RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Kultūros, švietimo ir sporto komiteto 2022-08-17 preliminari darbotvarkė Nr. 31

 

1.             Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

2.             Dėl Radviliškio rajono savivaldybei 2021 metais nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos tvirtinimo.

3.             Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto įvykdymo ataskaitos patvirtinimo.

4.             Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano 2022 metų asignavimų pakeitimo.

5.             Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto tikslinimo.

6.             ALTERNATYVŪS:

6.1.         Dėl  žemės  mokesčio (tenkinti prašymą).

6.2.         Dėl  žemės  mokesčio (tenkinti prašymą ir sumažinti mokestį).

6.3.         Dėl  žemės  mokesčio (netenkinti prašymo).

7.             ALTERNATYVŪS:

7.1.         Dėl žemės mokesčio (tenkinti prašymą).

7.2.         Dėl žemės mokesčio (netenkinti prašymo).

8.             Dėl 2022 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio.

9.             Dėl Radviliškio rajono savivaldybės centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtros preliminarios programos tvirtinimo.

10.         Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio vanduo“ geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio patvirtinimo.

11.         Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartis pirminės asmens sveikatos priežiūros viešosioms įstaigoms.

12.         Dėl palikimo pagal testamentą priėmimo savivaldybės nuosavybėn ir laidojimo išlaidų kompensavimo.

13.         Dėl turto pripažinimo nereikalingu valstybės funkcijoms įgyvendinti.

14.         Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais.

15.         Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

16.         Dėl nekilnojamojo turto, pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo bei likvidavimo.

17.         Dėl Radviliškio rajono savivaldybėsviešosios įstaigos Radviliškio rajono greitosios medicinos pagalbos centro savininkės – turtinių ir neturtinių teisių bei savivaldybės turto perdavimo valstybės nuosavybėn.

18.         Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais Šiaulių aeroklubui.

19.         Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų pardavimo.

20.         Dėl prisidėjimo rengiant vietos plėtros strategiją.

21.         Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T-513 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino nepedagoginių pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

22.         Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario  24 d. sprendimo Nr. T-662 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir  priešmokyklinio ugdymo grupių, vaikų skaičiaus, ikimokyklinio ugdymo grupių veiklos trukmės, priešmokyklinio ugdymo  organizavimo modelių, bendrojo  ugdymo mokyklų klasių komplektų, mokinių skaičiaus 2022–2023 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo.

23.         Dėl Lietuvos respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

24.         Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis teikiant ir įgyvendinant projektą pagal „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“ pagal 2022–2030 metų finansų ministerijos tvarių viešųjų finansų plėtros programos pažangos priemonę Nr. 04-001-08-05-02 „Didinti (gerinti) mokestinių prievolių vykdymą“.

25.         Dėl Radviliškio lopšelių-darželių „Eglutė“, „Kregždutė“, „Žvaigždutė“, Radviliškio r. Šeduvos lopšelio-darželio nuostatų patvirtinimo.

26.         Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T-701 „Dėl susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims objektų sąrašų 2022 m. patvirtinimo“ pakeitimo.

27.         Dėl trūkstamų gydytojų specialistų (rezidentų) skatinimo dirbti Radviliškio rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose finansavimo teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

28.         Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Šiaulių teritorinės ligonių kasos taikinimo komisijos rinkimus.

29.         Dėl 2020 m. birželio 17 d. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-295 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. T-838 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintų nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų dalinio pakeitimo.

30.         Dėl biudžetinės įstaigos Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Daugėlaičių seniūnijos, į. k. 188686443, likvidavimo.

Supažindinu Savivaldybės tarybos narius su vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse teikimais bei reikalavimais.

 

Komiteto pirmininkas                                                                                               Kęstutis Dambrauskas