PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. I-1367 2,10,11,15(1), 39 STARISPNIŲ PAKEITIMO Įstatymo PAPILDYMO 46(1) STARIPNSIŲ ĮSTATYMO PROJEKTO  NR. XIVP-1302(2)   

 

 

2022-06-27

Vilnius

 

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

 

1.

5

 

 

Argumentai:

Lietuvos šeimos medicinos aljansas, atstovaujamas akademinių ir profesinių struktūrų (Lietuvos šeimos gydytojų profesinė sąjunga, Lietuvos šeimos gydytojų kolegija, Lietuvos bendrosios praktikos/šeimos gydytojų asociacija, Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų draugija, Jaunųjų gydytojų asociacija, LSMU Šeimos medicinos klinika, VUL

Šeimos medicinos centras) nori išreikšti didelį susirūpinimą dėl planuojamos sveikatos priežiūros reformos, kuria siekiama struktūriškai sujungti šeimos medicinos centrus ir antrines

sveikatos priežiūras paslaugas (įskaitant stacionarines) teikiančias įstaigas (rajonų ligonines). Jų teigimu ši rekonstrukcija drastiškai stabdys sveikatos sistemos progresą, iškils grėsmių ir šalies gyventojų sveikatai. Galimybių tobulinti tiek pirminę, tiek specializuotą sveikatos priežiūrą yra daug, tačiau

moksliniai tyrimai ir kitų šalių praktika rodo, kad pirminės sveikatos priežiūros ir antrinės sveikatos priežiūros paslaugas (įskaitant stacionarines) teikiančių įstaigų jungimas nėra

traktuojamas nei kaip pirminės sveikatos priežiūros stiprinimas, nei apskritai kaip sveikatos sistemos efektyvumo didinimas.

Toks pasirinkimas ne tik prieštarauja Lietuvos nepriklausomybės pradžioje pasirinktai sveikatos priežiūros krypčiai, tačiau kelia didelių rizikų visam sveikatos sistemos tvarumui, medicinos darbuotojų garantijoms, prieštarauja pacientų pasirinkimo teisei, konkurencingumo tarp sveikatos

priežiūros įstaigų principui bei ir kt.

 

Pasiūlymas:

5 straipsnis. 39 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 39 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 „39 straipsnis. LNSS savivaldybių ir valstybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų nomenklatūra

1. LNSS savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų nomenklatūra:

1) pirminės sveikatos priežiūros centrai;

2) poliklinikos;

3) ambulatorijos;

4) psichikos sveikatos centrai;

5) šeimos gydytojų kabinetai;

6) palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės;

7) sveikatos centrai;

8) ligoninės.

2. LNSS valstybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų nomenklatūra:

1) ligoninės;

2) kraujo donorystės įstaigos.

3) Greitosios medicinos pagalbos tarnyba.

3. Asmens sveikatos priežiūros viešosios įstaigos, kurių dalininkės yra valstybė kartu su savivaldybe (savivaldybėmis) arba valstybiniu universitetu, arba valstybiniu mokslinių tyrimų institutu, priskiriamos asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų nomenklatūros subjektui – ligoninei.

4. Savivaldybės tarybos motyvuotu sprendimu ir konsultuodamosios su visų savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų atstovais: :

1) šio straipsnio 1 dalies 3–6 punktuose nurodyti LNSS savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų nomenklatūros subjektai jiems priklausančias teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas gali teikti kaip atskiri juridiniai asmenys arba kaip šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytų asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų padaliniai (filialai), arba

2) šio straipsnio 1 dalies 1 ir 3–6 punktuose nurodyti LNSS savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų nomenklatūros subjektai jiems priklausančias teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas gali teikti kaip atskiri juridiniai asmenys arba kaip šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytų asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų padaliniai (filialai), arba

3) šio straipsnio 1 dalies 1–6 ir 8 punktuose nurodyti LNSS savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų nomenklatūros subjektai jiems priklausančias teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas gali teikti kaip atskiri juridiniai asmenys arba kaip šio straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytų asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų padaliniai (filialai), arba

4) šio straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytiems LNSS savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų nomenklatūros subjektams priklausančios teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugos atitinkamoje savivaldybės teritorijoje gali būti teikiamos sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimo sutarties, sudarytos tarp šio straipsnio 1 dalies 1–6 ir 8 punktuose nurodytos nomenklatūros subjektų, pagrindu ir pasitelkiant atitinkamas sveikatos centro paslaugų sąraše nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias LNSS asmens sveikatos priežiūros įstaigas, kurių savininkė (dalininkė) nėra valstybė arba savivaldybė (toliau – privačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos), ir kitus sveikatos centro paslaugų sąraše nurodytų paslaugų teikėjus. 

5. Šio straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodytiems subjektams, privačioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir kitiems sveikatos centro paslaugų sąraše nurodytiems paslaugų teikėjams draudžiama atsisakyti sudaryti šio straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodytą sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimo sutartį su norą sudaryti tokią sutartį pareiškusia ir toje savivaldybėje veiklą vykdančia LNSS asmens sveikatos priežiūros įstaiga (nepriklausomai nuo jos nuosavybės ar pavaldumo formos), kuri atitinka sveikatos centro paslaugų sąraše nurodytų atitinkamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sveikatos apsaugos ministro pagal šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punktą patvirtintus asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus.

6 5. Tik Pprivačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų savivaldybės teritorijoje teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos gali būti laikomos atitinkančiomis savivaldybių sveikatos centrų teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jeigu privačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos atitinkamos savivaldybės teritorijoje teikia visas sveikatos centro paslaugų sąraše nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, šios paslaugos atitinka sveikatos centro paslaugų sąraše nurodytų atitinkamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sveikatos apsaugos ministro pagal šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punktą patvirtintus asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus, dėl tokių paslaugų teikimo yra sudaryta sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimo sutartis su kitomis privačiomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (jeigu paslaugą teikia daugiau negu viena įstaiga) ir sudarytos sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimo sutartys su sveikatos centro paslaugų sąraše nurodytų visuomenės sveikatos priežiūros ir kitų paslaugų teikėjais.

2.

6

 

 

Argumentai: Atitinka išdėstytus šio pasiūlymo 1 d.

Pasiūlymas:

6 straipsnis. Įstatymo papildymas 461 straipsniu

Įstatymo 461 straipsnį išdėstyti taip:

461 straipsnis. Sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimo sutartys

1. Sveikatos priežiūros įstaigos šiame įstatyme ir sveikatos apsaugos ministro pagal šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punktą tvirtinamuose asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimuose nustatytais atvejais atitinkamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą gali užtikrinti sudarydamos sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimo sutartis su kitomis atitinkamas sveikatos priežiūros paslaugas galinčiomis suteikti sveikatos priežiūros įstaigomis (nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos ir pavaldumo).

2. Sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimo sutartyje turi būti sutarta dėl atitinkamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo užtikrinimo (sutarties objekto), šalių įsipareigojimų.

3. Rekomenduojamą sSveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimo sutarčių sudarymo tvarką nustato ir pavyzdines rekomendacines formas tvirtina sveikatos apsaugos ministras.“ 

4. Sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimo sutartis nėra privaloma sveikatos priežiūros įstaigoms sudarant sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis pagal Lietuvos Respublikos Sveikatos draudimo įstatymo 26 straipsnio nuostatas.“

 

Teikia Seimo nariai:

Orinta Leiputė

Vidmantas Kanopa

Eugenijus Sabutis

Kęstutis Vilkauskas

Liudas Jonaitis

Julius Sabatauskas

Rasa Budbergytė

Algirdas Sysas

Algirdas Butkevičius (pasirašė 2022-06-28)

Mindaugas Puidokas (pasirašė 2022-06-28)