LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETAS

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠALPOS PENSIJŲ ĮSTATYMo nr. I-675 pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-3311

 

2023-12-06 Nr. 103-P-49

Vilnius

 

            1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Justas Džiugelis – komiteto pirmininkas, Vilija Aleknaitė-Abramikienė, Rima Baškienė, Algimantas Dumbrava, Vaida Giraitytė-Juškevičienė, Gintautas Kindurys, Linas Kukuraitis, Monika Ošmianskienė, Rasa Petrauskienė, Algirdas Sysas, Gintarė Skaistė, Jonas Varkalys; komiteto biuras: patarėjos: vedėja Evelina Bulotaitė, Dalia Aleksejūnienė, Diana Jonėnienė, Asta Kazlauskienė, Ieva Kuodienė, padėjėja Renata Liekienė; kviestieji asmenys: Vaida Budzevičienė – Respublikos Prezidento patarėja, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai: Inga Barauskaitė –  Pensijų grupės patarėja, Inga Buškutė – Pensijų grupės vadovė, Ana Selčinskienė – kanclerė, Martynas Šiurkus – viceministras, Ugnė Užgalė – Strateginių sprendimų paramos grupės vadovė, Daiva Zabarauskienė – Tikslinės pagalbos grupės vadovė; Galina Sokolovskaja – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Pensinių išmokų skyriaus patarėja.

 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

LR Seimo kanceliarijos Teisės departamentas (Teisės departamentas),

2023-11-20

1P(5),

1P(6),

1P(7)

1P(12),

1P(15)

2P(5)

 

(5),

 

(4),

 

(8),

4(5)

 

(2)

 

 

 

 Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1. Projekto 1 straipsniu nauja redakcija dėstomo Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo (toliau – keičiamas įstatymas) 5 straipsnio 5 punkte nustatyta tėvų ir įtėvių teisė gauti šalpos negalios pensiją. Atsižvelgiant į tai, šiame punkte, keičiamo įstatymo 6 straipsnio 2 punkte, 12 straipsnyje ir kitur po žodžio „vaikų“ reikėtų įrašyti žodį „įvaikių“. Be to, projekto formuluotė „(vaikų mirties atveju – auginę ne trumpiau kaip 8 metus)“ gali būti suprasta kaip 8 metų laikotarpis (netgi su pertraukomis), o ne vaiko amžius, todėl vietoj nurodytos formuluotės reikėtų įrašyti Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatyme ir kitur įtvirtintą sampratą „(vaikų mirties atveju – ne mažiau kaip iki 8 metų)“. Atitinkamai tikslintini ir keičiamo įstatymo 6 straipsnio 2 punktas, 12 straipsnio 2 punktas ir projekto 2 straipsnio 4 dalimi keičiamo įstatymo 5 straipsnio 5 punktas.

Pritarti.

Pasiūlymai:

 

1. pakeisti projekto 1 straipsniu dėstomo įstatymo 5 straipsnio 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) tėvai (įtėviai), išauginę penkis ar daugiau vaikų (įvaikių) (vaikų (įvaikių) mirties atveju – auginę ne trumpiau kaip 8 metus ne mažiau kaip iki 8 metų) ir pripažinti netekę netekusiais 60 procentų ir ar daugiau dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo);“;

 

2. pakeisti projekto 1 straipsniu dėstomo įstatymo 6 straipsnio 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) senatvės pensijos amžių sukakę tėvai (įtėviai), išauginę penkis ar daugiau vaikų (įvaikių) (vaikų (įvaikių) mirties atveju – auginę ne trumpiau kaip 8 metus ne mažiau kaip iki 8 metų);“;

 

3. pakeisti projekto 1 straipsniu dėstomo įstatymo 7 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Už tą patį namuose slaugytą asmenį arba už išaugintus penkis ar daugiau vaikų (įvaikių) šalpos negalios arba šalpos senatvės pensija skiriama ir mokama tik vienam asmeniui. Jeigu asmuo namuose slaugė kelis asmenis, jam skiriama ir mokama tik viena šalpos pensija.“;

 

4. pakeisti projekto 1 straipsniu dėstomo įstatymo 15 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Šalpos negalios pensijos šio įstatymo 5 straipsnio 5 punkte nurodytiems asmenims, šalpos senatvės pensijos šio įstatymo 6 straipsnio 2 punkte nurodytiems asmenims ir šalpos kompensacijos šio įstatymo 12 straipsnio 2 punkte nurodytiems asmenims skiriamos ir mokamos tik tuo atveju, jeigu jų vaikams (įvaikiams) iki 18 metų nebuvo nustatyta nuolatinė globa ar rūpyba.“;

 

5. pakeisti projekto 2 straipsnio 4 dalimi dėstomo įstatymo 5 straipsnio 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) tėvai (įtėviai), išauginę penkis ar daugiau vaikų (įvaikių) (vaikų (įvaikių) mirties atveju – auginę ne trumpiau kaip 8 metus ne mažiau kaip iki 8 metų) ir pripažinti netekę 45 procentų ir ar daugiau dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo);“.

 

Dėl projekto 1 straipsniu dėstomo įstatymo 12 straipsnio pakeitimo – žr. komiteto sprendimą ir pasiūlymus.

2.

Teisės departamentas,

2023-11-20

1P(8)

(1)

 

2. Keičiamo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1-3 punktuose nurodyti neįgalumo lygių pavadinimai derintini su keičiamo įstatymo 5 straipsnio 1 punkte bei Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nurodytais ir asmenims nustatomais neįgalumo lygiais (reikėtų dėstyti analogiškai kaip išdėstyta projekto 2 straipsnio 6 dalimi keičiamo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1-3 punktuose).

Pritarti.

Pasiūlymai: pakeisti projekto 1 straipsniu dėstomo įstatymo 8 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Šalpos negalios pensijos šio įstatymo 5 straipsnio 1 punkte nurodytiems asmenims yra šių dydžių:

1) asmenims, kuriems nustatytas sunkus neįgalumas sunkaus neįgalumo lygis, – 2 šalpos pensijų bazių dydžio;

2) asmenims, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumas vidutinio neįgalumo lygis, – 1,5 šalpos pensijų bazės dydžio;

3) asmenims, kuriems nustatytas lengvas neįgalumas lengvo neįgalumo lygis, – 1 šalpos pensijų bazės dydžio.“.

3.

 

Teisės departamentas,

2023-11-20

1P(16)

(4)

 

3. Keičiamo įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžio „Agentūros“ įrašytini žodžiai „Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“, kadangi šiame įstatyme šios įstaigos pavadinimas minimas pirmą kartą (nėra niekur įvesto jos trumpinio).

Pritarti.

Pasiūlymai: pakeisti projekto 1 straipsniu dėstomo įstatymo 16 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Šalpos išmokos mokėjimas aprūpintojui nutraukiamas nuo kito mėnesio pirmos dienos po to, kai pripažįstamas netekusiu galios Agentūros Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimas dėl aprūpintojo skyrimo.“.

4.

Teisės departamentas,

2023-11-20

1P(22)

(1)

 

4. Atsižvelgiant į tai, kad Asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatyme sąvoka „specialusis poreikis“ pakeista  sąvoka „individualusis pagalbos poreikis“, keičiamo įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „specialiuosius poreikius“ įrašytini žodžiai „individualiosios pagalbos poreikius“.

Pritarti iš dalies:  papildyti nuostata, kad įstaiga turi teisę gauti informaciją apie individualiosios pagalbos poreikius, bet palikti ir teisę gauti informaciją apie  specialiuosius poreikius (nustatytus iki 2023 m. gruodžio 31 d.).

Pasiūlymai: pakeisti projekto 1 straipsniu dėstomo įstatymo 22 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Šalpos išmokas mokanti įstaiga šalpos išmokų, pensijų priemokų skyrimo ir (ar) mokėjimo tikslu turi teisę gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, valstybės, žinybinių registrų arba valstybės, savivaldybių informacinių sistemų informaciją, duomenis (įskaitant asmens duomenis), taip pat asmens duomenis, susijusius su paskirta kardomąja priemone (duomenis apie suėmimo laiką), priverčiamosiomis medicinos priemonėmis (duomenis apie taikomo stacionarinio stebėjimo bendro, sustiprinto ar griežto stebėjimo sąlygomis specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose laiką), auklėjamojo poveikio priemone (duomenis apie nustatytą atidavimo į specialią auklėjimo įstaigą laiką), teistumu (duomenis apie laisvės atėmimo bausmės atlikimo laiką), specialių kategorijų asmens duomenis (sveikatos duomenis apie asmens negalią, individualiosios pagalbos poreikius (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – specialiuosius poreikius), slaugymą, slaugą, palaikomąjį gydymą) ir juos tvarkyti.“.

5.

Teisės departamentas,

2023-11-20

2P(1)

3(3)

(1)

5. Tikslintinas projekto 2 straipsnio 3 dalimi keičiamo įstatymo 1 straipsnio 3 dalies 1 punktas, kadangi iš siūlomo reguliavimo neaišku, kas bus laikomi šiame punkte nurodytų asmenų šeimos nariais. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad keičiamo įstatymo 1 straipsnio 3 dalies 5 punkto nuostatos taikomos tik šiame punkte nurodytiems šeimos nariams.

Pritarti.

Pasiūlymai: pakeisti projekto 2 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. 2024 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo 1 straipsnio 3 dalies 1 punkto redakcija:

„1) Lietuvos Respublikos piliečiams ir jų šeimos nariams, kuriems išduoti dokumentai, patvirtinantys ar suteikiantys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje. Šeimos nariai suprantami taip, kaip jie apibrėžiami Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties;“.

6.

Teisės departamentas,

2023-11-20

2P

5

 

6. Projekto 2 straipsnio 5 dalyje po nurodytos datos įrašytini žodžiai „netenka galios“ bei brauktini žodžiai „pripažįstama netekusia galios“, kadangi keičiamo įstatymo 7 straipsnio 3 dalis dar nėra įsigaliojusi (pripažįstama netekusiomis galios tik galiojančios įstatymo nuostatos).

Pritarti.

Pasiūlymai: pakeisti projekto 2 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. 2024 m. liepos 1 d. netenka galios šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Šalpos pensijų įstatymo 7 straipsnio 3 dalis pripažįstama netekusia galios.“.

7,

Teisės departamentas,

2023-11-20

2P

6

 

7. Reikėtų tikslinti projekto 2 straipsnio 6 dalimi keičiamo įstatymo 8 straipsnio dalių numeraciją (vietoj 7 dalies reikėtų nurodyti 3 dalį).

Pritarti.

Pasiūlymai:  pakeisti projekto 2 straipsnio 6 dalimi dėstomo įstatymo 8 straipsnio 7 dalies numeraciją:

73. Šalpos negalios pensijos šio įstatymo 5 straipsnio 6 punkte nurodytiems asmenims yra šių dydžių:“.

8.

Teisės departamentas,

2023-11-20

3P

5

 

8. Projekto 3 straipsnio 5 dalyje vietoj sampratos „įvertina“ siūlome įrašyti sampratą „apskaito“ arba aiškiau nustatyti kokias teisines pasekmes sukelia šioje dalyje nurodytas išmokų permokų skirtumo įvertinimas.

Pritarti.

Pasiūlymai: pakeisti projekto 3 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Įsigaliojus šiam įstatymui, šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Šalpos pensijų įstatymo 15 straipsnio 16 dalies nuostatos asmenims, nenurodytiems šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Šalpos pensijų įstatymo 5 straipsnio 6 punkte ir 6 straipsnyje, pradedamos taikyti ne vėliau kaip 2024 m. birželio 30 d. Teikiant paraiškas finansavimui šalpos išmokoms mokėti 2024 metais, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įvertina apskaito taikant šią dalį susidariusias iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išmokėtas šalpos išmokų permokas už laikotarpį nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. birželio 30 d.“.

9.

Teisės departamentas,

2023-11-20

3P

9

 

9. Tikslintinas projekto 3 straipsnio 9 dalyje nurodyto įstatymo pavadinimas – turėtų būti teikiama nuorodą ne į Šalpos išmokų įstatymą, bet į Šalpos pensijų įstatymą.

Pritarti.

Pasiūlymai: pakeisti projekto 3 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos šalpos išmokų skyrimo arba mokėjimo atnaujinimo procedūros baigiamos pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusias Šalpos išmokų pensijų įstatymo nuostatas.“.

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Joana Saveljevienė, Ona Stankevičienė, Birutė Granickienė, 2023-11-16 (2023-11-16 Nr. G-2023-9965)

 

 

 

Dėl taisytino įstatymo šalpos pensijų gavėjams

Laba diena, Labai pritariam seimo narių iniciatyvai taisyti įstatymą neįgaliesiems, gaunantiems šalpos pensijas, nors šie neįgalieji dar vis gyvena skurde ir su didžiule diskriminacija lyginant su netekto darbingumo pensijų gavėjais.

Apart Jūsų numatytų taisyti ir pateikti svarstymui klausimų(nesikartosiu) siūlom įtraukti ir šiuos:

1. Darbo stažą skaičiuoti neįgaliesiems gaunantiems šalpos neįgalumo pensiją tokia pačia tvarka, kaip ir kitiems netekto darbingumo pensijų gavėjams, ir dėl kompensacijos už patirtą diskriminaciją, darbo stažą skaičiuoti atbuline tvarka nuo neįgalumo nustatymo šalpos išmokai gauti (ar pan.)

2. Palikti teisę gauti šalpos pensiją neįgaliesiems, atsidūrusiems gydymo įstaigose (pav. Priverstinio gydymo ligoninėj, globos namuose, pensionatuose ir pan.) kaip ir kitiems netekto darbingumo pensijų gavėjams. Iki šiol šie žmonės atsidūrę tose įstaigose netenka šalpos išmokos!!!

3. Padidinti šalpos pensiją iki nustatyto minimalaus pragyvenimo lygio sumos. Dabartinė šalpos pensija neįgaliąjam 184 eur. Gal galėtumėt paaiškinti, kaip iš jos pragyventi ir ar tai logiška.

4. Mokėti našlaičio pensiją (panaikinti metų ribą iš vaikystės, ar iki dabar nustatytos 24 ar 26 metų amžiaus ribos), mirus neįgaliojo šalpos gavėjo tėvui ar motinai.(man 73 m., išlaikau savo sūnų apie 15metų, jam susirgus šizofrenija nuo jo 25 m. amžiaus, o neįgalumo kreipėsi jam būnant jau 27 m., nes tikėjosi pasveikti ir dirbti pagal įgytą inžinieriaus bakalauro diplomą. Mes dar esantys tėvai sūnui kiek išgalim padedam, bet ateis laikas, kai mūsų nebebus...

Pagarba asmeniškai tiems seimo nariams, kurie prisiminė neįgaliuosius šalpos pensijų gavėjus.

Ačiū, jei galėsite atsižvelgti ir į mūsų pasiūlymus.

Nepritarti.

1. Pažymėtina, kad pensijų socialinio draudimo stažas yra siejamas su asmens mokėtomis socialinio draudimo įmokomis, todėl į darbo stažą įskaitomi tik tie laikotarpiai, kai asmuo mokėjo pensijų socialinio draudimo įmokas arba gavo socialinio draudimo išmokas, teisė į kurias įgyjama tik atitinkamą laikotarpį mokant socialinio draudimo įmokas (viena iš jų yra socialinio draudimo netekto darbingumo pensija).

2. Teisė gauti šalpos pensijas asmenis, atsidūrusiems globos įstaigose, niekaip neribojama. Šalpos išmokos neskiriamos ir nemokamos tik suimtiems, nuteistiems arba teismo sprendimu gydomiems asmenims, nes tuo laikotarpiu jie yra išlaikomi valstybės biudžeto lėšomis, iš kurių mokamos ir šalpos išmokos.

3. Įstatymo projektu ir siūloma didinti mažiausias šalpos neįgalumo pensijas, jų dydžius suskirstant tolygiai kas 5 netekto dalyvumo (netekto darbingumo) procentus. Svarbu paminėti, kad nustatant šalpos pensijų dydžius svarbu atsižvelgti į socialinio draudimo ir šalpos pensijų santykį, kuris turi išlikti toks, kad skatintų žmones dalyvauti darbo rinkoje ir kaupti teises socialinio draudimo sistemoje.

4. Našlaičių pensijų paskirtis susijusi su tėvų prievole išlaikyti vaikus, todėl pasirinkta būtent 24 metų riba tiek mokant našlaičių pensijas studijuojantiems, tiek ir neįgaliems asmenims. Neįgaliais vėliau pripažinti asmenys jau turėjo galimybę įgyti išsilavinimą, pradėti  savo darbinę karjerą, dažnai tokio amžiaus jau pradeda kuri šeimas ir išlaiko patys save, todėl našlaičių pensijų skyrimas asmenims, kurie pvz. neįgaliais pripažinti 50 metų, būtų nelogiškas ir prarastų savo pirminę prasmę. Pažymėtina, kad tokios pat našlaičių pensijų skyrimo sąlygos nustatytos tiek socialinio draudimo, tiek ir valstybinėms našlaičių pensijoms.

2.

Giedrius Stoškus,

2023-11-17 (2023-11-17 Nr. G-2023-10017)

 

 

 

Iš Šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-3311 lieka neaišku, ar gali būti šalpos našlaičių pensija mokama kartu su šalpos negalios pensija, socialinio draudimo negalios pensija, vienišo asmens išmoka ir pan.

Šiuo metu galiojančiame Šalpos pensijų įstatyme tokią galimybę nustato įstatymo 10 str. 2 ir 3 d., kurių projekte kažkodėl nebelieka.

Todėl siūlau papildyti Šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-3311 10 str. 2 ir 3 dalimis.

2. Asmeniui, turinčiam teisę gauti šalpos našlaičių pensiją, ši pensija skiriama ir mokama, nors šis asmuo turi teisę gauti socialinio draudimo negalios, netekto darbingumo (invalidumo) pensiją, socialinio draudimo senatvės pensiją, socialinio draudimo senatvės pensiją asmeniui su negalia, socialinio draudimo senatvės pensiją neįgaliajam, socialinio draudimo našlaičių pensiją, valstybinę našlaičių pensiją už mirusį kitą iš tėvų (įtėvių) ar vienišo asmens išmoką.

3. Šalpos našlaičių pensijos skiriamos ir mokamos nepaisant to, kad asmuo gauna šiame įstatyme nustatytas šalpos išmokas, išskyrus socialinę pensiją, paskirtą už tą mirusį maitintoją, už kurį asmuo turi teisę gauti ir šalpos našlaičių pensiją.

10 str. 2 dalį laikyti 4 dalimi.

Nepritarti.

Įstatymo projektu  siūloma nustatyti, kad šalpos našlaičių pensijos skiriamos ir mokamos asmenims, neturintiems teisės gauti našlaičių  išmokų, už tą patį mirusį asmenį, kurios yra didesnės arba tokio paties dydžio kaip šalpos našlaičių pensija. Jeigu kita našlaičių išmoka yra mažesnio dydžio, našlaičiui bus primokamas skirtumas iki šalpos našlaičių pensijos, Taigi pagal siūloma reguliavimą visos kitos pensijos ar pensijų išmokos, išskyrus nurodytas, neturi įtakos šalpos našlaičių pensijos mokėjimui.

 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

 

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai: nepaskirta.

 

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

 

7.1. Komiteto sprendimas:

1) Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms;

2) Sujungti šį įstatymo projektą su Šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 5, 7, 8 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektu Nr. XIVP-284 ir Šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 7 straipsnio 2 dalies pripažinimo netekusia galios įstatymo projektu Nr. XIVP-2222 (dalis įstatymų projektų Nr. XIVP-284 ir Nr. XIVP-2222 nuostatų sutampa su įstatymo projekto Nr. XIVP-3311 nuostatomis), ir pateikti Seimui svarstyti vieną bendrą įstatymo projektą Nr. XIVP-3311(2).

7.2. Komiteto pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Socialinių reikalų ir darbo komitetas,

2023-12-06

1P(1),

1P(2)

(2),

(2)

 

 

Argumentai: siekdami teisinio aiškumo ir suderindami su kitais pensijų įstatymais, siūlome patikslinti projekte nurodytas teisinių įvykių datas.

 

Pasiūlymai:

 

1. pakeisti projekto 1 straipsniu dėstomo įstatymo 1 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Šis įstatymas nustato šalpos pensijų rūšis, šių pensijų finansavimo šaltinį, teisę į šalpos pensijas turinčius asmenis, šių pensijų skyrimo ir mokėjimo sąlygas bei tvarką. Šio įstatymo nustatyta tvarka taip pat skiriamos ir mokamos šalpos kompensacijos, socialinio draudimo senatvės, negalios arba netekto darbingumo bei invalidumo pensijų priemokos (toliau kartu – pensijos priemoka), mokamos socialinės pensijos, paskirtos iki 1995 m. sausio 1 d. 1994 m. gruodžio 31 d.“;

 

2. pakeisti projekto 1 straipsniu dėstomo įstatymo 2 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Šalpos išmokos – šio įstatymo nustatytomis sąlygomis ir tvarka skiriamos ir (ar) mokamos šalpos pensijos, šalpos kompensacijos ir socialinės pensijos, paskirtos iki 1995 m. sausio 1 d. 1994 m. gruodžio 31 d.“.

Pritarti.

 

2.

Socialinių reikalų ir darbo komitetas,

2023-12-06

1P(12)

 

 

 

Argumentai: pritardami Teisės departamento išvados 1 pastabai, taip pat siekdami teisinio aiškumo ir suderindami su kitais pensijų įstatymais, siūlome pakeisti projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 12 straipsnį.

 

Pasiūlymai: pakeisti projekto 1 straipsniu dėstomo įstatymo 12 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

12 straipsnis. Asmenys, turintys teisę gauti šalpos kompensaciją

Teisę gauti šalpos kompensaciją turi:

1) tėvai (įtėviai), kurie iki 1995 m. sausio 1 d. 1994 m. gruodžio 31 d. ne mažiau trumpiau kaip 8 metus slaugė namuose vaikus (įvaikius) invalidus arba vaikus (įvaikius), pripažintus I ar II grupės invalidais nuo vaikystės arba tapusius I ar II grupės invalidais iki 18 metų;

2) motinos, kurios iki 1995 m. sausio 1 d. 1994 m. gruodžio 31 d. pagimdė penkis ar daugiau vaikų ir išaugino (iki 1994 m. gruodžio 31 d. arba po 1995 m. sausio 1 d. šios datos) juos (vaikų mirties atveju – augino ne trumpiau kaip 8 metus ne mažiau kaip iki 8 metų).“;

Pritarti.

 

3.

Socialinių reikalų ir darbo komitetas,

2023-12-06

1P(15),

2P(15)

(7),

7

 

 

Argumentai: Nors projekto 1 ir 2 straipsniais dėstomo įstatymo 15 straipsnio 7 dalimi nustatomas bendras principas, kad negali būti mokamos kelios šalpos išmokos, siūlome tikslinti šią nuostatą, siekiant išvengti teisinio reguliavimo neaiškumo, jeigu asmuo įgytų teisę gauti dvi tos pačios rūšies šalpos išmokas.

 

Pasiūlymai:

1. pakeisti projekto 1 straipsniu dėstomo įstatymo 15 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Asmenims, tuo pačiu metu turintiems teisę gauti šalpos negalios pensiją ir šalpos senatvės pensiją arba šalpos negalios ar šalpos senatvės pensiją ir šalpos kompensaciją kelias šalpos išmokas, mokama didesnio dydžio šalpos išmoka arba asmenų, nurodytų šio straipsnio 3 dalyje, prašymu – tik viena iš šių šalpos išmokų, išskyrus toliau šioje dalyje nustatytą atvejį. Kartu su asmeniui priklausančia šalpos negalios pensija, šalpos senatvės pensija arba šalpos kompensacija gali būti mokama šalpos našlaičių pensija. Kai šalpos išmokos gavėjas kreipiasi dėl vienos iš šalpos išmokų, kurią jis turi teisę gauti, mokėjimo sustabdymo arba  atnaujinimo, šios šalpos išmokos mokėjimas atitinkamai sustabdomas arba atnaujinamas nuo kito mėnesio pirmos dienos po to, kai asmuo pateikė prašymą  atitinkamai sustabdyti arba atnaujinti šios šalpos išmokos mokėjimą, arba nuo ankstesnio asmens prašyme nurodyto mėnesio pirmos dienos, jeigu ši šalpos išmoka už tą mėnesį dar neišmokėta.“;

 

2. pakeisti projekto 2 straipsnio 7 dalimi dėstomo įstatymo 15 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

„7. Asmenims, tuo pačiu metu turintiems teisę gauti šalpos negalios pensiją ir šalpos senatvės pensiją arba šalpos negalios ar šalpos senatvės pensiją ir šalpos kompensaciją kelias šalpos išmokas, mokama didesnio dydžio šalpos išmoka arba asmenų, nurodytų šio straipsnio 3 dalyje, prašymu – tik viena iš šių šalpos išmokų, išskyrus toliau šioje dalyje nustatytą atvejį. Kartu su asmeniui priklausančia šalpos negalios pensija, šalpos senatvės pensija arba šalpos kompensacija gali būti mokama šalpos našlaičių pensija. Kai šio įstatymo 5 straipsnio 4 ir 5 punktuose nurodyti asmenys, pripažinti netekusiais 45–55 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo) ir gaunantys šalpos negalios pensiją, sukanka senatvės pensijos amžių, be atskiro jų prašymo jiems skiriama ir mokama šio įstatymo 8 straipsnio 4 dalies 1 punkte nurodyto dydžio šalpos senatvės pensija. Kai šalpos išmokos gavėjas kreipiasi dėl vienos iš šalpos išmokų, kurią jis turi teisę gauti, mokėjimo sustabdymo arba atnaujinimo, šios šalpos išmokos mokėjimas atitinkamai sustabdomas arba atnaujinamas nuo kito mėnesio pirmos dienos po to, kai asmuo pateikė prašymą atitinkamai sustabdyti arba atnaujinti šios šalpos išmokos mokėjimą, arba nuo ankstesnio asmens prašyme nurodyto mėnesio pirmos dienos, jeigu ši šalpos išmoka už tą mėnesį dar neišmokėta.“

Pritarti.

 

 

8. Balsavimo rezultatai: už – 11, prieš – 0, susilaikė – 1.

 

9. Komiteto paskirtas pranešėjas: Justas Džiugelis.

 

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė:  - .

 

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas įstatymo projektas.

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                                                     Justas Džiugelis

 

 

 

 

 

 

Komiteto biuro patarėja D. Aleksejūnienė