LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

SVEIKATOS REIKALŲ KOMITETAS

 

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PAPILDOMOSIOS IR ALTERNATYVIOSIOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO NR. XIII-2771 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO

 ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-2528

 

 

2023-05-10  Nr. 111-P-11

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto pirmininkas A. Matulas, Komiteto pirmininko pavaduotojas R. Žemaitaitis, Komiteto nariai M. Danielė, P. Kuzmickienė, O. Leiputė, M. Puidokas, J. Sejonienė, L. Slušnys, Z. Streikus, R. Šalaševičiūtė, A. Veryga, Komiteto biuro vedėja J. Bandzienė, patarėja K. Civilkienė, patarėjas E. Jankauskas,  patarėja V. Valainytė, padėjėja D. Žukauskė, Komiteto neetatiniai ekspertai A. Kirkutis, D. Mockevičienė, P. Rimkus, Lietuvos Respublikos Ministrės Pirmininkės patarėja Ž. Gudlevičienė, Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas A. Utkus, Sveikatos apsaugos viceministras A. Pečkauskas, Visuomenės sveikatos departamento vyresnioji patarėja A. Kandratavičienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Gyvūnų mokslų fakulteto dekanas R. Stankevičius, Visuomenės sveikatos fakulteto atstovė P. Šedienė, Lietuvos psichologų sąjungos atstovė A. Adomaitytė.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2023-03-13

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.              Reikėtų patikslinti keičiamo įstatymo pavadinimo rekvizitus, t. y. keičiamo įstatymo numeris yra „XIII-2771”, o ne „XII-2771“.

Pritarti

Pasiūlymas: Pakeisti įstatymo projekto pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

PAPILDOMOSIOS IR ALTERNATYVIOSIOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS

 

ĮSTATYMO NR. XIII-2771 10 STRAIPNIO PAKEITIMO

 

ĮSTATYMAS“

 

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2023-03-13

1

 

 

2.              Vienintelė projekto 1 straipsnio dalis neturėtų būti numeruojama, o priešais šia dalimi keičiamo punkto tekstą po kabučių turėtų būti įrašytas šio punkto numeris.

Pritarti

Pasiūlymas: Pakeisti Projekto 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

1 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

 1. Pakeisti 10 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

 „2) Ffizinis asmuo, siekiantis gauti šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytą PA sveikatos priežiūros specialisto licenciją, turi turėti aukštąjį išsilavinimą arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus medicinos arba reabilitacijos, arba odontologijos, arba farmacijos, arba burnos priežiūros, arba visuomenės sveikatos, arba slaugos ir akušerijos, arba mitybos, arba biologijos, arba psichologijos, arba genetikos, arba mikrobiologijos, arba molekulinės biologijos, arba biofizikos, arba biochemijos, arba veterinarijos studijų krypties studijas, ir sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka būti baigęs mokymus. Reikalavimas būti baigusiam šiame punkte nurodytus mokymus netaikomas asmeniui, turinčiam aukštąjį išsilavinimą arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus studijų programą pagal PA sveikatos priežiūros natūraliosios ir liaudies medicinos srities biologinio poveikio paslaugų grupę, arba asmeniui, turinčiam užsienio valstybėje įgytą ir teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje pripažintą aukštąjį išsilavinimą arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus studijų programą pagal PA sveikatos priežiūros natūraliosios ir liaudies medicinos srities biologinio poveikio paslaugų grupę.“

3.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2023-03-13

 

 

 

3.              Atsižvelgiant į keičiamo įstatymo 20 straipsnyje įtvirtintą Sveikatos apsaugos ministerijos funkciją formuoti valstybės politiką papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros srityje, taip pat organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą, dėl projekto siūlytina gauti Vyriausybės išvadą.

Pritarti iš dalies

Yra gauta Sveikatos apsaugos ministerijos išvada dėl šio įstatymo projekto.

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Lietuvos psichologų sąjunga, 2023-05-02

 

 

 

Lietuvos psichologų sąjungos prezidentės A. Adomaitytės kreipimasis į Sveikatos reikalų komitetą, (toliau - Komitetas) dėl 2023 m. balandžio 19 d. priimto sprendimo Nr. lll-S -7 „Dėl Lietuvos Respublikos papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo Nr. XIII2771 10 straipsnio pakeitimo". Siūlančio, kad "PA sveikatos priežiūros natūraliosios ir liaudies medicinos srities biologinio poveikio paslaugų grupės paslaugų teikimo licenciją" galėtų gauti ir slaugos, akušerijos ir psichologijos specialistai. Lietuvos psichologų sąjunga nesutinka, kad psichologijos specialistai būtų įtraukti į tokių paslaugų teikimo specialisto licencijavimą. Psichologo paslaugos negali būti priskiriamos prie papildomos ir alternatyvios sveikatos paslaugų, tai yra psichinės sveikatos paslauga. Ir psichologo paslaugą gali teikti turintys psichologijos bakalauro ir magistro studijas baigęs specialistas.

Nepritarti

Projekte numatyta papildoma galimybė, bet ne prievolė, asmenims, turintiems aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus psichologijos studijų krypties studijas, ir sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka baigus mokymus, įgyti PA sveikatos priežiūros natūraliosios ir liaudies medicinos srities biologinio poveikio paslaugų grupės paslaugų teikimo licenciją.

 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Teisingumo ministerijos Europos sąjungos teisės grupė, 2023-03-28

 

 

 

Įvertinę Lietuvos Respublikos papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo Nr. XIII-2771 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2528 atitiktį Europos Sąjungos teisei pažymime, kad pastabų ar pasiūlymų neturime.

Pritarti

 

2.

Nacionalinė sveikatos taryba, 2023-04-27

 

 

 

Nacionalinė sveikatos taryba, susipažinusi su Lietuvos Respublikos papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo Nr. XI1I-2771 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektais Nr. XIVP-2528 ir Nr. XIVP-2582, pritaria siūlymui papildyti natūraliosios ir liaudies medicinos srities biologinio poveikio papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugų grupę, papildomomis psichologijos, akušerijos ir slaugos studijų programomis, tačiau šios paslaugų grupės papildymas specialistais, kurie yra baigę gyvulininkystės (gyvūno ir žmogaus sąveikos arba gyvūnų mokslo) studijų programas, yra abejotinas, nes šių specialistų rengime, studijų dalykuose, mažiausia dalis yra skirta žmogaus temai, jo psichinei sveikatai, ligų suvokimui ir jų prevencijai.

Pritarti

 

3.

Sveikatos apsaugos ministerija, 2023-05-02

 

 

 

Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo (toliau – PASP Įstatymas) 2 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, jog papildomoji ir alternatyvioji sveikatos priežiūra (toliau – PASP) tai veikla, kuri apima sveikatos rekreaciją bei natūraliąją ir liaudies mediciną ir yra vykdoma pasitelkiant moksliniais tyrimais grindžiamos medicinos duomenis, biologines, psichologines ir socialines priemones ir (ar) empirines žinias. Taip pat PASP Įstatyme deklaruojama, jog natūralioji ir liaudies medicina – PASP sritis, kurios tikslas yra palengvinti ligų sukeltus negalavimus, o sveikatos rekreacija – PASP sritis, skirta žmogaus fizinei sveikatai ir dvasinei gerovei puoselėti. Vadovaujantis PASP Įstatymo nuostatomis galime konstatuoti, jog PASP licencijuotas specialistas privalo turėti praktinių įgūdžių ir žinių tiek apie sveiko, tiek apie sergančio žmogaus sandarą, funkcijas, elgseną, sveikatos būkles, socialinės aplinkos sąveiką.

            Atsižvelgiant į PASP Įstatymo tikslą, paskirtį ir minėtas PASP Įstatymo nuostatas, Ministerija informuoja, jog pritaria Lietuvos Respublikos papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo Nr. XIII-2771 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-2528, nes asmenys, turintys aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus psichologijos, slaugos ir akušerijos studijų programas bei sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka baigę mokymus galėtų gauti PASP natūraliosios ir liaudies medicinos srities biologinio poveikio paslaugų grupės paslaugų teikimo licenciją, kadangi minėtos studijų programos apima išsamius mokymosi dalykus apie žmogaus sandarą, funkcijas, elgseną, įvairius psichinius ir somatinius sutrikimus, žmogaus reprodukciją, medicinos profilaktiką, diagnostiką, gydymą ir kt.

Pritarti

 

4.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 2023-05-04

 

 

 

Šiuo metu Lietuvos Respublikos papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo Nr. XIII-2771 (toliau – Įstatymas) 10 str. 1 d. 2 p. reglamentuoja, kokią aukštojo mokslo kvalifikaciją įgijus galima teikti PA sveikatos priežiūros natūraliosios ir liaudies medicinos srities biologinio poveikio paslaugų grupei priskirtas paslaugas. Šiai grupei priskirta ir Miško terapijos paslauga, kurios šiuo metu negali teikti asmenys baigę psichologijos studijų krypties studijas. Europos ir kitų šalių patirtys rodo, kad būtent didelė dalis psichologų yra įsisavinę miško terapijos programas ir jas integruotai taiko klinikinėje bei pedagoginėje praktikoje, o šių studijų apimtyje didelę dalį sudaro būtent psichologijos studijų dalykai.  

Atkreiptinas dėmesys, kad Miško terapijos paslaugas taip pat galėtų teikti socialinio darbo išsilavinimą turintys asmenys, kurie, remiantis Socialinio darbo studijų krypties aprašu (2021 m. kovo 24 d. Nr. V-440), įgyja specialiuosius gebėjimus organizuoti, koordinuoti, įgyvendinti ir vertinti socialinės pagalbos procesą ir jo rezultatus, taikyti specializuotus socialinio darbo metodus ir terapiją, diegti inovacijas, vadovaujasi tarpdalykiniu požiūriu. Tarptautinė socialinio darbo mokyklų asociacija pabrėžia, kad socialinio darbo praktika apima įvairias veiklas, įskaitant įvairias terapijos ir konsultavimo formas, darbą grupėse ir bendruomenės darbą (https://www.iassw-aiets.org/global-definition-of-social-work-review-of-the-global-definition/), tad šie specialistai pagal savo kompetencijas pasitelkdami socialines priemones galėtų teikti miško terapijos paslaugas socialinės reabilitacijos kontekste.

Biologinio poveikio grupei taip pat priskirta ir endobiogenikos paslauga, kurios šiandien negali praktikuoti asmenys, turintys aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus slaugos ir akušerijos studijų programas, nors šių asmenų įgytos žinios bei kompetencijos atitinka keliamus reikalavimus. 

Įstatymo 10 str. 1 d. 4 p. reglamentuoja, kokią aukštojo mokslo kvalifikaciją įgijus galima teikti paslaugas, kurias teikiant naudojami gyvūnai. Šiuo metu šių paslaugų negali teikti gyvulininkystės (gyvūno ir žmogaus sąveikos, arba gyvūnų mokslo) studijų krypties studijas baigę asmenys. Šias studijas baigę asmenys tiesiogiai įgyja darbo su gyvūnais žinias ir įgūdžius ir, baigę papildomus sveikatos apsaugos ministro tvarka nustatytus mokymus, galėtų kvalifikuotai teikti šios srities paslaugas. Atkreipiame dėmesį, kad reikalavimus, kas gali teikti Įstatymo 9 str. 2 d. 5 punkte įvardintas paslaugas, nustato 10 straipsnio 1 dalies 4 punktas.

Apibendrinant, pritariame Įstatymo 10 straipsnio pakeitimo projektams Nr. XIVP-2528 ir XIVP-2582. Taip pat siūlome Įstatymo 10 straipsnio pakeitimo projekte Nr. XIVP-2528 išdėstytą studijų krypčių, kurias baigę asmenys gali gauti Įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytą PA sveikatos priežiūros specialisto licenciją, sąrašą papildyti socialinio darbo studijų kryptimi.

Pritarti iš dalies

Siūlytina pritarti įstatymo projektui Nr. XIVP-2528, bet nepritarti įstatymo projektui Nr. XIVP-2582, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento, Teisingumo ministerijos Europos sąjungos teisės grupės, Nacionalinės sveikatos tarybos pastabas ir Sveikatos apsaugos ministerijos išvadą. 

Taip pat siūlytina nepritarti pasiūlymui įstatymo projekte Nr. XIVP-2528 išdėstytą studijų krypčių, kurias baigę asmenys gali gauti Įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytą PA sveikatos priežiūros specialisto licenciją, sąrašą papildyti socialinio darbo studijų kryptimi, nes šios krypties studijų programos nesuteiks pakankamai žinių apie žmogaus kūno sandarą ir funkcijas, patologijas, įvairių ligų vystymosi procesus ir mechanizmus, sveikatinimo priemones ir t.t., dėl ko nebus galimybės parengti reikiamos kvalifikacijos ir kompetencijos PASP specialistus, o vien tik sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka baigti mokymai neužtikrins teikiamų PASP natūraliosios ir liaudies medicinos srities biologinio poveikio paslaugų grupės paslaugų kokybės ir saugumo pacientams.

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

 

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai: negauta.

 

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:.

7.1. Sprendimas (pagal Lietuvos Respublikos Seimo statuto 150 straipsnį. Jeigu siūlomas sprendimas numatytas Seimo statuto 150 straipsnio 1 dalies 3–6 punktuose, pateikiami šio sprendimo argumentai):pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui Nr. XIVP-2528(2) ir Komiteto išvadai.

7.2. Pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo Sveikatos reikalų komitetas, 2023-05-10

 

 

 

 

Argumentai: Atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabas, teikiama patobulinta įstatymo projekto pavadinimo formuluotė.

 

Pasiūlymas: Pakeisti įstatymo projekto pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

PAPILDOMOSIOS IR ALTERNATYVIOSIOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS

 

ĮSTATYMO NR. XIII-2771 10 STRAIPNIO PAKEITIMO

 

ĮSTATYMAS“

 

Pritarti

 

2.

Seimo Sveikatos reikalų komitetas, 2023-05-10

1

 

 

 

Argumentai: Atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabas, teikiama patobulinta įstatymo projekto 1 straipsnio formuluotė.

 

Pasiūlymas: Pakeisti Projekto 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

1 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

 1. Pakeisti 10 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

 „2) Ffizinis asmuo, siekiantis gauti šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytą PA sveikatos priežiūros specialisto licenciją, turi turėti aukštąjį išsilavinimą arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus medicinos arba reabilitacijos, arba odontologijos, arba farmacijos, arba burnos priežiūros, arba visuomenės sveikatos, arba slaugos ir akušerijos, arba mitybos, arba biologijos, arba psichologijos, arba genetikos, arba mikrobiologijos, arba molekulinės biologijos, arba biofizikos, arba biochemijos, arba veterinarijos studijų krypties studijas, ir sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka būti baigęs mokymus. Reikalavimas būti baigusiam šiame punkte nurodytus mokymus netaikomas asmeniui, turinčiam aukštąjį išsilavinimą arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus studijų programą pagal PA sveikatos priežiūros natūraliosios ir liaudies medicinos srities biologinio poveikio paslaugų grupę, arba asmeniui, turinčiam užsienio valstybėje įgytą ir teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje pripažintą aukštąjį išsilavinimą arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus studijų programą pagal PA sveikatos priežiūros natūraliosios ir liaudies medicinos srities biologinio poveikio paslaugų grupę.“

Pritarti

 

 

8. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: P. Kuzmickienė, Z. Streikus.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: negauta.

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas įstatymo projektas, jo lyginamasis variantas.

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                             Antanas Matulas

 

Sveikatos reikalų komiteto biuro patarėjas Egidijus Jankauskas