Projekto

lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮMONIŲ ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO NR. IX-575 1, 2, 3, 26, 29 STRAIPSNIŲ, SEPTINTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO, PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO DEŠIMTUOJU SKIRSNIU

ĮSTATYMAS

 

2023 m. d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Šis įstatymas nustato įmonių finansinę atskaitomybę, reikalavimą atlikti įmonių finansinių ataskaitų auditą, įmonių finansinių ataskaitų teikimo ir skelbimo tvarką, metinio pranešimo, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos, pelno mokesčio informacijos ataskaitos parengimo, teikimo, ir skelbimo ir prieinamumo visuomenei užtikrinimo tvarką, atsakomybę už įmonių finansinių ataskaitų, metinio pranešimo, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos, pelno mokesčio informacijos ataskaitos rengimą, teikimą, ir skelbimą ir prieinamumo visuomenei užtikrinimą.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Papildyti 2 straipsnį 7 dalimi:

7. Šio įstatymo dešimtasis skirsnis taip pat taikomas ne Lietuvos Respublikoje arba ne kitoje valstybėje narėje įsteigtų juridinių asmenų, kurių teisinė forma atitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme reglamentuojamas juridinių asmenų teisines formas (akcinę bendrovę arba uždarąją akcinę bendrovę), Lietuvos Respublikoje įsteigtiems filialams.

 

3 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 3 straipsnį 11 dalimi:

11. Atskira įmonė – įmonė, kuri nepriklauso įmonių grupei.

2. Papildyti 3 straipsnį 141 ir 142 dalimis:

141. Mokesčių jurisdikciją turinti teritorija – valstybinei arba nevalstybinei jurisdikcijai priklausanti teritorija, turinti fiskalinę autonomiją pelno mokesčio atžvilgiu.

142. Pagrindinė patronuojančioji įmonė – įmonė, rengianti įmonių grupės, apimančios kitas įmonių grupes, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.

3. Pakeisti 3 straipsnio 19 dalį ir ją išdėstyti taip:

19. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 1997 m. Konvencijoje dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatyme, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios atskaitomybės įstatyme.“

4. Pakeisti 3 straipsnio 20 dalį ir ją išdėstyti taip:

20. Kai šio įstatymo normos taikomos finansinėms ataskaitoms, metiniam pranešimui, ir mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitai ir pelno mokesčio informacijos ataskaitai, vartojama sąvoka „ataskaitos“.“

 

4 straipsnis. Septintojo skirsnio pavadinimo pakeitimas

Pakeisti septintojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

SEPTINTASIS SKIRSNIS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITAS. FINANSINIŲ ATASKAITŲ IR METINIO PRANEŠIMO PASIRAŠYMAS, TVIRTINIMAS, TEIKIMAS IR SKELBIMAS“.

 

5 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 26 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

26 straipsnis. Finansinių ataskaitų ir metinio pranešimo teikimas ir skelbimas, finansinių ataskaitų kokybės stebėsena

1. Finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) skelbiami viešai teikiami Juridinių asmenų registre registro tvarkytojui įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka, o šio įstatymo 4 straipsnio 9 dalyje išvardytų įmonių, taip pat akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių prekių (paslaugų) kainos reguliuojamos įstatymų nustatyta tvarka, – skelbiami ir jų interneto svetainėse.

2. Skelbiamų Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateiktų ir juridinių asmenų interneto svetainėse skelbiamų finansinių ataskaitų ir metinio pranešimo formos ir tekstai turi būti tokie, pagal kuriuos buvo parengta auditoriaus išvada.

3. Vyriausybė arba jos įgaliota institucija nustato Juridinių asmenų registre viešai skelbiamų registro tvarkytojui pateiktų finansinių ataskaitų kokybės stebėsenos tvarką ir paskiria instituciją, atliksiančią šią stebėseną.“

 

6 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 29 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Mokėjimų valdžios institucijoms ataskaita pateikiama ir skelbiama viešai kartu su finansinėmis ataskaitomis ir metiniu pranešimu teikiama Juridinių asmenų registre registro tvarkytojui.“

2. Pakeisti 29 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą pasirašo ir už jos parengimą ir paskelbimą pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui atsako įmonės vadovas.“

 

7 straipsnis. Įstatymo papildymas dešimtuoju skirsniu

Papildyti Įstatymą dešimtuoju skirsniu:

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

PELNO MOKESČIO INFORMACIJOS ATASKAITA

 

30 straipsnis. Pelno mokesčio informacijos ataskaita

1. Pagrindinės patronuojančiosios įmonės, kurių konsoliduotosios pajamos, nurodytos jų metinėse konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose, ir atskiros įmonės, kurių pajamos, nurodytos jų metinėse finansinėse ataskaitose, kiekvienais iš 2 pastarųjų finansinių metų iš eilės paskutinę finansinių metų dieną viršija 750 000 000 eurų, privalo parengti antrųjų iš tų 2 finansinių metų pelno mokesčio informacijos ataskaitą ir užtikrinti jos prieinamumą visuomenei. Prieinamumas visuomenei užtikrinamas, kai pagal šio įstatymo reikalavimus parengta pelno mokesčio informacijos ataskaita pateikiama Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir paskelbiama taip, kaip nurodyta šio įstatymo 31 straipsnio 3 ir 4 dalyse. Ši pareiga nebetaikoma, kai pagrindinės patronuojančiosios įmonės metinėse konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose nurodytos konsoliduotosios pajamos ir atskiros įmonės metinėse finansinėse ataskaitose nurodytos pajamos kiekvienais iš 2 pastarųjų finansinių metų iš eilės paskutinę finansinių metų dieną neviršija 750 000 000 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalies nuostatos netaikomos atskiroms įmonėms arba pagrindinėms patronuojančiosioms įmonėms ir jų grupės įmonėms, jei tokios įmonės, įskaitant jų filialus, yra įsisteigusios arba turi nuolatinę verslo arba nuolatinės verslo veiklos vietą tik Lietuvos Respublikos teritorijoje ir nėra įsisteigusios arba tokios vietos neturi jokioje kitoje mokesčių jurisdikciją turinčioje teritorijoje.

3. Šio straipsnio 1 dalies nuostatos netaikomos atskiroms įmonėms ir pagrindinėms patronuojančiosioms įmonėms, jei tokios įmonės arba jų grupės įmonės paskelbia informaciją pagal Lietuvos banko valdybos nustatomus visuomenei skelbiamos informacijos reikalavimus ir pateikia informaciją apie visą savo ir įmonių grupės įmonių, įtrauktų į metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas, veiklą.

4. Vidutinės ir didelės patronuojamosios įmonės, kontroliuojamos pagrindinės patronuojančiosios įmonės, kuriai netaikomi Lietuvos Respublikos arba kitos valstybės narės teisės aktai ir kurios konsoliduotosios pajamos kiekvienais iš 2 pastarųjų finansinių metų iš eilės paskutinę finansinių metų dieną viršija 750 000 000 eurų, privalo užtikrinti antrųjų iš tų 2 finansinių metų pagrindinės patronuojančiosios įmonės pelno mokesčio informacijos ataskaitos prieinamumą visuomenei. Kai vidutinė arba didelė patronuojamoji įmonė pelno mokesčio informacijos ataskaitai reikalingos informacijos neturi, ji prašo savo pagrindinės patronuojančiosios įmonės pateikti jai informaciją, kuri reikalinga išsamiai pelno mokesčio informacijos ataskaitai parengti. Jei pagrindinė patronuojančioji įmonė visos reikalingos informacijos nepateikia, vidutinė arba didelė patronuojamoji įmonė parengia pelno mokesčio informacijos ataskaitą, kurioje pateikiama visa jos turima arba gauta informacija, ir pareiškimą, kuriame nurodoma, kad jos pagrindinė patronuojančioji įmonė nepateikė informacijos, kuri reikalinga išsamiai pelno mokesčio informacijos ataskaitai parengti, bei užtikrina jų prieinamumą visuomenei. Vidutinėms ir didelėms patronuojamosioms įmonėms šioje dalyje nustatytos pareigos nebetaikomos, kai pagrindinės patronuojančiosios įmonės visos konsoliduotosios pajamos, nurodytos jos metinėse konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose, kiekvienais iš 2 pastarųjų finansinių metų iš eilės paskutinę finansinių metų dieną neviršija 750 000 000 eurų.

5. Ne Lietuvos Respublikoje arba ne kitoje valstybėje narėje įsteigtų juridinių asmenų Lietuvos Respublikoje įsteigti filialai (toliau – filialas) privalo užtikrinti antrųjų iš 2 pastarųjų finansinių metų šio straipsnio 6 dalies 1 punkte nurodytos pagrindinės patronuojančiosios įmonės arba atskiros įmonės pelno mokesčio informacijos ataskaitos prieinamumą visuomenei. Kai filialas tokios ataskaitos neturi, asmuo (asmenys), paskirtas (paskirti) vykdyti informacijos atskleidimo reikalavimus filiale, prašo šio straipsnio 6 dalies 1 punkte nurodytos pagrindinės patronuojančiosios įmonės arba atskiros įmonės pateikti jam (jiems) visą informaciją, kuri reikalinga išsamiai pelno mokesčio informacijos ataskaitai parengti. Jeigu visa prašoma informacija nepateikiama, filialas parengia pelno mokesčio informacijos ataskaitą, kurioje pateikiama visa jo turima arba gauta informacija, ir pareiškimą, kuriame nurodoma, kad pagrindinė patronuojančioji įmonė arba atskira įmonė nepateikė informacijos, kuri reikalinga išsamiai pelno mokesčio informacijos ataskaitai parengti, bei užtikrina jų prieinamumą visuomenei. Šioje dalyje nustatytos pareigos taikomos tik tiems filialams, kurių pardavimo grynosios pajamos kiekvienais iš 2 pastarųjų finansinių metų iš eilės paskutinę finansinių metų dieną viršija 8 000 000 eurų. Filialui šioje dalyje nustatytos pareigos nebetaikomos, kai pardavimo grynosios pajamos kiekvienais iš 2 pastarųjų finansinių metų iš eilės paskutinę finansinių metų dieną neviršija 8 000 000 eurų.

6. Šio straipsnio 5 dalies nuostatos filialui taikomos, jei tenkinami šie kriterijai:

1) įmonė, kuri įsteigė filialą, yra įmonė įmonių grupėje, kurios pagrindinei patronuojančiajai įmonei netaikomi Lietuvos Respublikos arba kitos valstybės narės teisės aktai ir kurios konsoliduotosios pajamos, nurodytos jos metinėse konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose, kiekvienais iš 2 pastarųjų finansinių metų iš eilės paskutinę finansinių metų dieną viršija 750 000 000 eurų, arba atskira įmonė, kurios pajamos, nurodytos jos metinėse finansinėse ataskaitose, kiekvienais iš 2 pastarųjų finansinių metų iš eilės paskutinę finansinių metų dieną viršija 750 000 000 eurų;

2) šios dalies 1 punkte nurodyta pagrindinė patronuojančioji įmonė neturi vidutinės arba didelės patronuojamosios įmonės, kaip nurodyta šio straipsnio 4 dalyje.

7. Filialui šio straipsnio 5 dalyje nustatytos pareigos nebetaikomos, kai 2 finansinius metus iš eilės netenkinamas šio straipsnio 6 dalies 1 punkte nurodytas kriterijus.

8. Šio straipsnio 4 dalyje nurodyta vidutinė arba didelė patronuojamoji įmonė ir šio straipsnio 5 dalyje nurodytas filialas neprivalo užtikrinti pelno mokesčio informacijos ataskaitos prieinamumo visuomenei, kai pagrindinė patronuojančioji įmonė arba atskira įmonė, kuriai netaikomi Lietuvos Respublikos arba kitos valstybės narės teisės aktai, yra parengusi pelno mokesčio informacijos ataskaitą, kuri atitinka šiuos kriterijus:

1) ataskaita prieinama visuomenei nemokamai ir elektroniniu formatu, kuris nuskaitomas mašininiu būdu, pagrindinės patronuojančiosios įmonės arba atskiros įmonės interneto svetainėje bent viena iš Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo finansinių metų, už kuriuos pelno mokesčio informacijos ataskaita yra parengta, paskutinės dienos;

2) ataskaitoje nurodomas pelno mokesčio informacijos ataskaitą atskleidusios vienos patronuojamosios įmonės arba vieno filialo, kuriems taikomi kitos valstybės narės teisės aktai, pavadinimas ir buveinė (adresas).

9. Patronuojamosios įmonės, kurioms netaikomos šio straipsnio 4 dalies nuostatos, arba filialai, kuriems netaikomos šio straipsnio 5–7 dalių nuostatos, privalo užtikrinti pelno mokesčio informacijos ataskaitos prieinamumą visuomenei, jei tokios patronuojamosios įmonės arba filialai veikia tik tam, kad būtų išvengta šiame skirsnyje nustatytų atskaitomybės reikalavimų vykdymo.

10. Šio straipsnio 1, 4, ir 6 dalyse pajamos suprantamos kaip:

1) įmonių, kurioms taikomi Lietuvos Respublikos arba kitos valstybės narės teisės aktai ir kurios netaiko tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, pardavimo grynosios pajamos;

2) kitų, nei nurodyta šios dalies 1 punkte, įmonių pajamos, kaip jos apibrėžtos arba suprantamos finansinės atskaitomybės teisės aktuose, pagal kuriuos rengiamos finansinės ataskaitos.

11. Pelno mokesčio informacijos ataskaitoje pateikiama finansų ministro nustatyta informacija, susijusi su visa atskiros įmonės arba pagrindinės patronuojančiosios įmonės veikla, įskaitant visų įmonių grupės įmonių, įtrauktų į atitinkamų finansinių metų konsoliduotąsias finansines ataskaitas, veiklą.

 

31 straipsnis. Pelno mokesčio informacijos ataskaitos pasirašymas, teikimas, skelbimas ir atsakomybė

1. Pelno mokesčio informacijos ataskaitą ir pareiškimą pasirašo įmonės vadovas arba asmuo, paskirtas vykdyti informacijos atskleidimo reikalavimus filiale.

2. Pelno mokesčio informacijos ataskaita ir, kai taikytina, pareiškimas per 12 mėnesių nuo finansinių metų, už kuriuos parengta ataskaita, paskutinės dienos pateikiami Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

3. Pelno mokesčio informacijos ataskaita ir pareiškimas turi būti paskelbti bent viena iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo finansinių metų, už kuriuos parengta pelno mokesčio informacijos ataskaita, paskutinės dienos:

1) įmonės interneto svetainėje, kai taikoma šio įstatymo 30 straipsnio 1 dalis;

2) patronuojamosios įmonės interneto svetainėje arba įmonių grupės įmonės interneto svetainėje, kai taikoma šio įstatymo 30 straipsnio 4 dalis;

3) filialo arba jį įsteigusios įmonės interneto svetainėje arba įmonių grupės įmonės interneto svetainėje, kai taikoma šio įstatymo 30 straipsnio 5 dalis.

4. Pelno mokesčio informacijos ataskaita ir, kai taikytina, pareiškimas turi būti nemokamai prieinami visuomenei atitinkamoje interneto svetainėje mažiausiai 5 metus iš eilės.

5. Už pelno mokesčio informacijos ataskaitos parengimą ir prieinamumo visuomenei užtikrinimą pagal įstatymuose priskirtą kompetenciją atsako šio įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nurodytos pagrindinės patronuojančiosios įmonės ar atskiros įmonės vadovas, valdymo ir priežiūros organų nariai arba šio įstatymo 30 straipsnio 4 dalyje nurodytos patronuojamosios įmonės vadovas, valdymo ir priežiūros organų nariai arba asmuo (asmenys), paskirtas (paskirti) vykdyti informacijos atskleidimo reikalavimus filiale.

6. Atlikdami auditą, auditorius arba audito įmonė patikrina, ar už finansinius metus, einančius prieš finansinius metus, už kuriuos parengtos metinės finansinės ataskaitos, įmonė privalėjo užtikrinti pelno mokesčio informacijos ataskaitos prieinamumą visuomenei ir, jei taip, ar buvo užtikrintas šios ataskaitos prieinamumas visuomenei, bei tai nurodo auditoriaus išvadoje.

 

8 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo priedo 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/95/ES 2021 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2021/2101.“

 

9 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. birželio 22 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir finansų ministras iki 2023 m. balandžio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Šis įstatymas taikomas rengiant 2024 m. birželio 22 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių pelno mokesčio informacijos ataskaitas.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas