LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAUKINĖS AUGALIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1226 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2020-06-25 Nr. XIIIP-3816(3)

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1.    Projekto 1 straipsniu dėstomos Laukinės augalijos įstatymo naujos redakcijos (toliau – keičiamas įstatymas) 4 straipsnio 1 dalyje siūloma nustatyti, kad laukinių augalų ir grybų apsaugos ir jų išteklių naudojimo valstybinį valdymą pagal kompetenciją vykdo ir Žemės ūkio ministerija. Atkreiptinas dėmesys, kad keičiamo įstatymo nuostatose nėra nuostatų, nustatančių šios ministerijos funkcijas laukinių augalų ir grybų apsaugos ir jų išteklių naudojimo srityje (išskyrus tai, kad ministerijos atstovai įeina į Invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėtį), todėl iš projekto nuostatų nėra aiški Žemės ūkio ministerijos kompetencija šioje srityje. Svarstytinas šios projekto nuostatos tikslingumas.

2.    Atsižvelgiant į kitas keičiamo įstatymo nuostatas (pavyzdžiui, 4 straipsnio 4 dalis, 5 straipsnio 2 punktas ir kt.) ir siekiant įstatyme vartojamų formuluočių suderinamumo, svarstytina, ar keičiamo įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje po žodžio „valdymo“ nereikėtų įrašyti žodžių „gausos reguliavimo“.

3.    Manytina, kad keičiamo įstatymo 5 straipsnio 2 punkte po žodžių „įgyvendinant invazinių rūšių“ brauktinas kablelis, nes jam esant, šiame punkte nurodytos priemonės yra neaiškaus turinio.

4.    Keičiamo įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje siūloma nustatyti, kad „naudojant laukinių augalų ir grybų išteklius, vandens telkinio ar žemės savininko (jeigu žemės valdytojas yra kitas asmuo, negu savininkas, - žemės valdytojo) sutikimas reikalingas renkant riešutus, grybus, uogas privačioje žemėje arčiau kaip 100 m nuo savininkų sodybų“. Šios projekto nuostatos nėra aiškios šiais aspektais:

Pirma, nėra aišku, kokiu tikslu naikinama ankstesniame variante buvusi nuostata, kad renkant riešutus privačioje ne miško žemėje reikalingas šios žemės savininko ar valdytojo sutikimas, nes pagal projektą žemės savininko ar valdytojo sutikimas būtų reikalingas tik renkant riešutus privačioje tiek miško, tiek ne miško žemėje tik arčiau kaip 100 m nuo savininkų sodybų.

Antra, iš projekto nuostatų nėra pakankamai aišku, kurio savininko – sodybos ar privačios žemės, esančios arčiau kaip 100 m nuo sodybos – būtų reikalingas sutikimas, nes sodybos ir minėtos žemės savininkai nebūtinai yra tie patys asmenys.

5.         Keičiamo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies formuluotėje „tarp jų ir socialinio ir ekonominio“ žodis „ir“, esantis po žodžio „socialinio“, keistinas žodžiu „ar“.

6.        Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298, 6.1. punktu, jei institucijos pavadinimas, kuris prasideda žodžiais „Lietuvos Respublika“, minimas ne kartą, pirmą kartą parašius visą pavadinimą, toliau jis gali būti rašomas be žodžių „Lietuvos Respublika“. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pavadinimas jau yra minimas keičiamo įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje, siūlytina keičiamo įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje, po žodžių „Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos“, išbraukti žodžius „Lietuvos Respublikos“.

7.         Keičiamo įstatymo 10 straipsnio 16 dalyje formuluotėje „įspėja <...> dėl leidimo introdukuoti ar reintrodukuoti sustabdymo“ prieš žodį „sustabdymo“ įrašytinas žodis „galiojimo“.

8.         Keičiamo įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžio „apsaugą“ įrašytinas žodis „apsaugos“.

9.         Keičiamo įstatymo 19 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „laukinių augalų ir grybų ir jų išteklių“ įrašytini žodžiai „laukinių augalų ir grybų apsaugos ir jų išteklių“.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                         Andrius Kabišaitis

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. Azguridienė, tel. (8 5) 239 6546, el. p. [email protected]

R. Bielskė, tel. (8 5) 239 6545, el. p. [email protected]

M. Griščenko, tel. (8 5) 239 6552, el. p. mantas.griscenko@lrs.lt