Projekto

lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ ĮSTATYMO NR. XII-336 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Pluoštinių kanapių produktų importo licencija (toliau – licencija) – viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros Žemės ūkio ministerijos įgaliotos institucijos (toliau – Agentūra) išduodamas dokumentas, kuriuo suteikiama teisė importuoti į Lietuvos Respubliką pluoštinių kanapių produktus, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 189 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose ir atitinkančius šiame straipsnyje nurodytus reikalavimus.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

2. Žemės ūkio ministras iki 2023 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

part_40708cc89e6c47d086515a094f0c37f4_end