LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

EKONOMIKOS komitetas

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MAISTO ĮSTATYMO NR. VIII-1608 2 IR 4 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO
PAPILDYMO 62 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-2890

 

2023-10-11  Nr. 108-P-45

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto pirmininkas Kazys Starkevičius, Komiteto nariai Andrius Bagdonas, Viktoras Fiodorovas, Andrius Kupčinskas, Deividas Labanavičius, Laima Mogenienė, Ieva Pakarklytė, Jonas Pinskus, Paulius Saudargas, Lukas Savickas, Mindaugas Skritulskas.

Komiteto biuro vedėja Rima Petkūnienė, patarėjai Raimonda Danė, Rasa Ona Duburaitė, Laura Jasiukėnienė, Irina Jurkšuvienė, Darius Šaltmeris, padėjėja Zita Jodkonienė.

Kviestieji asmenys (pasisakę nuotoliniame posėdyje): Seimo narė, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministrės patarėja Grėtė Lėlė, Vartotojų aljanso atstovas Rytis Jokubauskas.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas 2023-06-15

1

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

Atkreiptinas dėmesys, kad 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 toliau – Reglamentas Nr. 1169/2011) 2 straipsnio 2 dalies r punkte yra įtvirtinama „minimalaus maisto produkto tinkamumo vartoti termino“, o ne „minimalaus tinkamumo vartoti termino“ sąvoka. Atsižvelgiant į tai projekto 1 straipsnio 1 dalimi keičiamo Maisto įstatymo (toliau – keičiamas įstatymas) 2 straipsnio 27 dalies nuostatos turėtų būti tikslinamos, arba įvedant sąvokos trumpinį „Minimalaus maisto produkto tinkamumo vartoti terminas (toliau – minimalus tinkamumo vartoti terminas)“, arba atitinkamai turėtų būti tikslinama projekto 1 straipsnio 1 dalimi keičiamo įstatymo 2 straipsnio 27 dalis, projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 4 straipsnio 5 dalis bei projekto 3 straipsniu pildomas keičiamo įstatymo 62 straipsnis, vietoje žodžių junginio „minimalaus tinkamumo vartoti terminas“ įrašant žodžius „minimalaus maisto produkto tinkamumo vartoti terminas“.

Pritarti

     Keičiamo įstatymo nuostatas patikslinti, vartojant sąvoką „minimalaus maisto produkto tinkamumo vartoti terminas“ (ne sąvoką „minimalaus tinkamumo vartoti terminas“). Atitinkamai tikslintina: projekto 1 straipsnyje dėstomo keičiamo įstatymo 2 straipsnio nauja 15 dalies sąvoka (buvusi projekto 1 straipsnio 1 dalimi keičiamo įstatymo
2 straipsnio 27 dalis);
projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 4 straipsnio 5 dalis; projekto
3 straipsniu pildomas keičiamo įstatymo 62 straipsnis, vietoje žodžių junginio „minimalaus tinkamumo vartoti terminas“ įrašant žodžius „minimalaus maisto produkto tinkamumo vartoti terminas“.

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2023-06-15

1

 

 

Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ 35 punktu, įstatyme vartojamos sąvokos (terminai ir jų apibrėžtys) turi būti dėstomos abėcėlės tvarka. Atsižvelgiant į tai, projekto
1 straipsnyje keičiamo įstatymo
2 straipsnis dėstytinas nauja redakcija.

Pritarti

     Projekto 1 straipsnį išdėstyti nauja redakcija – keičiamo įstatymo 2 straipsnyje įtvirtintus terminus ir jų apibrėžtis išdėstyti abėcėlės tvarka, juos papildant projekte numatytais keičiamo įstatymo 2 straipsnio naujais terminais, taip:

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti nauja redakcija:

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1 20. Energinis gėrimas – nealkoholinis gėrimas, kuriame yra daugiau kaip 150 mg/l kofeino, nesvarbu, iš kokio šaltinio, arba kuriame yra daugiau kaip 150 mg/l kofeino ir vienos ar kelių kitų centrinę nervų sistemą stimuliuojančių medžiagų (gliukurono laktono, inozitolio, guaranino, ginsenozidų, ginkmedžių ekstrakto, taurino ar kt.). Energiniame gėrime gali būti ir angliavandenių, vitaminų, mineralinių medžiagų, amino rūgščių, maisto priedų, vaisių sulčių ar augalų ekstraktų.

2 12. Galutinis vartotojas (toliau – vartotojas) – kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 3 straipsnio 18 dalyje.

3 26. Gyvūninio maisto tvarkymo subjektai – maisto tvarkymo subjektai, kurie tvarko gyvūninius produktus, kaip šie produktai apibrėžti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL 2004 L 139, p. 55), 1 priedo 8.1 papunktyje.

4 13. Kokybė – maisto savybių visuma, tenkinanti konkrečius vartotojo poreikius, kurių protingai galima tikėtis, bei atitinkanti saugos ir kitus privalomuosius teisės aktų nustatytus reikalavimus.

5. Kūdikiams skirti maisto produktai – kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 609/2013
2 straipsnio 2 dalies f punkte.

6 1. Maistas kaip apibrėžta 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 178/2002), 2 straipsnyje.

7 2. Maistinės medžiagos – žmogaus organizmui būtinos maisto sudėtinėsedamosios dalys (maiste esantys baltymai, riebalai, angliavandeniai, vitaminai, mineralinės ir kitos medžiagos bei specialūs maisto papildai – vitaminai, mineralinės ir kitos medžiagos).

8 4. Maisto higiena – sąlygos ir priemonės, užtikrinančios maisto saugą bei tvarkant maistą padedančios išsaugoti jo tinkamumą žmonių mitybai.

9 23. Maisto klastojimas – tyčiniai klaidinantys vartotoją ar kitą ūkio subjektą veiksmai, atlikti siekiant ekonominės ar kitokios naudos, kai maisto sudėtyje natūraliai esanti arba įprastai naudojama sudedamoji (sudedamosios) dalis (dalys) pakeičiama (pakeičiamos) kita sudedamąja dalimi ar dalimis to nenurodant ant pakuotės ir (ar) fasuotės, etiketėse ir (ar) lydimuosiuose dokumentuose ir (arba) maistą apibūdinanti informacija pašalinama ar klaidingai arba užmaskuotai pateikiama ar pakeičiama ant maisto bet kokios rūšies pakuotės ir (ar) fasuotės, etiketėse ir (ar) lydimuosiuose dokumentuose, ir (arba) atliekami kitokie klaidinantys veiksmai, susiję su klaidinantys dėl kitos maistui identifikuoti skirtos informacijos pateikimu.

10 7. Maisto priedaiį maistą technologiniais tikslais jo tvarkymo metu dedamos medžiagos, kurios, paprastai nėra laikomos nebūdamos maistu ar jo sudėtinėmisedamosiomis dalimis, dedamos į maistą technologiniais tikslais jo tvarkymo metu ir kurios pačios arba jų dalys tvarkymo proceso pabaigoje tampa arba tikėtina, kad tampa, sudėtineedamąja maisto dalimi.

11 25. Maisto srities teisės aktai – kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2017/625 3 straipsnio
1 punkte.

12 5. Maisto tvarkymas – bet koks poveikis maistui arba veiksmai su juo ar atskiromis jo sudėtinėmisedamosiomis dalimis (įskaitant maisto gaminimą, ruošimą, perdirbimą, pakavimą, laikymą, saugojimą, gabenimą, paskirstymą, tiekimą, pateikimą parduoti, pardavimą), galintys turėti įtakos maisto saugai, kokybei ir mitybos vertei.

13 8. Maisto tvarkymo subjektas – ši sąvoka atitinka sąvoką „maisto verslo operatorius“ ir vartojama ta pačia reikšme, kaip šiji apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 178/2002.

14 6. Maisto tvarkymo vieta – viešųjų ar privačių juridinių asmenų vieta (įskaitant teritoriją, statinius ir transporto priemones), kurioje tvarkomas maistas.

15. Minimalus maisto produkto tinkamumo vartoti terminas – kaip apibrėžta 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004, su visais pakeitimais 2 straipsnio 2 dalies r punkte.

16. Pardavėjas – maisto tvarkymo subjektas, pagal vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį parduodantis maistą galutiniam vartotojui.

17 22. Pašalinimas iš rinkostaikomos priemonės, kuriomisas taikydamas maisto tvarkymo subjektas ar su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojas ir (ar) tiekėjas išima iš rinkos pateiktą (pateiktus) nesaugų (nesaugius) ir nekontroliuojamą (nekontroliuojamus) maistą ar su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas, išskyrus maistą ar su maistu besiliečiantį (besiliečiančius) gaminį (gaminius) ar medžiagą (medžiagas), kurį (kuriuos) jau turi vartotojai.

18 17. Pateikimas į rinką – kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 3 straipsnio 8 dalyje.

19 18. Pirminė gamyba – kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 3 straipsnio 17 dalyje.

20. Perdirbti grūdiniai maisto produktai – kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 609/2013
2 straipsnio 2 dalies e punkte.

21. Pradinio maitinimo kūdikių mišiniai – kaip apibrėžta 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 609/2013 dėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų, specialiosios medicininės paskirties maisto produktų ir viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti ir kuriuo panaikinami Tarybos direktyva 92/52/EEB, Komisijos direktyvos 96/8/EB, 1999/21/EB, 2006/125/EB ir 2006/141/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/39/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 41/2009 ir (EB) Nr. 953/2009 su visais pakeitimais 2 straipsnio 2 dalies c punkte.

22 15. Rizikos veiksnių analizės ir valdymo sistema – biologinių, cheminių ar fizinių veiksnių, galinčių turėti reikšmės maisto saugai, nustatymo, įvertinimo ir valdymo sistema, taikoma maisto tvarkymo vietose savikontrolės tikslais.

23 11. Sauga – šio įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų maisto ir jo tvarkymo reikalavimų visuma, užtikrinanti, kad vartojant maistą įprastomis, gamintojo nustatytomis ar galimomis iš anksto pagrįstai numatyti vartojimo sąlygomis, įskaitant ir ilgalaikį vartojimą, nebus jokios rizikos vartotojų sveikatai ar gyvybei arba ji bus ne didesnė, negu ta, kuri teisės aktuose nustatyta kaip leidžiama ir bei laikoma atitinkančia aukštą vartotojų apsaugos lygį.

24. Specialiosios medicininės paskirties maisto produktai – kaip apibrėžta Reglamento (ES)
Nr.
609/2013 2 straipsnio 2 dalies g punkte.

25 14. Specialios mitybos maistas – maistas, kuris dėl savo ypatingos sudėties ar jo tvarkymo ypatumų skiriasi nuo įprastinio maisto, skiriamas dėl ypatingos fizinės ar fiziologinės būklės kylantiems mitybos poreikiams tenkinti ir atitinka deklaruojamą specialią paskirtį. Jis ženklinamas ir pateikiamas į rinką tokiu būdu, iš kurio matyti, kokiai vartotojų grupei jis skirtas.

26 24. Suklastotas maistas maistas, ant kurio bet kokios rūšies pakuotės ir (ar) fasuotės, etiketėse ir (ar) lydimuosiuose dokumentuose siekiant ekonominės ar kitokios naudos tyčia klaidingai arba užmaskuotai pateikta, pakeista, pašalinta jį apibūdinanti informacija ir (ar) kurio sudėtyje natūraliai esanti (esančios) arba įprastai naudojama (naudojamos) sudedamoji (sudedamosios) dalis (dalys) siekiant ekonominės ar kitokios naudos tyčia pakeista (pakeistos) kita (kitomis) sudedamąja (sudedamosiomis) dalimi (dalimis) nenurodant to ant pakuotės ir (ar) fasuotės, etiketėse ir (ar) lydimuosiuose dokumentuose, taip klaidinant vartotoją ar kitą ūkio subjektą dėl tikrosios maisto sudėties.

27 3. Su maistu besiliečiantys gaminiai ir medžiagos – su maistu skirti liestis gaminiai ir medžiagos, kuriems taikomas 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinantis direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB (OL 2004 L 338, p. 4), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 596/2009 (OL 2009 L 188, p. 14) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004).

28 9. Su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojas – fizinis ar juridinis asmuo, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs veiklą, gaminantis su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004.

29 10. Su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų tiekėjas – fizinis ar juridinis asmuo, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs veiklą, pateikiantis į rinką su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004.

30 21. Susigrąžinimas – priemonės, kurias taikant siekiama užtikrinti, kad būtų susigrąžintas nesaugus maistas ar su maistu besiliečiantis gaminys ar medžiaga, kurį maisto tvarkymo subjektas ar su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojas ir (ar) tiekėjas pateikė vartotojui arba kurį vartotojas jau gali vartoti ar naudoti.

31 16. Teršalas – atsitiktinai į maistą patekusi ar įdėta bet kokia cheminės ar biologinės kilmės ne maisto medžiaga ar kitoks objektas, išskyrus maisto priedus, atsiradusi tvarkymo metu arba dėl aplinkos užterštumo, galinti pakenkti maisto saugai ar padaryti maistą netinkamą vartoti.

32. Tolesnio maitinimo kūdikių mišiniai – kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 609/2013
2 straipsnio 2 dalies d punkte.

33. Viso paros raciono pakaitalas svoriui kontroliuoti – kaip apibrėžta Reglamento (ES)
Nr.
609/2013 2 straipsnio 2 dalies h punkte.

34 19. Šiame įstatyme sąvoka „valstybinė maisto kontrolė“ atitinka sąvoką „oficiali kontrolė“ ir vartojama ta pačia reikšme, kaip šiji apibrėžta 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB, (Oficialios kontrolės reglamento) (toliau – Reglamentas (ES) 2017/625) (OL 2017 L 95, p. 1) 2 straipsnio 1 punkte.

3.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2023-06-15

3

 

 

Tikslintina projekto 3 straipsniu pildomo keičiamo įstatymo 62 straipsnio 1 dalies nuostata iki dvitaškio, nurodant subjektą, kuriam draudžiama parduoti tam tikrus maisto produktus pasibaigus minimaliam maisto produkto tinkamumo vartoti terminui.

Pritarti

     Pakeisti projekto 3 straipsniu pildomo keičiamo įstatymo 62 straipsnio 1 dalies nuostatą iki dvitaškio taip:

     1. Pardavėjui draudžiama, pasibaigus minimaliam maisto produkto tinkamumo vartoti terminui, parduoti galutiniam vartotojui šiuos maisto produktus:“. 

4.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2023-06-15

4

1

 

Projekto 4 straipsnio 1 dalyje po žodžių „Šis įstatymas“ įrašytini žodžiai „išskyrus šio straipsnio 2 dalį“. 

Pritarti

     Projekto 4 straipsnio 1 dalį išdėstyti taip:

     „1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. lapkričio 1 d.“

 

3.      Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

VšĮ „Žiedinė ekonomika“ 2023-07-31

Nr. G-2023-6844

 

 

 

VšĮ „Žiedinė ekonomika“ išnagrinėjo maisto įstatymo Nr. VIII-1608 2 ir 4 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 6(2) straipsniu įstatymo projektą (toliau - Projektas) ir palaiko siekį šio Projekto pagalba sumažinti iššvaistomo maisto kiekius. Tuo pačiu, siekiant dar labiau sumažinti maisto švaistymą, siūlome šį Projektą nagrinėti kartu su kitu projektu - Seimo nario Tomo Tomilino registruotu maisto įstatymo Nr. VIII-1608 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektu.

Pritarti iš dalies

     Dėl Seimo nario T. Tomilino kartu su kitais Seimo nariais teikto Lietuvos Respublikos maisto įstatymo Nr. VIII-1608 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2055(2) laukiama Vyriausybės išvados (dar nėra gauta).

2.

Vartotojų aljansas
2023-09-18

Nr. G-2023-7999

 

 

 

Vartotojų aljansas, susipažinęs su Maisto įstatymo
Nr. VIII-1608 2 ir 4 straipsnių pateikimo ir Įstatymo papildymo 6(2) straipsniu įstatymo projektu (reg. nr. XIVP-2890) nurodo, kad pastabų šiam Maisto įstatymo pakeitimo projektui neturi. Įstatymo pakeitimo projekte numatyti pokyčiai mažins maisto švaistymą bei neigiamus poveikius aplinkai, prisidės prie tvaresnio maisto produktų vartojimo, todėl kviečiame pritarti projektui.

Pritarti

 

 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos Europos Sąjungos teisės grupė
2023-06-21

 

 

 

Įvertinę Lietuvos Respublikos Seimo pateikto derinti Lietuvos Respublikos maisto įstatymo Nr. VIII-1608 2 ir 4 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 6(2) straipsniu įstatymo projekto Nr. XIVP-2890 atitiktį Europos Sąjungos teisei pažymime, kad pastabų ir pasiūlymų neturime.

Pritarti

 

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: nėra.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Aplinkos apsaugos komitetas

2023-09-14

 

 

 

 

Siūlyti pagrindiniam komitetui pritarti įstatymo projektui, patobulinus jį pagal Teisės departamento pastabas.

 

Pritarti

 

2.

Sveikatos reikalų komitetas
2023-09-20

 

 

 

 

Iš esmės pritarti įstatymo projektui Nr. XIVP-2890 ir siūlyti pagrindiniam Seimo Ekonomikos komitetui jį tobulinti, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabas bei pasiūlymus.

Pritarti

 

 

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

7.1. Sprendimas (pagal Lietuvos Respublikos Seimo statuto 150 straipsnį. Jeigu siūlomas sprendimas numatytas Seimo statuto 150 straipsnio 1 dalies 3–6 punktuose, pateikiami šio sprendimo argumentai): pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui ir Komiteto išvadoms.

7.2. Pasiūlymai: nėra.

8. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: Andrius Kupčinskas, Viktoras Fiodorovas.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: nėra.

 

PRIDEDAMA. Komiteto patobulintas įstatymo projektas, jo lyginamasis variantas.

 

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                                         Kazys Starkevičius

 

 

 

 

 

Komiteto biuro patarėja Laura Jasiukėnienė