aiškinamasis raštas

DĖL rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstituciniO ĮSTATYMO Nr. XIV-1381 92 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

1.         Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai:

Rengti įstatymo pakeitimo projektą paskatino gauta informacija, kad rinkimus stebinčiam rinkimų stebėtojui yra sudėtinga užfiksuoti galimus rinkimų pažeidimus. Rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 92 straipsnyje yra nurodyta, kad rinkimų stebėtojai turi teisę fotografuoti, daryti vaizdo ir garso įrašus, užtikrinant asmens duomenų apsaugą ir gavus asmenų sutikimą bei nepažeidžiant teisės į slaptą balsavimą. Taigi, rinkimų stebėtojui praktiškai nėra galimybės nufotografuoti ar nufilmuoti (galimo) rinkimų pažeidimo, nes prieš tai stebėtojas turi gauti galimai pažeidžiančio įstatymą ar taisykles asmens sutikimą. Akivaizdu, kad paprašius norimo nufotografuoti ar nufilmuoti asmens sutikimo, jo nebus gauta. Taip yra užkertamas kelias užfiksuoti pažeidimą ir tokiu būdu įrodyti pažeidėjo įvykdytą nusižengimą.

Dėl šios priežasties tikslinga pakeisti minėtą įstatymo nuostatą ir suteikti teisę rinkimų stebėtojui fotografuoti, filmuoti (fiksuoti) neprašant (galimo) pažeidėjo ar greta esančių asmenų sutikimo. Tokiu būdu bus didesnė tikimybė užtikrinti skaidrius ir sąžiningus rinkimus.

2.             Įstatymo projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai) ir rengėjai:

Seimo nariai Gintautas Kindurys ir kiti Seimo nariai

 

3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami įstatymo projekte aptarti teisiniai santykiai:

Rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 92 straipsnyje yra nurodyta, kad rinkimų stebėtojai turi teisę fotografuoti, daryti vaizdo ir garso įrašus, užtikrinant asmens duomenų apsaugą ir gavus asmenų sutikimą bei nepažeidžiant teisės į slaptą balsavimą.

4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama:

Teikiamu įstatymo projektu siūloma rinkimų stebėtojui, suteikti galimybę esant būtinybei fotografuoti, daryti vaizdo ir garso įrašus neprašant asmenų sutikimo. Tokiu būdu bus užtikrinama, kad pažeidimas būtų užfiksuotas ir tai prisidėtų prie pažeidimų įrodymų. Taip bus užtikrinti skaidresni rinkimų procesai.  

5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai (jeigu rengiant įstatymo projektą toks vertinimas turi būti atliktas ir jo rezultatai nepateikiami atskiru dokumentu), galimos neigiamos priimto įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta:

Neigiamų pasekmių priėmus Įstatymą nenumatoma.

 

6. Kokią įtaką priimtas įstatymas turės kriminogeninei situacijai, korupcijai:

          Priimtas įstatymas mažins korupciją.

 

7. Kaip įstatymo įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai:

Įstatymo įgyvendinimas neigiamos įtakos verslo sąlygoms ir jo plėtrai neturės.

 

8. Ar įstatymo projektas neprieštarauja strateginio lygmens planavimo dokumentams:

Įstatymo projektas neprieštarauja strateginio lygmens planavimo dokumentams.

 

9. Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios:

Priėmus įstatymo projektą, kitų įstatymų keisti nereikės.

 

10. Ar įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų, įstatymo projekto sąvokos ir jas įvardijantys terminai įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka:

Įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų. Įstatymo projekte naujų sąvokų ir terminų nepateikiama.

 

11. Įstatymo projekto atitiktis Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus:

Įstatymo projektas neprieštarauja Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatoms ir Europos Sąjungos dokumentams.

12. Jeigu įstatymui įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų – kas ir kada juos turėtų priimti:

Pritarus įstatymo projektui, įgyvendinamųjų teisės aktų rengti nereikės.

 

13. Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks įstatymui įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti (pateikiami prognozuojami rodikliai einamaisiais ir artimiausiais 3 biudžetiniais metais):

Valstybės lėšų įstatymo įgyvendinimui neprireiks.

 

14. Įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados:

Įstatymo projekto rengimo metu gauti piliečių pasiūlymai, o specialistų vertinimų ir išvadų nebuvo gauta.

 

15. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiam projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant Europos žodyno „Eurovoc“ terminus, temas bei sritis:

Reikšminiai Įstatymo projekto žodžiai: „rinkimai“, „rinkimų stebėtojai“.

 

16. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai:

Nėra.

 

          Teikia

 

Seimo nariai:                                                                                          Gintautas Kindurys

Algimantas Dumbrava

Giedrius Surplys

Eugenijus Jovaiša

Guoda Burokienė

Deividas Labanavičius

Valius Ąžuolas

Juozas Varžgalys

Dainius Kepenis

Ligita Girskienė

Aurelijus Veryga

Aušrinė Norkienė