AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS baudžiamojo proceso KODEKSO

362 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

1Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslas

Bausmių vykdymo kodekso 76 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad sprendimą dėl prevencijos priemonių taikymo tam pačiam nuteistajam antrą kartą per kalendorinius metus priima vietovės, kurioje yra nuteistojo bausmės atlikimo vieta, apylinkės teismas. Siekiant užtikrinti tinkamą šios nuostatos įgyvendinimą, Baudžiamojo proceso kodekse būtina nustatyti paminėtos Bausmių vykdymo kodekso nuostatos įgyvendinimo mechanizmą, t. y. kaip ir kokia tvarka teismas priims sprendimą dėl prevencijos priemonių taikymo nuteistajam.

Įstatymo projekto tikslas – nustatyti sprendimo dėl prevencijos priemonių taikymo nuteistajam priėmimo teisme tvarką.

 

2.  Įstatymo projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai) ir rengėjai

Įstatymo projektą inicijavo ir parengė Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto nariai.

 

3.  Kaip šiuo metu yra reguliuojami įstatymo projekte aptarti teisiniai santykiai

Baudžiamojo proceso kodekso 362 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad klausimus, numatytus Bausmių vykdymo kodekse, nagrinėja ir nutartimi išsprendžia nuosprendį priėmęs teismas, kas nedera su Bausmių vykdymo kodekso nuostata, kad prevencijos priemonių taikymo klausimus sprendžia vietovės, kurioje yra nuteistojo bausmės atlikimo vieta, apylinkės teismas.

 

4.  Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama

Įstatymo projektu siūloma patikslinti Baudžiamojo proceso kodekso 362 straipsnio 4 dalį, joje numatant, kad klausimus, numatytus Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse, išskyrus klausimus, numatytus Bausmių vykdymo kodekso 76 straipsnio 5 dalyje (t. y. dėl prevencijos priemonių taikymo nuteistajam), nagrinėja ir nutartimi išsprendžia nuosprendį priėmęs teismas, o klausimus dėl prevencijos priemonių taikymo nuteistajam pagal Bausmių vykdymo kodekso 76 straipsnio 5 dalį motyvuotu laisvės atėmimo vietų įstaigos direktoriaus teikimu nagrinėja ir nutartimi išsprendžia vietovės, kurioje yra nuteistojo bausmės atlikimo vieta, apylinkės teismas.

Patikslinus Baudžiamojo proceso kodekso 362 straipsnio 4 dalį, apylinkės teismas, vadovaudamasis šia ir kitomis Baudžiamojo proceso kodekso nuostatomis, galės rengti teismo posėdį ir priimti sprendimą dėl prevencijos priemonių taikymo nuteistajam.

 

5.  Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai (jeigu rengiant įstatymo projektą toks vertinimas turi būti atliktas ir jo rezultatai nepateikiami atskiru dokumentu), galimos neigiamos priimto įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta

Priėmus įstatymo projektą neigiamų pasekmių nenumatoma.

 

6.  Kokią įtaką priimtas įstatymas turės kriminogeninei situacijai, korupcijai

Priimtas įstatymas įtakos kriminogeninei situacijai ir korupcijai neturės.

 

7.  Kaip įstatymo projektas įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai

Įstatymo projektas nesusijęs su poveikiu verslo sąlygoms ir jo plėtrai.

 

8.  Ar įstatymo projektas neprieštarauja strateginio lygmens planavimo dokumentams

Įstatymo projektas nesusijęs su strateginio lygmens planavimo dokumentais ir jiems neprieštarauja.

 

9.  Įstatymo projekto inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios

Priėmus įstatymo projektą, kitų įstatymų keisti nereikės.

 

10.  Ar įstatymo projektas parengti laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimų, o įstatymų projektuose sąvokos ir jas įvardijantys terminai įvertinti Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka

Įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimų. Įstatymo projekte neapibrėžiama naujų sąvokų.

 

11.  Ar įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus

Įstatymo projektas neprieštarauja Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos ir Europos Sąjungos teisės aktų nuostatoms.

 

12.  Jeigu įstatymo projektui įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų, – kas ir kada juos turėtų priimti

Priėmus įstatymo projektą, jį įgyvendinančių teisės aktų priimti nereikės.

 

13.  Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks įstatymui įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti (pateikiami prognozuojami rodikliai einamaisiais ir artimiausiais 3 biudžetiniais metais)

Įstatymo projektui įgyvendinti papildomų biudžeto lėšų nereikės.

 

14.  Įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

Negauta.   

 

15.  Įstatymo projekto reikšminiai žodžiai

Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiems įstatymų projektams įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant reikšminius žodžius pagal Europos žodyną Eurovoc: „teismo byla“ „teismo institucijos“, „teismo procesas“.

 

16.  Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Nėra. 

__________________

 

 

 

Teikia Seimo nariai:

Stasys Šedbaras,

Agnė Širinskienė,

Andrius Vyšniauskas,

Julius Sabatauskas,

Irena Haase,

Algirdas Stončaitis,

Česlav Olševski.