Projekto

lyginamasis variantas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AVIACIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-2066  2, 3, 5, 6, 16, 18, 35, 38, 41, 411, 46 IR 50 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 191 IR 412 STRAIPSNIAIS, III SKYRIAUS PAPILDYMO VIENUOLIKTUOJU SKIRSNIU IR 1, 2 IR 3 PRIEDŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS 

 

2023 m.                  d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 8 dalį.

8. Bepilotis orlaivis – orlaivis, naudojamas arba suprojektuotas veikti autonomiškai arba būti pilotuojamas nuotoliniu būdu be piloto jame.

2. Papildyti 2 straipsnį 301 dalimi:

301. Oro susisiekimo formalumų supaprastinimas – priemonių, padedančių paspartinti ir optimizuoti orlaivių, skrydžio įgulų, keleivių, krovinių, pašto ir atsargų judėjimą, visuma, kartu užtikrinanti visapusišką atitiktį nacionalinės ir tarptautinės teisės aktams, kuriais reglamentuojama imigracija, atvykimas ir išvykimas, karantinai, muitai.

3. Papildyti 2 straipsnį 431 dalimi:

431. Valstybės bepilotis orlaivis – krašto apsaugos, žvalgybos institucijų, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos ir vidaus tarnybos statutinių įstaigų naudojamas bepilotis orlaivis.“

4. Pakeisti 2 straipsnio 45 dalį ir ją išdėstyti taip:

45. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatyme, Reglamente (EEB) Nr. 95/93, Reglamente (EB) Nr. 549/2004, Reglamente (EB) Nr. 300/2008, Reglamente (EB) Nr. 1008/2008, 2010 m. sausio 26 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 73/2010, kuriuo nustatomi bendro Europos dangaus oro navigacijos duomenų ir informacijos kokybės reikalavimai, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES)  Nr. 1029/2014 Reglamente (ES) Nr. 1178/2011, Reglamente (ES) Nr. 923/2012, Reglamente (ES)  Nr. 965/2012, Reglamente (ES) 2017/373, ir Reglamente (ES) 2018/1139, Reglamente (ES) 2019/945, Reglamente (ES) 2019/947 ir Reglamente (ES) 2021/664.“

 

2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Šio įstatymo III skyriaus pirmojo ir antrojo skirsnių nuostatos netaikomos eksperimentinės kategorijos orlaiviams ir bepiločiams orlaiviams, kuriems netaikomi Reglamente (ES) 2019/947 nustatyti sertifikavimo ir naudotojų registravimo reikalavimai. Eksperimentinės kategorijos orlaivių, išskyrus paprastuosius orlaivius, ir bepiločių orlaivių, kuriems netaikomi Reglamente (ES) 2019/947 nustatyti sertifikavimo ir naudotojų registravimo reikalavimai, projektavimo, gamybos, registravimo, techninės priežiūros, tinkamumo skraidyti, naudojimo ir pilotavimo reikalavimus nustato Lietuvos transporto saugos administracija (toliau – LTSA), atsižvelgdama į skrydžių saugos užtikrinimą. Paprastųjų orlaivių, išskyrus vaikų aviaciniam švietimui naudojamus orlaivius, apskaitos, ženklinimo ir tinkamumo skraidyti reikalavimus nustato LTSA arba jos nustatyta tvarka atrinkta ir įgaliota atitinkama įstaiga ar asociacija. Vaikų aviaciniam švietimui naudojamų orlaivių naudojimo tvarką nustato ir jos vykdymą kontroliuoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.“

 

3 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 2 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) atlieka įstaigos, atsakingos už Reglamento (ES) Nr. 598/2014, Reglamento (EB)
Nr. 261/2004
ir Reglamento (EB) Nr. 1107/2006 vykdymą, funkcijas, kompetentingos institucijos funkcijas, nurodytas Reglamento (ES) 2021/664 18 straipsnio b–d, f ir j punktuose;“.

 

4 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 6 straipsnio 3 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) atlieka Reglamente (EB) Nr. 300/2008 nurodytos atitinkamos institucijos, Reglamente (ES) Nr. 1178/2011, Reglamente (ES) Nr. 748/2012, Reglamente (ES) Nr. 923/2012, Reglamente (ES)
Nr. 965/2012
, Reglamente (ES) Nr. 139/2014, Reglamente (ES) Nr. 376/2014, Reglamente (ES)
Nr. 1321/2014
, Reglamente (ES) 2015/340, Reglamente (ES) 2017/373, Reglamente (ES) 2018/1976 ir Reglamente (ES) 2018/395 nurodytos kompetentingos institucijos, taip pat Reglamente (ES) 2019/947 nurodytos kompetentingos institucijos, atsakingos už šio reglamento 18 straipsnio a–e ir g–m punktų nuostatų vykdymą, Reglamente (ES) 2018/1139 nurodytos nacionalinės kompetentingos institucijos ir Reglamente (EB) Nr. 549/2004, Reglamente (ES) 2019/317 nurodytos nacionalinės priežiūros institucijos funkcijas ir kompetentingos institucijos funkcijas,  nurodytas Reglamento (ES) 2021/664 18 straipsnio a, e, g–i ir k punktuose;“.

2. Papildyti 6 straipsnio 3 dalį 8 punktu:

8) sertifikuoja sistemos „U-space“ paslaugų teikėjus ir vienintelį bendrų informacijos paslaugų teikėją, nurodytus Reglamente (ES) 2021/664, ir išduoda jiems atitinkamus pažymėjimus.“

 

5 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 16 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

16 straipsnis. Valstybės orlaivių registravimas ir eksploatavimas, valstybės bepiločių orlaivių naudojimas“.

2. Papildyti 16 straipsnį 9 ir 10 dalimis:

9. Valstybės bepiločių orlaivių, išskyrus krašto apsaugos institucijų naudojamus valstybės bepiločius orlaivius, naudojimo tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija.“

10. Valstybės bepiločių orlaivių, kuriuos naudoja krašto apsaugos institucijos, naudojimo tvarką nustato kariuomenės vadas.“

 

6 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

Papildyti 18 straipsnį 4–7 dalimis:

4. Bepiločių orlaivių sistemų (UAS) geografines zonas Lietuvos Respublikos oro erdvėje, išskyrus zonas virš karinių teritorijų ir pasienio zonoje, pagal Reglamentą (ES) 2019/947 ir Reglamentą (ES) 2021/664, suderinusi su oro eismo paslaugų teikėju, o šių reglamentų numatytais atvejais remdamasi ir Agentūros atliktu ir LTSA pateiktu oro erdvės rizikos vertinimu, nustato LTSA jos nustatyta tvarka.

5. Bepiločių orlaivių sistemų (UAS) geografines zonas, kaip jos suprantamos pagal Reglamentą (ES) 2019/947, kuriose visi arba tam tikri bepiločių orlaivių skrydžiai ribojami arba draudžiami, LTSA gali nustatyti virš teritorijų, kuriose yra ornitologiniai draustiniai, nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės jų nurodytų teritorijų ribose, nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbūs įrenginiai ir turtas, ypatingos svarbos infrastruktūros objektai, švietimo, mokslo, ugdymo įstaigos, gydymo ir slaugos įstaigos, valstybės institucijos, vidaus tarnybos statutinės įstaigos, užsienio valstybių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos, tarptautinių organizacijų atstovybės, Europos Sąjungos, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (toliau – NATO) institucijos ir įstaigos, pagal tarptautinę teisę specialų statusą turinčių subjektų ar kitų subjektų, su kuriais Lietuvos Respublikos tarptautinis bendradarbiavimas atitinka Lietuvos Respublikos Seimo priimtuose teisės aktuose nustatytus užsienio politikos ir nacionalinio saugumo tikslus, atstovybės, akredituotos Vyriausybės nustatyta tvarka.

6. Bepiločių orlaivių sistemų (UAS) geografines zonas, kaip jos suprantamos pagal Reglamentą (ES) 2019/947, virš karinių teritorijų ir pasienio zonoje, taip pat 500 metrų atstumu abipus geležinkelio kelio, kuriuo vyksta Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos tarpvyriausybiniuose susitarimuose nurodytų tranzitinių traukinių eismas, ašies (toliau – geležinkelio kelio ašis), suderinęs su LTSA, nustato kariuomenės vadas jo nustatyta tvarka. Bepiločių orlaivių sistemų (UAS) geografinės zonos pasienio zonoje, taip pat 500 metrų atstumu abipus geležinkelio kelio ašies papildomai suderinamos su Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

7. Siekdamos užtikrinti viešąją tvarką ir valstybės saugumą, krašto apsaugos, žvalgybos institucijos, Vadovybės apsaugos tarnyba ir vidaus tarnybos statutinės įstaigos turi teisę nustatyti laikinas bepiločių orlaivių sistemų (UAS) geografines zonas, kaip jos suprantamos pagal Reglamentą (ES) 2019/947, kuriose bepiločių orlaivių skrydžiai ribojami arba draudžiami. Vykdydamos savo funkcijas, minėtos įstaigos Vyriausybės nustatyta tvarka turi teisę laikinose bepiločių orlaivių sistemų (UAS) geografinėse zonose taikyti technines bepiločių orlaivių skrydžių nutupdymo ir (ar) neutralizavimo priemones. Šios laikinos bepiločių orlaivių sistemų (UAS) geografinės zonos nustatomos kariuomenės vado nustatyta tvarka, suderinta su vidaus reikalų ministru ir LTSA, ir negali galioti ilgiau, negu to reikalauja jų nustatymą lėmusios priežastys. Atitinkamos institucijos pasirašo su vieninteliu bendros informacijos paslaugos teikėju veiklos susitarimus dėl informacijos apie laikinas bepiločių orlaivių sistemų (UAS) geografines zonas skelbimo.“

 

7 straipsnis. Įstatymo papildymas 191 straipsniu

Papildyti Įstatymą 191 straipsniu:

191 straipsnis. Bendros informacijos paslaugos ir sistemos „U-space“ paslaugos

1. Lietuvos Respublikoje nustatytose sistemos „U-space“ oro erdvėse bendras informacijos paslaugas teikia sertifikuotas oro navigacijos paslaugų teikėjas, Lietuvos Respublikoje teikiantis oro navigacijos informacijos ir oro erdvės valdymo paslaugas, turintis Reglamente (ES) 2021/664 nurodytą vienintelio bendrų informacijos paslaugų teikėjo pažymėjimą.

2. Lietuvos Respublikoje nustatytose sistemos „U-space“ oro erdvėse sistemos „U-space“ paslaugas teikia sistemos „U-space“ paslaugų teikėjai, turintys sistemos „U-space“ paslaugų teikėjų pažymėjimus, nurodytus Reglamente (ES) 2021/664.

3. Bendrų informacijos paslaugų teikimo sąlygas ir tvarką ir sistemos „U-space“ paslaugų teikimo sąlygas ir tvarką tvirtina LTSA, kiek jų nereglamentuoja Reglamentas (ES) 2021/664.“

 

8 straipsnis. 35 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 35 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Orlaivių, kuriuose nėra radiolokacinio atsakiklio, veikiančio „A + C“ arba „S“ režimu, išskyrus užsienio šalių valstybės orlaivius, skrydžiai Lietuvos Respublikos valdomąja oro erdve galimi tik gavus oro eismo paslaugų teikėjo leidimą oro eismo paslaugų teikėjo teikimu LTSA nustatyta tvarka. Apie suteiktus leidimus oro eismo paslaugų teikėjas nedelsdamas, ne vėliau kaip per 12 valandų nuo leidimo suteikimo, praneša Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų vadui ar jo įgaliotam karininkui.“

2. Pakeisti 35 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Šio straipsnio 3 dalies reikalavimai netaikomi orlaivių skrydžiams, vykdomiems aerodromų, esančių pasienio zonoje, oro eismo zonose, ir valstybės bepiločių orlaivių, kurie yra valstybės orlaiviai, skrydžiams. Bepiločių orlaivių, kurie yra valstybės orlaiviai, skrydžiai pasienio zonoje vykdomi kariuomenės vado nustatyta, su LTSA suderinta tvarka.

3. Pakeisti 35 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Bepiločių orlaivių skrydžiai: skrydžiams virš karinių teritorijų ir nustatytu atstumu iki jų taikomi ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme nustatyti reikalavimai.

1) LTSA nustatytose bepiločių orlaivių sistemų (UAS) geografinėse zonose vykdomi Reglamento (ES) 2019/947, Reglamento (ES) 2021/664 ir LTSA nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

2) kariuomenės vado nustatytose bepiločių orlaivių sistemų (UAS) geografinėse zonose vykdomi kariuomenės vado nustatytomis sąlygomis ir tvarka.“

4. Pripažinti netekusia galios 35 straipsnio 9 dalį.

9. Bepiločių orlaivių skrydžiai aerodromo oro eismo zonose gali būti vykdomi tik suderinus su aerodromo naudotoju ir laikantis aerodromo naudotojo nustatytų sąlygų.

5. Pakeisti 35 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Aerodromo skrydžių valdymo zonoje maksimaliai leistinus aukščius bepiločių orlaivių skrydžiams nustato oro eismo paslaugų teikėjas. Bepiločių orlaivių skrydžiai virš šių maksimaliai leistinų aukščių LTSA nustatytų bepiločių orlaivių sistemų (UAS) geografinių zonų vertikalių ribų valdomojoje oro erdvėje vykdomi LTSA nustatyta tvarka. Šią tvarką LTSA nustato oro eismo paslaugų teikėjo teikimu, suderintu su Agentūra gali būti leidžiami tik juos suderinus su oro eismo paslaugų teikėju ir juos vykdant oro eismo paslaugų teikėjo nustatytomis sąlygomis.

9 straipsnis. 38 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 38 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

38 straipsnis. Parodomieji renginiai, ir aviacijos sporto varžybos, akrobatiniai ir karšto oro balionų skrydžiai

1. Parodomuosius renginius ir aviacijos sporto varžybas rengti galima LTSA nustatyta tvarka ir turint Agentūros leidimą.

2. Akrobatiniai skrydžiai orlaiviais vykdomi LTSA nustatyta tvarka.

3. Karšto oro balionų skrydžiai Lietuvos Respublikos aerodromų skrydžių valdymo zonose vykdomi LTSA nustatyta tvarka. Šią tvarką LTSA nustato oro eismo paslaugų teikėjo teikimu, suderintu su Agentūra.“

 

10 straipsnis. 41 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 41 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Vadovaudamasi Reglamente (ES) 2015/1998 nustatytomis sąlygomis ir LTSA nustatyta tvarka, Agentūra suteikia reguliuojamo subjekto, žinomo siuntėjo, Europos Sąjungos aviacijos saugumo tikrintojo, vežėjo, vežančio krovinius arba paštą iš trečiosios šalies oro uosto į Europos Sąjungą (ACC3 vežėjo), reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo ir aviacijos saugumo instruktoriaus statusą, galiojantį 5 metus, trečiosios šalies reguliuojamo subjekto (RA3) ir trečiosios šalies žinomo siuntėjo (KC3) statusą, galiojantį 3 metus, jį panaikina ir informaciją apie šiems subjektams, išskyrus aviacijos saugumo instruktorių, suteiktą statusą ar jo panaikinimą įrašo į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę. Agentūra suteikia nuotolinį mokymą vykdančio subjekto statusą, galiojantį 5 metus, jeigu subjekto mokymai atitinka Reglamente (ES) 2015/1998 nustatytus reikalavimus, o nuotolinio mokymo programos turinį administruojantys darbuotojai atitinka aviacijos saugumo instruktoriams keliamus reikalavimus, ir jį panaikina. Agentūra, siekdama paviešinti informaciją, kad subjektai, kuriems reikalingi aviacijos saugumo mokymai, turėtų patikimą informacijos šaltinį, savo interneto svetainėje viešai skelbia Agentūros patvirtintų aviacijos saugumo instruktorių bei nuotolinius mokymus vykdančių ūkio subjektų sąrašą ir nurodo instruktoriaus vardą, pavardę bei elektroninio pašto adresą; nuotolinius mokymus vykdančio ūkio subjekto pavadinimą, už mokymus atsakingo asmens vardą ir pavardę bei elektroninio pašto adresą; mokymo modulius, pagal kuriuos instruktorius ar nuotolinius mokymus vykdantis subjektas turi teisę vykdyti aviacijos saugumo mokymus, ir teisės vykdyti aviacijos saugumo mokymus pagal atitinkamą modulį galiojimo terminą. Duomenys apie aviacijos saugumo instruktorių ar nuotolinius mokymus vykdantį ūkio subjektą Agentūros interneto svetainėje paskelbiami ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo dėl teisės vykdyti aviacijos saugumo mokymus pagal atitinkamą modulį suteikimo, sustabdymo ar panaikinimo priėmimo dienos. Informacija apie asmenį skelbiama tol, kol jam suteiktas aviacijos saugumo instruktoriaus statusas nėra panaikintas arba kol nuotolinius mokymus vykdantis ūkio subjektas nepaskiria kito už mokymus atsakingo asmens.

2. Pakeisti 41 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Reglamento (ES) 2015/1998 priedo 1.0.6 ir 1.7 punktuose numatyta civilinės aviacijos ypatingos svarbos informacinė infrastruktūra nustatoma ir apsauga nuo kibernetinių grėsmių vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis. Reglamento (ES) 2015/1998 priedo 1.7 punkte numatytos ypatingos svarbos informacinių ir ryšių technologijų sistemos bei duomenys, nepatenkantys į Kibernetinio saugumo įstatymo reguliavimo sritį, nustatomi ir jų apsauga nuo kibernetinių grėsmių vykdoma vadovaujantis Reglamento (ES) 2015/1998 priedo 1.7 punkto ir Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos nuostatomis.

 

11 straipsnis. 411 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 411 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

411 straipsnis. Asmens reputacijos patikrinimas

1. Standartinio asmens reputacijos patikrinimo išvada negali būti teigiama, jeigu yra nustatyta bent viena iš aplinkybių, nurodytų šio straipsnio 2 dalies 1–4 ir 9 punktuose.

2. Išsamaus asmens reputacijos patikrinimo išvada negali būti teigiama, jeigu yra nustatyta bent viena iš šių aplinkybių:

1) asmuo buvo nuteistas už neatsargų, nesunkų ar apysunkį nusikaltimą ir teistumas nėra išnykęs ar panaikintas;

2) asmuo buvo nuteistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą ir (arba) už teroristinius ir (ar) su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs ar panaikintas;

3) asmuo buvo nuteistas už baudžiamąjį nusižengimą ir yra neatlikęs paskirtos bausmės (išskyrus atvejus, kai asmuo atleistas nuo bausmės atlikimo);

4) per pastaruosius 2 metus iki asmens kreipimosi gauti šio įstatymo 41 straipsnio 7 dalyje nurodytus pažymėjimus ar paskyrimo eiti pareigas, nurodytas šio įstatymo 41 straipsnio 1 dalyje, ar iki šio įstatymo 41 straipsnio 3 dalyje nurodytų asmenų pradinio saugumo mokymų, kuriuose pateikiama dėl svarbos saugumui viešai neprieinama informacija, pradžios asmeniui buvo skirtos bent dvi administracinės nuobaudos už aviacijos saugumo reikalavimų pažeidimus;

5) asmuo, turėdamas Lietuvos Respublikai priešiškų interesų, bendradarbiauja ar yra bendradarbiavęs, palaiko ar palaikė ryšius su užsienio valstybės karine, žvalgybos ar saugumo tarnyba arba su asmeniu, bendradarbiaujančiu ar palaikančiu ryšius su užsienio valstybės karine, žvalgybos ar saugumo tarnyba turi arba turėjo didinančių riziką ar keliančių grėsmę nacionaliniam saugumui ryšių su užsienio valstybių institucijomis ar tų valstybių fiziniais arba juridiniais asmenimis;

6) asmuo dalyvauja ar dalyvavo teroristinės organizacijos ar teroristinės grupės veikloje arba palaiko ar palaikė ryšius su asmeniu, priklausančiu teroristinei organizacijai ar grupei;

7) asmuo dalyvauja ar per pastaruosius 5 metus dalyvavo neregistruoto judėjimo veikloje, jeigu toks dalyvavimas sudaro pagrindą manyti, kad asmuo, kuriam būtinas išsamus asmens reputacijos patikrinimas, netinkamas konkrečiai funkcijai atlikti kelia grėsmę civilinės aviacijos saugumui;

8) šio straipsnio 3 dalies 3 2 punkte nurodytos institucijos neturi galimybės gauti ar negauna iš atitinkamų užsienio valstybių institucijų patikimos informacijos apie užsienio valstybės pilietį arba asmenį be pilietybės, taip pat Lietuvos Respublikos pilietį, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra ne Lietuvos Respublikoje, dėl šios dalies 5, 6 ir 7 punktuose nurodytų aplinkybių arba iš atitinkamų institucijų gauta informacija kelia pagrįstų abejonių dėl šios informacijos patikimumo; informacija apie šiame punkte nurodytus asmenis gaunama iš valstybių, kuriose asmuo nuolat gyveno pastaruosius 5 metus;

9) asmuo atsisako pateikti šio straipsnio 7 ir 9 dalyse nurodytus dokumentus ir duomenis ar negali pateikti šio straipsnio 7 ir 9 dalyse nurodytų dokumentų ir duomenų arba nesutinka būti tikrinamas, arba tikrinimo metu sąmoningai pateikia neteisingus duomenis.

3. Informaciją dėl su asmeniu susijusių šio straipsnio 2 dalies 1–8 punktuose nurodytų aplinkybių teikia:

1) LTSA – dėl aplinkybių, nurodytų šio straipsnio 2 dalies 4 punkte;

21) Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vyriausybės įgaliota institucija – dėl aplinkybių, nurodytų šio straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 3 –4 punktuose;

32) Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas ir Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos Vyriausybės įgaliota institucija – dėl aplinkybių, nurodytų šio straipsnio 2 dalies 5–8 punktuose.

4. Tais atvejais, kai atliekamas standartinis asmens reputacijos patikrinimas, šio straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytos institucijos Šio straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodyta institucija informaciją dėl šio straipsnio 2 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių buvimo pateikia oro uostą valdančiai įmonei, vežėjui, aviacijos saugumo priemones taikančiam subjektui ar, Agentūrai arba tikrinamam asmeniui pagal jų prašymus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo rašytinio prašymo pateikti nurodytą informaciją gavimo dienos. Šio straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodytos institucijos informacija turi būti pateikta ne vėliau kaip prieš 60 kalendorinių dienų iki sprendimo dėl asmens reputacijos patikrinimo priėmimo dienos.

5. Vežėjai ir aviacijos saugumo priemones taikantys subjektai, atlikdami išsamų asmens reputacijos patikrinimą pagal šio įstatymo 41 straipsnio 3 dalį, taip pat oro navigacijos paslaugas teikiančios įmonės ir Agentūra, atlikdamos išsamų asmens reputacijos patikrinimą pagal šio įstatymo 41 straipsnio 7 dalį, kreipiasi į LTSA su prašymu pateikti pažymą, ar yra su vertinamu asmeniu susijusių vertinant įdarbinamą asmenį yra aplinkybių, nurodytų šio straipsnio 2 dalies 5–8  1–8 punktuose. Tais atvejais, jeigu dėl šio straipsnio 2 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių buvimo į šio straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytas institucijas kreipiasi patys asmenys, LTSA pateikiamas prašymas pateikti pažymą tik dėl šio straipsnio 2 dalies 5–8 punktuose nurodytų aplinkybių buvimo.

Gavusi prašymą LTSA per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo kreipiasi atitinkamai į šio straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytas institucijas su prašymu informuoti, ar yra su asmeniu susijusių šio straipsnio 2 dalies 5–8 punktuose nurodytų aplinkybių. Šio straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytos institucijos informuoja apie šio straipsnio 2 dalies 5–8 punktuose nurodytų aplinkybių buvimą / nebuvimą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo LTSA rašytinio kreipimosi pateikti informaciją apie tikrinamą asmenį gavimo dienos. Šis terminas šio straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytų institucijų sprendimu gali būti pratęstas ne ilgiau kaip iki 30 darbo dienų. Gavusi iš šio straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytų institucijų informaciją, LTSA per 3 darbo dienas nuo paskutinės informacijos iš šio straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytų institucijų gavimo dienos pateikia pažymą, kurioje nurodoma, ar yra su tikrinamu asmeniu susijusių šio straipsnio 2 dalies 5–8 punktuose nurodytų aplinkybių, ar jų nėra. Šioje dalyje nurodyta LTSA pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip prieš 60 kalendorinių dienų iki asmens reputacijos patikrinimo pradžios.

6. Oro uostą valdanti įmonė, atlikdama išsamų asmens reputacijos patikrinimą pagal šio įstatymo 41 straipsnio 3 ir 7 dalis, kreipiasi į šio straipsnio 3 dalyje dalies 2 punkte nurodytas institucijas su prašymu kreipiasi tiesiogiai informuoti, ar yra su vertinamu asmeniu susijusių aplinkybių, nurodytų šio straipsnio 2 dalies 5–8 punktuose. Tais atvejais, jeigu dėl šio straipsnio 2 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių buvimo į šio straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytas institucijas kreipiasi patys asmenys, LTSA pateikiamas prašymas pateikti pažymą tik dėl šio straipsnio 2 dalies 5–8 punktuose nurodytų aplinkybių buvimo.  Šio straipsnio 3 dalyje dalies 2 punkte nurodytos institucijos pateikia informaciją dėl informuoja apie šio straipsnio 2 dalies 15–8 punktuose nurodytų aplinkybių buvimą / nebuvimą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo oro uostą valdančios įmonės rašytinio prašymo pateikti informaciją apie tikrinamą asmenį gavimo dienos. Šis terminas institucijos sprendimu gali būti pratęstas ne ilgiau kaip iki 30 darbo dienų. Šio straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytų institucijų informacija turi būti pateikta ne ankščiau kaip prieš 60 kalendorinių dienų iki sprendimo dėl asmens reputacijos patikrinimo priėmimo dienos.

7. Šio straipsnio 4, 5 ir 6 dalyse minimuose prašymuose turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė ir asmens kodas ar arba kitokie asmens identifikavimo duomenys (gimimo data, asmens tapatybės dokumento identifikacinis numeris), jeigu asmuo neturi asmens kodo, asmens pilietybė bei valstybės, kuriose asmuo gavo leidimą gyventi, jeigu asmuo tokį leidimą turi, ir gyvenamųjų vietų ne Lietuvos Respublikoje, kuriose asmuo per pastaruosius 5 metus nuolat gyveno 6 mėnesius ar ilgiau, adresai, taip pat dėl kurių šio straipsnio 2 dalyje nurodytų aplinkybių buvimo ar nebuvimo prašoma pateikti pažymą.

8. Gavusi šio straipsnio 5 dalyje nurodytą prašymą LTSA per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo ir atsižvelgdama į prašyme nurodytų tikrintinų aplinkybių apimtį kreipiasi atitinkamai į šio straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytas institucijas dėl informacijos, ar yra aplinkybių, nurodytų šio straipsnio 2 dalies 1, 2, 3 ir (ar) 5–8 punktuose. Patikrinusios informaciją apie tikrinamą asmenį dėl aplinkybių pagal šio straipsnio 2 dalies 1, 2, 3 ir (ar) 5–8 punktus, šio straipsnio 3 dalies 2 ir (ar) 3 punktuose nurodytos institucijos pateikia ją ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo LTSA rašytinio kreipimosi pateikti informaciją apie tikrinamą asmenį gavimo dienos. Šis terminas šio straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytų institucijų motyvuotu sprendimu gali būti pratęstas ne ilgiau kaip iki 30 darbo dienų. Gavusi iš šio straipsnio 3 dalies 2 ir (ar) 3 punktuose nurodytų institucijų informaciją, taip pat patikrinusi, ar nėra aplinkybių, nurodytų šio straipsnio 2 dalies 4 punkte, LTSA per 3 darbo dienas nuo paskutinės informacijos iš šio straipsnio 3 dalies 2 ir (ar) 3 punktuose nurodytų institucijų gavimo dienos pateikia pažymą, kurioje nurodoma, ar yra apie tikrinamą asmenį šio straipsnio 2 dalies 1–8 punktuose nurodytų aplinkybių, ar jų nėra. Tais atvejais, kai išsamus asmens reputacijos patikrinimas buvo atliktas pagal šio įstatymo 41 straipsnio 7 dalį asmeniui išduodant oro uosto pažymėjimą, kuriuo suteikiama teisė asmeniui nelydimam patekti į Lietuvos Respublikos oro uosto riboto patekimo zoną, vežėjai ir aviacijos saugumo priemones taikantys subjektai gali neatlikti išsamaus asmens reputacijos patikrinimo pagal šio įstatymo 41 straipsnio 3 dalį, o oro navigacijos paslaugas teikiančios įmonės ir Agentūra – pagal šio įstatymo 41 straipsnio 7 dalį, jeigu vežėjai, aviacijos saugumo priemones taikantys subjektai, oro navigacijos paslaugas teikiančios įmonės  ar Agentūra turi dokumentus ir duomenis, kurių pagrindu buvo atliktas išsamus asmens reputacijos patikrinimas pagal šio įstatymo 41 straipsnio 7 dalį asmeniui išduodant oro uosto pažymėjimą, arba jie yra automatizuotos sistemos, kurią naudojant atliekamas išsamus asmens reputacijos patikrinimas, naudotojai ir turi galimybę įsitikinti, jog jau yra atliktas išsamus asmens reputacijos patikrinimas ir jis atitinka šio patikrinimo reikalavimus.

9. Tais atvejais, kai tikrinami asmenys yra užsienio valstybės piliečiai arba asmenys be pilietybės, taip pat Lietuvos Respublikos piliečiai, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra ne Lietuvos Respublikoje arba kurie per pastaruosius 5 metus ilgiau kaip 6 mėnesius gyveno užsienyje, informaciją dėl šio straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų aplinkybių ir ją patvirtinančius dokumentus, išduotus asmens pilietybės šalies arba asmens be pilietybės, taip pat Lietuvos Respublikos piliečio, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra ne Lietuvos Respublikoje, atveju – asmens gyvenamosios šalies kompetentingų institucijų, pateikia patys tikrinami asmenys juos į pareigas skiriančiam subjektui. Šioje dalyje nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip prieš 90 kalendorinių dienų iki sprendimo dėl asmens reputacijos patikrinimo priėmimo dienos. Ši dalis netaikoma Lietuvos Respublikos piliečiams, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Jungtinėje Karalystėje arba kurie per pastaruosius 5 metus ilgiau kaip 6 mėnesius gyveno Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Jungtinėje Karalystėje.

10. Vežėjai ir aviacijos saugumo priemones taikantys subjektai turi teisę rašytinio susitarimo pagrindu pavesti atlikti jų vardu vieni kitų išsamų asmens reputacijos patikrinimą. Išsamų asmens reputacijos patikrinimą vykdyti savo vardu pavedę vežėjai ir aviacijos saugumo priemones taikantys subjektai lieka atsakingi už tinkamą išsamų asmens reputacijos patikrinimą ir privalo tikrinti šio pavedimo įgyvendinimą saugumo programoje numatytos vidaus kokybės kontrolės metu.  

1011. Išsamus Oro uostą valdanti įmonė išsamų asmens reputacijos patikrinimas atliekamas patikrinimą atlieka pakartotinai ne vėliau kaip po 12 mėnesių nuo paskutinės šio straipsnio 3 dalyje nurodytų institucijų informacijos dėl šio straipsnio 2 dalyje nurodytų aplinkybių gavimo dienos, kai dėl šios informacijos kreipiasi oro uostą valdanti įmonė,. Vežėjai, aviacijos saugumo priemones taikantys subjektai, taip pat oro navigacijos paslaugas teikiančios įmonės ir Agentūra išsamų asmens reputacijos patikrinimą atlieka pakartotinai ne vėliau kaip po 12 mėnesių nuo informacijos dėl šio straipsnio 2 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių iš šio straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodytos institucijos gavimo dienos ar arba nuo šio straipsnio 85 dalyje nurodytos LTSA pažymos dėl asmens reputacijos pateikimo dienos, priklausomai nuo to, kuri informacija pateikta vėliau. Asmuo gali būti papildomai tikrinamas ir nepasibaigus vienų metų 12 mėnesių terminui, jeigu oro uostą valdanti įmonė, oro navigacijos paslaugas teikiančios įmonės, vežėjai, aviacijos saugumo priemones taikantys subjektai ar Agentūra gauna duomenų, kad galėjo atsirasti šio straipsnio 2 dalies 1–9 punktuose nurodytų aplinkybių.

1112. Standartinis asmens reputacijos patikrinimas atliekamas pakartotinai ne vėliau kaip po 3 metų nuo paskutinės informacijos dėl šio straipsnio 2 dalyje dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių gavimo iš šio straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų institucijų šio straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodytos institucijos dienos. Asmuo gali būti papildomai tikrinamas ir nepasibaigus 3 metų terminui, jeigu oro uostą valdanti įmonė, vežėjas ar aviacijos saugumo priemones taikantis subjektas gauna duomenų, kad galėjo atsirasti šio straipsnio 2 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių.

1213. Oro uostą valdanti įmonė, oro navigacijos paslaugas teikiančios įmonės, vežėjai, aviacijos saugumo priemones taikantys subjektai ir Agentūra šiame straipsnyje nustatyta tvarka pateiktą informaciją gali naudoti tik priimdami sprendimą dėl asmens, pretenduojančio eiti ar einančio pareigas arba norinčio gauti pažymėjimą, tinkamumo ir šiame straipsnyje nustatyta tvarka gautos informacijos apie asmenį negali perduoti ar kitaip atskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.

1314. Oro uostą valdanti įmonė, oro navigacijos paslaugas teikiančios įmonės, vežėjai, aviacijos saugumo priemones taikantys subjektai, Agentūra ir institucijos bei įstaigos privalo užtikrinti, kad tikrinamo asmens duomenys, gauti šiame straipsnyje nustatyta tvarka, būtų tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

1415. Šiame straipsnyje nurodyti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.“

 

12 straipsnis. Įstatymo papildymas 412 straipsniu

Papildyti Įstatymo III skyriaus šeštąjį skirsnį 412 straipsniu:

412 straipsnis. Teisė vykdyti aviacijos saugumo mokymus

1. Teisę vykdyti aviacijos saugumo mokymus turi:

1) aviacijos saugumo instruktoriai;

2) nuotolinius mokymus vykdantys ūkio subjektai.

2. Aviacijos saugumo instruktoriaus ar nuotolinį mokymą vykdančio ūkio subjekto statusas suteikia teisę vykdyti aviacijos saugumo mokymus pagal atitinkamus susisiekimo ministro tvirtinamoje nacionalinėje civilinės aviacijos saugumo mokymo programoje (toliau – Mokymo programa) nurodytus modulius atitinkamų kategorijų darbuotojams. Aviacijos saugumo instruktorius ar nuotolinį mokymą vykdantis ūkio subjektas atestuojamas kas 5 metus Mokymo programoje nustatyta tvarka.

3. Aviacijos saugumo instruktoriaus statusas suteikiamas, jeigu:

1) asmuo atitinka Reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11.5 punkte nustatytus reikalavimus;

2) asmens dėstomų mokymų medžiagos turinys atitinka civilinės aviacijos saugumą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas. Pasikeitus aviacijos saugumą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, mokymų medžiaga turi būti atitinkamai atnaujinta Mokymo programoje nustatyta tvarka ir terminais.

4. Nuotolinį mokymą vykdančio ūkio subjekto statusas suteikiamas, jeigu:

1) ūkio subjektas paskiria už mokymus atsakingą asmenį ir šis asmuo atitinka Reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11.5 punkte nustatytus reikalavimus;

2) nuotolinių mokymų medžiagos turinys atitinka civilinės aviacijos saugumą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas. Pasikeitus aviacijos saugumą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, mokymų medžiaga turi būti atitinkamai atnaujinta Mokymo programoje nustatyta tvarka ir terminais.

5. Agentūra suteikia aviacijos saugumo instruktoriaus ar nuotolinį mokymą vykdančio ūkio subjekto statusą, sustabdo, panaikina jo galiojimą, sustabdo ar panaikina teisės vykdyti aviacijos saugumo mokymus pagal tam tikrus modulius galiojimą, taip pat suteikia teisę aviacijos saugumo instruktoriui ar nuotolinį mokymą vykdančiam ūkio subjektui mokyti pagal papildomus ar kitus modulius vadovaudamasi Reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11.5 punkte ir šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir Mokymo programoje nustatyta tvarka.

6. Mokymų formos bei sudėties reikalavimus nustato Agentūra.

7. Jeigu nustatoma, kad aviacijos saugumo instruktorius ar nuotolinį mokymą vykdantis ūkio subjektas neatitinka sąlygų, nurodytų šio straipsnio 3 dalies 1 punkte ar 4 dalies 1 punkte, Agentūra per 3 darbo dienas nuo aplinkybių paaiškėjimo dienos priima sprendimą sustabdyti atitinkamo statuso galiojimą ir nustato 20 darbo dienų terminą šiems trūkumams pašalinti. Aviacijos saugumo instruktoriaus ar nuotolinį mokymą vykdančio ūkio subjekto prašymu šis terminas gali būti pratęstas iki 10 darbo dienų. Jeigu nustatoma, kad aviacijos saugumo instruktorius ar nuotolinį mokymą vykdantis ūkio subjektas neatitinka sąlygų, nurodytų šio straipsnio 3 dalies 2 punkte ar 4 dalies 2 punkte, Agentūra per 3 darbo dienas nuo aplinkybių paaiškėjimo dienos priima sprendimą sustabdyti teisės vykdyti aviacijos saugumo mokymus pagal tam tikrus modulius galiojimą. Aviacijos saugumo instruktorius ar nuotolinį mokymą vykdantis ūkio subjektas per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu apie tai informuojamas, taip pat įspėjamas apie galimą atitinkamo statuso ar teisės vykdyti aviacijos saugumo mokymus pagal tam tikrus modulius galiojimo panaikinimą ir jam suteikiamas Mokymo programoje nustatytas terminas trūkumams pašalinti. Pašalinus trūkumus atitinkamo statuso ar teisės vykdyti aviacijos saugumo mokymus pagal tam tikrus modulius galiojimo sustabdymas panaikinamas per 1 darbo dieną.

8. Aviacijos saugumo instruktoriaus ar nuotolinį mokymą vykdančio ūkio subjekto statuso galiojimas panaikinamas per 1 darbo dieną nuo šioje dalyje nurodytų aplinkybių paaiškėjimo dienos, jeigu paaiškėja bent viena iš jų:

1) aviacijos saugumo instruktorius ar nuotolinį mokymą vykdantis ūkio subjektas, kurio statuso galiojimas sustabdytas šio straipsnio 7 dalyje nurodytais pagrindais, per nustatytą terminą nepašalina trūkumų;

2) to prašo aviacijos saugumo instruktorius ar nuotolinį mokymą vykdantis ūkio  subjektas;

3) aviacijos saugumo instruktorius miršta;

4) nuotolinį mokymą vykdantis ūkio subjektas likviduojamas, baigia savo veiklą ar bankrutuoja;

5) paaiškėjus, kad atitinkamam statusui gauti buvo pateikti tikrovės neatitinkantys duomenys ir (arba) dokumentai;

6) nustatoma, kad aviacijos saugumo instruktorius arba nuotolinį mokymą vykdantis ūkio subjektas vykdė mokymus pagal modulius, neturėdamas tam teisės.

9. Aviacijos saugumo instruktoriaus ar nuotolinį mokymą vykdančio ūkio subjekto teisės vykdyti aviacijos saugumo mokymus pagal tam tikrus modulius galiojimas panaikinamas per 1 darbo dieną nuo šioje dalyje nurodytų aplinkybių paaiškėjimo dienos, jeigu paaiškėja bent viena iš jų:

1) aviacijos saugumo instruktorius ar nuotolinį mokymą vykdantis ūkio subjektas, kurio statuso galiojimas sustabdytas šio straipsnio 7 dalyje nurodytais pagrindais, per nustatytą terminą nepašalina trūkumų;

2) to prašo aviacijos saugumo instruktorius ar nuotolinį mokymą vykdantis ūkio  subjektas.

10. Aviacijos saugumo instruktoriui arba nuotolinį mokymą vykdančiam ūkio subjektui, kurio statuso galiojimas panaikintas šio straipsnio 8 dalyje nurodytu pagrindu, aviacijos saugumo instruktoriaus ar nuotolinį mokymą vykdančio ūkio subjekto statusas gali būti suteiktas ne anksčiau kaip praėjus 6 mėnesiams nuo sprendimo panaikinti aviacijos saugumo instruktoriaus ar nuotolinį mokymą vykdančio ūkio subjekto statusą priėmimo dienos.

11. Apie aviacijos saugumo instruktoriaus ar nuotolinį mokymą vykdančio ūkio subjekto statuso ar teisės vykdyti aviacijos saugumo mokymus pagal tam tikrus modulius galiojimo panaikinimą Agentūra per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu praneša aviacijos saugumo instruktoriui arba nuotolinį mokymą vykdančiam ūkio subjektui ir nurodo sprendimo priėmimo priežastis ir apskundimo tvarką.  

12. Agentūra, siekdama paviešinti informaciją, kad subjektai, kuriems reikalingi aviacijos saugumo mokymai, turėtų patikimą informacijos šaltinį, savo interneto svetainėje viešai skelbia Agentūros patvirtintų aviacijos saugumo instruktorių bei nuotolinius mokymus vykdančių ūkio subjektų sąrašą ir nurodo aviacijos saugumo instruktoriaus vardą, pavardę bei elektroninio pašto adresą; nuotolinį mokymą vykdančio ūkio subjekto pavadinimą, už mokymus atsakingo asmens vardą ir pavardę bei elektroninio pašto adresą; mokymo modulius, pagal kuriuos aviacijos saugumo instruktorius ar nuotolinį mokymą vykdantis ūkio subjektas turi teisę vykdyti aviacijos saugumo mokymus, ir statuso galiojimo terminą. Duomenys apie aviacijos saugumo instruktorių ar nuotolinį mokymą vykdantį ūkio subjektą Agentūros interneto svetainėje paskelbiami ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šiame straipsnyje nurodytų sprendimų, susijusių su aviacijos saugumo instruktoriaus ar nuotolinį mokymą vykdančio ūkio subjekto statusu, priėmimo dienos. Informacija apie asmenį skelbiama tol, kol jam suteiktas aviacijos saugumo instruktoriaus statuso galiojimas nėra panaikintas.“

 

13 straipsnis. 46 straipsnio  pakeitimas

1. Pakeisti 46 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Leidimus vykdyti Europos Sąjungos ir Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (toliau – NATO) valstybių narių valstybės orlaivių skrydžius išduoda krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo. Leidimus vykdyti kitų užsienio šalių valstybės orlaivių skrydžius išduoda Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, suderinusi su krašto apsaugos ministru ar jo įgaliotu asmeniu. Leidimą vykdyti skrydį ypač skubiais atvejais, kurių sąrašas tvirtinamas krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro įsakymu, išduoda krašto apsaugos ministras arba jo įgaliotas asmuo. Apie leidimo išdavimą jis nedelsdamas informuoja Užsienio reikalų ministeriją.“

2. Pakeisti 46 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Tais atvejais, kai diplomatiniais kanalais yra gauta paraiška išduoti leidimą vykdyti skrydį orlaiviu, kuriuo vežami labai svarbūs asmenys, šį leidimą pagal valstybės orlaivių skrydžiams taikomus reikalavimus išduoda Užsienio reikalų ministerija, suderinusi su krašto apsaugos ministru ar jo įgaliotu asmeniu. Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarką nustato ir labai Labai svarbių asmenų, kurių skrydžiui orlaiviu leidimas išduodamas šioje dalyje nustatyta tvarka, sąrašą, atsižvelgdama į tarptautinę praktiką ir tradicijas, tvirtina Vyriausybė.“

 

14 straipsnis. 50 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 50 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Fiziniai ir juridiniai asmenys, valstybės orlaivių naudotojai moka paslaugų teikėjams rinkliavas už oro navigacijos paslaugas Lietuvos Respublikos oro erdvėje (maršruto ir terminalo) ir rinkliavas už naudojimąsi oro uostais. Sistemos „U-space“ paslaugų teikėjai moka paslaugų teikėjams rinkliavas už bendras informacijos paslaugas, nurodytas Reglamente (ES) 2021/664.

2. Papildyti 50 straipsnį 6 dalimi:

6. Rinkliavų už bendras informacijos paslaugas dydžius nustato vienintelis bendros informacijos paslaugos teikėjas. Šios rinkliavos turi būti ekonomiškai pagrįstos padengti paslaugos sąnaudas ir užtikrinti reikiamą paslaugos kokybę ir saugą, į paslaugos savikainą negali būti įtraukiamos su paslaugos teikimu nesusijusios sąnaudos. Rinkliavų už bendras informacijos paslaugas dydžių nustatymo tvarką nustato LTSA. Vienintelio bendrų informacijos paslaugų teikėjo nustatomų rinkliavų dydžių atitikties ekonominiam pagrįstumui, paslaugos kokybei ir saugai priežiūrą vykdo Agentūra.“

 

15 straipsnis. III skyriaus papildymas vienuoliktuoju skirsniu

Papildyti III skyrių vienuoliktuoju skirsniu:

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS

ORO SUSISIEKIMO FORMALUMŲ SUPAPRASTINIMAS

 

54 straipsnis. Oro susisiekimo formalumų supaprastinimas

1Priemonės, kurios palengvintų ir optimizuotų orlaivių, skrydžio įgulų, keleivių, krovinių, pašto ir atsargų judėjimą, panaikintų perteklines kliūtis ir pagerintų oro susisiekimo veiklos procesus ir taikomas procedūras, nustatomos susisiekimo ministro tvirtinamoje nacionalinėje oro susisiekimo formalumų supaprastinimo programoje. Ši programa turi atitikti Čikagos konvencijos ir jos 9 priedo nuostatas, taip pat šiame priede nurodytus standartus ir rekomenduojamą praktiką.

2Nacionalinės oro susisiekimo formalumų supaprastinimo programos įgyvendinimą koordinuoja susisiekimo ministro sudaryta Nacionalinė oro susisiekimo formalumų supaprastinimo komisija.“

 

16 straipsnis. Įstatymo 1 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 1 priedo 1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.1. atstovavimas vežėjui ir ryšių su vietos valdžia valdžios ar kitomis institucijomis palaikymas, apmokėjimas vežėjo vardu ir biuro patalpų suteikimas jo atstovams;“.

 

17 straipsnis. Įstatymo 2 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 2 priedo 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Aprūpinimas degalais ir tepalais:

4.1. degalų į orlaivius įpylimo ir (arba) degalų išpylimo organizavimas ir vykdymas, įskaitant degalų laikymą ir atvežamų degalų kiekybės ir kokybės kontrolę;

4.2. tepalų ir kitų skysčių įpylimas į orlaivius.

 

18 straipsnis. Įstatymo 3 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 3 priedą ir jį išdėstyti taip:

 

„Lietuvos Respublikos

aviacijos įstatymo

3 priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 1993 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 95/93 dėl laiko tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro uostuose bendrųjų taisyklių su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. kovo 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/459 2021 m. gruodžio 15 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2022/255.

2. 1996 m. spalio 15 d. Tarybos direktyva 96/67/EB dėl patekimo į Bendrijos oro uostuose teikiamų antžeminių paslaugų rinką su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. rugsėjo 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.

3. 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91.

4. 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 549/2004, nustatantis bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (pagrindų reglamentas), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1070/2009.

5. 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 550/2004 dėl oro navigacijos paslaugų teikimo bendrame Europos danguje (paslaugų teikimo reglamentas) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1070/2009.

6. 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 785/2004 dėl draudimo reikalavimų oro vežėjams ir orlaivių naudotojams su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1243 2020 m. balandžio 27 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/1118.

7. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 847/2004 dėl derybų dėl valstybių narių ir trečiųjų šalių susitarimų dėl oro susisiekimo ir jų įgyvendinimo.

8. 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2111/2005 dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo sudarymo ir oro transporto keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę bei panaikinantis Direktyvos 2004/36/EB 9 straipsnį su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1243.

9. 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru.

10. 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. sausio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 18/2010.

11. 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/696 2020 m. gruodžio 16 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/2115.

12. 2009 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 300/2008 priede nustatyti bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. kovo 19 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 245/2013.

13. 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 996/2010 dėl civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo ir prevencijos, kuriuo panaikinama Direktyva 94/56/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1139.

14. 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. kovo 4 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/723 2021 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/2227.

15. 2012 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 748/2012, kuriuo nustatomos orlaivio tinkamumo skraidyti sertifikavimo, orlaivio ir susijusių gaminių, dalių bei prietaisų aplinkosauginio sertifikavimo, taip pat projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimo įgyvendinimo taisyklės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. sausio 28 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/570 2022 m. vasario 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2022/203.

16. 2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų ir iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. birželio 26 d. Komisijos įgyvendinamuoju reglamentu (ES) 2020/886.

17. 2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos įgyvendinamuoju reglamentu (ES) 2019/1387 2021 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/1296.

18. 2014 m. vasario 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 139/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su aerodromais susiję reikalavimai ir administracinės procedūros, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. kovo 14 d. Komisijos reglamentu (ES) 2018/401 2020 m. spalio 8 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/2148.

19. 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 376/2014 dėl pranešimo apie civilinės aviacijos įvykius, jų analizės ir tolesnės veiklos, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 996/2010 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/42/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 1321/2007 ir (EB) Nr. 1330/2007, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1139.

20. 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 598/2014, kuriuo pagal darnųjį metodą nustatomos su triukšmu susijusių naudojimo apribojimų taikymo Sąjungos oro uostuose taisyklės ir procedūros ir panaikinama Direktyva 2002/30/EB

21. 2014 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 452/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams, vykdomiems trečiųjų šalių vežėjų, susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. liepos 15 d. Komisijos reglamentu (ES) 2016/1158.

22. 2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1321/2014 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. vasario 25 d. Komisijos įgyvendinamuoju reglamentu (ES) 2020/270 2022 m. kovo 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2022/410.

23. 2015 m. vasario 20 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/340, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su skrydžių vadovų licencijomis ir pažymėjimais susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 923/2012 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 805/2011.

24. 2015 m. lapkričio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1998, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. vasario 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/255 2022 m. liepos 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2022/1174.

25. 2017 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/373, kuriuo nustatomi oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų teikėjų, kitų oro eismo valdymo tinklo funkcijų vykdytojų ir tų subjektų priežiūros bendrieji reikalavimai, panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 482/2008, įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 1034/2011, (ES) Nr. 1035/2011 ir (ES) 2016/1377 ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 677/2011, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. rugpjūčio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/1338.

26. 2018 m. kovo 13 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/395, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomos išsamios skrydžių oro balionais vykdymo taisyklės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. kovo 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/357.

27. 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. balandžio 7 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2021/1087.

28. 2018 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1976, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1139 nustatomos išsamios skrydžių vykdymo sklandytuvais ir sklandytuvų skrydžio įgulos licencijavimo taisyklės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. kovo 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/358.

29. 2019 m. vasario 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/317, kuriuo nustatoma Bendro Europos dangaus veiklos rezultatų ir mokesčių sistema ir panaikinami įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 390/2013 ir (ES) Nr. 391/2013.

30. 2019 m. kovo 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/945 dėl bepiločių orlaivių sistemų ir trečiųjų valstybių bepiločių orlaivių sistemų naudotojų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. balandžio 27 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/1058 2019 m. gegužės 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/947 dėl bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių ir tvarkos su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. birželio 4 d. Komisijos įgyvendinamuoju reglamentu (ES) 2020/746.

31. 2019 m. gegužės 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/947 dėl bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių ir tvarkos su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. kovo 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2022/425.

32. 2021 m. balandžio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/664 dėl sistemos „U-space“ reglamentavimo sistemos.“

 

19 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2–5 dalis, šio įstatymo 8 straipsnio 1 ir 5 dalis,  14 straipsnio 2 dalį ir 15 straipsnį, įsigalioja 2023 m. gegužės 1 d.

2. Šio įstatymo 8 straipsnio 1 ir 5 dalys, 14 straipsnio 2 dalis ir 15 straipsnis įsigalioja 2023 m. birželio 1 d.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos kariuomenės vadas, susisiekimo ministras, Lietuvos transporto saugos administracija ir viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

4. Su šio įstatymo 8 straipsnio 1 ir 5 dalimis, 14 straipsnio 2 dalimi ir 15 straipsniu susijusius įgyvendinamuosius teisės aktus iki 2023 m. gegužės 31 d. priima susisiekimo ministras ir Lietuvos transporto saugos administracija.  

5. Išsamus asmens reputacijos patikrinimas pagal prašymus, gautus iki 2023 m. gegužės 1 d., baigiamas atlikti pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusią tvarką.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas