2017-06-12

 

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-242 75 IR 83 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO Reg. Nr. XIIIP-696(2)

 

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

 

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

75,83

 

 

Argumentai: siekiant efektyvaus lėšų aukštųjų mokyklų ūkio ir administravimo išlaidų paskirstymo, įstatymo lygiu būtina lėšų šioms reikmėms skyrimą susieti su realiai vykdoma moksline veikla ir studentų skaičiumi:

 

Pasiūlymas:

1. Pakeisti 75 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2) administravimui ir ūkiui, susijusiems su moksliniais tyrimais, eksperimentine plėtra ir meno veikla;

2. Pakeisti 75 straipsnio 3 dalį  ir ją išdėstyti taip:

„3. Valstybės biudžeto lėšos moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir meno veiklai plėtoti ir lėšos su moksliniais tyrimais, eksperimentine plėtra ir meno veikla susijusiam administravimui ir ūkiui, mokslo ir studijų institucijoms skiriamos Vyriausybės nustatyta tvarka pagal mokslo ir studijų institucijų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo rezultatus bei finansines galimybes.“

3. Pakeisti 75 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Valstybės biudžeto lėšos sudėtingos infrastruktūros objektų priežiūrai valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms skiriamos Vyriausybės nustatyta tvarka.

4. Valstybės biudžeto lėšos administravimui ir ūkiui mokslo ir studijų institucijoms skiriamos pagal vykdomus mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą ir meno veiklą ir studijas Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

5. Valstybės biudžeto lėšos sudėtingos infrastruktūros objektų priežiūrai valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms skiriamos Vyriausybės nustatyta tvarka.“

 

           3.   Pripažinti netekusiu galios 83 straipsnio  3 dalies 4 punktą.

4) ūkiui ir administravimui, susijusiems su studijomis.

 

83

 

 

3 straipsnis  Įstatymo įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 2 dalį, įsigalioja 2017 metų liepos 1 d.

2. Iki 2017 m. birželio 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

 

Teikia

 

 

Seimo narys:

 

Gintaras Steponavičius