LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBA

 

Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 6, LT-01105 Vilnius,

tel. 8 706 63 335, el. p. [email protected]

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188659948

 

 

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai

El. p. [email protected]

 

Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai

prie Aplinkos ministerijos

El. p. [email protected]

 

Kopija

Lietuvos Respublikos Seimo

Aplinkos apsaugos komitetui

El. p. [email protected]

 

 

 

 

ANTIKORUPCINIO VERTINIMO IŠVADA

DĖL STATYBOS DOKUMENTŲ VALDYMĄ INFORMACINĖJE SISTEMOJE „INFOSTATYBA“ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ 

 

2021 m. sausio  d. Nr. 4-01-

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 5 dalies 2, 4 ir 5 punktų nuostatomis, atsižvelgdami į ankstesnėse antikorupcinio vertinimo išvadose[1] nustatytas problemas, pateiktus pasiūlymus, į gaunamus skundus ir kitą turimą informaciją, pakartotinai atlikome šių statybos leidimo išdavimo procedūras, jų priežiūrą ir statybos dokumentų valdymą informacinėje sistemoje „Infostatyba“ reglamentuojančių teisės aktų antikorupcinį vertinimą:

1) Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240[2] (toliau – Statybos įstatymas) 27 straipsnio nuostatų;

2) Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878, nuostatų, susijusių su dokumentų valdymu vykdant statybos leidimų išdavimo ir statybos užbaigimo procedūras IS „Infostatyba“ (2021-10-30 – 2022-12-31 redakcija)[3] (toliau – Reglamentas).

3) Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ (toliau – ir IS „Infostatyba“) nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-502 (redakcija nuo 2021-01-01)[4] (toliau – IS „Infostatyba“ nuostatai);

4) Dokumentų registravimo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija, VTPSI) dokumentų valdymo informacinėje sistemoje „Avilys“ ir Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ tvarkos, patvirtintos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1V-90 (Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2020 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-240 redakcija)[5] (toliau – Įsakymas dėl dokumentų registravimo).

Siekdami mažinti korupcijos rizikos veiksnių pasireiškimo tikimybę, taip pat siekdami teisinio reguliavimo išsamumo, nuoseklumo, skaidrumo ir atsparumo korupcijai teikiame žemiau esančias pastabas ir pasiūlymus.

1. Kritinės antikorupcinės pastabos ir pasiūlymai:

1.1. Reglamento 14 punkte įtvirtinta, kad <...> savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas IS „Infostatyba“ prašymą pažymi kaip priimtą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo priėmimo joje paskelbia Statybos įstatymo 27 straipsnio 9[6] ar 10[7] dalyje nurodytus subjektus, jų įgaliotus padalinius, kurie privalo pagal Statybos įstatymo 271 straipsnyje nurodytą kompetenciją patikrinti statinio projekto atitiktį Statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje nustatytiems reikalavimams[8].  <...>

Tiek rengiant ankstesnes aukščiau minėtas antikorupcinio vertinimo išvadas, tiek pakartotinai vertinant teisės aktus, reglamentuojančius statybos dokumentų valdymą IS „Infostatyba“, nustatyta, kad ši informacinė sistema automatiškai negeneruoja sąrašo subjektų, turinčių pritarti statinio projektui[9] priklausomai nuo statybos rūšies, statinio kategorijos, kt. Mūsų nuomone, IS „Infostatyba“ nesant funkcionalumo iškart priskirti už projekto atitikimo teisės aktų reikalavimams pagal jo rūšį ir statybos darbų pobūdį patikrinimą atsakingus subjektus gali susidaryti situacija, kad projektui patikrinti bus priskirti ne visi subjektai, į kurių veiklos kompetenciją statinio projektas patenka, arba paskirti subjektai, kurių pritarimas projektui pagal kompetenciją ir statinio statybos rūšį, pobūdį nėra būtinas[10].

Analogiška pastaba taikytina Reglamento 32.2 papunkčiui, numatančiam, kad <....> Inspekcijos įgaliotas pareigūnas IS „Infostatyba“ priima prašymą ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo priėmimo joje paskelbia subjektus, jų įgaliotus padalinius ar įstaigas, kurie ne vėliau kaip per 20 dienų privalo pagal Statybos įstatymo 271 straipsnyje nurodytą kompetenciją patikrinti statinio projekto atitiktį Statybos įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje nustatytiems reikalavimams, nagrinėjant prašymą dėl leidimo statyti naują ypatingąjį ar neypatingąjį statinį pajūrio juostoje.

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, pakartotinai siūlome tobulinti IS „Infostatyba“ funkcionalumus pagal statybos rūšis ir pobūdis, kad tiek leidimų išdavimą, tiek statybos užbaigimo procedūras derintų atitinkamą kompetenciją turinčios institucijos.

1.2. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Statybos įstatymo 27 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad išduodant statybų leidimą statinio projektų sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams vertina 9 subjektų atstovai, o Reglamento 9 priede įvardinti 15 subjektų[11], kurių atstovai skirtini dalyvauti statybos užbaigimo komisijos veikloje.

Reglamento 64 punkte nustatyta, kad, priėmęs prašymą statybos užbaigimo aktui (toliau – aktas)[12] gauti, Inspekcijos padalinio pareigūnas ne vėliau kaip kitą darbo dieną IS „Infostatyba“ pažymi subjektus, kurie pagal Reglamento 9 priede nustatytą kompetenciją privalo paskirti savo atstovus (įgaliotus asmenis) statybos užbaigimo procedūroms atlikti (esant reikalui pažymi ir kitus, nenurodytus Reglamento 9 priede, subjektus). Reglamento 9 priedo 1 punkte nustatyta, kad Komisijos pirmininkas organizuoja statybos užbaigimo procedūras, šio Reglamento nustatytais atvejais sprendžia, kurie subjektai dalyvaus tikrinant konkretų statinį. <...>

Tai reiškia, kad vertinant statybos projekto atitiktį nustatytiems reikalavimams ir vėliau šio statinio statybos užbaigimo procedūrose gali dalyvauti ne tų pačių subjektų atstovai[13].

Be to, iš Reglamento 64 punkto nuostatų nėra aišku, kokius dar „kitus“ subjektus, be įvardintų 9 priede, tarnautojas gali priskirti arba nepriskirti dalyvauti statybos užbaigimo procedūrose.

Papildomai pastebėtina, kad sparčiai vykstant statyboms ant valstybinės žemės, analizuojamose procedūrose nepakankamas vaidmuo yra skiriamas valstybinės žemės patikėtinei Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT), kuri nėra įtraukta nei į statybos leidimo išdavimą derinančių subjektų sąrašą, nei tiesiogiai dalyvauja statybos užbaigimo procedūrose – teisės aktai numato atskirus atvejus, kai privaloma gauti valstybinės žemės patikėtinio sutikimą, susitarimą[14], nors ir tais atvejais derinimo su NŽT bandoma išvengti: kaip nurodyta VTPSI 2019 ir 2020 m. veiklos ataskaitose, statyba neturint NŽT sutikimo yra vienas iš dažniausiai nustatomų pažeidimų[15]

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, praktikoje gali susidaryti situacijų, kai statybos užbaigimo procedūrose dalyvautų institucijų atstovų, kurie nedalyvavo statybos leidimo išdavimo procedūrose, nors statinio sprendiniai apima ir jų kompetenciją. Tokia situacija vertintina kaip rizikinga tiek antikorupciniu požiūriu, tiek statybos procedūrų įvairiose etapuose efektyvumo, teisėtumo, kokybiškos statybos, tiek viešojo intereso gynimo užtikrinimo aspektu, nes sudaro sąlygas statybos užbaigimo etape nepatikrinti ar netinkamai patikrinti visų statinio sprendinių atitikimą nustatytiems reikalavimams, ypač tų, dėl kurių buvo nustatyta pažeidimų ar neatitikimų pradinėse statybos procedūrose, kas iš esmės apsunkina ir statybos procedūrų teisėtumo kontrolę, ir galimą atsakomybės taikymą statybą vykdantiems subjektams.

Atsižvelgdami į tai, siūlome svarstyti galimybę tobulinti teisinį reguliavimą ir IS „Infostatyba“ funkcionalumus užtikrinant, kad tie patys subjektai dalyvautų tiek statybos leidimo išdavimo, tiek statybos užbaigimo procedūrose. Taip pat pakartotinai siūlome svarstyti IS „Infostatyba“ tobulinimo galimybę sukuriant automatiškai sudaromo privalančių projektui pritarti subjektų sąrašo funkcionalumą, priklausomai nuo siekiamo patvirtinti statinio projekto statybos rūšies, statinio kategorijos, teritorijos ir kt., arba numatyti papildomas kontrolės priemones, kad būtų išvengta aukščiau minėtų atsparumo korupcijai neužtikrinančių situacijų. 

1.3. Reglamento 19 punkte nustatyta, kad jei per statinio projekto patikrinimo terminą statinio projektui nepritarė nors vienas iš privalėjusių jį patikrinti subjektų, savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, apie tai, kad statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas, pažymi IS „Infostatyba“ tik tuo atveju, jei nepritaręs statinio projektui subjektas IS „Infostatyba“ nurodė savo nepritarimo motyvus. Nepateikus nepritarimo statinio projektui motyvų arba kilus abejonių dėl šių motyvų pagrįstumo, taip pat kilus abejonių dėl pritarimo statinio projektui pagrįstumo, savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, savo iniciatyva arba statytojo ar jo įgalioto asmens, statinio projektą tikrinančių ar kitų asmenų prašymu turi teisę ne ilgesniam kaip 8 darbo dienų terminui sustabdyti statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūrą <...> ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūros sustabdymo organizuoti suinteresuotų šalių (statinio projektui nepritarusių ar galbūt nepagrįstai pritarusių subjektų, statybos valstybinės priežiūros institucijos atstovo, prašymo pateikėjo ir kitų) pasitarimą, kad išsiaiškintų kilusius neaiškumus. <...>

Specialiųjų tyrimų tarnybos vertinimu, savivaldybės administracijos įgaliotam valstybės tarnautojui ar darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, aukščiau minėto teisinio reguliavimo nuostatomis suteikta pernelyg plati diskrecija vienasmeniškai spręsti dėl projektą tikrinusio (-ių) subjekto (-ų) pateiktų motyvų pagrįstumo ar nepagrįstumo bei priimti sprendimą dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūros sustabdymo ar nesustabdymo. Tokia situacija yra ydinga antikorupciniu požiūriu, nes sukuria sąlygas piktnaudžiauti ir tam tikrais atvejais nestabdyti statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūrų (arba atvirkščiai – jas nepagrįstai stabdyti).

Aukščiau minėtos pastabos kontekste aktualu ir tai, kad nė viename analizuotame teisės akte minėtiems savivaldybės darbuotojams nėra nustatyti nešališkumo reikalavimai ir prievolė nusišalinti nuo sprendimo priėmimo esant ar galint kilti interesų konfliktui. Inspekcijos darbuotojams, be kita ko, taip pat nėra nustatyta tokios pareigos. Šią intereso konflikto riziką grindžia Specialiųjų tyrimų tarnybos Analitinės antikorupcinės žvalgybos valdybos nustatyti konkretūs atvejai[16], kuomet savivaldybės darbuotoją, išdavusį du statybos leidimus septyniems statiniams, su šiuos leidimus gavusiuoju asmeniu siejo artimas ryšys[17].

Atsižvelgdami į tai, siūlome:

a) tikslinti teisinį reguliavimą numatant, kad visais atvejais, kai statinio projektui nepritarė nors vienas iš privalėjusių jį patikrinti subjektų, būtų inicijuojamas statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūros sustabdymas siekiant pašalinti abejones dėl statinio projekto atitikimo teisės aktų reikalavimams;

b) svarstyti galimybę tobulinti teisinį reguliavimą statybų leidimo ir užbaigimo procedūrose dalyvaujantiems asmenims įtvirtinant pareigą deklaruoti savo ir / ar artimųjų privačius interesus, susijusius su statybų, projektavimo, projektų ekspertizės ir kitas su statybomis skirtinguose etapuose susijusias paslaugas teikiančiais verslo subjektais bei nusišalinti esant ar galint kilti interesų konfliktui.

1.4. Reglamento 66 punkte įtvirtinta, kad gavęs informaciją apie visų subjektų, kuriems buvo išsiųstos paraiškos, atstovus, VTPSI padalinio pareigūnas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo tos dienos, kurią paskutinis iš subjektų pateikė informaciją apie savo atstovą (-us), IS „Infostatyba“ pažymi komisijos darbo pradžios datą, kuri turi būti ne vėlesnė kaip po 5 darbo dienų nuo pažymėjimo momento <...>. IS „Infostatyba“ automatiškai paskiriamos užduotys atstovams pasirašyti aktą arba el. parašu patvirtinti, kad aktas nepasirašomas, nurodant nepasirašymo priežastis. Darbuotojas iki komisijos paskutinės darbo dienos pabaigos IS „Infostatyba“ gali pakeisti savo atstovą (-us) kitu (-ais).

Reglamento 661 punkte nustatyta, kad Inspekcijos padalinio pareigūno sprendimu komisijos sudėtis gali būti keičiama, t. y. į suformuotą komisiją gali būti įtrauktas naujas narys (institucija) ar iš komisijos pašalintas narys (institucija).

Iš ankščiau minėto teisinio reguliavimo nėra pakankamai aišku:

i) kokiu teisiniu pagrindu, kokioms aplinkybėms esant vienasmeniu sprendimu gali būti keičiama komisijos sudėtis;

ii) ar komisijos narys gali būti keičiamas / pašalinamas prieš jam priimant sprendimą pasirašyti aktą ar jo nepasirašyti ar jau jį priėmus.

Tokia situacija yra ydinga antikorupciniu požiūriu, nes suponuoja, kad komisijos darbo metu gali būti pakeičiamas, pavyzdžiui, nepalankią išvadą dėl statybos užbaigimo akto pateikęs ir jo nepasirašęs ar tai padaryti planavęs komisijos narys.

Analogiška pastaba taikytina Reglamento 74.3 papunkčiui, pakeitus komisijos (institucijos) narių sudėtį, suformuoto akto turinys atnaujinimas, jį komisijos nariai turi iš naujo pasirašyti kvalifikuotais el. parašais, kas galimai reiškia, kad priimti sprendimai gali būti pakeisti.

Atsižvelgdami į tai, siūlome tobulinti teisinį reguliavimą pašalinant jo interpretacijų ir neskaidraus taikymo praktikoje galimybes.

1.5. Reglamento 18 punkte įtvirtinta, kad per nustatytą statinio projekto patikrinimo terminą subjektui nepateikus savo sprendimo (pritarimo ar nepritarimo), laikoma, kad statinio projektui subjektas pritarė. Jei statybą leidžiantis dokumentas dar neišduotas, subjektas (nepažeisdamas Statybos įstatymo 27 straipsnio 12 ir 13 dalyje nustatytų terminų) gali pakeisti savo sprendimą pritarti ar nepritarti statinio projektui ir tai, nurodydamas priežastis, turi pažymėti IS „Infostatyba“.

Paminėtina, kad po Specialiųjų tyrimų tarnybos 2020 m. kovo 9 d. antikorupcinio vertinimo išvadoje Nr. 4-01-1984 pateiktų pastabų buvo patikslintas Reglamento 15 punktas (pakeitimai įsigaliojo nuo 2021 m. spalio 29 d.), įtvirtinant, kad praėjus pusei statinio projektui tikrinti skirto termino, IS „Infostatyba“ išsiunčia automatinį priminimą patikrinti statinio projektą tai atlikti paskirtam specialistui ir jo vadovui (padalinio vadovui). Pasibaigus patikrinimo terminui, IS „Infostatyba“ paskirtam specialistui, ir jo vadovui (padalinio vadovui) išsiunčia pranešimą apie automatiniu būdu suformuotą pritarimą konkrečiam statybos projektui <...>.

Mūsų nuomone, aukščiau minėti teisinio reguliavimo pakeitimai turėtų užtikrinti, kad statybos dokumentai būtų patikrinti laiku, todėl nėra pakankamai aišku, kokiu teisiniu pagrindu ir dėl kokių priežasčių praktikoje dar galėtų pasitaikyti situacijų, kad terminas patikrinti statinio projektą ir jam pritarti arba nepritarti atsakingo subjekto darbuotojo ir jo vadovo galėtų būti praleidžiamas. Atsižvelgiant į tai, kad automatiniu būdu suformavus pritarimą statinio projektui statybos leidimas gali būti išduotas teisės aktų reikalavimų neatitinkančiam statiniui, arba kol statybą leidžiantis dokumentas dar neišduotas, subjektas gali inicijuoti savo sprendimo pakeitimo procedūrą, tokiu būdu statybos leidimo išdavimo procedūros gali būti vilkinamos. Galimai įmanomos ir procesą apsunkinančios situacijos, kai automatiniu būdu statinio projektui „pritarusi“ institucija vėlesniuose etapuose, pavyzdžiui, statybos užbaigimo procedūrose gali netvirtinti deklaracijos apie statybos užbaigimą dėl trūkumų, kuriuos ji pagal kompetenciją turėjo nustatyti derindama leidimo išdavimo dokumentus, o tai taip pat sukelia statytojams nepagrįstą administracinę naštą, uždelsiančią procedūras, mažina pasitikėjimą atsakingomis institucijomis bei didina korupcijos pasireiškimo riziką.      

Valstybės kontrolė 2019 m. birželio 11 d. ataskaitoje Nr. VA-2 taip pat buvo atkreipusi dėmesį į aukščiau minėtą aspektą dėl automatinių pritarimų ydingumo. Buvo nustatyta, kad audituotu 2015–2018 m. laikotarpiu šalies savivaldybės iš viso išsiuntė 480,8 tūkst. paraiškų patikrinti statinio projektą. Subjektams laiku nepateikus sprendimo (pritarimo ar nepritarimo), sistema 33,8 tūkst. (7 proc.) paraiškų sugeneravo automatinį pritarimą – iš jų net 3,3 tūkst. atvejų (10 proc.) dėl pritarimo ypatingųjų statinių[18] projektams. Dėl kai kurių automatiškai pateiktų pritarimų buvo išduoti statybos ar rekonstrukcijos leidimai, dėl kurių vėliau kilo teisminių ginčų. Viešai prieinamų duomenų, kaip pasikeitė situacija per pastaruosius trejus metus – ar tokių situacijų sumažėjo, padaugėjo, jų nebeliko – įvertinti nėra galimybės, nes Inspekcijos veiklos ataskaitose šie duomenys neatsispindi.

Analogiška pastaba taikytina Reglamento 74 punktui, kuriame, be kita ko, numatyta, kad jei subjektas į Komisiją yra paskyręs daugiau negu vieną atstovą, statybos užbaigimo aktą el. parašu gali pasirašyti: visi subjekto paskirti atstovai (74.1 papunktis); ne visi subjekto atstovai; šiuo atveju, jei iki statybos užbaigimo procedūrų atlikimo termino pabaigos nė vienas iš nepasirašiusių akto subjekto atstovų nepatvirtina el. parašu, kad akto jis nepasirašo, nurodydamas motyvus, laikoma, kad subjekto atstovai aktą pasirašė (74.2 papunktis), taip pat Reglamento 75.1.2 papunkčiui, numatančiam, kad aktas laikomas pasirašytu, jei iki komisijos paskutinės darbo dienos pabaigos komisijos narys nepasirašo akto ir to nepatvirtina el. parašu.

Aukščiau minėtos nuostatos, kaip ir automatinio pritarimo dėl statybos leidimo išdavimo atveju, mūsų nuomone, yra ydingos antikorupciniu požiūriu, nes sukuria galimybę tam tikros atsakingos (-ų) institucijos (-ų) darbuotojams „nepastebėti“ statybos trūkumų pagal savo kompetenciją (ar net tinkamai nepatikrinti pateiktų dokumentų ir duomenų) ir vėliau tiesiog akto nepasirašyti, tokiu būdu iš esmės pritariant reikalavimų neatitinkančio statinio statybos užbaigimui.

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, siūlome tikslinti galiojantį teisinį reguliavimą eliminuojant automatinių pritarimų galimybę (Reglamento 18 punktas).

1.6. Reglamento 52 punkte įtvirtinta, kad jei po statybą leidžiančio dokumento išdavimo paaiškėja, kad statybą leidžiančiame dokumente yra skaičiavimo, spausdinimo, faktinių duomenų neatitikimo ar kitų techninių klaidų, viešojo administravimo subjekto, išdavusio statybą leidžiantį dokumentą, įgaliotas valstybės tarnautojas, gavęs statytojo motyvuotą prašymą <...> ar savo iniciatyva, pasinaudodamas IS „Infostatyba“, parengia naują (ištaiso klaidas) statybą leidžiančio dokumento versiją ir, esant reikalui, išsiunčia subjektams, tikrinusiems statinio projektą, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, prašymus pritarti šių klaidų ištaisymui. Gavę prašymus, šių subjektų įgalioti asmenys per 5 darbo dienas per IS „Infostatyba“ paskelbia, kad šių klaidų ištaisymui pritaria / nepritaria; jei per šį terminą nepaskelbiama apie pritarimą / nepritarimą, laikoma, kad klaidų ištaisymui pritarta.

Įsakymo dėl dokumentų registravimo 23 punkte nustatyta, kad <...> teritorinio departamento direktorius (išskyrus atvejus, kai taisoma klaida 4.6 papunktyje (deklaracijos apie statinio (-ių) statybos užbaigimą) nurodytame dokumente ir ją tvirtina pats už klaidos tvirtinimą atsakingas darbuotojas), tvirtindamas klaidos ištaisymą, įvertina, ar yra juridinis pagrindas taisyti techninę klaidą, ar klaida buvo ištaisyta tinkamai, ir priima sprendimą dėl klaidos ištaisymo patvirtinimo.

Aukščiau minėtos nuostatos svarstytinos keliais aspektais:

1.6.1. iš Įsakymo dėl dokumentų registravimo nuostatų nėra pakankamai aišku, kas laikytina faktinių duomenų neatitikimo, skaičiavimo ar kita technine klaida, šių aspektų nedetalizuoja ir Reglamento nuostatos. Todėl kaip techninė klaida ar faktinių duomenų neatitikimas gali būti traktuojamos ne tik, pavyzdžiui, korektūros klaidos statytojo rekvizituose, bet ir reikšmingi kiekybiniai ar kokybiniai su būsimu statiniu susiję duomenys;

1.6.2. teisės aktai neatskleidžia, kokiais atvejais ir teisiniais pagrindais gali būti priimamas sprendimas nustatytų klaidų netaisyti;

1.6.3. teisinis reglamentavimas nedetalizuoja, kokiais atvejais viešojo administravimo subjekto, išdavusio statybą leidžiantį dokumentą, įgaliotas valstybės tarnautojas privalo išsiųsti subjektams, tikrinusiems statinio projektą, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, prašymus pritarti klaidų ištaisymui, o kokiais atvejais minėtas valstybės tarnautojas gali savarankiškai ištaisyti minėtas klaidas;

1.6.4. kaip ydinga antikorupciniu požiūriu vertintina automatinio pritarimo klaidos ištaisymui galimybė.  

Atsižvelgiant į aukščiau minėtą teisinio reglamentavimo neišsamumą, Reglamento 52 punkto ir Įsakymo dėl dokumentų registravimo 23 punkto nuostatos gali būti taikomos nevienareikšmiškai, dėl ko didėja ir korupcijos pasireiškimo rizika. Todėl siūlome atitinkamai tikslinti minėtas teisės aktų nuostatas, pašalinant 1.6.1–1.6.3 papunkčiuose įvardintus teisinius neaiškumus.

1.7. Statybos įstatymo 27 straipsnio 16 dalyje įtvirtintos aplinkybės ir sąlygos, kurioms esant statybą leidžiantis dokumentas nėra išduodamas[19]. Tačiau minėto straipsnio 17 dalyje papildomai įtvirtinta, kad statytojas (užsakovas) turi teisę kreiptis į VTPSI su prašymu išduoti statybą leidžiantį dokumentą, jeigu jis nesutinka su tuo, kad, visiems statinio projektą tikrinusiems subjektams šiam statinio projektui pritarus, statybą leidžiantį dokumentą atsisakoma išduoti, per 10 darbo dienų nuo atsisakymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą gavimo dienos. Išsamiau nei Statybos įstatyme, nei Reglamente, nei kituose analizuotuose teisės aktuose nėra detalizuojama, dėl kokių priežasčių gali būti neišduodamas statybą leidžiantis dokumentas, visiems statinio projektą tikrinusiems subjektams šiam statinio projektui pritarus. Reglamento 35 punkte nustatyta, kad laikoma, kad statybą leidžiantį dokumentą atsisakoma išduoti ir tuo atveju, kai praėjus <...> nustatytam statinio projekto patikrinimo terminui per 3 darbo dienas statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas ir apie atsisakymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą priežastis statytojui nepranešama. Tokiu atveju statybą leidžiantį dokumentą išduoda VTPSI.

Iš analizuoto teisinio reguliavimo nėra pakankamai aišku, kaip aukščiau minėtos nuostatos koreliuoja su Reglamento 17 punkto nuostatomis, kuriomis numatyta, kad jei statinio projektui pritarė visi privalėję jį patikrinti subjektai <...>, statybą leidžiantys dokumentai išduodami, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui ar darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, statybą leidžiančių dokumentų duomenis, per 3 darbo dienas praėjus nustatytam statinio projekto patikrinimo terminui, registruojant IS „Infostatyba“ ir apie statybą leidžiančio dokumento išdavimą informavus visuomenę <...>. Jei statinio projektui visi privalėję jį patikrinti subjektai pritarė iki pasibaigiant statinio projekto patikrinimo terminui, šiame punkte nurodyti veiksmai gali būti atliekami nelaukiant statinio projekto patikrinimo termino pabaigos.

Specialiųjų tyrimų tarnybos duomenimis[20], praktikoje pasitaiko situacijų, kai Statybos įstatymo 27 straipsnio 17 dalyje nustatytomis sąlygomis VTPSI, kuri nėra statinio projektą tikrinantis subjektas, išdavus statybą leidžiantį dokumentą, vėliau paaiškėja, kad šis dokumentas negalėjo būti išduotas, nes statytojas nepašalino trūkumų, kuriuos buvo nustačiusi savivaldybė, tačiau šie duomenys neatsispindėjo IS „Infostatyba“, o teisės aktai nenumato pareigos kreiptis dėl papildomos informacijos apie derinimo procese nustatytus ir (ne)ištaisytus projekto trūkumus. Dėl to VTPSI, vėliau pačiai atlikus savo išduoto statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo patikrinimą ir nustačius trūkumų, kyla pareiga inicijuoti statybos leidimo panaikinimą.

Pažymėtina, kad pati VTPSI neigiamai vertina galiojančio teisinio reguliavimo jai nustatytą pareigą patvirtinti statybą leidžiantį dokumentą, jeigu to nepadarė savivaldybė. 2022 m. sausio 21 d. rašte „Dėl statybą leidžiančių dokumentų, kurių per nustatytą terminą neišdavė savivaldybės administracija, išdavimo“ Nr. 2D-1272 Inspekcija nurodė, kad dėl Inspekcijos išduodamų statybą leidžiančių dokumentų „egzistuoja problemos dėl procedūros vykdymo, kai dokumentą išduoda subjektas, kuris nedalyvauja statinio tikrinimo procedūroje ir nedaro jai įtakos, todėl per 3 darbo dienas priimti kitokio sprendimo nei statybos leidimo išdavimas iš esmės nėra įmanoma, taigi šiuo atveju atsakomybės perkėlimas išduoti statybą leidžiantį dokumentą kitai institucijai nėra pagrįstas ir teisingas“.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Specialiųjų tyrimų tarnybos vertinimu, kad Statybos įstatyme ir Reglamente nustatytos procedūros turėtų būti tobulinamos ir tikslinamos, o atsakingi VTPSI pareigūnai turėtų būti įtraukti į su statybos leidimo išdavimu susijusius procesus, kad gavę prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą, kurio per nustatytą terminą neišdavė savivaldybės administracija, galėtų matyti visus detalius duomenis, tarp kurių – ir anksčiau projektą tikrinusių institucijų atstovų pastabas derinimo metu ir pan., siekiant išsiaiškinti, kodėl statybą leidžiantis dokumentas nebuvo išduotas, jei IS „Infostatyba“ yra užfiksuoti visi reikalingi pritarimai statinio projektui. Be to, manytina, IS „Infostatyba“ turėtų atsispindėti visi derinimai ir derinimų procese kylantys klausimai, turi būti patikrinama, ar pašalinti statinio projekto trūkumai, jeigu jų buvo nustatyta. 

Siekdami teisinio reguliavimo išsamumo, nedviprasmiškumo, skaidrumo ir atsparumo korupcijai, siūlome svarstyti galimybę inicijuoti Statybos įstatymo 27 straipsnio 17 dalies ir Reglamento V skirsnio nuostatų tobulinimą, pašalinant aplinkybes, sudarančias sąlygas dėl IS „Infostatyba“ techninių trūkumų ir teisinio reguliavimo nevienareikšmiškumo statybą leidžiantį dokumentą išduoti net esant užfiksuotiems projekto trūkumams.

1.8. Reglamento 97 punkte įtvirtinta, kad, be kita ko, nuotoliniu būdu per IS „Infostatyba“ priėmęs prašymą patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą[21], Inspekcijos pareigūnas per 5 darbo dienas patikrina, ar nėra nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, viršijančių nustatytus Reglamento 79.1–79.3 papunkčiuose[22] ar pažeidžiančių (šiuo atveju tikrinama pasirinktinai), nustatytus Reglamento 79.4 papunktyje[23]; statinio atitiktį kitiems statinio projekto sprendiniams ar statinio projekto atitiktį teisės aktų reikalavimams Inspekcijos pareigūnas gali patikrinti pasirinktinai (97.1 papunktis).

Aukščiau minėtos nuostatos lingvistinė konstrukcija suponuoja, kad prašymą patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą nagrinėjančiam pareigūnui suteikiama galimybė savo nuožiūra pasirinkti, kurių statinio projekto sprendinių atitikimą teisės aktų reikalavimams jis vertins. Tokiu būdu galimai sudaromos sąlygos „nepastebėti“ esminių neatitikimų ir patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą.

Mūsų nuomone, tokia situacija yra ydinga antikorupciniu požiūriu, todėl siūlome:

- svarstyti galimybę sumažinti Inspekcijos pareigūnui Reglamento 97.1 papunktyje įtvirtintą per plačią diskreciją numatant, kad būtų visapusiškai tikrinama statinio projekto atitiktis sprendiniams ar statinio projekto atitiktis teisės aktų reikalavimams;

- svarstyti galimybę tvirtinant deklaraciją apie statybų užbaigimą užtikrinti keturių akių principo įgyvendinimą.

Analogiška pastaba taikytina ir pernelyg plačią diskreciją suteikiančioms Reglamento 98.4 papunkčio nuostatoms, numatančioms, kad <...> gavus skundų ar pranešimų dėl kitų faktų, trukdančių atlikti procedūras, Inspekcijos įgaliotas pareigūnas sprendžia, ar reikia atidėti deklaracijos tvirtinimo procedūras, kol kompetentingos institucijos šiuos skundus (pranešimus) išnagrinės teisės aktų nustatyta tvarka, ar šie skundai (pranešimai) nėra pagrindas nutraukti procedūras. <...> 

2. Kitos antikorupcinės pastabos ir pasiūlymai:

2.1. Reglamento 68 punkte nustatyta, kad statybos užbaigimo komisijos nariai, gavę iš statytojo Reglamento 10 priede nurodytus dokumentus, pagal kompetenciją privalo vizualiai patikrinti statinio atitiktį statinio projekto (su prašymu pateiktos statinio projekto ar jo dokumentų laidos) sprendiniams ir teisės aktų reikalavimams. Siekiant įsitikinti, kad inžinerinės sistemos ir inžineriniai tinklai veikia, komisijos nariai turi teisę reikalauti išbandyti (patikrinti) šias sistemas statybvietėje, dalyvaujant atitinkamų statinio statybos specialiųjų darbų vadovams, kai inžinerinių sistemų ar tinklų išbandymus įmanoma atlikti nestabdant statybos užbaigimo procedūrų. Komisijos nariai, raštu ar el. paštu informavę komisijos pirmininką, statybos užbaigimo procedūras gali atlikti atskirai (Reglamento 73 punktas).

Nei iš Reglamento, nei IS „Infostatyba“ nuostatų nėra aišku, ar į informacinę sistemą privalo būti įkeliami papildomi komisijos nario surinkti duomenys – faktinių aplinkybių statybvietėje fiksavimo aktas, inžinierinių sistemų ir inžinierinių tinklų bandymo patikrinimo, statytojo, statinio projekto vadovo, statinio projekto ekspertizės vadovo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo, statinio statybos vadovo, statinio statybos specialiųjų darbų vadovo, daugiabučio namo savininkų bendrijos atstovo ar šių savininkų įgaliotinio, ar daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paaiškinimai (Reglamento 72 punktas) ar kiti papildomai surinkti duomenys, ar suėjus nustatytam terminui sprendimui priimti komisijos nariai tiesiog el. parašais patvirtinta derinti pateiktą statybos užbaigimo aktą (Reglamento 74 punktas).

Be to, svarstytina, ar komisijos narių statybos užbaigimo procedūrų vykdymas „atskirai“ pakankamai užtikrina atliekamo patikrinimo atsparumą korupcijai.

Siekdami teisinio reguliavimo išsamumo, tikslumo ir skaidrumo, siūlome minėtus neaiškumus pašalinti, be kita ko, numatant, kad aukščiau minėti papildomi dokumentai ir faktinių aplinkybių fiksavimo vietoje duomenys būtų įkeliami į IS „Infostatyba“.

2.2. Reglamento 57 punkte numatyta, kad Inspekcijos padalinių vadovai sudaro po vieną nuolat veikiančią statybos užbaigimo komisiją. Komisijos sudaromos iš subjektų, kurių įgalioti atstovai pagal Reglamento 9 priede nurodytą kompetenciją dalyvaus statybos užbaigimo procedūrose. Nuolat veikiančią komisiją turi sudaryti tiek įvairių sričių subjektų, kad ji galėtų visapusiškai atlikti visas būtinas bet kurios statybos užbaigimo procedūras (Reglamento 58 punktas).

Specialiųjų tyrimų tarnybos vertinimu, nuolatinės komisijos veikla nesant nustatytų kadencijų, neužtikrinant rotacijos vertintina kaip ydinga antikorupciniu požiūriu dėl ilgalaikių neformalių ryšių su statytojais ir kitais statybos procese dalyvaujančiais asmenimis užmezgimo galimybės, didinančios korupcijos pasireiškimo tikimybę. Todėl siūlome teisės aktuose įtirtinti komisijos narių kadenciją, užtikrinti rotaciją.

2.3. Papildomai pažymėtina, kad ne kartą[24] esame atkreipę dėmesį į galiojančiu teisiniu reguliavimu įtvirtintus įgaliojimus VTPSI tikrinti pačios patvirtintų statybos užbaigimo aktų ir deklaracijų teisėtumą. Pažymėtina, kad situacija, kai tam tikras subjektas įgaliojamas pats pakartotinai tikrinti savo priimtų sprendimų pagrįstumą, kelia abejonių dėl tokios funkcijos vykdymo objektyvumo ir skaidrumo. Tai pripažįsta ir VTPSI, 2021 m. vasario 24 d. rašte Nr. 2D-2835 nurodžiusi, kad „Inspekcijai priskirta tvirtinti tiek deklaracijas apie statybos užbaigimą, tiek ir atlikti šių deklaracijų teisėtumo kontrolės funkciją; tiek ir išduoti pažymas apie statybą be esminių nukrypimų nuo statinio projekto sprendinių, tiek ir tikrinti jų išdavimo teisėtumą. Inspekcijai nustačius neteisėtą pažymos išdavimo faktą, dėl ieškovo ir atsakovo sutapties, Inspekcija negali organizuoti pažeidimų šalinimo ir iškelti teisminę bylą, todėl tokiais atvejais siekdama panaikinti pažymą privalo kreiptis į prokuratūrą. Anksčiau nurodytų funkcijų vykdymas sietinas su didele korupcijos pasireiškimo tikimybe“. Analogiška situacija gali kilti ir kitoms institucijoms, kurios pagal Statybos įstatymo 27 straipsnio 24 dalies nuostatas turi inicijuoti teisminius ginčus ir dėl savo pačių priimtų galimai neteisėtų sprendimų.

Atsižvelgdami į tai, siūlome svarstyti teisinio reguliavimo tobulinimą užtikrinant veiksmingesnį ir skaidresnį statybų kontrolės mechanizmą.

3. Kitos pastabos ir pasiūlymai 

Kitų pastabų ir pasiūlymų neturime.

Atlikus antikorupcinį vertinimą darytina išvada, kad analizuotų teisės aktų nuostatos gali sudaryti sąlygas nevienareikšmiškai jas taikyti įvairiuose statybų etapuose, sudaryti sąlygas nesąžiningiems ar neteisėtiems sprendimams priimti, todėl tikslintinos pagal pateiktas pastabas.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 8 dalies nuostatomis, prašome per du mėnesius nuo antikorupcinio vertinimo išvados gavimo dienos Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje paskelbti informaciją apie tai, kaip atsižvelgta (planuojama atsižvelgti) į pateiktas pastabas ir pasiūlymus, arba, jeigu į antikorupcinio vertinimo išvadoje pateiktas pastabas ir pasiūlymus neatsižvelgta, nurodyti priežastis ir motyvus, užpildant antikorupcinio vertinimo išvados įgyvendinimo pažymą[25], ir pateikti Specialiųjų tyrimų tarnybai nuorodą į ją).

 

 

Direktorius                                                                                                        Žydrūnas Bartkus

 

 

 

 

 

 

Julija Antanaitė, tel. 8 706 62 755, el. p. [email protected][1] 2020 m. kovo 9 d. antikorupcinio vertinimo išvada „Dėl statybų dokumentų valdymo informacinėje sistemoje „Infostatyba“ Nr. 4-01-1984. Prieiga: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/04109ad2620f11eaa02cacf2a861120c?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=6e8d542f-abce-4955-81ae-c8a0076c431d; 2020 m. gruodžio 15 d. antikorupcinio vertinimo išvada „Dėl statybų užbaigimo procedūras reglamentuojančių teisės aktų“ Nr. 4-01-10307. Prieiga: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/e496aee03ee711eb8c97e01ffe050e1c?positionInSearchResults=5&searchModelUUID=081167a9-5275-42d4-929e-aaa374e2db3d, kt.

[2] Prieiga: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26250/asr

[3] Prieiga: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1bc09e60c04a11e6a3e9de0fc8d85cd8/asr

[4] Prieiga: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.242952/asr

[5] Prieiga: https://vtpsi.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai-2/virsininko-isakymai/kiti-isakymai

[6] 9. Šio įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 punktuose nurodytų statinio projektų sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams aplinkos ministro nustatyta tvarka tikrina: 1) savivaldybės administracija; 2) saugomų teritorijų direkcijos; 3) Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 4) Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos; 5) Radiacinės saugos centras; 6) susisiekimo ministro įgaliotos valstybės institucijos ar įstaigos, valstybės įmonės, atsakingos už geležinkelių transporto eismo ir eismo keliuose saugą; 7) Aplinkos apsaugos agentūra; 8) Valstybinė energetikos reguliavimo taryba; 9) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų, prie kurių prijungiami sklypo ar kiti inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos, savininkai, valdytojai ar naudotojai.

[7] 10. Šio įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 4–12 punktuose nurodytų statinio projektų sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams aplinkos ministro nustatyta tvarka tikrina savivaldybės administracija, kai statybą leidžiantį dokumentą išduoda ji. Savivaldybių administracijos paveldosaugos padaliniai tikrina statinio projektų atitiktį nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą ir tvarkybą reglamentuojantiems teisės aktams, kai tvarkomieji statybos darbai projektuojami savivaldybės tarybos saugomais paskelbtuose kultūros paveldo objektuose, saugomais paskelbtuose kultūros paveldo vietovėse ir jų apsaugos zonose esančiuose statiniuose (išskyrus ten esančius regioninio ir nacionalinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektus, valstybės saugomus kultūros paveldo objektus, paminklus). Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos tikrina statinio projektų atitiktį nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą ir tvarkybą reglamentuojantiems teisės aktams, kai tvarkomieji statybos darbai projektuojami valstybės saugomais paskelbtuose objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose, regioninio bei nacionalinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektuose ir jų teritorijose, valstybės saugomomis paskelbtose kultūros paveldo vietovėse ir jų apsaugos zonose (išskyrus ten esančius savivaldybės tarybos saugomais paskelbtus kultūros paveldo objektus), regioninio bei nacionalinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo vietovėse ir jų apsaugos zonose (išskyrus ten esančius savivaldybės tarybos saugomais paskelbtus kultūros paveldo objektus), kultūriniuose rezervatuose ir draustiniuose, kompleksiniuose (kraštovaizdžio) draustiniuose, istoriniuose nacionaliniuose, istoriniuose regioniniuose parkuose esančiuose statiniuose (išskyrus ten esančius savivaldybės tarybos saugomais paskelbtus kultūros paveldo objektus). Šio įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 4 ir 12 punktuose nurodytų statinio projektų sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams aplinkos ministro nustatyta tvarka tikrina ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Šio įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 4 ir 9 punktuose nurodytų statinio projektų sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams pagal kompetenciją tikrina ir Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, kai pertvarkoma daugiabučio namo ar jo dalies šildymo ir apsirūpinimo karštu vandeniu bendroji inžinerinė sistema (keičiamas šildymo būdas, atsijungiama nuo (prisijungiama prie) šilumos perdavimo tinklų).

[8] 3. Statinio projektas turi būti parengtas, kai privaloma gauti šio įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1–7 punktuose nurodytus statybą leidžiančius dokumentus, taip pat kai šio įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje nurodytiems krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose statomiems statiniams statybą leidžiantis dokumentas nereikalingas, išskyrus daugiabučių namų ar viešųjų pastatų kapitalinio remonto projektus, kurie turi būti parengti visais atvejais. Statinių griovimo projektai vykdant teismų sprendimus ar Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos privalomuosius nurodymus rengiami tik aplinkos ministro nustatytais atvejais. Statinio projektas rengiamas vadovaujantis privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais (atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo, poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, sprendimu dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių (kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros); poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentais (jeigu atliekamos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūros); teritorijų planavimo dokumentais, žemėtvarkos planavimo dokumentais, nuosavybės teisę ar kitokias teises į žemę (statybos sklypą) patvirtinančiais dokumentais; technine užduotimi; žemės sklypo (teritorijos) ir statinio statybinių tyrimų (jeigu juos atlikti privaloma arba jie atlikti) dokumentais; kultūros paveldo tyrimų medžiaga (jeigu juos atlikti privaloma); projektiniais pasiūlymais (kai juos rengti privaloma aplinkos ministro nustatytais atvejais) (esminiai statinio projekto sprendiniai turi atitikti projektinius pasiūlymus); specialiaisiais reikalavimais (jeigu jie gauti), prisijungimo sąlygomis); galiojančiais teisės aktais.

[9] Sąvoka „projektas“ šioje antikorupcinio vertinimo išvadoje vartojama turint omenyje statytojo pateiktų statybos dokumentų paketą

[10] Į analogiškas problemas Specialiųjų tyrimų tarnyba dėmesį yra atkreipusi ir atlikdama korupcijos rizikos analizę saugomų teritorijų direkcijų veiklos srityse rengiant ir išduodant specialiuosius reikalavimus, tikrinant statinių projektus bei statinių atitiktį projekto sprendiniams – nustatyta atvejų, kai į derinančių subjektų sąrašą neįtraukiama atitinkamos saugomos teritorijos direkcija arba įtraukiama kitos saugomos teritorijos direkcija, taip galimai išvengiant būtinų derinimo procedūrų. Prieiga: https://www.stt.lt/data/public/uploads/2020/02/kra_std-2020-01.docx Panašių atvejų dar anksčiau yra nustačiusi ir Valstybės kontrolė, 2019 m. birželio 11 d. valstybinio audito ataskaitoje „Statybos leidimų išdavimas ir statybos proceso atitiktis nustatytiems reikalavimams“ Nr. VA-2 pažymėjusi, kad nėra užtikrinamas subjektų, turinčių pritarti statinio projekto sprendiniams, dalyvavimas išduodant statybos leidimą: Inspekcija 2015–2018 m. nustatė 38 atvejus (16 proc. visų 239 neteisėtais pripažintų statybos leidimų), kai savivaldybės nepaskelbė visų subjektų, pagal jiems priskirtą kompetenciją turinčių patikrinti statinio projekto sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams. To nepadarė 17 savivaldybių. Iš visų Inspekcijos pripažintų savivaldybių neteisėtai išduotų statybos leidimų 8 atvejais (3 proc.) vienintelė priežastis – paskelbti ne visi privalomi subjektai. Prieiga: https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=3962

[11] Inspekcijos, savivaldybės administracijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Saugomos teritorijos direkcijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos,  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Radiacinės saugos centro, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovai, Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų, prie kurių prijungiami sklypo inžineriniai tinklai ar kiti inžineriniai tinklai ir (ar) susisiekimo komunikacijos, savininkų, valdytojų ar naudotojų atstovai, Susisiekimo ministerijos ar jos įgaliotos institucijos, Susisiekimo ministro įgaliotos valstybės institucijos ar įstaigos, valstybės įmonės, atsakingos už geležinkelių transporto eismo ir eismo keliuose saugą, atstovai

[12] Statybos užbaigimo aktas (toliau – aktas) – statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka sudarytos statybos užbaigimo komisijos (toliau – komisija) surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar neypatingasis statinys pastatytas, rekonstruotas, daugiabutis namas ar visuomeninės paskirties pastatas atnaujintas (modernizuotas), daugiabučio namo šildymo ir apsirūpinimo karštu vandeniu bendrosios inžinerinės sistemos pertvarkytos pagal statinio projekto sprendinius (Reglamento 10.2 papunktis)

[13] Tokių situacijų nustatyta praktikoje. Pavyzdžiui, 2018 m. rugsėjo 19 d. Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų atliktos korupcijos rizikos analizės Nr. 4-01-7207 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinių gelbėjimo valdybų veiklos srityse metu nustatyta, kad tokie atvejai itin dažni statybos užbaigimo procedūrose dalyvaujant šio departamento atstovams, kurie nedalyvauja pirminėse statinio derinimo procedūrose, ir apskritai nėra įtraukti į privalančių pritarti statybos darbų projektui subjektų sąrašą. Tokia situacija vertintina kaip ydinga antikorupciniu požiūriu, nes sukuriamos sąlygos išduoti statybos leidimą statiniui, kurio sprendinių tinkamais savo kompetencijos ribose nepripažintų 9 priede nurodytos – arba net nenurodytos, kaip Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atveju – institucijos.

[14] Reglamento 50 punkte numatyta, kad statant valstybinėje žemėje (išskyrus Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punkte nustatytas išimtis), privaloma gauti valstybinės žemės patikėtinio sutikimą, susitarimą. Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punktas numato, kad kai žemės sklype (teritorijoje), kurio nuosavybės teise ar kita valdymo ir naudojimo teise nevaldo statytojas (užsakovas), numatoma vykdyti statybos darbus ir šio įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytais atvejais neprivaloma žemės sklypo, kuriame statomas statinys, valdyti nuosavybės teise arba valdyti ir naudoti kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais; kai statomi inžineriniai tinklai, kuriems statyti teritorijų planavimo dokumentu buvo įformintas suformuotas inžinerinių tinklų koridorius, arba statinius statyti ar rekonstruoti mažesniais negu norminiai atstumais iki gretimo sklypo ribos, taip pat, jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu, – sutartis, sutikimas ar susitarimas su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar servituto nustatymą patvirtinantys dokumentai (statant inžinerinius statinius);

[15] VTPSI 2019 m. veiklos ataskaita, 26 p. Prieiga: https://vtpsi.lrv.lt/uploads/vtpsi/documents/files/SAS/2019%20m_%20veiklos%20ataskaita%202020-04-08.pdf

VTPSI 2020 m. veiklos ataskaita, 28 p. Prieiga: https://vtpsi.lrv.lt/uploads/vtpsi/documents/files/SAS/2020-%C5%B2J%C5%B2%20MET%C5%B2%20VEIKLOS%20ATASKAITA.pdf

[16] 2020 m. duomenys

[17] Asmenys turi bendrą vaiką

[18] Ypatingasis statinys – statinys, kuriame naudojamos ar saugomos pavojingosios medžiagos (pagal nustatytus jų ribinius kiekius); statinys, kuriame yra potencialiai pavojingų įrenginių; sudėtingos konstrukcijos ir sudėtingų technologijų statinys (pagal normatyviniais statybos techniniais dokumentais nustatytus sudėtingumo požymius ir techninius parametrus); visuomenės poreikiams naudojamas pastatas, kuriame vienu metu būna daugiau kaip 100 žmonių; aukštybinis (daugiau kaip 5 aukštų) daugiabutis gyvenamasis namas; kultūros paveldo statinys. Prie ypatingųjų statinių kategorijos priskiriamų statinių sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 20 dalis). 

[19] Šiame straipsnyje nurodytos statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūros neatliekamos ir statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas, jeigu:

1) iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos gauta informacija, kad žemės sklype (ar žemės sklypo dalyje, jeigu žemės sklypą nuosavybės ar kita teise valdo keli asmenys) ar statinyje (jo dalyje, jeigu statinį nuosavybės ar kita teise valdo keli asmenys ir statinio dalys suformuotos atskirais turtiniais vienetais), dėl kurio prašoma išduoti statybą leidžiantį dokumentą, nustatytas savavališkos statybos faktas ir savavališkos statybos padariniai teisės aktų nustatyta tvarka nepašalinti. Tokiu atveju gali būti išduodamas statybą leidžiantis dokumentas tik su savavališkos statybos padarinių šalinimu susijusiems statybos darbams atlikti. Kai statinį nuosavybės ar kita teise valdo keli asmenys ir statinio dalys suformuotos atskirais turtiniais vienetais, šis reikalavimas taikomas statinio daliai, kurioje nustatytas savavališkos statybos faktas ir savavališkos statybos padariniai teisės aktų nustatyta tvarka nepašalinti;

2) prašantis išduoti statybą leidžiantį dokumentą asmuo neturi teisės būti statytoju pagal šio įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktų reikalavimus;

3) kai nepateiktas žemės sklypo savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas dėl Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytų teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą, Nekilnojamojo turto kadastrą, kai šiam sklypui dėl statytojo žemės sklype numatomos vykdyti ar vykdomos ūkinės veiklos šios teritorijos turi būti nustatytos, arba valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio rašytinis sutikimas, kai dėl šios veiklos atsiranda apribojimų valstybinėje ar savivaldybės žemėje;

4) surašytas privalomasis nurodymas pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 81 straipsnio 6 dalies 2 punktą, – iki privalomojo nurodymo įvykdymo.

[20] Specialiųjų tyrimų tarnybos Pranešimų nagrinėjimo skyriaus duomenys

[21] Deklaracija apie statybos užbaigimą – statytojo (užsakovo), savininko, valdytojo pasirašytas dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai (išskyrus nurodytus statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 10.2 papunktyje) užbaigti ar statinio (patalpų) paskirtis pakeista pagal statinio projekto (kai jis privalomas) sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, jei statinio projektas nebuvo rengiamas. Deklaracijos rekvizitai patvirtinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymu (Reglamento 2 punkto 10.3 papunktis).

[22] 79.1. inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų matmenų – iki 5 proc.;

79.2. pastatų ir inžinerinių statinių aukščio – iki 0,2 m, o hidrotechnikos statinių, skirtų reguliuoti vandens lygį ir (ar) praleisti perteklinį vandens debitą arba skirtų apsaugai nuo potvynių – iki 0,02 m; kitų matmenų – iki 0,2 m, išskyrus atvejus, kai dėl šių nukrypimų pažeidžiami norminiai atstumai nuo statinių iki žemės sklypo ribų ir nėra besiribojančių žemės sklypų savininkų ar valdytojų rašytinių sutikimų arba pažeidžiami norminiai atstumai iki kitų statinių ir nėra tokių statinių savininkų ar valdytojų rašytinių sutikimų;

79.3. pastatų ir inžinerinių statinių vietos žemės sklype (teritorijoje) ar atstumų nuo statinių iki žemės sklypo ribų – iki 1 m, išskyrus atvejus, kai dėl šių nukrypimų pažeidžiami norminiai atstumai nuo statinių iki žemės sklypo ribų ir nėra besiribojančių žemės sklypų savininkų ar valdytojų rašytinių sutikimų arba norminiai atstumai iki kitų statinių ir nėra tokių statinių savininkų ar valdytojų rašytinių sutikimų;

[23] 79.4. kiti trečiųjų asmenų teisių ir pagrįstų interesų nepažeidžiantys nukrypimai – su sąlyga, kad, norint užbaigtame tame pačiame statinyje atlikti statybos darbus, būtinus šiems nukrypimams ištaisyti, nereikia gauti statybą leidžiančio dokumento.

[24] 2020 m. gruodžio 15 d. antikorupcinio vertinimo išvada dėl statybų užbaigimo procedūras reglamentuojančių teisės aktų Nr. 4-01-10307; 2021 m. gegužės 14 d. antikorupcinio vertinimo išvada dėl Statybos įstatymo Nr. I-1240 2, 3, 8, 10, 12, 19, 22, 24, 27, 28, 33, 34, 39, 42, 46, 49, 53 straipsnių, 1 priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 27(1), 52(1) straipsniais įstatymo projekto Nr. XIIIP-5365(2) Nr. 4-01-3761

[25] Prieiga: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6ae7e2224d6511ec86bdcb0a6d573b32?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=9f575944-a544-4a78-aa6f-e1a39cfa9e4e