je)

K. MIŠKINIENĖ (LSDPF). Pa­ro­dy­ki­te. (Triukš­mas sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ger­bia­mie­ji, vis­kas!

K. DAUKŠYS (DPF). Aš, kaip frak­ci­jos se­niū­nas, ka­dan­gi esu frak­ci­jos se­niū­nas, ta­da pra­šau pu­sės va­lan­dos per­trau­kos, kad ne­bū­tų ko­kio nors nesu­si­pra­ti­mo.

PIRMININKAS. Ger­bia­mie­ji, da­bar vyks pa­siū­ly­mų ma­ra­to­nas, ta­čiau pir­mas pa­siū­ly­mas bu­vo teik­tas tas, ir vis­kas. (Triukš­mas sa­lė­je) Po­nia R. Ta­ma­šu­nie­nė.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Ger­bia­mas ko­le­ga, se­niū­nė pa­gei­dau­ja ko­le­gos se­niū­no. Aš frak­ci­jos var­du, kaip Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos se­niū­nė, pra­šau per­trau­kos.

K. DAUKŠYS (DPF). Pu­sės va­lan­dos.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Iki ki­to ru­dens. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Vis­kas! Ger­bia­mie­ji, vyk­sta bal­sa­vi­mas. Da­bar dėl… Po­ne Kęs­tu­ti, dau­giau ne, jūs jau tre­čią kar­tą. (Bal­sai sa­lė­je) Dėl jū­sų pa­siū­ly­mo. Jau pa­par­čio žie­das ar­tė­ja, ar­tė­ja, jau da­bar kal­bė­si­me iš es­mės, taip? Tai da­bar aš api­ben­drin­siu, ko­kio­je sta­di­jo­je mes esa­me.

Bu­vo pa­siū­ly­mai ati­dė­ti svars­ty­mą iki ki­to po­sė­džio, iki… (Triukš­mas sa­lė­je) (Bal­sas sa­lė­je: „Tu jau ge­riau ne­kal­bėk!..“) Ta­da iš vi­so nu­trauk­siu dis­ku­si­ją ir pra­dė­siu bal­sa­vi­mą. Ta­da liks tik­tai ap­kal­tin­ti pir­mi­nin­ką. Te­gu Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja spren­džia, ar tei­sin­gai aš da­rau, ar ne. De­mo­kra­tijos, pliu­ra­liz­mo šian­dien mes kaž­kaip ne­la­bai no­ri­me. (Bal­sai sa­lė­je)

Tai­gi, aš ne­bai­giau nu­sta­ty­ti, kur mes esa­me. Po­ne Kęs­tu­ti, jū­sų pa­siū­ly­mas bu­vo koks? (Bal­sas sa­lė­je: „Pu­sė va­lan­dos!“) Pu­sė va­lan­dos. Po­nia se­niū­nė R. Ta­ma­šu­nie­nė tei­kė iki ru­dens, taip? (Triukš­mas sa­lė­je) Iki ru­dens bu­vo. (Bal­sai sa­lė­je: „Ne!“) Bet ka­dan­gi tai ne­tei­sė­tas, tai lie­ka iki ru­dens. Ar yra ki­tų pa­siū­ly­mų? Aš kal­bu tik­tai dėl pa­siū­ly­mų. (Triukš­mas sa­lė­je) Pra­šau.

D. KUODYTĖ (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš iš tie­sų pri­tar­čiau pu­sės va­lan­dos per­trau­kai, jei­gu ko­le­gos ga­ran­tuo­tų, kad val­dan­čio­ji ko­a­li­ci­ja su­si­rink­tų ir svars­ty­tų to­kį svar­bų pro­jek­tą. Jūs pa­žiū­rė­ki­te, jūs bal­sų ne­su­ren­ka­te, apie ką jūs kal­ba­te! To­dėl aš frak­ci­jos var­du pra­šau per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio, kai jūs teik­si­tės pri­imi­nė­ti sa­vo pa­tį svar­biau­sią per ka­den­ci­ją do­ku­men­tą.

PIRMININKAS. Ačiū už pa­siū­ly­mą, tik aš dar pri­min­siu, mes bal­suo­si­me dėl pir­mo pa­siū­ly­mo, pas­kui bus jau ki­ti žings­niai. At­si­min­ki­te tai, ka­dan­gi po­nas R. J. Da­gys kal­bė­jo frak­ci­jos var­du.

Po­nas V. Kam­ble­vi­čius.

V. KAMBLEVIČIUS (TTF). Mie­li ko­le­gos, iš tik­rų­jų Da­lia ge­rai pa­sa­kė. Aš ir­gi frak­ci­jos var­du siū­lau už­baig­ti šian­dien, nes čia tik tur­gus, vi­si iš­si­laks­tė ir nie­kas ne­vyks­ta čia.

PIRMININKAS. Ge­rai. Tai yra mū­sų dar­bo spe­ci­fi­ka. Ir pas­ku­ti­nis – po­nas K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, aš ma­nau, kad frak­ci­ja ga­li nu­tar­ti, ką įga­lio­ti sa­vo var­du šne­kė­ti…

PIRMININKAS. Tai vis­kas ge­rai, dėl ši­to jau…

K. MASIULIS (TS-LKDF). R. J. Da­gys kal­bė­jo frak­ci­jos var­du, ir tai bu­vo pir­mas siū­ly­mas. Tu­rė­tų bū­ti vyk­do­mi bal­sa­vi­mai ei­lės tvar­ka, pa­gal siū­ly­mų pa­tei­ki­mų tvar­ką. Jei­gu ne­pra­eis tas siū­ly­mas, ta­da ki­tas.

PIRMININKAS. Tai ir bu­vo pir­mi­nin­kas pa­sa­kęs.

Bal­suo­ja­me. Iki ki­to po­sė­džio. (Bal­sai sa­lė­je) Pa­siū­ly­mas – per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio. Kas už, bus per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio, jei­gu ki­taip, tai ta­da ap­si­sprę­si­me ki­taip. Ačiū.

Bal­sa­vo 58: už – 26, prieš – 25, su­si­lai­kė 7. Tai­gi, per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio. (Bal­sas sa­lė­je: „Vi­sais so­cia­li­niais klau­si­mais.“) Vi­sais so­cia­li­niais klau­si­mais.

Dėl ve­di­mo tvar­kos jūs no­ri­te, taip? Pra­šau.

J. Sa­ba­taus­kas – dėl ve­di­mo tvar­kos.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­si­de­da vai­kiš­ki žai­di­mai, sa­ky­čiau, nes pui­kiai gir­dė­jo­te, ką tik Sei­mo Pir­mi­nin­kė pri­sta­ty­da­ma ki­tos sa­vai­tės dar­bo­tvarkę dėl kiek­vie­no siū­ly­mo įtrauk­ti pa­pil­do­mai vie­ną pro­jek­tą sa­kė, kad jau ir taip per­pil­dy­ta. Iki ka­da no­rė­si­te dirb­ti? Aš taip su­pran­tu, kad ko­le­gos nu­si­tei­kę pra­tęs­ti se­si­ją, dirb­ti vi­są lie­pos mė­ne­sį. Toks yra no­ras, ma­tyt, ar ne? Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Aš siū­lau ju­dė­ti to­liau. Ar mes no­ri­me pa­dis­ku­tuo­ti? Ga­li­me, dis­ku­tuo­ja­me. Po­ne Kęs­tu­ti, ka­dan­gi jūs jau ke­le­tą kar­tų, aš siū­lau mū­sų dviem da­moms, Sei­mo na­rėms pa­si­sa­ky­ti ir ju­dė­si­me to­liau.

Po­nia Ri­ma. Pra­šau.

R. BAŠKIENĖ (MSNG). Mie­lie­ji ko­le­gos, iš tik­rų­jų pa­si­žiū­rė­ki­me, kiek yra sa­lė­je – 63. Ko­kie įsta­ty­mų pro­jek­tai? Na, pa­tys svar­biau­si. Ir pa­tys sau leis­ki­me pri­pa­žin­ti, kad, na, ne­gra­žiai el­gia­mės. Ne­bū­čiau kal­bė­ju­si, jei­gu ger­bia­mas J. Sa­ba­taus­kas ne­bū­tų čia ban­dęs sa­ky­ti ki­taip. Tarp jū­sų taip pat trūks­ta la­bai daug Sei­mo na­rių. Tie­siog at­si­kvo­šė­ki­me, ką siū­lo ir J. Ba­sa­na­vi­čius I rū­muo­se, kad per mū­sų dar­bus Lie­tu­vos dva­sia ki­to­kia bū­tų. Iš tik­rų­jų gė­da ma­ty­ti, ste­bė­ti ši­tą si­tu­a­ci­ją.

O da­bar, ko ge­ro, pa­siū­ly­mas bu­vo la­bai tin­ka­mas iki ki­to po­sė­džio. Su­grį­ši­me su ki­to­mis idė­jo­mis, min­tim, ir gal­būt val­dan­tie­ji taip pat su­pras, kad Iš­mo­kų vai­kams įsta­ty­mas yra skir­tas pa­ra­mai, pa­gal­bai ir ma­ty­mui šei­mų, apie ku­rias taip gra­žiai mes vi­si mo­ka­me kal­bė­ti.

PIRMININKAS. Ačiū po­niai Ri­mai. Ir, kaip ža­dė­jau, po­nia R. Ta­ma­šu­nie­nė. Pra­šau.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Taip, aš ir­gi no­riu pri­tar­ti ir ger­bia­ma­jam J. Sa­ba­taus­kui pa­sa­ky­ti, kad vis dėl­to ko­a­li­ci­jo­je yra pa­kan­ka­mai Sei­mo na­rių ir pa­kan­ka­mai tu­rė­tų bū­ti bal­sų, ir jei­gu jūs prie­kaiš­tau­ja­te, tai jūs prie­kaiš­tau­ja­te pa­tys sau. Vis dėl­to yra la­bai svar­bus įsta­ty­mas, yra spren­džia­ma Lie­tu­vos at­ei­tis ir de­mo­gra­finė pa­dė­tis, jau ne kar­tą čia yra sa­lė­je mi­nė­ta, iš tik­rų­jų jau va­di­na­ma de­mo­gra­finiu ny­ki­mu. Mes spren­džia­me klau­si­mą, kaip mes pa­rem­si­me jau­nas šei­mas ir bū­si­mas šei­mas. Tik­rai rei­kia ati­dė­ti ir spręs­ti, kai bus vi­si Sei­mo na­riai sa­lė­je.

PIRMININKAS. Ačiū. Po­ne Kęs­tu­ti, jūs vy­ras ar da­ma? Mes su­ta­rė­me, kad kal­ba dvi po­nios Sei­mo na­rės ir ju­da­me to­liau. (Triukš­mas sa­lė­je) Ačiū, ačiū po­ne Kęs­tu­ti.

K. DAUKŠYS (DPF). (…) aš esu Sei­mo na­rys, kaip ir jūs, ir tu­riu ly­giai to­kias pat tei­ses, kaip ir vi­si ki­ti Sei­mo na­riai!

PIRMININKAS. Ačiū. Ju­da­me to­liau! Ju­da­me to­liau. (Bal­sai sa­lė­je)

 

17.07 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ta­ry­bos su­dė­ties“ pro­jek­tas Nr. XIIP-4468(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-9 klau­si­mas. (Bal­sai sa­lė­je) Dar­bo­tvarkės 2-9 klau­si­mas. Li­ko pri­ėmi­mas. (Bal­sai sa­lė­je) 2-9 klau­si­mo pri­ėmi­mas.

Po­ne Pa­liu­kai, pra­šau. Ma­to­te, nuo­tai­kos tru­pu­tį ap­si­ra­mi­no ir ga­li­me da­bar re­flek­tuo­ti dėl ki­tų klau­si­mų.

Taip, ten rei­kė­jo po pa­tei­ki­mo, svars­ty­mo iki pri­ėmi­mo sta­di­jos pa­re­da­guo­ti. Pra­šau.

R. PALIUKAS (DPF). Bu­vo su­si­rin­kęs mū­sų Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­tas ir pri­ta­rė abiem Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­boms. Da­bar tei­kia pri­ėmi­mui an­trą nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ta­ry­bos na­rių su­dė­ties“ va­rian­tą.

PIRMININKAS. Ačiū. Pa­straips­niui.

1 straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Pri­ta­ria­me. 2 straips­nis. Pri­ta­ria­me. Dėl vi­so mo­ty­vų nė­ra. Bal­suo­ja­me. Ta­čiau, na, bal­suo­ki­me, pa­žiū­rė­si­me. (Bal­sas sa­lė­je: „Čia nu­ta­ri­mas!“) Bal­suo­ja­me, ne­rei­kia 71 dau­gu­mos.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Ačiū. Bal­sa­vo 56 Sei­mo na­riai: už – 50, prieš – 1, su­si­lai­kė 5. Pri­im­tas. (Gon­gas)

 

17.09 val.

Ener­gi­jos iš­tek­lių rin­kos įsta­ty­mo Nr. XI-2023 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIP-4063(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-5 klau­si­mas – Ener­gi­jos iš­tek­lių rin­kos įsta­ty­mo pri­ėmi­mas. Pa­straips­niui. 1 straips­nis. Pri­tar­ta.

2 straips­nis. Bu­vo pa­tai­sa. Tai­gi ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti 2 straips­niui su pa­tai­sa? Ga­lė­čiau pri­min­ti pa­tai­są – ne nuo lie­pos 1 die­nos, o nuo 2016 m. lie­pos 15 d. Ir ben­dru su­ta­ri­mu ne nuo bir­že­lio 30 die­nos, o nuo lie­pos 14 die­nos. Ben­dru su­ta­ri­mu 2 straips­niui pri­ta­ria­me. Dėl vi­so įsta­ty­mo mes da­bar… (Bal­sai sa­lė­je) Dėl ve­di­mo tvar­kos, po­ne Kęs­tu­ti?

K. DAUKŠYS (DPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Frak­ci­jos var­du pra­šau per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio.

PIRMININKAS. Šiuo klau­si­mu. (Bal­sai sa­lė­je) Sek­re­to­ria­tas at­krei­pia dė­me­sį, kad jau bu­vo dvi per­trau­kos, mes, de­ja, da­bar tu­ri­me bal­suo­ti, bet ar tu­ri­me 71? To­kiu bū­du bus… Bal­suo­ja­me dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ener­gi­jos iš­tek­lių rin­kos įsta­ty­mo Nr. XI-2023 1 strai­ps­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to. Dėl da­tų. Aš bu­vau jums per­skai­tęs tuos pa­kei­ti­mus dėl da­tų ga­lio­ji­mo. Ačiū, nė­ra, kaip ir ti­kė­jo­mės, 71. Li­ko bal­sa­vi­mas pri­ėmi­mo sta­di­jo­je.

 

17.11 val.

Pel­no mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-675 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4326 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas. Da­bar jau re­zer­vi­niai. R-2 klau­si­mas – Pel­no mo­kes­čio įsta­ty­mo pa­tei­ki­mas. Po­nas P. Čim­ba­ras. Pel­no mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-675 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4326. Bus 70 Sei­mo na­rių. Pra­šau.

P. ČIMBARAS (DPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Įsta­ty­mo pro­jek­tas fak­tiš­kai su­si­jęs dėl PVM, tai yra su­si­jęs su ko­o­pe­ra­ci­ja. Kaip ži­no­te, ko­o­pe­ra­ci­ja yra itin svar­bi že­mės ūkio sek­to­riui. Pa­ly­gi­nus su mū­sų kai­my­ni­nė­mis ša­li­mis (Lat­vi­ja, Es­ti­ja), jų ko­o­pe­ra­ty­vai žen­kliai pa­žen­gę į prie­kį, nes tu­ri ne­ma­žai leng­va­tų. Te­ko lan­ky­tis LATRAPSʼe, jie iš­vis ne­tai­ko pel­no mo­kes­čio, o mū­sų pro­jek­to pa­siū­ly­mas: da­bar tu­ri mo­kė­ti 5 % pel­no mo­kes­čio – mes siū­lo­me nu­li­nį va­rian­tą. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­si­mų nė­ra. Ben­dru su­ta­ri­mu… Mo­ty­vų nė­ra. Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­ma pri­tar­ti? Pri­ta­ria­me. Ačiū. Po pa­tei­ki­mo yra pri­tar­ta. Da­ta. (Bal­sai sa­lė­je) Siū­lo­mi ko­mi­te­tai, pa­grin­di­nis Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Svars­ty­mas per ru­dens se­si­ją. Ačiū. Pa­siū­ly­mų nė­ra.

Ki­tas re­zer­vi­nis. (Bal­sai sa­lė­je) Po­nia Ire­na, taip? Ne. Ačiū.

 

17.33 val.

At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo Nr. VIII-397 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4201 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas re­zer­vi­nis klau­si­mas. Po­nas S. Bu­ce­vi­čius. At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo Nr. VIII-397 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Po­ne Pet­rai Čim­ba­rai, pra­šau. Pra­šau, po­ne Pet­rai. 29 Sei­mo na­riai. Re­gist­ra­ci­jos Nr. XIIP-4201.

P. ČIMBARAS (DPF). La­bai ačiū. Ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą tei­kia Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas. S. Bu­ce­vi­čius, P. Čim­ba­ras, A. Vi­džiū­nas, E. Jo­ny­la, J. Kon­dro­tas, K. Star­ke­vi­čius, E. Gent­vi­las, K. Gry­baus­kas, B. Pau­ža, net V. Kam­ble­vi­čius. Ši­to įsta­ty­mo pa­siū­ly­mas yra, kad Ag­ro­no­mų die­na bū­tų pa­si­rink­ta lie­pos 16 die­na, kaip ži­no­te, mū­sų ag­ro­no­mai tik­rai yra nu­si­pel­nę že­mės ūkiui. Mū­sų sa­lė­je sė­di nu­si­pel­nęs ag­ro­no­mas J. Kon­dro­tas. Kaip tik ar­tė­ja Jo­ni­nės, jam lie­pos 16 die­na bū­tų ge­ra šven­tė at­švęs­ti. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ačiū. Svei­ki­na­me po­ną J. Kon­dro­tą su dvi­gu­bu… (Bal­sai sa­lė­je) Dar ne­bai­gė­me, dar ne­bai­gė­me. Da­bar klau­si­mai, at­sa­ky­mai. Po­nas A. Ma­tu­las. (Bal­sai sa­lė­je) Pra­šau, po­ne An­ta­nai.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, kol­cho­zuo­se svar­būs bu­vo spe­cia­lis­tai ag­ro­no­mai, zo­o­tech­ni­kai, o ko­dėl jūs zo­o­tech­ni­kų ne­tei­kia­te at­min­ti­nos die­nos ar­ba šven­ti­nės die­nos? O jei­gu dar rim­čiau, aš tik­rai pa­svei­ki­nau šian­dien Jo­ną ir la­bai džiau­giau­si, kad jam pa­vy­ko Jo­ni­nes pa­da­ry­ti šven­ti­ne die­na. Mes su K. Star­ke­vi­čiu­mi ir­gi siek­si­me, kad An­ta­ni­nės ir Ka­zi­mie­ri­nės ir­gi bū­tų po­il­sio.

P. ČIMBARAS (DPF). Ačiū. Ačiū, ko­le­ga. Aš, kaip Pet­ras, ir­gi no­rė­čiau, kad Pet­ri­nės bū­tų lais­va die­na, bet, de­ja, taip nė­ra. Ačiū, kad pa­lai­ko­te ag­ro­no­mus, bet, ži­no­ki­te, kaip Sei­mo na­rys ga­li­te teik­ti pa­siū­ly­mus ir dėl zo­o­tech­ni­kų, ir dėl mel­žė­jų, dėl ko tik no­ri­te.

PIRMININKAS. Ačiū, po­nas K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš įsi­vaiz­duo­ju… No­rė­čiau iš­plės­ti ši­tą klau­si­mą. Iš tik­rų­jų ši­tuo, to­kiais siū­ly­mais no­ri­te lai­mė­ti rin­ki­mus, ar ką? (Bal­sai sa­lė­je) Ta­da pa­va­ry­ki­te pla­čiau. Daug dau­giau yra spe­cia­ly­bių, jų yra tūks­tan­čiai, ku­rių die­nų nė­ra.

P. ČIMBARAS (DPF). Ger­bia­ma­sis Sei­mo na­ry, aš tik­rai nuo­lat sė­džiu sa­lė­je ir la­bai daug ma­tau pa­siū­ly­mų dėl vi­so­kių ir pro­fe­si­jų, ir die­nų – ir Spor­to die­na, ir ki­tos die­nos, ir Sei­mas la­bai ra­miai bal­suo­ja. Bet aš pa­sa­ky­siu – iš biu­dže­to pi­ni­gų ne­rei­kės. Ko­dėl mū­sų nu­si­pel­nę ag­ro­no­mai ne­ga­li tu­rė­ti sa­vo šven­ti­nės die­nos, pa­sa­ky­ki­te?

PIRMININKAS. Ačiū. R. J. Da­gys. Pra­šau.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Pra­ne­šė­jau, ne­pa­bė­ki­te! (Bal­sai sa­lė­je) Ger­bia­ma­sis Pet­rai, pa­sa­ky­ki­te, ko­dėl jūs ma­ne ir ko­le­gą E. Zin­ge­rį ve­lia­te į to­kią de­li­ka­čią pro­ble­mą. Mes da­bar ne­ži­no­si­me, kaip bal­suo­ti – per mū­sų gim­ta­die­nį Ag­ro­no­mų die­ną pa­da­rė­te. Iš kur ta 16 die­na at­si­ra­do? Kas jums ją pa­siū­lė? Da­bar aš už tai ne­ga­lė­siu bal­suo­ti, nes tai yra in­te­re­sų kon­flik­tas.

P. ČIMBARAS (DPF). Na, taip. Aš jums pa­sa­ky­siu, kad šis įsta­ty­mo pro­jek­tas jau se­niai bu­vo už­re­gist­ruo­tas, ir tik da­bar ka­den­ci­jos pa­bai­go­je mes no­ri­me, kad bū­tų pri­im­tas. Mes bu­vo­me su­si­ti­kę su ag­ro­no­mais, dis­ku­ta­vo­me Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­te ir bu­vo nu­spręs­ta, kad bū­tų ta die­na, nes tai yra su­si­ję su ru­giap­jū­tės pra­džia.

PIRMININKAS. Ačiū. (Bal­sai sa­lė­je) Kaip po­sė­džio pir­mi­nin­kas pa­tiks­lin­siu, tik­rai se­niai – šių me­tų ko­vo 26 die­ną… 23 die­ną, at­si­pra­šau, tri­mis die­no­mis aš čia su­trum­pi­nau.

Po­nas V. Kam­ble­vi­čius. Pra­šau.

V. KAMBLEVIČIUS (TTF). Ačiū. Aš at­si­sa­kau klaus­ti, ka­dan­gi ger­bia­ma­sis Pet­ras la­bai gra­žiai pri­sta­tė, tai ne­no­riu su­ga­din­ti rei­ka­lų.

PIRMININKAS. Ačiū. Ačiū už pa­tei­ki­mą. Klau­si­mai yra iš­sem­ti. Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me, taip? (Bal­sai sa­lė­je) Ne? Ge­rai. Mo­ty­vai. Ger­bia­mie­ji, pra­šau su­rim­tė­ti. Yra mo­ty­vų prieš.

Po­nas K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mie­ji, iš tik­rų­jų Sei­mo na­rių kū­ry­ba šio­je sri­ty­je yra ab­so­liu­čiai sto­kas­tiš­ka, pro­tu ne­su­vo­kia­ma. Tas cha­o­sas, ku­rį mes ke­lia­me „su­reikš­min­da­mi“ įvai­rias pro­fe­si­jas, iš tik­rų­jų nie­ko ne­pa­de­da, nes už bor­to lie­ka ne­pa­ly­gi­na­mai di­des­nis skai­čius spe­cia­ly­bių, pro­fe­si­jų, ku­rios nie­kaip nė­ra su­reikš­min­tos. Kaž­ka­da bu­vau įre­gist­ra­vęs pa­tai­są pa­nai­kin­ti vi­są ši­tą įsta­ty­mą. Eu­ro­po­je re­ta vals­ty­bė, ku­ri tu­ri to­kį įsta­ty­mą. Ir Sei­mo na­rių kū­ry­ba… Kai ku­rie Sei­mo na­riai tik to­kius įsta­ty­mus ir te­pa­siū­lo per vi­są sa­vo ka­den­ci­ją. Tai tu­rė­tų baig­tis. Ga­lė­čiau dar kar­tą, jei­gu kas nors pri­tar­tu­mė­te ma­no idė­jai, re­gist­ruo­ti to­kį pat siū­ly­mą – pa­nai­kin­ti ši­tą įsta­ty­mą. Vals­ty­bi­nės die­nos lai bū­na, bet at­min­ti­nos die­nos, vi­sos pro­fe­si­jos, ka­da no­ri nu­si­sta­to ir šven­čia, ir taip yra dau­ge­ly­je Eu­ro­pos vals­ty­bių. Įsta­ty­mais ne­nu­sta­to­ma. Ką mes čia da­ro­me, aš nie­kaip ne­ga­liu su­vok­ti, su­gaiš­ta­me daug lai­ko ir vi­sai be rei­ka­lo.

PIRMININKAS. Ačiū. Po­nas J. Kon­dro­tas. Pra­šau, mo­ty­vai už.

J. KONDROTAS (DPF). La­bai ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš la­bai ger­biu tam tik­rus žmo­nes, ku­rie la­bai daž­nai pa­si­sa­ko ir la­bai iš­ma­no vi­sas sri­tis, bet, mie­li ko­le­gos, jūs la­bai daug skai­to­te ir apie vis­ką daug ži­no­te, bet vie­no ne­pa­skai­tė­te, kad ir ana­me am­žiu­je, ir prieš tą am­žių vis­kas pra­si­dė­jo nuo ag­ro­no­mų. Pir­ma bu­vo ag­ro­no­mai, po to at­si­ra­do in­ži­nie­riai, zo­o­tech­ni­kai, eko­no­mis­tai… (Bal­sai sa­lė­je) Gal jums vi­siems at­ro­do juo­kin­gai, bet vis­kas pra­si­de­da nuo že­mės – mes vi­si val­go­me duo­ną, o duo­ną iš­au­gi­na ag­ro­no­mai. Aš ne­no­rė­da­mas iš­si­plės­ti apie Eu­ro­pą ir ki­tus da­ly­kus, la­bai pra­šau bal­suo­ti jū­sų už, nes ši­ta die­na su­si­ju­si su že­me – Ag­ro­no­mų die­na. La­bai ačiū, jei­gu jūs pa­lai­ky­si­te bal­suo­da­mi už.

PIRMININKAS. Ačiū. Prieš bal­sa­vi­mą – ir­gi pa­ly­gi­ni­mas. Eu­ro­pos Są­jun­go­je daug kur yra, o mes ne­tu­rim, pa­vyz­džiui, Tau­ti­nių ma­žu­mų ap­sau­gos įsta­ty­mo, mes ne­tu­rim, tai­gi šis pa­ly­gi­ni­mas ne­tin­ka to­dėl, kad ki­tur nė­ra, o pas mus… gal ne­tin­ka. (Bal­sai sa­lė­je) Tai­gi bal­suo­ja­me, ger­bia­mie­ji.

Bal­sa­vo 48 Sei­mo na­riai: už – 44, su­si­lai­kė 4. Tai­gi po pa­tei­ki­mo yra pri­tar­ta.

Pra­šom, po­nia Vi­li­ja Ab­ra­mi­kie­ne.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji, da­bar jau su­pra­tau, ko­dėl ag­ro­no­mams bu­vo pa­rink­ta bū­tent E. Zin­ge­rio gi­mi­mo die­na. Pa­si­ro­do, kai ku­rie mū­sų Sei­mo na­riai per­ra­šė Bib­li­ją. Ci­tuo­ju. Pir­ma­sis Bib­li­jos sa­ki­nys skam­ba: „Pir­ma bu­vo žo­dis“, o mū­sų Sei­mo na­riai ją per­ra­šė ir sa­ko: pir­ma bu­vo ag­ro­no­mai. Su tuo ir svei­ki­nu. (Bal­sai, plo­­ji­mai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ačiū. Po­nas D. Pet­ro­šius. Pra­šom.

D. PETROŠIUS (LSDPF). Aš, at­si­žvelg­da­mas į šią die­ną, kas yra mū­sų vals­ty­bė­je ir tau­to­je, siū­ly­čiau įves­ti va­dy­bi­nin­kų die­ną, tai tau­ta nors pa­švęs­tų, bū­tų la­bai daug šven­čių. Va­dy­bi­nin­kų die­ną siū­ly­čiau. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ačiū. Po­nas A. Skar­džius. Pra­šom.

A. SKARDŽIUS (LSDPF). Aš, be abe­jo, svei­kin­da­mas ger­bia­mą­jį Jo­ną ir jo pro­fe­si­ją, vis dėl­to ne­no­rė­čiau su­tik­ti dėl se­niau­sios pro­fe­si­jos. (Bal­sai, juo­kas sa­lė­je)

PIRMININKAS. Pra­šom Edu­ar­dai Šab­lins­kai. Pas­ku­ti­nis.

E. ŠABLINSKAS (LSDPF). Vi­sus su ar­tė­jan­čia šven­te – ras­ti žie­dą. O ma­no ko­le­goms, ku­rie no­ri nai­kin­ti įsta­ty­mus, – pa­si­žiū­rė­ki­te į sa­ve. Kaž­ka­da pri­ėmė­te anach­ro­niz­mą – ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą – že­mę lei­do­te kil­no­ti, ko nė­ra ne tik Eu­ro­po­je, bet ir vi­sa­me pa­sau­ly­je.

PIRMININKAS. Ačiū. Tei­sin­ga pa­sta­ba. (Bal­sai sa­lė­je) Ger­bia­mie­ji, tai dar ne vis­kas. Sei­mo Pir­mi­nin­kė siū­lo šį klau­si­mą svars­ty­ti ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka. (Triukš­mas sa­lė­je) Kaip po­sė­džio pir­mi­nin­kas, vyk­dy­siu. Svars­ty­mo sta­di­ja. (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū. Sek­re­to­ria­tas kaip vi­sa­da bud­rus ir pri­me­na, kad mes tu­ri­me pri­tar­ti tam pa­siū­ly­mui. Pri­ta­ria­me. Ačiū. For­ma­lu­mas yra. Svars­ty­mo sta­di­ja. (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai. Bal­suo­ja­me, kad bū­tų ypa­tin­ga sku­ba, kaip siū­lo Sei­mo Pir­mi­nin­kė. Ačiū.

Už – 43, prieš – 4, su­si­lai­kė 1. Pri­tar­ta.

Yra ge­ra ži­nia, bet yra blo­ga ži­nia – trijų va­lan­dų per­trau­ka. Jei­gu po­sė­dis iki to lai­ko ne­si­baigs, tai mes ta­da grį­ši­me, jei­gu baig­sis, tai, ma­tyt, ki­ta­me po­sė­dy­je tarp šių sta­di­jų.

Ju­da­me to­liau. Tri­jų va­lan­dų per­trau­ka. (Bal­sai sa­lė­je) Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai. La­bai ačiū už ben­dra­dar­bia­vi­mą, ne­leng­vą šian­dien, bet ne­pik­ty­biš­ką.

Vi­siems ge­rų šven­čių, ger­bia­miems Jo­nams, Ja­nėms ge­ros nuo­tai­kos, ypač Van­das svei­ki­na­me šian­die­ną, čia esan­čią Van­dą ir dar kur nors, ryt­die­ną Da­nu­tų var­da­die­nis. Tai­gi Jo­nai tu­rės ga­li­my­bę pa­si­rink­ti: Van­das, Da­nu­tas ar pa­par­čio žie­dą. Lin­kiu vi­siems pail­sė­ti ir ant­ra­die­nį rim­tai to­liau svars­ty­ti la­bai rim­tus tei­sės ak­tus. (Bal­sai sa­lė­je)

Šios die­nos Sei­mo po­sė­dis baig­tas (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai. Re­gist­ruo­ja­mės. Aš sten­giuo­si temp­ti dar tris va­lan­das, bet pa­gal nuo­tai­kas ma­tau, kad žie­do ieš­ko­ji­mas yra la­biau pa­trauk­lus.

Už­si­re­gist­ra­vo 48 Sei­mo na­riai.

Tuo ir bai­giu. Dar kar­tą ačiū. Vi­so ge­ro. Po­sė­dis baig­tas. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: DPF – Darbo partij­os frakcija; LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDPF – Lietuvos social­demokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija; TTF – frakcija „Tvarka ir teisingumas“.