LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO NR. XII-2603 52 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2021-02-12 Nr. XIVP-210

Vilnius

 

 

Įvertinę įstatymo projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklių reikalavimams, teikiame šias pastabas:

1. Įstatymo projektu 1 straipsniu keičiamo Darbo kodekso 52 straipsnio 4 dalyje siūloma nustatyti imperatyvią taisyklę, kad darbdavys privalo suderinti su darbuotoju ne vėliau kaip iki mėnesio, kurį darbuotojas dirba nuotoliniu būdu, pabaigos kompensacijos dydį ir jos mokėjimo sąlygas.

 Pažymėtina, kad siūloma nuostata tarpusavyje nedera su Darbo kodekso 52 straipsnio 4 dalies pirmuoju sakiniu, kuriame nustatyta, kad papildomos išlaidos kompensuojamos tik jeigu dirbdamas nuotoliniu būdu darbuotojas jas patiria. Be to, įstatymo projekto aiškinamajame rašte nurodytas teiginys, kad šiuo teisiniu reguliavimu „būtų užkertamas kelias galimam darbdavio piktnaudžiavimui, kai išlaidos išvis nekompensuojamos arba įskaičiuojamos į darbuotojo darbo užmokestį“ nėra pagrįstas, kadangi Darbo kodekso 52 straipsnio 4 dalies galiojančioje redakcijoje yra įtvirtinta imperatyvi norma dėl darbuotojo patirtų išlaidų dirbant nuotoliniu būdu kompensavimo, t. y., numatyta, kad tokios išlaidos privalo būti kompensuojamos, jeigu tik darbuotojas jas patiria. Tai reiškia, kad šios taisyklės laikymasis turėtų būti užtikrinamas atsakingoms institucijoms kontroliuojant šios nuostatos įgyvendinimą bei paties darbuotojo teise kreiptis į darbo ginčus nagrinėjančias institucijas.

Kartu pažymėtina, kad pagal Darbo kodekso 139 straipsnio 2 dalį, kurioje pateikiamas darbo užmokesčio sudedamųjų dalių baigtinis sąrašas, jokios kompensacijos nėra įskaičiuojamos į darbuotojo darbo užmokestį, todėl įstatymo projekte siūloma nuostata, kad ,,kompensacija negali būti įskaičiuota į darbuotojo darbo užmokestį“ nedera su nustatytu teisiniu reguliavimu. Atsižvelgiant į tai, siūlomas teisinis reguliavimas iš esmės laikytinas pertekliniu ir netiksliu.

 

2. Atsižvelgiant į teisės technikos taisyklių reikalavimus, pagal kurias įstatymą priėmusio subjekto suteiktas numeris nenurodomas keičiant Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos kodeksus ir statutus, siūlytina įstatymo projekto pavadinime išbraukti nurodytą kodekso numerį ,,NR. XII-2603“.

 

 

Departamento direktorius                                                                                         Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Raškauskaitė, tel. (8 5) 239 6842, el. p. jurgita.raskauskaite@lrs.lt

I. Šambaraitė, tel. (8 5) 239 6850, el. p. irena.sambaraite@lrs.lt