Projekto Nr. XIVP-2741(3)

lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 29, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 49, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 67, 69, 70 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 564 STRAIPSNIU

ĮSTATYMO NR. XIV-1726  17 straipsniO pakeitimO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                          d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Pakeisti 43 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

„11. Mokykla privalo:

1) užtikrinti kokybišką švietimo programų vykdymą;

2) sukurti ir palaikyti sveiką ir saugią aplinką, sudarančią palankias galimybes ugdyti ir mokytis;

3) sudaryti mokymo sutartis ir vykdyti jose numatytus įsipareigojimus;

4) tobulinti veiklą, stiprinant stiprindama veiklos įsivertinimą;

5) sudaryti galimybes mokiniams dalyvauti švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus kokybės kriterijus atitinkančiose, socialines ir emocines kompetencijas ugdančiose, smurto, patyčių, psichiką veikiančių medžiagų vartojimo ar kitose prevencinėse programose;

6) dalyvauti nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokinių pasiekimų tyrimuose ir patikrinimuose, kurie organizuojami švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

7) tą pačią dieną informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, neatvykimą į mokyklą ar pamoką, jeigu tėvai (globėjai, rūpintojai) nepraneša mokyklai apie vaiko neatvykimą į mokyklą ar pamoką;

8) informuoti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apie atvejus, kai mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) neužtikrina vaiko pareigos mokytis iki 16 metų.“.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas