PASIŪLYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS

RADIACINĖS SAUGOS ĮSTATYMO NR. VIII-1019 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 IR 34 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTUI NR. XIIIP-3676

 

2019-09-26

Vilnius

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

 

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

2

49

50

 

Argumentai:

Siūlymas jungti Radiacinės saugos centrą prie institucijos, kuri iki šiol vykdė visai kitas funkcijas, yra visiškai nelogiškas ir prasilenkia su pasauline praktika. Pradėjus veikti Astravo atominei elektrinei bus būtinas greitas sprendimų priėmimas, reakcija branduolinių ar radiologinių avarijų atveju. Prijungus Radiacinės saugos centrą prie Nacionalinio visuomenės sveikatos centro sprendimai turės pereiti sudėtingesnį biurokratinį mechanizmą. Tapsime vienintelė Europos Sąjungos valstybe, kurioje už radiacine saugą bus atsakinga niekada tokios veiklos nevykdžiusi institucija, neturinti įgaliojimų veikti nei iš Europos Komisijos, nei iš Pasaulio sveikatos organizacijos, nei iš Tarptautinės atominės energetikos agentūros, kitaip nei šių organizacijų pripažįstamas Radiacinės saugos centras. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, reikalinga atitinkamai patikslinti Įstatymo projekto nuostatas.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

1. Pakeisti 2 straipsnio 49 dalį ir ją išdėstyti taip:

„49. Reguliuojamoji kontrolė – Radiacinės saugos centro Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras) ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos pagal kompetenciją vykdomas radiacinės saugos ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos reglamentavimas, radiacinės saugos vertinimas, veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimas ir teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą ir radioaktyviųjų šaltinių fizinę saugą, reikalavimų vykdymo priežiūra, siekiant apsaugoti žmones ir aplinką nuo jonizuojančiosios spinduliuotės keliamų pavojų.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 50 dalį ir ją išdėstyti taip:

„50. Reguliuojančioji institucija – Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ar Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, šiuo įstatymu įgalioti pagal kompetenciją vykdyti šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose radiacinę ir radioaktyviųjų šaltinių fizinę saugą, nustatytą žmonių ir aplinkos apšvitos bei veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais reguliuojamąją kontrolę.“

4

2

 

Argumentai: Žr. aukščiau.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 4 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

Pakeisti 4 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Veikla, susijusi su medžiagos aktyvinimu, dėl kurio padidėja vartojimo gaminio aktyvumas, kai tiekiant rinkai tokį vartojimo gaminį žmogus gali patirti dėl tokio vartojimo gaminio apšvitą, draudžiama. Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, atsižvelgdamas į technologijų ir mokslo progresą, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka atlikęs veiklos pagrįstumo vertinimą, tokią veiklą gali pripažinti pagrįsta.“

5

1

 

Argumentai: Žr. aukščiau.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 5 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

Pakeisti 5 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Valstybinio radiacinės saugos valdymo funkcijas atlieka Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ir Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija.“

6

1

2

3

4

 

Argumentai: Žr. aukščiau.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 6 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

Pakeisti 6 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„6 straipsnis. Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras

1. Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras yra reguliuojančioji institucija, įgyvendinanti valstybės politiką radiacinės saugos srityje, vykdanti žmonių ir aplinkos apšvitos bei veiklos, išskyrus šios politikos įgyvendinimą, vykdant branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, reguliuojamąją kontrolę, ir dalyvaujanti ją formuojant, kuri atlieka šias funkcijas:

1) dalyvauja formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką radiacinės saugos srityje, išskyrus šios politikos įgyvendinimą, vykdant branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais;

1) vykdo žmonių ir aplinkos apšvitos bei veiklos, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, reguliuojamąją kontrolę;

2) teikia Sveikatos apsaugos ministerijai siūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę ir fizinę saugą, projektų rengimo, dalyvauja rengiant, vertina tokius teisės aktų projektus ir teikia išvadas dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų;

2)3) atlieka vykdo žmonių apšvitos kaip visuomenės sveikatos rizikos veiksnio stebėseną planuojamose, esamose ir avarinėse apšvitos situacijose, atlikdamas objektų, kurie gali lemti žmonių apšvitą, tyrimus;

3)4) pagal kompetenciją atlieka radiologinių avarijų, išskyrus radiologines avarijas branduolinės energetikos objektuose, pavojų ir rizikos analizę, reikalingą valstybiniam gyventojų apsaugos planui branduolinės ar radiologinės avarijos atveju parengti ar pakeisti;

5) Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja radiologinių incidentų ir radiologinių avarijų valdymą, dalyvauja likviduojant jų padarinius ir pagal kompetenciją dalyvauja valdant branduolines avarijas ir likviduojant jų padarinius;

6) kontroliuoja prevencijos priemonių, kuriomis perspėjama apie paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų atsiradimą, įgyvendinimą bei paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų sutvarkymą, teikia išvadą dėl radioaktyviųjų šaltinių ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų pripažinimo paliktaisiais;

7) pagal kompetenciją atlieka valstybinę radiacinės saugos ekspertizę;

8) rengia radiacinės saugos būklės apžvalgas ir teikia siūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms radiacinės saugos klausimais ir informuoja visuomenę;

4)9) atlieka kitas šiame įstatyme, kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose radiacinę ir fizinę saugą, nustatytas funkcijas.

2. Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro funkcijos yra atskirtos nuo kitų institucijų, įstaigų ar organizacijų, užsiimančių veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais plėtra ar jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių naudojimu vykdant veiklą.

3. Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, atlikdamas šio straipsnio 1 dalyje nustatytas funkcijas, privalo užtikrinti asmens, kuris kreipėsi į Radiacinės saugos Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą su prašymu registruoti veiklą, paraiška išduoti licenciją ar su prašymu išduoti laikinąjį leidimą arba kitą dokumentą, taip pat veiklos vykdytojo ar kito asmens, turinčio Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro išduotą dokumentą, komercinę paslaptį sudarančios informacijos ir (ar) kitos konfidencialios informacijos apsaugą. Suinteresuoti asmenys turi teisę teikti Radiacinės saugos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prašymus dėl jų komercinę paslaptį sudarančios informacijos ir (ar) kitos konfidencialios informacijos apsaugos, kurie neturi nepagrįstai apsunkinti Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro funkcijų įgyvendinimo.

4. Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, atlikdamas šio straipsnio 1 dalyje nustatytas funkcijas, turi teisę tvarkyti asmens duomenis, įskaitant sveikatos duomenis, gautus iš asmenų, planuojančių vykdyti veiklą, veiklos vykdytojų ir asmenų, kurių veiklos nereikia įteisinti, tačiau kurių vykdoma veikla gali turėti įtakos žmonių ir aplinkos apšvitai jonizuojančiąja spinduliuote ir (ar) vykdant tokią veiklą yra tikimybė nustatyti paliktąjį radioaktyvųjį šaltinį ar radioaktyviosiomis medžiagomis užterštą objektą, asmenų, vykdančių radiacinės ir (ar) fizinės saugos mokymą, bei asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, siekiančių atlikti ar atliekančių visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, taip pat registrų ir valstybės informacinių sistemų. Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras privalo užtikrinti, kad asmens duomenys, įskaitant sveikatos duomenis, be asmens sutikimo nebūtų atskleisti, išskyrus atvejus, kai tokių duomenų atskleidimas numatytas Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą.“

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Argumentai: Žr. aukščiau.

 

Pasiūlymas: Pakeisti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„Pakeisti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„8 straipsnis. Priežiūra

1. Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ir Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija prižiūri, kaip asmenys, planuojantys vykdyti veiklą, veiklos vykdytojai ir asmenys, kurių veiklos nereikia įteisinti, tačiau kurių vykdoma veikla gali turėti įtakos žmonių ir aplinkos apšvitai jonizuojančiąja spinduliuote ir (ar) vykdant tokią veiklą yra tikimybė nustatyti paliktąjį radioaktyvųjį šaltinį ar radioaktyviosiomis medžiagomis užterštą objektą, laikosi šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose radiacinę ir fizinę saugą, nustatytų reikalavimų.

2. Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras priežiūrą vykdo sveikatos apsaugos ministro nustatyta priežiūros vykdymo tvarka, Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija – šios reguliuojančiosios instucijos nustatyta priežiūros vykdymo tvarka.

3. Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ir Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija pagal kompetenciją gali atlikti šio straipsnio 1 dalyje nurodyto asmens veiklos planinį patikrinimą, neinformavę iš anksto šio straipsnio 1 dalyje nurodyto asmens apie planinį patikrinimą Viešojo administravimo įstatyme nustatytais informavimo apie planinį patikrinimą terminais šiais atvejais:

1) kai nėra galimybių šio straipsnio 1 dalyje nurodyto asmens informuoti apie patikrinimą dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodyto asmens vykdomos veiklos Lietuvos Respublikoje laikinumo;

2) kai patikrinimas yra atliekamas atsižvelgiant į šio straipsnio 1 dalyje nurodyto asmens nustatytą vykdomos veiklos tvarkaraštį, jeigu, atsižvelgiant į šį tvarkaraštį, nėra galimybių šio straipsnio 1 dalyje nurodytą asmenį informuoti apie patikrinimą;

3) kai vykdoma planuota importuojamų ar eksportuojamų prekių priežiūra ir nėra iš anksto žinomas konkretus šio straipsnio 1 dalyje nurodytas asmuo, jo veiklos vieta ar laikas.

4. Be Viešojo administravimo įstatyme nurodytų pagrindų, Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ir Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija pagal kompetenciją gali atlikti neplaninius patikrinimus šiais atvejais:

1) įvykus radiologiniam incidentui ar radiologinei avarijai;

2) gavus informacijos, kad vykdant veiklą gali įvykti radiologinis incidentas ar radiologinė avarija;

3) prieš išduodant licenciją ar laikinąjį leidimą, prieš registruojant veiklą arba prieš pakeičiant licencijoje ar laikinajame leidime nustatytas veiklos sąlygas.

5. Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos pareigūnai šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims teikia privalomus vykdyti nurodymus pašalinti nustatytus teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę ir (ar) fizinę saugą, pažeidimus (toliau – pažeidimai), įspėja apie galimą darbo su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu sustabdymą ir (ar) sustabdo darbą su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu ir šiais atvejais, atsižvelgdami į pažeidimams pašalinti būtinas įgyvendinti priemones bei radiacinės ir (ar) fizinės saugos reikalavimus, nustato protingus terminus pažeidimams pašalinti (kurie, jeigu nekyla grėsmė žmonių sveikatai ar gyvybei, nėra daroma žala aplinkai, negali būti ilgesni kaip 2 mėnesiai nuo privalomojo vykdyti nurodymo pašalinti pažeidimus pateikimo dienos, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip), taiko kitas šiame įstatyme (panaikina veiklos registravimą, sustabdo ar panaikina licencijos ar laikinojo leidimo galiojimą) ir kituose įstatymuose nurodytas poveikio priemones. Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos pareigūno nustatytas terminas pažeidimams pašalinti gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 2 mėnesiams nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodyto asmens motyvuoto prašymo pratęsti terminą pažeidimams pašalinti gavimo dienos, jeigu šio straipsnio 1 dalyje nurodytas asmuo dėl objektyvių aplinkybių per nustatytą terminą negali pašalinti pažeidimų ir pateikia motyvuotą prašymą pratęsti terminą pažeidimams pašalinti.

6. Privalomi vykdyti nurodymai pašalinti nustatytus pažeidimus teikiami nustačius, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytas asmuo pažeidė teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę ir (ar) fizinę saugą, reikalavimus.

7. Jeigu Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos pareigūnas patikrinimo metu nustato, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytas asmuo padarė pažeidimą, išskyrus mažareikšmį teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę ir (ar) fizinę saugą, pažeidimą, Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos pareigūnas įspėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytą asmenį apie galimą darbo su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu sustabdymą ir nustato terminą pažeidimui pašalinti. Darbas su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu gali būti sustabdytas be įspėjimo šio straipsnio 9 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytais atvejais.

8. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas asmuo per nustatytą terminą pašalinęs pažeidimą, dėl kurio buvo įspėtas apie galimą darbo su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu sustabdymą, privalo iki termino pažeidimui pašalinti pabaigos Radiacinės saugos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ar Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai pateikti paaiškinimą, kaip pažeidimas buvo pašalintas, ir su pažeidimo pašalinimu susijusių dokumentų kopijas.

9. Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos pareigūnas sustabdo darbą su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu, jeigu nustato, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytas asmuo:

1) vykdydamas veiklą pažeidė radiacinės ar fizinės saugos reikalavimus, dėl kurių kilo grėsmė žmonių sveikatai ar gyvybei, buvo daroma žala aplinkai;

2) nustatyta tvarka laiku ir išsamiai neinformavo Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos apie įvykusį radiologinį incidentą ar radiologinę avariją ir nesiėmė priemonių, kad būtų pašalintas jų žalingas poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai bei padariniai;

3) vykdė neįteisintą veiklą;

4) įspėtas dėl pažeidimų apie galimą darbo su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu sustabdymą, išskyrus mažareikšmius teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę ir (ar) fizinę saugą, pažeidimus, per Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nustatytą terminą šių pažeidimų nepašalino.

10. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas asmuo, per Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos pareigūno nustatytą terminą pašalinęs pažeidimą, dėl kurio buvo sustabdytas darbas su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu, privalo iki termino pažeidimui pašalinti pabaigos Radiacinės saugos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ar Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai pateikti prašymą panaikinti darbo su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu sustabdymą, paaiškinimą, kaip pažeidimas buvo pašalintas, ir su pažeidimo pašalinimu susijusių dokumentų kopijas.

11. Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos pareigūnas, per 5 darbo dienas nuo šio straipsnio 10 dalyje nurodytų dokumentų gavimo dienos išnagrinėjęs šiuos dokumentus ir nustatęs, kad pažeidimas, dėl kurio buvo sustabdytas darbas su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu, per Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos pareigūno nustatytą terminą buvo pašalintas, panaikina darbo su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu sustabdymą.

12. Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos pareigūnai, pateikę tarnybinį pažymėjimą ir pavedimą atlikti patikrinimą, turi šias teises:

1) priežiūros tikslais atlikdami patikrinimus, dalyvaujant šio straipsnio 1 dalyje nurodyto asmens atstovui, lankytis šio straipsnio 1 dalyje nurodyto asmens veiklos vietoje (patekti į šio straipsnio 1 dalyje nurodyto asmens patalpas, teritoriją ir transporto priemones);

2) peržiūrėti dokumentus ir skaitmeninėse bei kitose laikmenose esančią informaciją, asmens duomenis, įskaitant sveikatos duomenis, kurie reikalingi prižiūrėti, kaip šio straipsnio 1 dalyje nurodytas asmuo laikosi šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose radiacinę ir fizinę saugą, nustatytų reikalavimų, gauti jų kopijas ar išrašus;

3) gauti žodinius ir rašytinius paaiškinimus iš šio straipsnio 1 dalyje nurodyto asmens vadovo ar jo įgaliotų asmenų, reikalauti, kad šie asmenys atvyktų duoti paaiškinimų į Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patalpas;

4) atlikti radiologinius tyrimus ir paimti ėminius radiologiniams tyrimams;

5) laikinai paimti dokumentus ir skaitmenines bei kitas laikmenas, kuriose saugoma informacija, asmens duomenys, įskaitant sveikatos duomenis, ir (ar) daiktus, kurie būtini ar turi įrodomosios reikšmės atliekant pažeidimo tyrimą, pateikdami motyvuotą sprendimą dėl dokumentų ir (ar) daiktų poėmio ir paimtų dokumentų ir (ar) daiktų aprašą;

6) tikrindami ir tirdami pažeidimus, naudoti technines priemones, įskaitant fotografavimo, filmavimo ir garso įrašymo įrangą;

7) kitas teisės aktuose, reglamentuojančiuose priežiūros vykdymą, nustatytas teises.

13. Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos pareigūnų reikalavimai, pateikti vykdant priežiūrą, yra privalomi šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims.“

9

1

2

5

 

Argumentai: Žr. aukščiau.

 

Pasiūlymas: Pakeisti 9 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

1. Pakeisti 9 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„1. Vykdoma veikla turi būti pagrįsta ir nurodyta Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos sudarytame ir interneto svetainėje paskelbtame pagrįstos veiklos rūšių sąraše.“

2. Pakeisti 9 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Planuojant vykdyti veiklą, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, įskaitant vartojimo gaminių gamybą, importą ir numatomą naudojimą, dėl kurios žmonės patiria ar gali patirti apšvitą, nenurodytą Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro sudarytame ir interneto svetainėje paskelbtame pagrįstos veiklos, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, rūšių sąraše, turi būti atliktas šios veiklos pagrįstumo vertinimas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.“

3. Pakeisti 9 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ar Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, atsižvelgdami į gautą naują informaciją apie jau pagrįstomis pripažintų veiklų veiksmingumą ar galimus tokių veiklų padarinius arba atsižvelgdami į gautą informaciją apie radiacinės saugos požiūriu saugesnius metodus ir technologijas, peržiūri pripažintų veiklų pagrįstumą ir nustatę, kad veiklos yra nepagrįstos, pakeičia pagrįstos veiklos rūšių sąrašą.“

10

1

 

Argumentai: Žr. aukščiau.

 

Pasiūlymas: Pakeisti10 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„Pakeisti 10 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Asmenys, planuojantys vykdyti pagrįstą veiklą, Radiacinės saugos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui turi pranešti apie:

1) veiklą, nurodytą šio įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais;

2) vartojimo gaminio, kurio naudojimas anksčiau nebuvo sveikatos apsaugos ministro pripažintas pagrįsta veikla, gamybą, importą ir numatomą naudojimą;

3) darbo vietas, kuriose, nepaisant veiksmų, kurie buvo taikyti optimizuojant radiacinę saugą, metinis vidutinis radono tūrinis aktyvumas viršija sveikatos apsaugos ministro nustatytą atskaitos lygį;

4) esamas apšvitos situacijas, į kurias būtina atsižvelgti radiacinės saugos požiūriu ir kurioms taikomi radiacinės saugos reikalavimai, nustatyti veiklai šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose radiacinę saugą;

5) apie sveikatos apsaugos ministro nustatytas veiklas, kurių metu naudojamos arba gali susidaryti medžiagos, turinčios gamtinės kilmės radioaktyviųjų medžiagų, dėl kurių darbuotojai ar gyventojai patiria apšvitą, į kurią būtina atsižvelgti radiacinės saugos požiūriu;

6) veiklas, kurių metu naudojamos arba gali susidaryti medžiagos, turinčios gamtinės kilmės radioaktyviųjų medžiagų, kurios gali patekti į vandenį ir lemti geriamojo vandens užterštumą radioaktyviosiomis medžiagomis ar nepagrįstą gyventojų su maistu gaunamą apšvitą.“

 

13

1

2

3

4

5

6

 

Argumentai: Žr. aukščiau.

 

Pasiūlymas: Pakeisti 13 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„Pakeisti 13 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„13 straipsnis. Veiklos registravimas

1. Asmuo, atitinkantis šio įstatymo 12 straipsnio 5 dalyje nustatytus reikalavimus, planuojantis vykdyti šio įstatymo 1 priede pateiktame Registruojamos veiklos rūšių sąraše nurodytą veiklą, turi pateikti Radiacinės saugos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ar Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai veiklai registruoti būtinus dokumentus, nurodytus Vyriausybės patvirtintose veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklėse.

2. Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ar Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija per 30 kalendorinių dienų nuo visų, išsamių ir tinkamai įformintų veiklai registruoti būtinų dokumentų gavimo dienos registruoja veiklą arba per šį terminą motyvuotai atsisako registruoti veiklą ir apie tai raštu informuoja prašymą registruoti veiklą pateikusį asmenį. Veikla registruojama neterminuotam laikui.

3. Jeigu asmuo pateikė ne visus, neišsamius ar netinkamai įformintus veiklai registruoti būtinus dokumentus, Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ar Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos raštu informuoja šį asmenį, kad gauti ne visi, neišsamūs ar netinkamai įforminti veiklai registruoti būtini dokumentai, ir nustato ne trumpesnį kaip 30 kalendorinių dienų nuo asmens informavimo dienos terminą trūkumams pašalinti.

4. Priimdami sprendimą dėl veiklos registravimo, Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ar Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija turi vadovautis šio įstatymo 1 priede pateiktu Registruojamos veiklos rūšių sąrašu. Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ar Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija turi teisę prieš registruodami veiklą, vykdydami priežiūrą, atlikti patikrinimą ir įvertinti, ar asmuo yra pasirengęs vykdyti šio įstatymo 1 priede pateiktame Registruojamos veiklos rūšių sąraše nurodytą veiklą. Registruojant veiklą, registruojami Vyriausybės patvirtintose veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklėse nustatyti registruojamos veiklos duomenys ir informacija.

5. Registruoti veiklą atsisakoma, jeigu:

1) asmuo neatitinka šio įstatymo 12 straipsnio 5 dalyje nustatytų reikalavimų;

2) pateikti ne visi, neišsamūs ar netinkamai įforminti veiklai registruoti būtini dokumentai, nurodyti Vyriausybės patvirtintose veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklėse, ir per Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nustatytą terminą šie trūkumai nebuvo pašalinti;

3) vykdant priežiūrą, prieš registruojant veiklą atlikto patikrinimo metu nustatyta, kad asmens pasirengimas vykdyti šio įstatymo 1 priede pateiktame Registruojamos veiklos rūšių sąraše nurodytą veiklą neatitinka šio įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje nustatytų pareigų.

6. Veiklos neregistravimas arba motyvuoto atsisakymo registruoti veiklą nepateikimas per šio straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą nelaikomas veiklos registravimu.“

14

1

2

3

4

 

Argumentai: Žr. aukščiau.

 

Pasiūlymas: Pakeisti 14 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„Pakeisti 14 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„14 straipsnis. Licencijos ar laikinojo leidimo išdavimas

1. Asmuo, atitinkantis šio įstatymo 12 straipsnio 5 dalyje nustatytus reikalavimus, norintis gauti bet kurios šio įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nustatytos rūšies licenciją ar laikinąjį leidimą, turi pateikti Radiacinės saugos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ar Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai licencijai ar laikinajam leidimui išduoti būtinus dokumentus, nurodytus Vyriausybės patvirtintose veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklėse. Šiuose dokumentuose pateikiama informacija, susijusi su radiacine ir fizine sauga, turi būti proporcinga numatomos vykdyti veiklos pobūdžiui ir su tokia veikla susijusiai rizikai.

2. Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ar Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija per 30 kalendorinių dienų nuo visų, išsamių ir tinkamai įformintų licencijai ar laikinajam leidimui išduoti būtinų dokumentų gavimo dienos išduoda licenciją ar laikinąjį leidimą arba per šį terminą motyvuotai atsisako išduoti licenciją ar laikinąjį leidimą ir apie tai raštu informuoja asmenį, kuris pateikė paraišką išduoti licenciją ar prašymą išduoti laikinąjį leidimą. Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ar Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija turi teisę prieš išduodami licenciją ar laikinąjį leidimą, vykdydami priežiūrą, atlikti patikrinimą ir įvertinti, ar asmuo yra pasirengęs vykdyti šio įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą veiklą. Licencija išduodama neterminuotam laikui. Laikinojo leidimo galiojimo terminą nustato ir veiklos vykdymo laikinumą vertina Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ar Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, atsižvelgdami į tokios veiklos ypatumus, vykdymo trukmę, reguliarumą, dažnumą ir tęstinumą.

3. Jeigu asmuo pateikė ne visus, neišsamius ar netinkamai įformintus licencijai ar laikinajam leidimui išduoti būtinus dokumentus, Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ar Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos raštu informuoja šį asmenį, kad gauti ne visi, neišsamūs ar netinkamai įforminti licencijai ar laikinajam leidimui išduoti būtini dokumentai, ir nustato ne trumpesnį kaip 30 kalendorinių dienų nuo asmens informavimo dienos terminą trūkumams pašalinti.

4. Išduoti licenciją ar laikinąjį leidimą atsisakoma, jeigu:

1) asmuo neatitinka šio įstatymo 12 straipsnio 5 dalyje nustatytų reikalavimų;

2) pateikti ne visi, neišsamūs ar netinkamai įforminti licencijai ar laikinajam leidimui išduoti būtini dokumentai, nurodyti Vyriausybės patvirtintose veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklėse, ir per Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nustatytą terminą trūkumai nebuvo pašalinti;

3) vykdant priežiūrą, prieš išduodant licenciją ar laikinąjį leidimą atlikto patikrinimo metu nustatyta, kad asmens pasirengimas vykdyti šio įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą veiklą neatitinka šio įstatymo 17 straipsnio 3 dalyje nustatytų pareigų.

5. Licencijos ar laikinojo leidimo neišdavimas arba motyvuoto atsisakymo išduoti licenciją ar laikinąjį leidimą nepateikimas per šio straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą nelaikomas licencijos ar laikinojo leidimo išdavimu.“

15

1

2

3

4

5

 

Argumentai: Žr. aukščiau.

 

Pasiūlymas: Pakeisti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„Pakeisti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„15 straipsnis. Veiklos registravimo panaikinimas

1. Jeigu asmuo, vykdantis registruotą veiklą, nevykdo Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nustatytų privalomų vykdyti nurodymų, Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ar Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija įspėja asmenį, vykdantį registruotą veiklą, apie galimą veiklos registravimo panaikinimą ir nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų nuo įspėjimo apie galimą veiklos registravimo panaikinimą gavimo dienos terminą, per kurį pažeidimai turi būti pašalinti.

2. Asmuo, vykdantis registruotą veiklą, per nustatytą terminą pašalinęs pažeidimus, dėl kurių buvo įspėtas apie galimą veiklos registravimo panaikinimą, privalo iki termino pažeidimams pašalinti pabaigos Radiacinės saugos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ar Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai pateikti paaiškinimus, kaip pažeidimai buvo pašalinti, ir dokumentus, patvirtinančius, kad pažeidimai buvo pašalinti. Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nustatytas terminas pažeidimams pašalinti gali būti pratęstas ne trumpiau kaip 5 darbo dienoms nuo šioje dalyje nurodytų dokumentų gavimo dienos, jeigu asmuo, vykdantis registruotą veiklą, dėl objektyvių aplinkybių per nustatytą terminą negali pašalinti pažeidimų ir pateikia motyvuotą prašymą pratęsti terminą pažeidimams pašalinti.

3. Veiklos registravimas panaikinamas, jeigu:

1) asmuo, vykdantis registruotą veiklą, nusprendė nutraukti veiklą ir Radiacinės saugos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ar Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai pateikė prašymą panaikinti veiklos registravimą;

2) asmuo, vykdantis registruotą veiklą, Vyriausybės patvirtintose veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklėse nustatyta tvarka įspėtas apie galimą veiklos registravimo panaikinimą dėl pažeidimų, išskyrus mažareikšmius teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę ir (ar) fizinę saugą, pažeidimus, per Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nustatytą terminą šių pažeidimų nepašalino;

3) juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialas, vykdantis registruotą veiklą, buvo likviduotas ar reorganizuotas prijungimo (kai juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialas, vykdantis registruotą veiklą, prijungiamas prie kito juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų filialo), sujungimo, išdalijimo ar padalijimo būdu, fizinis asmuo, vykdantis registruotą veiklą, mirė.

4. Veiklos registravimo panaikinimas nepanaikina asmens, vykdžiusio registruotą veiklą, atsakomybės už radiacinės ir fizinės saugos užtikrinimą.

5. Panaikinus veiklos registravimą šio straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytu atveju, asmuo gali kreiptis dėl tos pačios veiklos registravimo ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo veiklos registravimo panaikinimo dienos.“

16

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Argumentai: Žr. aukščiau.

 

Pasiūlymas: Pakeisti 16 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„Pakeisti 16 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„16 straipsnis. Licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas

1. Jeigu licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas nevykdo Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nustatytų privalomų vykdyti nurodymų pašalinti pažeidimus, Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ar Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija įspėja licencijos ar laikinojo leidimo turėtoją apie galimą licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymą ir nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų nuo įspėjimo apie galimą licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymą gavimo dienos terminą, per kurį pažeidimai turi būti pašalinti. Licencijos ar laikinojo leidimo galiojimas gali būti sustabdomas be įspėjimo šio straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais.

2. Licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas per nustatytą terminą pašalinęs pažeidimus, dėl kurių buvo įspėtas apie galimą licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymą, privalo iki termino pažeidimams pašalinti pabaigos Radiacinės saugos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ar Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai pateikti paaiškinimą, kaip pažeidimai buvo pašalinti, ir dokumentus, patvirtinančius, kad pažeidimai buvo pašalinti. Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nustatytas terminas pažeidimams pašalinti gali būti pratęstas ne trumpiau kaip 5 darbo dienoms nuo šioje dalyje nurodytų dokumentų gavimo dienos, jeigu licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas dėl objektyvių aplinkybių per nustatytą terminą negali pašalinti pažeidimų ir pateikia motyvuotą prašymą pratęsti terminą pažeidimams pašalinti.

3. Licencijos ar laikinojo leidimo galiojimas sustabdomas, jeigu:

1) vykdant veiklą buvo pažeisti radiacinės ar fizinės saugos reikalavimai, dėl kurių kilo grėsmė žmonių sveikatai ar gyvybei, daroma žala aplinkai;

2) licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas nustatyta tvarka laiku ir išsamiai neinformavo Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos apie įvykusį radiologinį incidentą ar radiologinę avariją ir nesiėmė priemonių, kad būtų pašalintas jų žalingas poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai bei padariniai;

3) licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas Vyriausybės patvirtintose veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklėse nustatyta tvarka įspėtas apie galimą licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymą dėl pažeidimų, išskyrus mažareikšmius teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę ir (ar) fizinę saugą, pažeidimus, per Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nustatytą terminą šių pažeidimų nepašalino;

4) licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas kreipėsi su prašymu sustabdyti licencijos ar laikinojo leidimo galiojimą, nurodydamas iki kada (bet ne ilgesniam kaip 6 mėnesių terminui nuo licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymo dienos) prašo sustabdyti licencijos ar laikinojo leidimo galiojimą. Jeigu licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas kreipėsi su prašymu pratęsti licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymo terminą dėl objektyvių aplinkybių, nurodydamas iki kada (bet ne ilgesniam kaip 6 mėnesių terminui nuo licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymo pratęsimo dienos), Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ar Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija priima sprendimą dėl licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymo pratęsimo per 5 darbo dienas ir apie tai informuoja licencijos ar laikinojo leidimo turėtoją.

4. Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ar Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, priėmę sprendimą sustabdyti licencijos ar laikinojo leidimo galiojimą šio straipsnio 3 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytais atvejais, nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų ir ne ilgesnį kaip 6 mėnesių nuo sprendimo dėl licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymo gavimo dienos terminą, per kurį pažeidimai turi būti pašalinti. Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nustatytas terminas pažeidimams pašalinti gali būti pratęstas ne ilgiau kaip vienam mėnesiui nuo šioje dalyje nurodytų dokumentų gavimo dienos, jeigu licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas dėl objektyvių aplinkybių per nustatytą terminą negali pašalinti pažeidimų ir pateikia motyvuotą prašymą pratęsti terminą pažeidimams pašalinti.

5. Licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymas panaikinamas, jeigu licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas pateikia Radiacinės saugos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ar Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai šiuos dokumentus:

1) prašymą panaikinti licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymą;

2) paaiškinimą, kaip nustatyti pažeidimai, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos ar laikinojo leidimo galiojimas, buvo pašalinti, ir dokumentus, patvirtinančius, kad pažeidimai pašalinti (išskyrus šio straipsnio 3 dalies 4 punkte nurodytą atvejį).

6. Licencijos ar laikinojo leidimo galiojimas panaikinamas, jeigu:

1) licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas nusprendė nutraukti veiklą ir Radiacinės saugos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ar Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai pateikė prašymą panaikinti licencijos ar laikinojo leidimo galiojimą;

2) licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas per Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nustatytą terminą, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 5 darbo dienos ir ne ilgesnis kaip 6 mėnesiai nuo sprendimo dėl licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymo gavimo dienos, nepašalino pažeidimų, dėl kurių šio straipsnio 3 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytais atvejais buvo sustabdytas licencijos ar laikinojo leidimo galiojimas;

3) licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas, kurio licencijos ar laikinojo leidimo galiojimas buvo sustabdytas, toliau vykdė veiklą;

4) licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas iki licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymo termino pabaigos nepateikė prašymo panaikinti licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymą ir nepateikė prašymo pratęsti licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymo terminą;

5) juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialas, turintis licenciją ar laikinąjį leidimą, buvo likviduotas ar reorganizuotas prijungimo (kai juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialas, turintis licenciją ar laikinąjį leidimą, prijungiamas prie kito juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų filialo), sujungimo, išdalijimo ar padalijimo būdu, fizinis asmuo, turintis licenciją ar laikinąjį leidimą, mirė.

7. Licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymas arba panaikinimas nepanaikina licencijos ar laikinojo leidimo turėtojo atsakomybės už radiacinės ir fizinės saugos užtikrinimą.

8. Panaikinus licencijos ar laikinojo leidimo galiojimą šio straipsnio 6 dalies 2, 3 ir 4 punktuose nurodytais atvejais, asmuo gali kreiptis dėl tos pačios rūšies licencijos ar laikinojo leidimo išdavimo ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo panaikinimo dienos.“

17

3

 

 

5

6

7

8

10

Argumentai: Žr. aukščiau.

 

Pasiūlymas: Pakeisti 17 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„1. Pakeisti 17 straipsnio 3 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7) nustatęs jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio dingimo, vagystės, pametimo ar sugadinimo, neteisėto naudojimo ar užvaldymo faktą, nedelsdamas apie tai informuoti Radiacinės saugos Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą ar Valstybinę atominės energetikos saugos inspekciją;“.

2. Pakeisti 17 straipsnio 3 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

„8) pasirengti reaguoti į radiologinius incidentus ir radiologines avarijas, juos registruoti, analizuoti, atlikti pirminį radiologinių incidentų ir radiologinių avarijų aplinkybių bei padarinių vertinimą ir imtis skubių veiksmų, švelninančių žalingo poveikio žmonių sveikatai, aplinkai ir turtui padarinius, nedelsdamas informuoti Radiacinės saugos Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą ar Valstybinę atominės energetikos saugos inspekciją apie įvykusius radiologinius incidentus ar radiologines avarijas;“.

3. Pakeisti 17 straipsnio 3 dalies 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

„10) grąžinti radioaktyviojo šaltinio tiekėjui arba, kai tai neįmanoma, atiduoti radioaktyviųjų atliekų tvarkytojui sutvarkyti kaip radioaktyviąsias atliekas netinkamus naudoti arba nebenaudojamus radioaktyviuosius šaltinius ar tuos radioaktyviuosius šaltinius, kuriuos, įvertinus radioaktyviųjų šaltinių techninę būklę ir veiklos pobūdį bei nustačius, kad veikla su šiais radioaktyviaisiais šaltiniais toliau nebegali būti vykdoma, Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ar Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija reikalauja grąžinti radioaktyviojo šaltinio tiekėjui arba, kai tai neįmanoma, sutvarkyti kaip radioaktyviąsias atliekas;“.

4. Pakeisti 17 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Veiklos vykdytojas, pagal šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalį pateikęs pranešimą apie pagrįstą veiklą, kuri nėra registruojama ir kuriai vykdyti nereikalinga licencija ar laikinasis leidimas, privalo sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka teikti Radiacinės saugos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui informaciją apie vartojimo gaminių gamybą, jų įvežimą į Lietuvos Respubliką, pardavimą Lietuvos Respublikoje, išvežimą iš Lietuvos Respublikos.“

5. Pakeisti 17 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Jeigu licencijos ar laikinojo leidimo galiojimas arba veiklos registravimas yra panaikinami, toks asmuo privalo nedelsdamas nuosavybės teise valdomus radioaktyviuosius šaltinius, išskyrus jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius, kurių sudėtyje nėra radioaktyviųjų medžiagų, perduoti laikinai saugoti radioaktyviųjų atliekų tvarkytojui Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis ir apie tai informuoti Radiacinės saugos Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą. Nuosavybės teise asmens valdomus radioaktyviuosius šaltinius, išskyrus jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius, kurių sudėtyje nėra radioaktyviųjų medžiagų, perdavus saugoti radioaktyviųjų atliekų tvarkytojui, jų savininkas ir toliau turi teisę Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais būdais perleisti juos valdyti nuosavybės teise asmenims, turintiems licenciją ar laikinąjį leidimą vykdyti atitinkamą veiklą arba kurių vykdoma veikla yra registruota.“

21

6

 

Argumentai: Žr. aukščiau.

 

Pasiūlymas: Pakeisti 21 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„Pakeisti 21 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Prieš atliekant biomedicininius tyrimus, kurių metu patiriama medicininė apšvita, turi būti gautas leidimas, kurį išduoda Lietuvos bioetikos komitetas, suderinęs su Radiacinės saugos Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru. Tokiuose tyrimuose dalyvaujantis žmogus turi būti iš anksto informuojamas apie šių tyrimų tikslą, galimą riziką sveikatai dėl jonizuojančiosios spinduliuotės ir sutikti būti tiriamas.“

23

3

 

Argumentai: Žr. aukščiau.

 

Pasiūlymas: Pakeisti 21 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„Pakeisti 23 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Radioaktyviosiomis medžiagomis, viršijančiomis nebekontroliuojamuosius radioaktyvumo lygius, užterštas metalas ar gaminiai iš jo negali būti naudojami, tiekiami rinkai ar šalinami be Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos leidimo.“

25

3

 

Argumentai: Žr. aukščiau.

 

Pasiūlymas: Pakeisti 21 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„Pakeisti 25 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras licencijų ar laikinųjų leidimų turėtojų prašymu organizuoja fizinių asmenų, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje, tikrinimą ir kreipiasi į Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentą, asmens sveikatos priežiūros įstaigas, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro tvarkytoją ir Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro tvarkytoją patikrinti, ar šie fiziniai asmenys neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo už sunkius ir labai sunkius nusikaltimus arba nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, visuomenės saugumui, susijusius su disponavimu ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis, sprogstamosiomis ar radioaktyviosiomis medžiagomis arba karine įranga, ar kuriems taikomos prevencinio poveikio priemonės pagal Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymą, ar nėra kitų aplinkybių, dėl kurių, Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ar Valstybės saugumo departamento vertinimu, fiziniai asmenys negalėtų dirbti šio darbo, neserga sveikatos apsaugos ministro tvirtinamame sąraše nurodytomis ligomis arba neturi šiame sąraše nurodytų sveikatos sutrikimų, dėl kurių negalėtų dirbti šio darbo, neįtraukti į Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrą.“

26

7

8

 

Argumentai: Žr. aukščiau.

 

Pasiūlymas: Pakeisti 21 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„1. Pakeisti 26 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

„7. Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prižiūri, kaip laikomasi šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytų asmenų (išskyrus asmenis, dirbančius pas veiklos vykdytojus, vykdančius branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais) ir šio straipsnio 1 dalies 2, 5 ir 6 punktuose nurodytų asmenų bei šio straipsnio 2 dalyje nurodytų asmenų radiacinės ir fizinės saugos mokymo ir instruktavimo reikalavimų. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija prižiūri, kaip laikomasi šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytų asmenų, dirbančių pas veiklos vykdytojus, vykdančius branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, ir šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytų asmenų radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo bei fizinės saugos instruktavimo reikalavimų.“

2. Pakeisti 26 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

„8. Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ar Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, vykdydami asmenų, vykdančių radiacinės ir (ar) fizinės saugos mokymą, priežiūrą, teikia šiems asmenims privalomus vykdyti nurodymus pašalinti nustatytus teisės aktų, reglamentuojančių radiacinės ir (ar) fizinės saugos mokymą, pažeidimus.“

27

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Argumentai: Žr. aukščiau.

 

Pasiūlymas: Pakeisti 27 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„Pakeisti 27 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„27 straipsnis. Fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės ir (ar) fizinės saugos, atestavimas

1. Fizinis asmuo gali mokyti radiacinės saugos šio įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytus asmenis (išskyrus asmenis, dirbančius pas veiklos vykdytojus, vykdančius branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais) ir šio įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 2, 5 ir 6 punktuose nurodytus asmenis tik turėdamas Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą radiacinės saugos atestavimo pažymėjimą. Fizinis asmuo gali mokyti fizinės saugos šio įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje nurodytus asmenis tik turėdamas Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą fizinės saugos atestavimo pažymėjimą. Fizinis asmuo gali mokyti radiacinės saugos šio įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytus asmenis, dirbančius pas veiklos vykdytojus, vykdančius branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, ir šio įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytus asmenis tik turėdamas Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos šios reguliuojančiosios institucijos nustatyta tvarka išduotą radiacinės saugos atestavimo pažymėjimą. Šie reikalavimai netaikomi Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės piliečiui, kitam fiziniam asmeniui, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, turinčiam kitos valstybės narės įgaliotosios institucijos išduotą dokumentą, įrodantį, kad jis turi teisę mokyti radiacinės saugos šio įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 5 ir 6 punktuose nurodytus asmenis ir (ar) kad jis turi teisę mokyti fizinės saugos šio įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje nurodytus asmenis.

2. Fizinis asmuo, siekiantis įgyti teisę mokyti radiacinės saugos šio įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 5 ir 6 punktuose nurodytus asmenis (išskyrus Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės pilietį, kitą fizinį asmenį, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, turintį kitos valstybės narės įgaliotosios institucijos išduotą dokumentą, įrodantį, kad jis turi teisę mokyti radiacinės saugos šio įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 5 ir 6 punktuose nurodytus asmenis), turi atitikti šiuos reikalavimus:

1) turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių, inžinerijos, gyvybės, veterinarijos, teisės mokslų studijų krypčių grupėse nurodytos bet kurios studijų krypties arba sveikatos mokslų studijų krypčių grupėje nurodytos medicinos, visuomenės sveikatos, odontologijos ar medicinos technologijų studijų krypties išsilavinimą;

2) turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį radiacinės saugos srityje, kai fizinis asmuo siekia įgyti teisę mokyti radiacinės saugos šio įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytus asmenis, dirbančius pas veiklos vykdytojus, vykdančius branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, ir šio įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytus asmenis.

3. Fizinis asmuo, siekiantis įgyti teisę mokyti fizinės saugos šio įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje nurodytus asmenis (išskyrus Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės pilietį, kitą fizinį asmenį, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, turintį kitos valstybės narės įgaliotosios institucijos išduotą dokumentą, įrodantį, kad jis turi teisę mokyti fizinės saugos šio įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje nurodytus asmenis), turi turėti aukštąjį universitetinį fizinių, inžinerijos ar teisės mokslų studijų krypčių grupėse nurodytos bet kurios studijų krypties išsilavinimą.

4. Fizinis asmuo, siekiantis įgyti teisę mokyti radiacinės saugos šio įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 5 ir 6 punktuose nurodytus asmenis, ir fizinis asmuo, siekiantis įgyti teisę mokyti fizinės saugos šio įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje nurodytus asmenis, turi Radiacinės saugos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ar Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai pateikti atitinkamai sveikatos apsaugos ministro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nustatytos formos prašymą dėl atestavimo ir dokumentus, pagrindžiančius atitiktį šio straipsnio 2 ar 3 dalyse nustatytiems reikalavimams.

5. Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ar Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija per 30 kalendorinių dienų nuo visų, išsamių ir tinkamai įformintų atestavimui būtinų dokumentų gavimo dienos vykdo fizinio asmens, siekiančio įgyti teisę mokyti radiacinės saugos šio įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 5 ir 6 punktuose nurodytus asmenis, ir (ar) fizinio asmens, siekiančio įgyti teisę mokyti fizinės saugos šio įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje nurodytus asmenis, egzaminą ir išduoda radiacinės saugos atestavimo pažymėjimą ir (ar) fizinės saugos atestavimo pažymėjimą arba per šį terminą motyvuotai atsisako išduoti radiacinės saugos atestavimo pažymėjimą ir (ar) fizinės saugos atestavimo pažymėjimą bei apie tai raštu informuoja fizinį asmenį, kuris pateikė prašymą dėl atestavimo. Jeigu fizinis asmuo pateikė netinkamai įformintus atestavimui būtinus dokumentus, Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ar Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo atestavimui būtinų dokumentų gavimo dienos raštu informuoja šį fizinį asmenį, kad gauti netinkamai įforminti atestavimui būtini dokumentai, ir nustato ne trumpesnį kaip 30 kalendorinių dienų nuo šio fizinio asmens informavimo dienos terminą trūkumams pašalinti. Egzamino pagal atitinkamai sveikatos apsaugos ministro patvirtintame radiacinės ir fizinės saugos mokymo temų sąraše nurodytas temas ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patvirtintame radiacinės saugos mokymo temų sąraše nurodytas temas organizavimo tvarką nustato sveikatos apsaugos ministras ar Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija. Atestuotam fiziniam asmeniui Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ar Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija neterminuotam laikui išduoda radiacinės saugos atestavimo pažymėjimą ir (ar) fizinės saugos atestavimo pažymėjimą.

6. Radiacinės saugos atestavimo pažymėjimą ir (ar) fizinės saugos atestavimo pažymėjimą išduoti atsisakoma, jeigu:

1) fizinis asmuo neatitinka šio straipsnio 2 ir (ar) 3 dalyse nustatytų reikalavimų;

2) pateikti ne visi, neišsamūs ar netinkamai įforminti šio straipsnio 4 dalyje nurodyti atestavimui būtini dokumentai ir per Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nustatytą terminą trūkumai nebuvo pašalinti;

3) fizinis asmuo neišlaikė egzamino pagal atitinkamai sveikatos apsaugos ministro patvirtintame radiacinės ir fizinės saugos mokymo temų sąraše nurodytas temas ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patvirtintame radiacinės saugos mokymo temų sąraše nurodytas temas.

7. Radiacinės saugos atestavimo pažymėjimo ir (ar) fizinės saugos atestavimo pažymėjimo neišdavimas arba motyvuoto atsisakymo išduoti radiacinės saugos atestavimo pažymėjimą ir (ar) fizinės saugos atestavimo pažymėjimą nepateikimas per šio straipsnio 5 dalyje nustatytą terminą nelaikomas radiacinės saugos atestavimo pažymėjimo ir (ar) fizinės saugos atestavimo pažymėjimo išdavimu.

8. Fizinis asmuo, turintis radiacinės saugos atestavimo pažymėjimą ir (ar) fizinės saugos atestavimo pažymėjimą, turi:

1) mokyti tomis temomis, kurios nurodytos jo radiacinės saugos atestavimo pažymėjime ir (ar) fizinės saugos atestavimo pažymėjime;

2) laikytis radiacinės saugos mokymo programoje ir (ar) fizinės saugos mokymo programoje nurodytų temų turinio ir minimalios trukmės reikalavimų;

3) tobulinti kvalifikaciją radiacinės saugos atestavimo pažymėjime ir (ar) fizinės saugos atestavimo pažymėjime nurodytomis temomis ir kas 5 metus pateikti Radiacinės saugos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ar Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius dokumentus ar informaciją, nustatytus atitinkamai sveikatos apsaugos ministro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos.

9Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ar Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, nustatę, kad fizinis asmuo, turintis radiacinės saugos atestavimo pažymėjimą ir (ar) fizinės saugos atestavimo pažymėjimą, nepateikė Radiacinės saugos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ar Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančių dokumentų ar informacijos šio straipsnio 8 dalies 3 punkte nustatyta tvarka, raštu įspėja fizinį asmenį, turintį radiacinės saugos atestavimo pažymėjimą ir (ar) fizinės saugos atestavimo pažymėjimą, apie galimą radiacinės saugos atestavimo pažymėjimo ir (ar) fizinės saugos atestavimo pažymėjimo galiojimo sustabdymą ir nustato ne trumpesnį kaip 30 kalendorinių dienų nuo įspėjimo apie galimą radiacinės saugos atestavimo pažymėjimo ir (ar) fizinės saugos atestavimo pažymėjimo galiojimo sustabdymą gavimo dienos terminą pažeidimui pašalinti. Fizinis asmuo, turintis radiacinės saugos atestavimo pažymėjimą ir (ar) fizinės saugos atestavimo pažymėjimą, per nustatytą terminą pašalinęs šioje dalyje nurodytą pažeidimą, turi apie tai iki termino pažeidimui pašalinti pabaigos raštu pranešti Radiacinės saugos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ar Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai ir pateikti paaiškinimą, kaip pažeidimas buvo pašalintas, ir dokumentus, patvirtinančius, kad pažeidimas buvo pašalintas. Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nustatytas terminas pažeidimui pašalinti gali būti pratęstas ne ilgiau kaip vienam mėnesiui nuo šioje dalyje nurodytų dokumentų gavimo dienos, jeigu fizinis asmuo, turintis radiacinės saugos atestavimo pažymėjimą ir (ar) fizinės saugos atestavimo pažymėjimą, dėl objektyvių aplinkybių per nustatytą terminą negali pašalinti pažeidimo ir pateikia motyvuotą prašymą pratęsti terminą pažeidimui pašalinti.

10. Radiacinės saugos atestavimo pažymėjimo ir (ar) fizinės saugos atestavimo pažymėjimo galiojimas sustabdomas, jeigu fizinis asmuo, turintis radiacinės saugos atestavimo pažymėjimą ir (ar) fizinės saugos atestavimo pažymėjimą:

1) įspėtas apie galimą radiacinės saugos atestavimo pažymėjimo ir (ar) fizinės saugos atestavimo pažymėjimo galiojimo sustabdymą dėl šio straipsnio 9 dalyje nurodyto pažeidimo, per Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nustatytą terminą šio pažeidimo nepašalino arba nepranešė Radiacinės saugos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ar Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai apie pažeidimo pašalinimą;

2) raštu kreipėsi į Radiacinės saugos Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą ar Valstybinę atominės energetikos saugos inspekciją su prašymu sustabdyti radiacinės saugos atestavimo pažymėjimo ir (ar) fizinės saugos atestavimo pažymėjimo galiojimą.

11. Radiacinės saugos atestavimo pažymėjimo ir (ar) fizinės saugos atestavimo pažymėjimo galiojimo sustabdymas panaikinamas, jeigu asmuo, turintis radiacinės saugos atestavimo pažymėjimą ir (ar) fizinės saugos atestavimo pažymėjimą, pateikė Radiacinės saugos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ar Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai šiuos dokumentus:

1) prašymą panaikinti radiacinės saugos atestavimo pažymėjimo ir (ar) fizinės saugos atestavimo pažymėjimo galiojimo sustabdymą;

2) paaiškinimą, kaip nustatyti pažeidimai, dėl kurių buvo sustabdytas radiacinės saugos atestavimo pažymėjimo ir (ar) fizinės saugos atestavimo pažymėjimo galiojimas, buvo pašalinti, ir dokumentus, patvirtinančius, kad pažeidimai pašalinti (išskyrus šio straipsnio 10 dalies 2 punkte nurodytą atvejį).

12. Radiacinės saugos atestavimo pažymėjimo ir (ar) fizinės saugos atestavimo pažymėjimo galiojimas panaikinamas, jeigu fizinis asmuo, turintis radiacinės saugos atestavimo pažymėjimą ir (ar) fizinės saugos atestavimo pažymėjimą:

1) raštu kreipėsi į Radiacinės saugos Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą ar Valstybinę atominės energetikos saugos inspekciją su prašymu panaikinti radiacinės saugos atestavimo pažymėjimo ir (ar) fizinės saugos atestavimo pažymėjimo galiojimą;

2) per Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nustatytą terminą nepašalino pažeidimo, dėl kurio šio straipsnio 10 dalies 1 punkte nurodytu atveju buvo sustabdytas radiacinės saugos atestavimo pažymėjimo ir (ar) fizinės saugos atestavimo pažymėjimo galiojimas;

3) mokė temomis, nenurodytomis jo radiacinės saugos atestavimo pažymėjime ir (ar) fizinės saugos atestavimo pažymėjime;

4) nesilaikė radiacinės saugos mokymo programoje ir (ar) fizinės saugos mokymo programoje nurodytų temų turinio ar minimalios trukmės reikalavimų;

5) toliau mokė radiacinės ir (ar) fizinės saugos, jeigu radiacinės saugos atestavimo pažymėjimo ir (ar) fizinės saugos atestavimo pažymėjimo galiojimas buvo sustabdytas;

6) mirė.

13. Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ar Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija fizinių asmenų, turinčių galiojantį radiacinės saugos atestavimo pažymėjimą ir (ar) galiojantį fizinės saugos atestavimo pažymėjimą, sąrašus skelbia savo interneto svetainėse.

14. Panaikinus radiacinės saugos atestavimo pažymėjimo ir (ar) fizinės saugos atestavimo pažymėjimo galiojimą šio straipsnio 12 dalies 2, 3, 4 ir 5 punktuose nurodytais atvejais, fizinis asmuo gali kreiptis dėl naujo radiacinės saugos atestavimo pažymėjimo ir (ar) fizinės saugos atestavimo pažymėjimo išdavimo ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo radiacinės saugos atestavimo pažymėjimo ir (ar) fizinės saugos atestavimo pažymėjimo galiojimo panaikinimo dienos.“

28

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

Argumentai: Žr. aukščiau.

 

Pasiūlymas: Pakeisti 28 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„Pakeisti 28 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„28 straipsnis. Asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, siekiančių atlikti visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, pripažinimas

1. Asmenys, įskaitant dozimetrijos tarnybas, siekiantys atlikti visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus (toliau – matavimai) ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, išskyrus branduolinės energetikos objektų dozimetrijos tarnybas ir kitus asmenis, kurie atlieka matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą tik branduolinės energetikos objektuose, gali atlikti tik sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka būdami pripažinti Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ir turėdami šios reguliuojančiosios institucijos išduotą asmens ar dozimetrijos tarnybos, atliekančios matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, pripažinimo pažymėjimą (toliau – pripažinimo pažymėjimas). Branduolinės energetikos objektų dozimetrijos tarnybos turi būti pripažintos Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos šios reguliuojančiosios institucijos nustatyta tvarka ir turėti šios reguliuojančiosios institucijos išduotą pripažinimo pažymėjimą.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytas reikalavimas netaikomas:

1) asmenims, turintiems licenciją ar laikinąjį leidimą vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir atliekantiems savo darbo vietų stebėsenos matavimus ir (ar) savo darbuotojų apšvitos dozių įvertinimą, naudojant darbo vietų stebėsenos matavimų rezultatus;

2) asmenims, atliekantiems aplinkos monitoringo radiologinius tyrimus ir matavimus Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatyme nustatytais pagrindais;

3) asmenims, atliekantiems valstybinio radiologinio monitoringo tyrimus ir matavimus, jeigu tokie tyrimai yra akredituoti įstaigos, priklausančios Europos akreditacijos organizacijai;

4) asmenims, kurių atliktų matavimų ir (ar) apšvitos dozių įvertinimo rezultatai naudojami moksliniams tyrimams;

5) asmenims, turintiems kitos valstybės narės reguliuojančiosios institucijos išduotą dokumentą, įrodantį, kad jie turi teisę atlikti matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą.

3. Asmenys, įskaitant dozimetrijos tarnybas, siekiantys atlikti matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1) turėti matavimus atliekančius specialistus, apmokytus atlikti konkrečius matavimus ir turinčius tai įrodančius dokumentus, kai siekiama atlikti matavimus;

2) turėti apšvitos dozių įvertinimą atliekančius specialistus, turinčius fizinių ar inžinerijos mokslų studijų krypčių grupėse nurodytos bet kurios studijų krypties arba sveikatos mokslų studijų krypčių grupėje nurodytos medicinos ar visuomenės sveikatos studijų krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, kai siekiama atlikti apšvitos dozių įvertinimą;

3) turėti įdiegtą ir veikiančią kokybės vadybos sistemą. Dozimetrijos tarnybos atliekami išorinės apšvitos individualiųjų dozių tyrimai ar bandymai turi būti akredituoti įstaigos, priklausančios Europos akreditacijos organizacijai, ir dozimetrijos tarnybos turi turėti galiojantį šios įstaigos išduotą akreditavimo pažymėjimą atlikti tyrimus ar bandymus konkretiems parametrams nustatyti;

4) turėti šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose atitinkamai sveikatos apsaugos ministro arba Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patvirtintuose teisės aktuose nustatyta tvarka įvertinto matavimų tikslumo rezultatus.

4. Asmenys, įskaitant dozimetrijos tarnybas, siekiantys atlikti matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, turi sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka pateikti Radiacinės saugos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui šio straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus pagrindžiančius dokumentus. Branduolinės energetikos objekto dozimetrijos tarnyba turi Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nustatyta tvarka pateikti šiai reguliuojančiajai institucijai šio straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus pagrindžiančius dokumentus.

5. Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ar Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija per 30 kalendorinių dienų nuo visų išsamių ir tinkamai įformintų pripažinimui būtinų dokumentų gavimo dienos įvertina asmenį, įskaitant dozimetrijos tarnybą, siekiantį įgyti teisę atlikti matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, ir išduoda pripažinimo pažymėjimą arba per šį terminą motyvuotai atsisako išduoti pripažinimo pažymėjimą ir apie tai raštu informuoja prašymą dėl pripažinimo pateikusį asmenį, įskaitant dozimetrijos tarnybą. Jeigu asmuo, įskaitant dozimetrijos tarnybą, pateikė ne visus, neišsamius ar netinkamai įformintus pripažinimui būtinus dokumentus, Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ar Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pripažinimui būtinų dokumentų gavimo dienos raštu informuoja šį asmenį, įskaitant dozimetrijos tarnybą, kad gauti ne visi, neišsamūs ar netinkamai įforminti pripažinimui būtini dokumentai, ir nustato ne trumpesnį kaip 30 kalendorinių dienų nuo šio asmens, įskaitant dozimetrijos tarnybą, informavimo dienos terminą trūkumams pašalinti. Pripažintam asmeniui, įskaitant dozimetrijos tarnybą, Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ar Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija neterminuotam laikui išduoda pripažinimo pažymėjimą.

6. Pripažinimo pažymėjimą išduoti atsisakoma, jeigu:

1) asmuo, įskaitant dozimetrijos tarnybą, neatitinka šio straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų;

2) pateikti ne visi, neišsamūs ar netinkamai įforminti šio straipsnio 4 dalyje nurodyti pripažinimui būtini dokumentai ir per Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nustatytą terminą trūkumai nebuvo pašalinti;

3) pateikti dokumentai neatitinka sveikatos apsaugos ministro arba Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nustatytų reikalavimų;

4) matavimų tikslumo įvertinimo rezultatai neatitinka šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose atitinkamai sveikatos apsaugos ministro arba Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patvirtintuose teisės aktuose nustatyto matavimų tikslumo.

7. Pripažinimo pažymėjimo neišdavimas arba motyvuoto atsisakymo išduoti pripažinimo pažymėjimą nepateikimas per šio straipsnio 5 dalyje nustatytą terminą nelaikomas pripažinimo pažymėjimo išdavimu.

8. Asmuo, įskaitant dozimetrijos tarnybą, turintis pripažinimo pažymėjimą, turi teisę atlikti tik tuos matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, kurie nurodyti jo pripažinimo pažymėjime.

9. Asmuo, įskaitant dozimetrijos tarnybą, turintis pripažinimo pažymėjimą, turi:

1) teikti duomenis Radiacinės saugos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ar Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai atitinkamai sveikatos apsaugos ministro arba Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nustatyta tvarka. Dozimetrijos tarnyba, turinti pripažinimo pažymėjimą, turi teikti duomenis Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka, kai veiklos vykdytojas įgaliojo dozimetrijos tarnybą tokius duomenis teikti;

2) užtikrinti, kad specialistai, atliekantys matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, tobulintų kvalifikaciją atliekamų matavimų ir (ar) apšvitos dozių įvertinimo srityse ir kas 5 metus pateiktų Radiacinės saugos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ar Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius dokumentus;

3) laikytis įdiegtos kokybės vadybos sistemos reikalavimų ir tobulinti įdiegtą kokybės vadybos sistemą. Dozimetrijos tarnybos turi laikytis akreditavimo reikalavimų;

4) užtikrinti, kad atliekamų matavimų tikslumas atitiktų šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose atitinkamai sveikatos apsaugos ministro arba Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patvirtintuose teisės aktuose nustatytą matavimų tikslumą, ir kas 5 metus pateikti Radiacinės saugos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ar Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai matavimų tikslumą patvirtinančius dokumentus.

10. Asmuo, turintis kitos valstybės narės reguliuojančiosios institucijos išduotą dokumentą, įrodantį, kad turi teisę atlikti matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, turi laikytis šio straipsnio 9 dalies 1 punkte nustatyto reikalavimo.

11. Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ar Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija raštu įspėja asmenį, įskaitant dozimetrijos tarnybą, turintį pripažinimo pažymėjimą, apie galimą pripažinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymą, nustatę, kad asmuo, įskaitant dozimetrijos tarnybą, turintis pripažinimo pažymėjimą:

1) atliko matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, kurie nenurodyti pripažinimo pažymėjime;

2) neteikė duomenų Radiacinės saugos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ar Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai sveikatos apsaugos ministro arba Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nustatyta tvarka arba dozimetrijos tarnyba neteikė duomenų Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka, kai veiklos vykdytojas įgaliojo dozimetrijos tarnybą tokius duomenis teikti;

3) nepateikė Radiacinės saugos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ar Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai dokumentų, nurodytų šio straipsnio 9 dalies 2 ir 4 punktuose;

4) nesilaikė įdiegtos kokybės vadybos sistemos reikalavimų ir netobulino įdiegtos kokybės vadybos sistemos arba buvo sustabdytas ar panaikintas akreditavimo pažymėjimo galiojimas;

5) nesilaikė šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose atitinkamai sveikatos apsaugos ministro arba Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patvirtintuose teisės aktuose nustatyto matavimų tikslumo.

12. Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ar Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, raštu įspėję asmenį, įskaitant dozimetrijos tarnybą, turintį pripažinimo pažymėjimą, apie galimą pripažinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymą, nustatę šio straipsnio 11 dalyje nurodytą pažeidimą, nustato ne trumpesnį kaip 30 kalendorinių dienų nuo įspėjimo apie galimą pripažinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymą gavimo dienos terminą pažeidimui pašalinti. Asmuo, įskaitant dozimetrijos tarnybą, turintis pripažinimo pažymėjimą, per nustatytą terminą pašalinęs šio straipsnio 11 dalyje nurodytą pažeidimą, turi apie tai iki termino pažeidimui pašalinti pabaigos raštu pranešti Radiacinės saugos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ar Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai ir pateikti paaiškinimą, kaip pažeidimas buvo pašalintas, ir dokumentus, patvirtinančius, kad pažeidimas buvo pašalintas. Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nustatytas terminas pažeidimui pašalinti gali būti pratęstas ne ilgiau kaip vienam mėnesiui nuo šioje dalyje nurodytų dokumentų gavimo dienos, jeigu asmuo, įskaitant dozimetrijos tarnybą, turintis pripažinimo pažymėjimą, dėl objektyvių aplinkybių per nustatytą terminą negali pašalinti pažeidimo ir pateikia motyvuotą prašymą pratęsti terminą pažeidimui pašalinti.

13. Pripažinimo pažymėjimo galiojimas sustabdomas, jeigu asmuo, įskaitant dozimetrijos tarnybą, turintis pripažinimo pažymėjimą:

1) įspėtas apie galimą pripažinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymą dėl šio straipsnio 11 dalyje nurodyto pažeidimo, per Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nustatytą terminą šio pažeidimo nepašalino arba nepranešė Radiacinės saugos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ar Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai apie pažeidimo pašalinimą;

2) raštu kreipėsi į Radiacinės saugos Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą ar Valstybinę atominės energetikos saugos inspekciją su prašymu sustabdyti pripažinimo pažymėjimo galiojimą.

14. Pripažinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymas panaikinamas, jeigu asmuo, įskaitant dozimetrijos tarnybą, turintis pripažinimo pažymėjimą, pateikė Radiacinės saugos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ar Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai šiuos dokumentus:

1) prašymą panaikinti pripažinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymą;

2) paaiškinimą, kaip nustatyti pažeidimai, dėl kurių buvo sustabdytas pripažinimo pažymėjimo galiojimas, buvo pašalinti, ir dokumentus, patvirtinančius, kad pažeidimai pašalinti (išskyrus šio straipsnio 13 dalies 2 punkte nurodytą atvejį).

15. Pripažinimo pažymėjimo galiojimas panaikinamas, jeigu:

1) asmuo, įskaitant dozimetrijos tarnybą, turintis pripažinimo pažymėjimą, raštu kreipėsi į Radiacinės saugos Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą ar Valstybinę atominės energetikos saugos inspekciją su prašymu panaikinti pripažinimo pažymėjimo galiojimą;

2) asmuo, įskaitant dozimetrijos tarnybą, turintis pripažinimo pažymėjimą, per Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nustatytą terminą nepašalino pažeidimo, dėl kurio šio straipsnio 13 dalies 1 punkte nurodytu atveju buvo sustabdytas pripažinimo pažymėjimo galiojimas;

3) atliko matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, jeigu pripažinimo pažymėjimo galiojimas buvo sustabdytas;

4) juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialas, turintis pripažinimo pažymėjimą, buvo likviduotas ar reorganizuotas prijungimo (kai juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialas, turintis pripažinimo pažymėjimą, prijungiamas prie kito juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų filialo), sujungimo, išdalijimo ar padalijimo būdu, fizinis asmuo, turintis pripažinimo pažymėjimą, mirė.

16. Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ar Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, turinčių galiojantį pripažinimo pažymėjimą, sąrašus skelbia savo interneto svetainėse.

17. Panaikinus pripažinimo pažymėjimo galiojimą šio straipsnio 15 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais atvejais, asmuo, įskaitant dozimetrijos tarnybą, gali kreiptis dėl naujo pripažinimo pažymėjimo išdavimo ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo pripažinimo pažymėjimo galiojimo panaikinimo dienos.

18. Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prižiūri, kaip asmenys, įskaitant dozimetrijos tarnybas, atliekantys matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, išskyrus branduolinės energetikos objektų dozimetrijos tarnybas ir kitus asmenis, kurie atlieka matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą tik branduolinės energetikos objektuose, laikosi sveikatos apsaugos ministro nustatytų jų pripažinimo reikalavimų. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija prižiūri, kaip branduolinės energetikos objektų dozimetrijos tarnybos laikosi šios reguliuojančiosios institucijos nustatytų jų pripažinimo reikalavimų.

19. Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ar Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, vykdydami šio straipsnio 18 dalyje nurodytų asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, atliekančių matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, priežiūrą, teikia jiems privalomus vykdyti nurodymus pašalinti nustatytus teisės aktų, reglamentuojančių jų pripažinimo reikalavimus, pažeidimus.“

29

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

Argumentai: Žr. aukščiau.

 

Pasiūlymas: Pakeisti 29 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„Pakeisti 29 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„29 straipsnis. Radiacinės saugos eksperto pripažinimas

1. Fizinis asmuo gali būti radiacinės saugos ekspertu, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos ekspertą, tik turėdamas Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą radiacinės saugos eksperto pažymėjimą (toliau – eksperto pažymėjimas). Fizinis asmuo gali būti branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos ekspertu tik turėdamas Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos šios reguliuojančiosios institucijos nustatyta tvarka išduotą eksperto pažymėjimą. Šis reikalavimas netaikomas Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės piliečiui, kitam fiziniam asmeniui, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, turinčiam kitos valstybės narės įgaliotosios institucijos išduotą dokumentą, įrodantį, kad jis yra radiacinės saugos ekspertas.

2. Radiacinės saugos ekspertas pataria ir teikia konsultacijas veiklos vykdytojui radiacinės saugos klausimais, siekiant užtikrinti veiksmingą žmonių ir aplinkos apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės.

3. Fizinis asmuo, siekiantis tapti radiacinės saugos ekspertu (išskyrus Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės pilietį, kitą fizinį asmenį, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, turintį kitos valstybės narės įgaliotosios institucijos išduotą dokumentą, įrodantį, kad jis yra radiacinės saugos ekspertas), turi atitikti šiuos reikalavimus:

1) turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių, inžinerijos, gyvybės, veterinarijos mokslų studijų krypčių grupėse nurodytos bet kurios studijų krypties arba sveikatos mokslų studijų krypčių grupėje nurodytos medicinos, visuomenės sveikatos, odontologijos ar medicinos technologijų studijų krypties išsilavinimą, išskyrus fizinį asmenį, siekiantį tapti branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos ekspertu, kuris privalo turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių ar inžinerijos mokslų studijų krypčių grupėse nurodytos bet kurios studijų krypties išsilavinimą;

2) turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį radiacinės saugos srityje, kurioje siekiama pripažinimo ir kuri nustatyta atitinkamai sveikatos apsaugos ministro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patvirtintame teisės akte, reglamentuojančiame radiacinės saugos ekspertų pripažinimą;

3) turėti radiacinės saugos srities žinių ir gebėjimų, nustatytų atitinkamai sveikatos apsaugos ministro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patvirtintame teisės akte, reglamentuojančiame radiacinės saugos ekspertų pripažinimą.

4. Fizinis asmuo, siekiantis tapti radiacinės saugos ekspertu, turi atitinkamai sveikatos apsaugos ministro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nustatyta tvarka pateikti Radiacinės saugos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ar Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai pripažinimui būtinus dokumentus, pagrindžiančius atitiktį šio straipsnio 3 dalyje nustatytiems reikalavimams.

5. Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ar Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija per 30 kalendorinių dienų nuo visų išsamių ir tinkamai įformintų pripažinimui būtinų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą dėl fizinio asmens, siekiančio tapti radiacinės saugos ekspertu, ir išduoda eksperto pažymėjimą arba per šį terminą motyvuotai atsisako išduoti eksperto pažymėjimą ir apie tai raštu informuoja fizinį asmenį, kuris pateikė prašymą dėl pripažinimo. Jeigu fizinis asmuo pateikė netinkamai įformintus pripažinimui būtinus dokumentus, Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ar Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pripažinimui būtinų dokumentų gavimo dienos raštu informuoja šį fizinį asmenį, kad gauti netinkamai įforminti pripažinimui būtini dokumentai, ir nustato ne trumpesnį kaip 30 kalendorinių dienų nuo šio fizinio asmens informavimo dienos terminą trūkumams pašalinti. Radiacinės saugos ekspertu pripažintam fiziniam asmeniui Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ar Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija neterminuotam laikui išduoda eksperto pažymėjimą.

6. Pripažinimo pažymėjimą išduoti atsisakoma, jeigu:

1) fizinis asmuo neatitinka šio straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų;

2) pateikti ne visi, neišsamūs ar netinkamai įforminti šio straipsnio 4 dalyje nurodyti pripažinimui būtini dokumentai ir per Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nustatytą terminą trūkumai nebuvo pašalinti.

7. Eksperto pažymėjimo neišdavimas arba motyvuoto atsisakymo išduoti eksperto pažymėjimą nepateikimas per šio straipsnio 5 dalyje nustatytą terminą nelaikomas eksperto pažymėjimo išdavimu.

8. Fizinis asmuo, turintis eksperto pažymėjimą, turi:

1) patarti ir teikti konsultacijas veiklos vykdytojui radiacinės saugos klausimais, nurodytais atitinkamai sveikatos apsaugos ministro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patvirtintame teisės akte, reglamentuojančiame radiacinės saugos ekspertų pripažinimą;

2) tobulinti kvalifikaciją radiacinės saugos srityje ir kas 5 metus pateikti Radiacinės saugos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ar Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius dokumentus.

9. Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ar Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, nustatę, kad fizinis asmuo, turintis eksperto pažymėjimą, nevykdė šio straipsnio 8 dalyje nurodytos pareigos, raštu įspėja fizinį asmenį, turintį eksperto pažymėjimą, apie galimą eksperto pažymėjimo galiojimo sustabdymą ir nustato ne trumpesnį kaip 30 kalendorinių dienų nuo įspėjimo apie galimą eksperto pažymėjimo galiojimo sustabdymą gavimo dienos terminą pažeidimui pašalinti. Fizinis asmuo, turintis eksperto pažymėjimą, per nustatytą terminą pašalinęs pažeidimą, turi apie tai iki termino pažeidimui pašalinti pabaigos raštu pranešti Radiacinės saugos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ar Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai ir pateikti paaiškinimą, kaip pažeidimas buvo pašalintas, ir dokumentus, patvirtinančius, kad pažeidimas buvo pašalintas. Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nustatytas terminas pažeidimui pašalinti gali būti pratęstas ne ilgiau kaip vienam mėnesiui nuo šioje dalyje nurodytų dokumentų gavimo dienos, jeigu fizinis asmuo, turintis eksperto pažymėjimą, dėl objektyvių aplinkybių per nustatytą terminą negali pašalinti pažeidimo ir pateikia motyvuotą prašymą pratęsti terminą pažeidimui pašalinti.

10. Eksperto pažymėjimo galiojimas sustabdomas, jeigu fizinis asmuo, turintis eksperto pažymėjimą:

1) įspėtas apie galimą eksperto pažymėjimo galiojimo sustabdymą dėl šio straipsnio 9 dalyje nurodyto pažeidimo, per Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nustatytą terminą šio pažeidimo nepašalino arba nepranešė Radiacinės saugos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ar Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai apie pažeidimo pašalinimą;

2) raštu kreipėsi į Radiacinės saugos Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą ar Valstybinę atominės energetikos saugos inspekciją su prašymu sustabdyti eksperto pažymėjimo galiojimą.

11. Eksperto pažymėjimo galiojimo sustabdymas panaikinamas, jeigu asmuo, turintis eksperto pažymėjimą, pateikė Radiacinės saugos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ar Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai šiuos dokumentus:

1) prašymą panaikinti eksperto pažymėjimo galiojimo sustabdymą;

2) paaiškinimą, kaip nustatyti pažeidimai, dėl kurių buvo sustabdytas eksperto pažymėjimo galiojimas, buvo pašalinti, ir dokumentus, patvirtinančius, kad pažeidimai pašalinti (išskyrus šio straipsnio 10 dalies 2 punkte nurodytą atvejį).

12. Eksperto pažymėjimo galiojimas panaikinamas, jeigu fizinis asmuo, turintis eksperto pažymėjimą:

1) raštu kreipėsi į Radiacinės saugos Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą ar Valstybinę atominės energetikos saugos inspekciją su prašymu panaikinti eksperto pažymėjimo galiojimą;

2) per Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nustatytą terminą nepašalino pažeidimo, dėl kurio šio straipsnio 10 dalies 1 punkte nurodytu atveju buvo sustabdytas eksperto pažymėjimo galiojimas;

3) toliau patarė ir teikė konsultacijas veiklos vykdytojui radiacinės saugos klausimais, nurodytais atitinkamai sveikatos apsaugos ministro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patvirtintame teisės akte, reglamentuojančiame radiacinės saugos ekspertų pripažinimą, jeigu eksperto pažymėjimo galiojimas buvo sustabdytas;

4) mirė.

13. Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ar Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija fizinių asmenų, turinčių galiojantį eksperto pažymėjimą, sąrašus skelbia savo interneto svetainėse.

14. Panaikinus eksperto pažymėjimo galiojimą šio straipsnio 12 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais atvejais, fizinis asmuo gali kreiptis dėl naujo eksperto pažymėjimo išdavimo ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo eksperto pažymėjimo galiojimo panaikinimo dienos.“

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Argumentai: Žr. aukščiau.

 

Pasiūlymas: Pakeisti 30 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„Pakeisti 30 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„30 straipsnis. Leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas ir standartinio dokumento išdavimas ir galiojimo panaikinimas

1. Radioaktyviąsias medžiagas vežti Lietuvos Respublikoje, įvežti į Lietuvos Respubliką iš trečiosios valstybės, išvežti iš Lietuvos Respublikos į trečiąją valstybę ir vežti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją tarp trečiųjų valstybių galima tik turint sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nustatyta tvarka išduotą leidimą vežti radioaktyviąsias medžiagas. Asmenys, norintys gauti leidimą vežti radioaktyviąsias medžiagas, kai numatoma radioaktyviąsias medžiagas vežti Lietuvos Respublikoje, įvežti į Lietuvos Respubliką iš trečiosios valstybės ar išvežti iš Lietuvos Respublikos į trečiąją valstybę, turi būti įteisinę veiklą šio įstatymo 12 straipsnyje arba Branduolinės saugos įstatyme nustatyta tvarka.

2. Radioaktyviąsias medžiagas įvežti į Lietuvos Respubliką iš valstybės narės galima tik turint sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nustatyta tvarka patvirtintą standartinį dokumentą. Radioaktyviąsias medžiagas išvežti iš Lietuvos Respublikos į valstybę narę ir vežti tranzitu per Lietuvos Respubliką tarp valstybių narių galima tik turint kitos valstybės narės įgaliotosios institucijos patvirtintą ir Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos suderintą standartinį dokumentą. Asmenys, norintys gauti Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patvirtintą standartinį dokumentą, suteikiantį teisę įvežti radioaktyviąsias medžiagas į Lietuvos Respubliką iš valstybės narės, turi būti įteisinę veiklą šio įstatymo 12 straipsnyje arba Branduolinės saugos įstatyme nustatyta tvarka.

3. Asmenys, norintys gauti leidimą vežti radioaktyviąsias medžiagas, kai numatoma radioaktyviąsias medžiagas vežti Lietuvos Respublikoje, įvežti į Lietuvos Respubliką iš trečiosios valstybės, išvežti iš Lietuvos Respublikos į trečiąją valstybę ar vežti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją tarp trečiųjų valstybių, turi pateikti Radiacinės saugos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ar Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai nustatytos formos paraišką dėl leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas.

4. Asmenys, norintys įvežti radioaktyviąsias medžiagas į Lietuvos Respubliką iš valstybės narės, išvežti iš Lietuvos Respublikos į valstybę narę ar vežti tranzitu per Lietuvos Respubliką tarp valstybių narių, turi pateikti tiesiogiai kreipdamiesi į Radiacinės saugos Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą ar Valstybinę atominės energetikos saugos inspekciją standartinį dokumentą, kurio forma nustatyta sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos.

5. Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ar Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija per 30 kalendorinių dienų nuo tinkamai įformintos paraiškos dėl leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas ar standartinio dokumento gavimo dienos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nustatyta tvarka išduoda leidimą vežti radioaktyviąsias medžiagas, patvirtina standartinį dokumentą, kai numatoma įvežti radioaktyviąsias medžiagas į Lietuvos Respubliką iš valstybės narės, ar suderina kitos valstybės narės įgaliotosios institucijos patvirtintą standartinį dokumentą, kai numatoma išvežti radioaktyviąsias medžiagas iš Lietuvos Respublikos į valstybę narę ar vežti radioaktyviąsias medžiagas tranzitu per Lietuvos Respubliką tarp valstybių narių, arba per šį terminą motyvuotai atsisako išduoti tokį leidimą arba patvirtinti ar suderinti standartinį dokumentą ir apie tai raštu informuoja paraišką pateikusį asmenį.

6. Jeigu asmuo pateikė netinkamai įformintą paraišką dėl leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas ar standartinį dokumentą, Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ar Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos ar standartinio dokumento gavimo dienos raštu informuoja šį asmenį, kad gauta netinkamai įforminta paraiška ar standartinis dokumentas, ir nustato ne trumpesnį kaip 30 kalendorinių dienų nuo šio asmens informavimo dienos terminą trūkumams pašalinti.

7. Išduoti leidimą vežti radioaktyviąsias medžiagas arba patvirtinti ar suderinti standartinį dokumentą atsisakoma, jeigu:

1) asmuo neatitinka šio straipsnio 1 ir (ar) 2 dalyse nustatytų reikalavimų;

2) pateikta netinkamai įforminta paraiška ar standartinis dokumentas ir per Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nustatytą terminą trūkumai nebuvo pašalinti;

3) nesilaikyta radioaktyviųjų medžiagų vežimo reikalavimų, nustatytų sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos.

8. Leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas neišdavimas ar standartinio dokumento patvirtinimo ar suderinimo nepateikimas arba motyvuoto atsisakymo išduoti leidimą vežti radioaktyviąsias medžiagas ar patvirtinti, suderinti standartinį dokumentą nepateikimas per šio straipsnio 5 dalyje nustatytą terminą nelaikomas leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas išdavimu arba standartinio dokumento patvirtinimu ar suderinimu.

9. Leidimas vežti radioaktyviąsias medžiagas ir standartinis dokumentas galioja 3 metus, jeigu jame nenurodytas trumpesnis jo galiojimo terminas. Leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas ir standartinio dokumento galiojimo terminas nustatomas atsižvelgiant į paraiškoje nurodytą vežimo datą (datas).

10. Leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas ar standartinio dokumento galiojimas panaikinamas, jeigu:

1) leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas ar standartinio dokumento turėtojas Radiacinės saugos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ar Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai pateikė prašymą panaikinti leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas ar standartinio dokumento galiojimą;

2) leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas ar standartinio dokumento turėtojas per Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nustatytą terminą nepašalino radioaktyviųjų medžiagų vežimo reikalavimų, nustatytų sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos, ir (ar) radiacinės saugos reikalavimų, nustatytų sveikatos apsaugos ministro patvirtintuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose radiacinę saugą, arba fizinės saugos reikalavimų, nustatytų sveikatos apsaugos ministro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patvirtintuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose fizinę saugą, pažeidimų, nustatytų vykdant priežiūrą;

3) juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialas, turintis leidimą vežti radioaktyviąsias medžiagas ar standartinį dokumentą, buvo likviduotas ar reorganizuotas prijungimo (kai juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialas, turintis leidimą vežti radioaktyviąsias medžiagas ar standartinį dokumentą, prijungiamas prie kito juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų filialo), sujungimo, išdalijimo ar padalijimo būdu, fizinis asmuo, turintis leidimą vežti radioaktyviąsias medžiagas ar standartinį dokumentą, mirė.

11. Panaikinus leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas ar standartinio dokumento galiojimą šio straipsnio 10 dalies 2 punkte nurodytais atvejais, asmenys gali kreiptis dėl naujo leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas išdavimo arba standartinio dokumento patvirtinimo ar suderinimo ne anksčiau kaip po 3 mėnesių nuo leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas ar standartinio dokumento galiojimo panaikinimo dienos.“

31

2

3

4

5

8

 

 

 

2

2

Argumentai: Žr. aukščiau.

 

Pasiūlymas: Pakeisti 31 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

1. Pakeisti 31 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Kai numatoma išvežti iš Lietuvos Respublikos radioaktyviąsias atliekas, išskyrus radioaktyviąsias atliekas, susidariusias branduolinio kuro ciklo metu, Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras tinkamai užpildytą paraišką per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo, kai buvo tiesiogiai kreiptasi į Radiacinės saugos Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą, dienos išsiunčia valstybės, į kurią vežamos radioaktyviosios atliekos, išskyrus radioaktyviąsias atliekas, susidariusias branduolinio kuro ciklo metu, įgaliotajai institucijai ir tranzito valstybių įgaliotosioms institucijoms sutikimui gauti. Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, gavęs valstybės, į kurią vežamos radioaktyviosios atliekos, išskyrus radioaktyviąsias atliekas, susidariusias branduolinio kuro ciklo metu, įgaliotosios institucijos ir tranzito valstybių įgaliotųjų institucijų sutikimą, per 30 kalendorinių dienų nuo tokių sutikimų gavimo dienos išduoda leidimą vežti radioaktyviąsias atliekas, išskyrus radioaktyviąsias atliekas, susidariusias branduolinio kuro ciklo metu, arba per šį terminą motyvuotai atsisako išduoti tokį leidimą ir apie tai raštu praneša asmeniui, kuris pateikė paraišką, valstybės, į kurią vežamos radioaktyviosios atliekos, išskyrus radioaktyviąsias atliekas, susidariusias branduolinio kuro ciklo metu, įgaliotajai institucijai ir tranzito valstybių įgaliotosioms institucijoms. Jeigu asmuo pateikė netinkamai įformintą paraišką, Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo dienos raštu informuoja šį asmenį, kad gauta netinkamai įforminta paraiška, ir nustato ne trumpesnį kaip 30 kalendorinių dienų nuo šio asmens informavimo dienos terminą trūkumams pašalinti.“

2. Pakeisti 31 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Kai numatoma įvežti į Lietuvos Respubliką radioaktyviąsias atliekas, išskyrus radioaktyviąsias atliekas, susidariusias branduolinio kuro ciklo metu, arba vežti jas tranzitu per Lietuvos Respubliką, Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras per 20 kalendorinių dienų nuo tinkamai įformintos paraiškos gavimo iš radioaktyviųjų atliekų, išskyrus radioaktyviąsias atliekas, susidariusias branduolinio kuro ciklo metu, kilmės valstybės (toliau – kilmės valstybė) įgaliotosios institucijos dienos kilmės valstybės įgaliotajai institucijai išsiunčia paraiškos gavimo patvirtinimą, o tranzito valstybių įgaliotosioms institucijoms – jo kopiją. Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo paraiškos gavimo patvirtinimo dienos praneša kilmės valstybės įgaliotajai institucijai apie savo sutikimą leisti įvežti į Lietuvos Respubliką radioaktyviąsias atliekas, išskyrus radioaktyviąsias atliekas, susidariusias branduolinio kuro ciklo metu, ar vežti jas tranzitu per Lietuvos Respubliką arba specialiąsias sąlygas, kurias būtina įvykdyti, kad būtų duotas sutikimas, ar per šį terminą atsisako duoti sutikimą. Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras gali prašyti kilmės valstybės įgaliotosios institucijos pratęsti šį terminą ne ilgiau kaip vienam mėnesiui savo pozicijai pareikšti.“

3. Pakeisti 31 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Kai numatoma vežti radioaktyviąsias atliekas, išskyrus radioaktyviąsias atliekas, susidariusias branduolinio kuro ciklo metu, Lietuvos Respublikoje, Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras per 30 kalendorinių dienų nuo tinkamai įformintos paraiškos gavimo dienos išduoda leidimą vežti radioaktyviąsias atliekas, išskyrus radioaktyviąsias atliekas, susidariusias branduolinio kuro ciklo metu, arba per šį terminą motyvuotai atsisako išduoti tokį leidimą ir apie tai raštu informuoja paraišką pateikusį asmenį. Jeigu asmuo pateikė netinkamai įformintą paraišką, Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo dienos raštu informuoja šį asmenį, kad gauta netinkamai įforminta paraiška, ir nustato ne trumpesnį kaip 30 kalendorinių dienų nuo šio asmens informavimo dienos terminą trūkumams pašalinti.“

4. Pakeisti 31 straipsnio 5 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2) pateikta netinkamai įforminta paraiška ir per Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro nustatytą terminą trūkumai nebuvo pašalinti;“.

5. Pakeisti 31 straipsnio 8 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) leidimo vežti radioaktyviąsias atliekas, išskyrus radioaktyviąsias atliekas, susidariusias branduolinio kuro ciklo metu, turėtojas Radiacinės saugos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui pateikė prašymą panaikinti leidimo vežti radioaktyviąsias atliekas, išskyrus radioaktyviąsias atliekas, susidariusias branduolinio kuro ciklo metu, galiojimą;“.

5. Pakeisti 31 straipsnio 8 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2) leidimo vežti radioaktyviąsias atliekas, išskyrus radioaktyviąsias atliekas, susidariusias branduolinio kuro ciklo metu, turėtojas per Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro nustatytą terminą nepašalino radioaktyviųjų atliekų, išskyrus radioaktyviąsias atliekas, susidariusias branduolinio kuro ciklo metu, vežimo reikalavimų, nustatytų sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos, ir (ar) radiacinės ir (ar) fizinės saugos reikalavimų, nustatytų sveikatos apsaugos ministro patvirtintuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose radiacinę ir (ar) fizinę saugą, pažeidimų, nustatytų vykdant priežiūrą;“.

32

1

2

3

4

5

6

 

Argumentai: Žr. aukščiau.

 

Pasiūlymas: Pakeisti 32 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„Pakeisti 32 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„32 straipsnis. Pakuotės konstrukcijos atitikties sertifikato pripažinimo pažymėjimo išdavimas ir galiojimo panaikinimas

1. Vežti radioaktyviąsias medžiagas, išskyrus branduolines medžiagas ir daliąsias medžiagas, kurios ir kurių kiekiai nurodyti Branduolinės saugos įstatymo 1 priede, radioaktyviąsias atliekas, išskyrus radioaktyviąsias atliekas, susidariusias branduolinio kuro ciklo metu, ir kitas branduolinės energetikos objekte naudotas ir radioaktyviomis tapusias medžiagas B(M), B(U) ir C tipo pakuotėse, nurodytose Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, reglamentuojančiose pavojingų krovinių vežimą, galima tik turint Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro patvirtintame teisės akte, reglamentuojančiame pakuotės konstrukcijos atitikties sertifikato pripažinimo pažymėjimo išdavimą, nustatyta tvarka išduotą pakuotės konstrukcijos atitikties sertifikato pripažinimo pažymėjimą.

2. Asmuo, norintis gauti pakuotės konstrukcijos atitikties sertifikato pripažinimo pažymėjimą, turi pateikti Radiacinės saugos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui pakuotės konstrukcijos atitikties sertifikato pripažinimo pažymėjimui išduoti būtinus dokumentus, nurodytus Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro patvirtintame teisės akte, reglamentuojančiame pakuotės konstrukcijos atitikties sertifikato pripažinimo pažymėjimo išdavimą. Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras per 30 kalendorinių dienų nuo visų išsamių ir tinkamai įformintų pakuotės konstrukcijos atitikties sertifikato pripažinimo pažymėjimui išduoti būtinų dokumentų gavimo dienos išduoda pakuotės konstrukcijos atitikties sertifikato pripažinimo pažymėjimą arba per šį terminą motyvuotai atsisako jį išduoti ir apie tai raštu informuoja prašymą pateikusį asmenį.

3. Jeigu asmuo pateikė ne visus, neišsamius ar netinkamai įformintus pakuotės konstrukcijos atitikties sertifikato pripažinimo pažymėjimui išduoti būtinus dokumentus, Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos raštu informuoja šį asmenį, kad gauti ne visi, neišsamūs ar netinkamai įforminti pakuotės konstrukcijos atitikties sertifikato pripažinimo pažymėjimui išduoti būtini dokumentai, ir nustato ne trumpesnį kaip 30 kalendorinių dienų nuo asmens informavimo dienos terminą trūkumams pašalinti.

4. Išduoti pakuotės konstrukcijos atitikties sertifikato pripažinimo pažymėjimą atsisakoma, jeigu pateikti ne visi, neišsamūs ar netinkamai įforminti pakuotės konstrukcijos atitikties sertifikato pripažinimo pažymėjimui išduoti būtini dokumentai ir per Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro nustatytą terminą trūkumai nebuvo pašalinti.

5. Pakuotės konstrukcijos atitikties sertifikato pripažinimo pažymėjimo neišdavimas arba motyvuoto atsisakymo išduoti pakuotės konstrukcijos atitikties sertifikato pripažinimo pažymėjimą nepateikimas per šio straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą nelaikomas pakuotės konstrukcijos atitikties sertifikato pripažinimo pažymėjimo išdavimu.

6. Pakuotės konstrukcijos atitikties sertifikato pripažinimo pažymėjimo galiojimas panaikinamas, jeigu baigėsi pakuotės konstrukcijos atitikties sertifikato, kuriam pripažinti buvo išduotas pakuotės konstrukcijos atitikties sertifikato pripažinimo pažymėjimas, galiojimo terminas ir jis nebuvo pratęstas.“

33

2

 

Argumentai: Žr. aukščiau.

 

Pasiūlymas: Pakeisti 33 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„Pakeisti 33 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ir Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija turi bendradarbiauti su kaimynystėje esančių valstybių narių radiacinės ir (ar) branduolinės saugos priežiūros institucijomis, inter alia, keisdamiesi ir (arba) dalydamiesi informacija apie radiacinės saugos užtikrinimą veiklos vykdytojams vykdant veiklą Lietuvos Respublikoje ir šiose valstybėse.“

34

1

2

3

4

5

 

 

Argumentai: Žr. aukščiau.

 

Pasiūlymas: Pakeisti 34 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„Pakeisti 34 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„34 straipsnis. Informacijos teikimas ir visuomenės dalyvavimas įteisinant veiklą

1. Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ir Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija ne rečiau kaip kartą per metus privalo viešai skelbti informaciją apie radiacinės ir fizinės saugos užtikrinimo būklę bei veiklos vykdytojų veiklos priežiūros rezultatus.

2. Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ir Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, gavę valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, gyventojų ir kitų suinteresuotų asmenų, įskaitant asmenis, esančius veiklos vykdytojo kaimynystėje, paklausimą dėl radiacinės ir fizinės saugos būklės, teikia atsakymus ar organizuoja šiais klausimais susitikimus.

3. Teikti informaciją pagal kompetenciją tarptautinėms organizacijoms, kitų valstybių narių reguliuojančiosioms institucijoms ir kitiems suinteresuotiems asmenims privaloma, jeigu:

1) vykdant priežiūrą buvo įgyta patirties radiacinės ar fizinės saugos užtikrinimo klausimais, aktualios kitų valstybių narių reguliuojančiosioms institucijoms;

2) gauta informacija apie ketinimą gaminti ar importuoti vartojimo gaminį, kurio numatomas naudojimas priskiriamas naujai veiklos rūšiai, arba priimtas sprendimas dėl tokios naujos veiklos rūšies pagrįstumo.

4. Už informacijos, nurodytos šio straipsnio 3 dalies 1 punkte, rinkimą ir teikimą pagal kompetenciją tarptautinėms organizacijoms ir kitiems suinteresuotiems asmenims, įskaitant radioaktyviųjų šaltinių gamintojus ir tiekėjus, atsakingi Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ar Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija. Už informacijos, nurodytos šio straipsnio 3 dalies 2 punkte, rinkimą ir teikimą kitų valstybių narių reguliuojančiosioms institucijoms atsakingas Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras.

5. Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ar Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, įteisindami veiklą, kuriai neatliekamas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas, tačiau kuri gali turėti įtakos visuomenės sveikatai ar aplinkai dėl jonizuojančiosios spinduliuotės keliamos rizikos, paskelbia informaciją apie tokią veiklą savo interneto svetainėje ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokių dokumentų gavimo dienos. Visuomenė turi teisę pateikti Radiacinės saugos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ar Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai pasiūlymus bei paklausimus dėl šios veiklos įteisinimo per 5 darbo dienas nuo informacijos apie tokią veiklą paskelbimo Radiacinės saugos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos interneto svetainėje dienos. Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ar Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija nagrinėja visuomenės pasiūlymus bei paklausimus dėl šios veiklos įteisinimo nepažeisdami šio įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje ir 14 straipsnio 2 dalyje nustatytų terminų.“

 

Teikia

Seimo nariai

 

Linas Balsys

Algirdas Sysas

Rasa Budbergytė

Raminta Popovienė

Julius Sabatauskas

Algimantas Salamakinas

Dovilė Šakalienė