LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Teisės ir teisėtvarkos komitetas

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 93, 544 IR 589 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO Nr. XIIIP-3130

 

2019-10-30  Nr. 102-P-58

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkė Agnė Širinskienė, komiteto pirmininko pavaduotojas Stasys Šedbaras, nariai: Vilija Aleknaitė Abramikienė, Rimas Andrikis, Irena Haase, Arvydas Nekrošius, Česlav Olševski, Julius Sabatauskas, Lauras Stacevičius, Irena Šiaulienė, Petras Valiūnas.

Komiteto biuro vedėja Dalia Komparskienė, patarėjos: Martyna Civilkienė, Jurgita Janušauskienė, Rita Karpavičiūtė, Dalia Latvelienė, Rita Varanauskienė, Loreta Zdanavičienė, padėjėjos: Aidena Bacevičienė, Meilė Čeputienė.

Prezidento patarėja Elena Masnevaitė, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Baudžiamosios justicijos grupės patarėjas Marius Vainauskas, Baudžiamosios justicijos grupės patarėja Sonata Gendvilaitė, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Administravimo valdybos viršininkė Rūta Kaziliūnaitė.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2019-02-06

1

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1.    Teikiamo projekto 1 straipsniu keičiamas Administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 93 straipsnis, papildant jį nauja 7 dalimi. Atkreiptinas dėmesys, kad ANK 93 straipsnio dalys turėtų būti išdėstytos pagal sankcijoje numatytos (-ų) baudos (-ų) vidurkį. Atsižvelgiant į tai, projektu teikiamos naujos administracinio nusižengimo sudėties požymiai turėtų būti aprašyti ne ANK 93 straipsnio 7 dalyje, o šio straipsnio 4 dalyje, atitinkamai pernumeruojant po jos dėstomas straipsnio dalis.

 

Pritarti

 

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2019-02-06

1

 

 

2.              Teikiamo projekto 1 straipsniu papildomos ANK 93 straipsnio 7 dalies dispozicijos apibrėžimas – „Politinės kampanijos dalyvio finansavimas ar rėmimas neturint tam teisės“; taip pat projekto 2 straipsniu papildomos ANK 544 straipsnio 4 dalies dispozicijos apibrėžimas – „Politinės partijos finansavimas neturint tam teisės“ – iš esmės dubliuoja Baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 1751 straipsnio pavadinimą – „Neteisėtas politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimas“ (past. – žiūrėti kartu su šiuo projektu teikiamo projekto Reg. Nr. XIIIP-3126 2 straipsnį).

Atsižvelgiant į tai, teigtina, kad projektai Reg. Nr. XIIIP 3126 ir XIIIP-3130 nėra tarpusavyje suderinti. Nėra pateisinama, kad BK straipsnio pavadinimas sutampa su ANK atskirų straipsnių dispozicijomis. Akcentuotina, kad straipsnio dispozicija turėtų būti aprašyta plačiau negu straipsnio pavadinimas.

Kita vertus, priėmus teikiamas pataisas, gali kilti ANK 93 straipsnio 7 dalies bei 544 straipsnio 4 dalies atribojimo nuo BK 1751 straipsnio problemų. Dėl tos priežasties rekomenduotina plėsti ANK 93 straipsnio 7 dalies bei 544 straipsnio 4 dalies dispozicijų aprašymą, jose galimai įrašant ir konkrečius pažeidimų sudėčių atribojimo kriterijus[1].

Nepritarti

ANK 93 straipsnio pavadinime – politinių kampanijų finansavimo tvarkos pažeidimas – apibendrintai nurodoma, už kokias neteisėtas veikas šiame straipsnyje įtvirtinta administracinė atsakomybė. Straipsnio dispozicijose konkretizuojama, kokios veikos laikomos administraciniais nusižengimais. ANK 93 straipsnio 7 dalyje ar kitose šio straipsnio dalyse įstatymo, reguliuojančio politinių kampanijų finansavimo aspektus, nuostatų kartojimas, būtų perteklinis. Tas pats pasakytina ir apie ANK 544 straipsnio, nustatančio administracinę atsakomybę už politinių partijų finansavimo tvarkos pažeidimus, dispozicijų formulavimą. Pabrėžtina, kad ANK 93 ir 544 straipsnių dispozicijos formuluojamos plačiau nei šių straipsnių pavadinimai.

Nei Teisėkūros pagrindų įstatymas, nei Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298, nedraudžia viename teisės akte formuluoti straipsnio dalies nuostatą taip pat, kaip ji formuluojama kito įstatymo pavadinime. Toks formulavimas yra logiškas ir pagrįstas.

ANK 5 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad asmuo už padarytą teisės pažeidimą, atitinkantį šiame kodekse numatyto administracinio nusižengimo požymius, atsako administracine tvarka pagal šį kodeksą, jeigu šis padarytas teisės pažeidimas neužtraukia baudžiamosios atsakomybės. Ši ANK nuostata aiškiai išsprendžia administracinės ir baudžiamosios atsakomybės atribojimo klausimus (aiškus atribojimo kriterijus bus įtvirtintas BK 1751 straipsnio 1 dalies dispozicijoje, t. y. BK papildymo projekte XIIIP-3126 bus įtvirtinta aiški 500 MGL, kurią, viršijus jau būtų taikoma baudžiamoji atsakomybė).

3.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2019-02-06

1,2

 

 

3.       Atsižvelgiant į projektu Reg. Nr. XIIIP-3126 BK papildančio 1751 straipsnio dispozcijos konstrukciją (past. – baudžiamoji atsakomybė nustatoma ne tik tam, kas finansavo, bet ir tam, kas priėmė arba panaudojo lėšas ar kitokią materialinę paramą), diskutuotina, ar analogišku aspektu taip pat nereikėtų koreguoti ANK 93 bei 544 straipsnių.

Nepritarti

ANK 93 straipsnis apima tiek atsakomybę auką suteikusiam asmeniui, tiek politinės kampanijos iždininkui, dalyviui, tai yra tiems, kas priėmė. ANK 93 straipsnis iš esmės apima visus politinių kampanijų finansavimo tvarkos pažeidimus. Analogiškai ANK 544 straipsnyje įtvirtintos ir siūlomos nustatyti nuostatos apima atsakomybę tiek už politinės partijos apskaitą atsakingam asmeniui ir politinės partijos pirmininkui (tiems, kas priėmė ir panaudojo paramą) už bet kokius politinės partijos finansavimo tvarkos pažeidimus, tiek asmenims (fiziniams asmenims ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims) už politinės partijos finansavimą neturint tam teisės (tiems, kas finansavo).

4.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2019-02-06

2

 

 

4.                Nėra aiškus projekto 2 straipsniu ANK 544 straipsnį papildančios 4 dalies santykis su šio straipsnio 3 dalimi.

 

Nepritarti

Pastaboje minimo straipsnio 3 dalis neapima 4 dalyje siūlomo nustatyti nusižengimo. Šio straipsnio 1–3 dalių subjektas – politinės partijos apskaitą tvarkantis asmuo ar politinės partijos pirmininkas, o 4 dalies subjektas – fizinis asmuo ar juridinio asmens vadovas ar kitas atsakingas asmuo, t. y. asmenys, finansavę politinę partiją, neturėdami tam teisės.

5.

Teisės ir teisėtvarkos komiteto biuro patarėja L.Zdanavičienė

2

 

 

Projekto 2 straipsniu keičiamo 544 straipsnio 4 dalis

pagal sankcijoje numatytos baudos vidurkį, turėtų būti išdėstyta ne 4 dalyje, bet šio straipsnio naujoje 3 dalyje, atitinkamai pernumeruojant buvusią 3 dalį.

Pritarti

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

 

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas

2019-07-11

 

 

 

*

pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui Nr. XIIIP-3130 ir Komiteto išvadai.

 

Atsižvelgti

 

2.

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas

2019-07-17

4

 

 

 

Argumentai:

Atsižvelgiant į tai, kad projekte nustatyta įstatymo įsigaliojimo data 2019 m. liepos 1 d. jau yra praėjusi, siūloma nustatyti kitą įsigaliojimo datą – 2020 m. sausio 1 d.

Pasiūlymas:

Pakeisti projekto 4 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. liepos 1 d 2020 m. sausio 1 d.“

 

Pritarti

 

 

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai: pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms.

8. Balsavimo rezultatai: už – 10, prieš – nėra, susilaikė – nėra.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: Agnė Širinskienė, Rimas Andrikis, Stasys Šedbaras.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: nėra.

 

PRIDEDAMA. Komiteto patobulintas įstatymo projektas, jo lyginamasis variantas.

 

 

Komiteto pirmininkė                                                                           (Parašas)                                                                      Agnė Širinskienė

 

 

 

 

 

Komiteto biuro patarėja Loreta Zdanavičienė[1] Pavyzdžiui, sudėtyje nurodant paramos (lėšų) sumą, neviršijančią 500 BBND (MGL).