LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS komitetas

 

KOMITETO IŠVADA

DĖL PRELIMINARAUS ĮVERTINIMO AR LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

ĮSTATYMO NR. IX-1007  34 STRAIPSNIO  ĮSTATYMO PROJEKTAS NR. XIIIP-779(2)

NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

 

2018-01-02  Nr. 102-P-01

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkė Agnė Širinskienė, pirmininkės pavaduotojas Stasys Šedbaras, nariai:  Rimas Andrikis, Vitalijus Galius, Arvydas Nekrošius, Česlav Olševski, Julius Sabatauskas, Lauras Stacevičius, Petras Valiūnas.

Komiteto biuro vedėja Dalia Komparskienė, patarėjai: Jurgita Janušauskienė, Rita Karpavičiūtė, Dalia Latvelienė, Irma Leonavičiūtė, Loreta Zdanavičienė. Komiteto biuro padėjėja Rivena Zegerienė.

Kviestieji asmenys: Seimo narys Tomas Tomilinas, Seimo kanceliarijos Teisės departamento Viešosios teisės skyriaus patarėjas Justas Bakutis, Lietuvos socialinių tyrimų centras – Darbo rinkos tyrimų instituto vadovas Boguslavas Gruževskis.

 

           2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

 

Komiteto nuomonė

Argumentai, pagrindžiantys nuomonę

Str.

Str. d.

P.

1.

Seimo kanceliarijos  Teisės departamentas

2017-12-18

1

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1. Projekto 1 straipsniu siūloma papildyti  Gyventojų pajamų mokesčio 34 straipsnį 4 dalimi, joje nustatant, kad „Mokesčio administratorius nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymu, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka privalo pervesti profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams, įstatymų nustatyta tvarka įregistruotiems Juridinių asmenų registre, pagal Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, iki 3 procentų pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos, o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia, – iki 3 procentų mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos“. Siūloma nuostata vertintina kaip galimai pažeidžianti Konstitucijoje įtvirtintą asmenų lygiateisiškumo principą.

Pažymėtina, kad remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo suformuota doktrina, asmenų lygiateisiškumo principo pagalba yra įtvirtinama formali visų asmenų lygybė bei imperatyvas visus asmenis traktuoti vienodai. Konstitucinis Teismas, aiškindamas Konstitucijos 29 straipsnio nuostatas, yra ne kartą konstatavęs, kad Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta formali visų asmenų lygybė, šio straipsnio 2 dalyje įtvirtintas asmenų nediskriminavimo ir privilegijų neteikimo principas; konstitucinis asmenų lygybės įstatymui principas reikalauja, kad teisėje pagrindinės teisės ir pareigos būtų įtvirtintos visiems vienodai; konstitucinis asmenų lygiateisiškumo principas būtų pažeistas, jeigu tam tikri asmenys ar jų grupės būtų traktuojami skirtingai, nors tarp jų nėra tokio pobūdžio ir tokios apimties skirtumų, kad toks nevienodas traktavimas būtų objektyviai pateisinamas (Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d., 2012 m. vasario 27 d. nutarimai). Vertinant, ar pagrįstai yra nustatytas skirtingas reguliavimas, būtina atsižvelgti į konkrečias teisines aplinkybes; pirmiausia turi būti įvertinti asmenų ir objektų, kuriems taikomas skirtingas teisinis reguliavimas, teisinės padėties skirtumai (Konstitucinio Teismo 2010 m. balandžio 20 d. sprendimas, 2010 m. birželio 29 d., 2012 m. vasario 6 d. nutarimai). Atkreiptinas dėmesys, kad nei projekte, nei jo aiškinamajame rašte nėra nustatyti jokie objektyvūs kriterijai, dėl kurių būtų galima išskirti profesines sąjungas iš kitų subjektų, kuriems mokesčių administratorius gyventojo prašymu perveda gyventojų pajamų mokesčio dalį. Atsižvelgiant į tai, svarstytina, ar išimtinės padėties suteikimas profesinėms sąjungoms, numatant jų išskirtinę teisę gauti 3 procentus paskirstomo gyventojų pajamų mokesčio, tačiau nepateikiant jokių aiškių motyvų, kodėl šios yra išskiriamos iš kitų subjektų, kuriems mokesčių administratorius gyventojo prašymu perveda gyventojų pajamų mokesčio dalį, galėtų būti tinkamas objektyvus pagrindas skirtingam teisiniam reguliavimui pagrįsti, dėl ko svarstytinas projekto nuostatų atitikimas Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintam asmenų lygybės principui.

Nepritarti

Profesinės sąjungos pagal savo prigimtį skiriasi nuo kitų paramos gavėjų, nes atstovauja socialiai jautriausią ir pažeidžiamiausią darbo santykių šalį (darbuotoją), todėl atsižvelgta į Įstatymo projekto pozityvius tikslus – stiprinti šiuo metu Lietuvoje veikiančias profesines sąjungas ir skatinti jų plėtrą.

Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad konstitucinis asmenų lygiateisiškumo principas savaime nepaneigia galimybės įstatymu nustatyti nevienodą, diferencijuotą teisinį reguliavimą tam tikriems asmenims, priklausantiems skirtingoms kategorijoms, jeigu tarp šių asmenų yra tokio pobūdžio skirtumų, kurie tokį diferencijuotą reguliavimą daro objektyviai pateisinamą. Diferencijuotas teisinis reguliavimas, taikomas tam tikroms vienodais požymiais pasižyminčioms asmenų grupėms, jeigu juo siekiama pozityvių, visuomeniškai reikšmingų tikslų arba jeigu tam tikrų ribojimų ar sąlygų nustatymas yra susijęs su reguliuojamų visuomeninių santykių ypatumais, savaime nelaikytinas diskriminaciniu (inter alia Konstitucinio Teismo 2006 m. gegužės 31 d., 2006 m. rugsėjo 26 d., 2006 m. gruodžio 21 d., 2009 m. kovo 2 d., 2011 m. birželio 21 d., 2013 m. gegužės 24 d., 2013 m. liepos 5 d. nutarimai).

3. Komiteto sprendimas: Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 67 straipsnio 3 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas bei Teisės ir teisėtvarkos komiteto argumentus, Teisės ir teisėtvarkos komitetas preliminariai įvertino, kad Įstatymo projekto 1 straipsnyje dėstomos keičiamo Gyventojų pajamų mokesčio Nr. IX-1007 įstatymo 34 straipsnio nuostatos neprieštarauja Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintam visuotiniam asmenų lygiateisiškumo principui.

4. Balsavimo rezultatai: už – 3, susilaikė – 1, prieš – 5 (Balsavimui teikta formuluotė: „kas už tai, kad Įstatymo projekto nuostatos prieštarauja Konstitucijai“).

5. Komiteto paskirti pranešėjai: Agnė Širinskienė, Stasys Šedbaras.

6. Komiteto narių atskiroji nuomonė: negauta.

 

 

 

Komiteto pirmininkė                                                                                                                                                                                          Agnė Širinskienė

 

 

 

 

Teisės ir teisėtvarkos komiteto biuro patarėja Jurgita Janušauskienė