Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

 

Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706554

 

Pagal adresatų sąrašą

 

 

 

 

Nr. R2-(E)-

 

 

 

 

 

 

 

DĖl ATNAUJINTų ELEKTROS ENERGIJOS GAMINTOJŲ PASINAUDOJIMO ELEKTROS PERDAVIMO TINKLAIS TVARKOS APRAŠų VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS        

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) 2022 m. gegužės 27 d. gavo LITGRID AB (toliau – LITGRID) raštą Nr. 22SD-2403 „Dėl LITGRID AB elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo ir jo priedų pakeitimų tvirtinimo“ (reg. Nr. R1-7040) su pateiktu atnaujintu Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašu (toliau — Tvarkos aprašas Nr. 1) bei AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO, abi kartu – Bendrovės) raštą Nr. 22KR-SD-5261 „Dėl Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros skirstymo tinklais tvarkos aprašo derinimo“ (reg. Nr. R1-7063) su pateiktu atnaujintu Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas Nr. 2, abu kartu – Tvarkos aprašai).

Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (toliau – Įstatymas) 22 straipsnio 2 dalies nuostatomis, Bendrovės parengė ir Tarybai pateikė derinti atnaujintus Tvarkos aprašus.

Tvarkos aprašai parengti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 2022 m. gegužės 3 d. raštu Nr. 3-697 „Dėl elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimo“ pateiktą siūlymą peržiūrėti visus elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimo ir projektų vystymo kontrolės užtikrinimo procesus, reglamentuotus teisės aktuose, tam kad pralaidumai netaptų komercinių santykių objektu tarp atsinaujinančių energijos išteklių vystytojų ir elektros tinklų galias rezervavusių subjektų.

LITGRID Tvarkos apraše Nr. 1 patikslino ketinimų protokolo pasirašymo procedūrą, atvejus, kada ketinimų protokolas ir galios bei pralaidumų rezervavimas netenka galios, taip pat patikslino, kad išankstinės prijungimo sąlygos ir ketinimų protokolas nėra perleidžiami kitam asmeniui. Be kita ko, Tvarkos aprašo Nr. 1 65 punkte numatyta, kad gamintojas, gavęs leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ne rečiau kaip kas ketvirtį, LITGRID teikia informaciją, įrodančią, kad gamintojas vykdo šiame leidime nurodytą veiklą ir ji nebuvo nutrūkusi ilgiau kaip 12 mėnesių. Tinklų operatoriui kilus įtarimų, kad gamintojo leidime plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nurodyta veikla buvo nutrūkusi ilgiau kaip 12 mėnesių, informuoja Tarybą. Taryba, įvertinusi tinklų operatoriaus pateiktą informaciją, priima sprendimą dėl išduoto leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus panaikinimo. Taip pat Tvarkos aprašas Nr. 1 papildytas XII skyriumi, kuriame numatyti prijungimo paslaugos vykdymo ypatumai, gamintojui apsisprendus pasinaudoti prijungimo aprašo 481.2 papunktyje numatyta teise.

ESO Tvarkos apraše Nr. 2 patikslino atvejus, kada ketinimų protokolas ir galios bei pralaidumų rezervavimas netenka galios, taip pat patikslino, kad išankstinės prijungimo sąlygos ir ketinimų protokolas nėra perleidžiami kitam asmeniui. Be kita ko, patikslinta Elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros skirstymo tinklų ketinimų protokolo, pasirašomo su gamintoju, nesiekiančiu dalyvauti skatinimo kvotų paskirstymo aukcione, tipinė forma detalizuojant gamintojo įsipareigojimus pasirašius ketinimų protokolą.

Vadovaudamasi Įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi ir Viešojo konsultavimosi dėl energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų taisyklių, patvirtintų Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. O3-350 „Dėl Viešojo konsultavimosi dėl energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo“, 13 punktu, Taryba prašo per 2 darbo dienas (iki 2022 m. gegužės 31 d.) pateikti savo pastabas bei pasiūlymus dėl Tvarkos aprašų (Verkių g. 25C-1, LT 08223 Vilnius), faksu (8 5 213 5270) ar elektroniniu paštu info@vert.lt.

Kontaktinis asmuo − Tarybos Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus vyr. specialistė Justina Malakauskaitė, tel. (8 5) 213 5241, el. p. justina.malakauskaite@vert.lt.

PRIDEDAMA:

1.                   LITGRID AB Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašo projektas, 31 lapas.

2.                   AB „Energijos skirstymo operatorius“ Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo projektas, 33 lapai.

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                       Renatas Pocius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Malakauskaitė, tel. (8 5) 213 5241, el. p. justina.malakauskaite@vert.lt 

 

 


Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022-     -

RAŠTO NR. R2-(E)-           ADRESATŲ SĄRAŠAS

 

 

1. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija;

2. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba;

3. LITGRID AB;

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“;

5. Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija;

6. AB „Achema“;

7. Lietuvos pramoninkų konfederacija;

8. Lietuvos elektros energetikos asociacija;

9. Lietuvos vėjo elektrinių asociacija;

10. UAB „Dainavos elektra“;

11. AB „Lifosa“;

12 AB „Akmenės cementas“;

13. AB „Ignitis gamyba“.