LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas

 

 

 

PAPILDOMO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYMO NR. I-1179
4
STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-5073

 

 

2021-04-14  Nr. 113-P-5

Vilnius

 

 

1.      Komiteto posėdyje dalyvavo:

Komiteto pirmininkas Ričardas Juška, komiteto pirmininko pavaduotojas Valentinas Bukauskas, komiteto nariai: Guoda Burokienė,
Bronislovas Matelis, Eugenijus Sabutis, Zenonas Streikus, Algis Strelčiūnas, Rita Tamašunienė, Valdemaras Valkiūnas.  

Komiteto biuras: vedėja Lina Milonaitė, patarėjai: Ieva Lavišienė, Rasa Mačiulytė, Kristina Šimkutė, Juras Taminskas,
padėjėja Vilma Keidūnė.

Kviestieji asmenys: Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos politikos grupės patarėjas Vaclovas Medišauskas, Finansų viceministras Gediminas Norkūnas ir Valstybės turto valdymo departamento direktorė Aušra Vičkačkienė, VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ direktorius Gintautas Bagotyrius,
Teisės – revizijų skyriaus viršininkė Virginija Pavalkienė ir Prabavimo ir įspaudavimo laboratorijos vedėja Ingrida Žūkienė, Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitienė ir patarėja savivaldybių administravimo klausimais Vida Ablingienė.

 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,
2020-07-24

*

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, galiojantiems įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

 

Atsižvelgti

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė,

2021-01-20

2

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo statuto 138 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2020 m. gruodžio 9 d. sprendimo Nr. SV-S-6 „Dėl įstatymų projektų išvadų“ 5 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Iš esmės pritarti Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymo Nr. I-996 4, 5, 6, 10, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIIP-5069 (toliau – Įstatymo projektas), tačiau pasiūlyti Lietuvos Respublikos Seimui, siekiant iki Įstatymo projekto įsigaliojimo dienos priimti įgyvendinamuosius teisės aktus, susijusius su valstybės įmonės „Lietuvos prabavimo rūmai“ pertvarkymu, nustatyti vėlesnę Įstatymo projekto įsigaliojimo datą ir Įstatymo projekto 7 straipsnį išdėstyti taip:

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2021 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, tauriųjų metalų ir brangakmenių prabavimo valstybinės priežiūros institucijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ir tauriųjų metalų ir brangakmenių prabavimo valstybinės priežiūros institucija iki 2021 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.“

2. Atsižvelgdama į šio nutarimo 1 punkte siūlomą Įstatymo projekto įsigaliojimo datą, nustatyti ir kartu su Įstatymo projektu pateiktų susijusių įstatymų projektų (Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Tauriųjų metalų gaminių kontrolės ir prabavimo konvencijos ir jos priedų ratifikavimo“ Nr. IX-2088 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5070, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5071, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5072, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo Nr. I-1179 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5073 ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5074) vėlesnę įsigaliojimo datą – 2021 m. liepos 1 d.

Pritarti

 

 

6. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai: iš esmės pritarti įstatymo projektui Nr. XIIIP-5073 ir siūlyti pagrindiniam komitetui jį tobulinti, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės pastabas ir pasiūlymus.

7. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

8. Komiteto paskirti pranešėjai: Ričardas Juška.

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                         (Parašas)                                                                                                          Ričardas Juška

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto biuro patarėjas Juras Taminskas