PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMo

DĖL bendrojo ugdymo MOKYKLOS KAITOS GAIRIŲ PATVIRTINIMO

                                                   projekto Nr. XIIIP-742

 

 

2017-06-14

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

 

 

 

Argumentai: Nutarimo projektu siūloma patvirtinti Bendrojo ugdymo mokyklos kaitos gaires, kurių IV skyriaus „Pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistema“ 14 dalies 2 punkte nustatoma, kad: „Kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo veikla sutelkiama pedagogus rengiančiuose universitetuose“. Švietimo įstatymo 23 straipsnio 5 punkte nustatyta, kad: „kvalifikacijos tobulinimo programas įgyvendina švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka akredituotos kvalifikacijos tobulinimo įstaigos“. Valstybės kontrolės 2016 m. gegužės 10 d. paskelbtoje valstybinio audito ataskaitoje Nr.VA-P-50-3-5 „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas“ rekomenduojama „siekiant užtikrinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kokybę, numatyti, kad pedagogų kvalifikacijos tobulinimo paslaugas, įgyvendinant ES struktūrinių fondų projektus, teiktų tik akredituotos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo įstaigos“.

Atsižvelgdama į tai, siūlau nekeisti egzistuojančios pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos, tik ją tobulinti.

 

Pasiūlymas: Pakeisti Nutarimo projekto IV skyriaus 14 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

14.2. Suformuoti nacionalinę pedagogų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemą.

Bendrojo ugdymo įstaigų pedagogai rengiami edukologijos mokslinius tyrimus vykdančiuose universitetuose, užtikrinančiuose tinkamas pedagoginės praktikos ir pradedančiųjų mokytojų podiplominės stažuotės sąlygas. Studijos gali vykti lygiagrečiuoju, gretutiniu ir nuosekliuoju būdu, lanksčiai taikant nuolatinių ir ištęstinių studijų formas ir individualų studijų planavimą. Rengiant plataus akiračio mokytojus, pirmumas teikiamas dviejų mokomųjų dalykų mokytojų rengimui. Mokytojai pradeda dirbti savarankiškai tik įgiję magistro kvalifikacinį laipsnį.

Kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo veikla sutelkiama pedagogus rengiančiuose universitetuose. Kvalifikacijos tobulinimo programas įgyvendina švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka akredituotos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo įstaigos. Kvalifikacijos tobulinimas grindžiamas moksliniais tyrimais ir kritine pažangios praktikos analize, atsižvelgiant į aktualius bendrojo ugdymo kaitos bei konkrečios mokyklos poreikius, pirmumą teikiant tęstiniams mokymams, mokyklų komandų mokymams ir konsultavimui darbo vietoje.“

 

           

 

 

Seimo narė                                                                                                          Raminta Popovienė