LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius,

tel. (8 5) 266 2984, faks. (8 5) 262 5940, el. p. [email protected],

atsisk. sąskaita LT267044060000269484 AB SEB bankas, banko kodas 70440.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188604955

 

 

2014-02-        Nr.

Į 2014-02-14  Nr. (17-3)-D8-1194

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

 

 

Kopija

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai

 

 

DĖL išvados vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 2 d. nutarimo Nr. 113 „Dėl Valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektų steigimo tvarkos“ pakeitimo“ projektui

 

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija pagal kompetenciją išnagrinėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 2 d. nutarimo Nr. 113 „Dėl Valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektų steigimo tvarkos“ pakeitimo“ projektą (toliau – Projektas). Teikiame šias pastabas ir pasiūlymus dėl Projekto.

Dėl Projektu numatomo teisinio reguliavimo priemonių:

1. Atsižvelgiant į Projektu siūlomų reguliuoti visuomeninių santykių pobūdį ir svarbą bei į tai, jog Projektu iš esmės nustatomi ūkinės veiklos ribojimai (įtvirtinami reikalavimai ūkio subjektų steigiamiems/valdomiems objektams), manome, kad atliekų tvarkymo objektų (toliau – ATO) pripažinimo valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektais kriterijai ir steigimo esminiai reikalavimai turėtų būti įtvirtinti įstatyminiu lygiu (t. y. būtų tikslinga inicijuoti Atliekų tvarkymo įstatymo papildymą šiuo aspektu).

Tokia pati pastaba taikytina ir dėl Projekte dėstomų Valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektų steigimo tvarkos projekto (toliau – Steigimo tvarkos projektas) 15 punkto nuostatų, pagal kurias ATO steigėjų teisės ir pareigos, susijusios su ATO  galėtų būti perleidžiamos tik Steigimo tvarkos projekto 5 punkte nurodytus kriterijus atitinkantiems asmenims.

2. Taip pat manome, kad Projekto lydimojoje medžiagoje reikėtų pagrįsti Steigimo tvarkos projekto 4.1 – 4.3 bei 5.1 – 5.6 papunkčių nuostatas (pavyzdžiui, neaišku, dėl kokių priežasčių atsisakyta šiuo metu galiojančios nuostatos, jog vienas iš ATO pripažinimo valstybinės reikšmės objektais pagrindų yra tas, kad ATO steigti būtina vykdant Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus). Be to, svarstytinas Steigimo tvarkos projekto 5.6 papunktyje nurodyto kriterijaus dėl ATO pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu poreikis ir pagrįstumas. Pažymėtina, kad tokiu atveju, netiesiogiai būtų taikomi šie papildomi reikalavimai, numatyti Projektų pripažinimo valstybei svarbiais ekonominiais ar kultūriniais projektais tvarkos apraše, patvirtintame Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 136 (t. y. pavyzdžiui, projektais turėtų būti numatomi įgyvendinti valstybės strateginiai interesai, valstybės vykdomos sektorinės ir (ar) regioninės politikos tikslai, jų įgyvendinimas turi turėti didelę įtaką Lietuvos Respublikos ekonominiam, socialiniam, politiniam gyvenimui ir (ar) konkrečios visuomeninių santykių srities būklei; projekto investicijų vertė ne mažesnė kaip 20 mln. litų; numatoma pritraukti į projektą ar su juo susijusią veiklą tiesioginių vidaus ir užsienio investicijų, sudarančių ne mažiau kaip 25 procentus projekto vertės ir kiti reikalavimai).

3. Kartu pastebėtina, kad Steigimo tvarkos projekte nesiūloma nustatyti teisinio reguliavimo tuo atveju, kai ATO nebeatitiktų pripažinimo valstybinės reikšmės ATO, jau po pripažinimo (t. y. neaptarta, kokios teisinės pasekmės tokiu atveju kiltų). Siūlome tobulinant Projektą, įvertinti poreikį reglamentuoti ir tokias aplinkybes.  

4. Siūlytina tikslinti Steigimo tvarkos projekto 5.2 papunkčio nuostatas tuo aspektu, kad nėra nurodoma, kaip turėtų būti suprantama įmonės kontrolė. Be to, Steigimo tvarkos projekto 5.2 papunkčio nuostatomis būtų apsprendžiama subjekto (ATO steigėjo) teisinė forma – akcinė bendrovė. Siūlytina šio papunkčio nuostatas išplėsti, kad patektų ir kitų teisinių formų juridiniai asmenys arba Projekto lydimojoje medžiagoje pagrįsti tokio ribojimo tikslingumą ir proporcingumą siekiamam tikslui. Be to, sprendžiant iš Steigimo tvarkos projekto 7 punkto nuostatų, ATO negalėtų steigti Europos Sąjungos valstybėse narėse įsteigtų įmonių (kitų organizacijų) padaliniai, veikiantys Lietuvos Respublikoje. Siūlytina papildomai įvertinti minėtų Steigimo tvarkos projekto nuostatų pagrįstumą Paslaugų įstatymo 4 ir 6 straipsnių nuostatų kontekste. 

5. Manome, kad Steigimo tvarkos projekto 8.1 papunkčio turėtų būti atsisakyta kaip nustatančio nepagrįstus, aiškiai neapibrėžtus reikalavimus (papildomą administracinę naštą) ir 8.3 papunkčio, kaip dubliuojančio Steigimo tvarkos projekto 12, 13 punktų nuostatas).

6. Iš Steigimo tvarkos projekto 18 punkto nuostatų nėra aiški suteikiamų įgaliojimų Aplinkos ministerijai pavaldžiai institucijai apimtis (t. y. kokių konkrečiai Steigimo tvarkos projekto nuostatų įgyvendinimą jai būtų pavedama kontroliuoti, įvertinant tai, kad daugelyje Steigimo tvarkos projekto nuostatų įgyvendinimo etapų dalyvauja Aplinkos ministerija).

Dėl Projekto teisės technikos ir kitų svarbių aspektų:

1. Siekiant aiškumo, siūlytina tikslinti Vyriausybės nutarimo projekto 2.2 papunkčio nuostatas, nurodant, kad veikiantys objektai gali neatitikti Steigimo tvarkos 5.1, 5.2 ir 5.6 papunkčiuose nurodytų kriterijų. Be to, prašytume Projekto lydimojoje medžiagoje pateikti minėtų nuostatų pagrindimą, jų santykyje su 2014 m. sausio 23 d. Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XII-769 nuostatomis.

2. Svarstytina, ar neturėtų būti keičiamas Steigimo tvarkos projekto pavadinimas, atsižvelgiant į Steigimo tvarkos projekto nuostatas (t. y. siūloma reglamentuoti ne tik ATO steigimo, tačiau ir pripažinimo valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektais tvarką).

3. Siekiant aiškumo, siūlytina Steigimo tvarkos projekto 4.2 papunktyje numatyti, kad tai objektai, kurių steigimas numatytas Valstybiniame atliekų tvarkymo plane. Siūlytina tikslinti Steigimo tvarkos projekto 4.3 papunktyje vartojamą formuluotę „tam tikro atliekų srauto“, kadangi nėra aiškus jos turinys. Siekiant aiškumo, Steigimo tvarkos projekto 5.2 papunktyje siūlome vietoj „ketinančių steigti įmonių“ įrašyti „kiekvienos iš ketinančių steigti įmonių“. Taip pat svarstytina, ar šiame papunktyje taip pat neturėtų būti nurodomos ne tik ketinančios steigti, tačiau ir veikiančios įmonės.

4. Siekiant aiškumo, siūlome Steigimo tvarkos projekto 6 punktą tikslinti tuo aspektu, kad ATO turėtų atitikti Steigimo tvarkos projekto 5.1 – 5.6 papunkčiuose nustatytus reikalavimus ne tik paraiškos pateikimo dieną, tačiau taip pat ir Steigimo tvarkos projekto 11 punkte nurodyto sprendimo priėmimo dieną.

5. Siūlytina Steigimo tvarkos projekto 9 punkte vietoj „adresas“ įrašyti „buveinės adresas“. Suvienodintinos formuluotės, vartojamos Steigimo tvarkos projekto 10 ir 11 punktuose („paraiškos pateikimo“ ir „paraiškos gavimo“) bei „sprendimas pritarti ar nepritarti“ ir „sprendimas nerengti Vyriausybės nutarimo projekto“ (žr. Steigimo tvarkos projekto 11 ir 13 punktų nuostatas), kadangi šiomis formuluotėmis iš esmės siekiama apibūdinti tą patį Aplinkos ministerijos administracinį sprendimą.

6. Siūlytina tiksliau (aiškiau) formuluoti elgesio taisyklę Steigimo tvarkos projekto 17 punkte.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                                 Juozas Bernatonis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrius Miliūnas, (8 5) 266 29 06, el. p. [email protected]                                Originalas nebus siunčiamas