LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-242 4, 10, 11, 15, 27, 28, 35, 38, 39, 48, 52, 53, 56, 58, 60, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 721, 73, 753, 77, 85 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 641 STRAIPSNIU ĮSTATYMO NR. XIV-1257 18, 19, 23 IR 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-05-02 Nr. XIVP-2685

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.    Įstatymo projekto pavadinime vietoj žodžių ,,įstatymo projektas“ įrašytinas žodis ,,įstatymas“.

2.    Nei iš projekto, nei iš projekto aiškinamojo rašto nėra aišku, kodėl projekto 2 straipsniu keičiamo Mokslo ir studijų įstatymo (toliau – keičiamas įstatymas)  66 straipsnio 7 dalyje siūloma reikalaujamų kompetencijų turinį išskirti iš mokslo ir studijų institucijos tvirtinamų kvalifikacinių reikalavimų, kurie iš esmės ir nustato reikalaujamų dalykų pareigoms užimti visumą. Tą patvirtina ir Švietimo įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje apibrėžiama „kvalifikacijos“ sąvoka, pagal kurios apibrėžimą, kvalifikacija yra Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažįstama asmens turimų kompetencijų arba profesinės patirties ir turimų kompetencijų, reikalingų tam tikrai veiklai, visuma. Atsižvelgiant į tai, manytina, kad galiojantis teisinis reguliavimas, pagal kurį mokslo ir studijų institucijų tvirtinami darbuotojų pareigybių kvalifikaciniai reikalavimai apibrėžia ir šioms pareigybėms užimti būtinas asmenų kompetencijas, yra logiškas ir pagrįstas.

3.    Projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 66 straipsnio 7 dalies pirmojo ir antrojo sakinio nuostatos derintinos tarpusavyje, kadangi antrajame sakinyje nustatyta, kad nustatant kvalifikacinius mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimus, mokslo ir studijų institucijos turi atsižvelgti į Lietuvos mokslo tarybos nustatytus reikalavimus dėl visų tyrėjų pakopų privalomų kompetencijų, tuo tarpu pirmajame sakinyje siūloma nustatyti, kad mokslo ir studijų institucijos nustato kompetencijų ir kvalifikacijų reikalavimus, t.y. kad kompetencijos turės būti nustatomos atskirai, o ne kaip sudėtinė kvalifikacinių reikalavimų dalis.

4.    Atsižvelgiant į įstatymo projektu siūlomus pakeitimus, t.y., kad mokslo ir studijų institucijos nustatys ne tik dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus, bet ir šių pareigybių kompetencijų reikalavimus, siūlytume atitinkamai pakeisti keičiamo įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 5 punktą, 72 straipsnio 1 ir 9 dalis.

 

 

 

Privatinės teisės skyriaus vedėja,

pavaduojanti departamento direktorių                                                                 Daina Petrauskaitė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Mušinskis, tel. (8 5) 239 6536, el. p. [email protected]

I. Šambaraitė, tel. (8 5) 239 6850, el. p. [email protected]