LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

EKONOMIKOS KOMITETAS

 

 

PAPILDOMO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO NR. I-1491 25, 71 IR 86 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

nr. xivp-3089

 

2023-11-15   Nr. 108-P-51

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto pirmininkas Kazys Starkevičius, Komiteto pirmininko pavaduotojas Gintautas Paluckas; Komiteto nariai: Andrius Bagdonas; Viktoras Fiodorovas; Andrius Kupčinskas; Deividas Labanavičius; Laima Mogenienė; Ieva Pakarklytė; Jonas Pinskus; Paulius Saudargas; Lukas Savickas; Mindaugas Skritulskas.

Komiteto biuro vedėja Rima Petkūnienė, patarėjai: Raimonda Danė, Rasa Ona Duburaitė, Laura Jasiukėnienė, Irina Jurkšuvienė, Darius Šaltmeris, padėjėja Zita Jodkonienė.

Kviestieji asmenys: Lietuvos Respublikos Seimo narė Laima Nagienė, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Viešųjų pirkimų politikos skyriaus vedėja Aurelija Ylė, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus pavaduotoja Viktorija Namavičienė, Centrinės projektų valdymo agentūros Pirkimų ir pažeidimų prevencijos skyriaus ekspertas Gediminas Golcevas.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2023-09-20

1

(25)

 

 

1.         Sistemiškai vertinant projekto 1 straipsniu keičiamo Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – keičiamas įstatymas) 25 straipsnio 1 dalies nuostatas ir projekto aiškinamojo rašto argumentus, galima daryti išvadą, kad projektu siūloma nustatyti, kad atliekant supaprastintus pirkimus gali būti ne nesilaikoma šio įstatymo 46 straipsnyje nustatytų reikalavimų, o gali būti nereikalaujama pažymų, patvirtinančių šio įstatymo 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą. Atsižvelgiant į tai bei siekiant teisinio aiškumo, projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „šio įstatymo 46 straipsnyje nustatytų reikalavimų gali būti nesilaikoma“ reikėtų įrašyti žodžius „pažymų, patvirtinančių šio įstatymo 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama“. Taip pat pažymime, kad šioje dalyje vietoj žodžio „bendrojo“ įrašytinas žodis „bendrąjį“.

Pritarti iš dalies

Žr. Komiteto pasiūlymą Nr. 1.

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2023-09-20

2

(71)

 

(6)

 

(8)

2.         Pastebėtina, kad iš projektu siūlomo teisinio reguliavimo ir projekto aiškinamojo rašto nuostatų nėra aišku, kodėl projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 71 straipsnio 6 dalies 8 punkte yra susiaurinamas perkančiųjų organizacijų ratas, nurodant, kad supaprastintų pirkimų atvejais neskelbiamų derybų būdu prekės, gaminamos ir (ar) naudojamos tik mokslinių tyrimų, eksperimentų, studijų ar eksperimentinės plėtros tikslais, kai norimo rezultato negalima pasiekti naudojant tokios pačios paskirties gaminius, galės būti perkamos ne visų perkančiųjų organizacijų, o tik jei perkančioji organizacija yra mokslo ir studijų institucija ir sutarties dalykas bus tiesiogiai susijęs su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra. Atkreiptinas dėmesys, kad, pavyzdžiui, nacionaliniai, valstybiniai ir savivaldybių muziejai savarankiškai ar bendradarbiaudami su mokslo ir studijų institucijomis, mokslinių tyrimų įstaigomis ar mokslininkais taip pat vykdo muziejaus rinkinių mokslinius ir kitus tyrimus (Muziejų įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 9 punktas; 9 straipsnio 2 dalies 9 punktas; 9 straipsnio 2 dalies 9 punktas). Lietuvos nacionalinė, audiosensorinė, apskrities viešoji bei savivaldybės bibliotekos taip pat gali atlikti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą (Bibliotekų įstatymo 8 straipsnio 6 dalis; 8straipsnio 3 dalis; 9 straipsnio 3 dalis; 10 straipsnio 3 dalis). Atsižvelgiant į išdėstytą, svarstytina, ar projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 71 straipsnio 6 dalies 8 punkte siūlomas įtvirtinti teisinis reguliavimas, kuriuo perkančioji organizacija susiaurinama iki mokslo ir studijų institucijos, yra pagrįstas.

Pritarti

Žr. Ekonomikos komiteto pasiūlymą Nr. 2.

3.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2023-09-20

2

(71)

 

(6)

 

(8)

3.         Siekiant teisinio aiškumo bei atsižvelgiant į tai, kad yra tik dvi mokslo ir studijų institucijų grupės – aukštosios mokyklos ir mokslinių tyrimų institutai, projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 71 straipsnio 6 dalies 8 punkte vietoj žodžių „mokslo ir studijų institucija, kaip tai numato Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas“ siūlome įrašyti žodžius „aukštoji mokykla arba mokslinių tyrimų institutas“. Taip pat siūlome šiame punkte vietoj žodžių „sutarties dalykas yra tiesiogiai susijęs“ įrašyti žodžius „perkamos prekės yra tiesiogiai susijusios“ (nes sutarties dalykas gali apimti ne tik perkamas prekes).

Pritarti

Žr. Komiteto argumentus dėl Teisės departamento pastabos Nr. 2.

4.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2023-09-20

2,

3

 

 

Projekto 2 ir 3 straipsnių pakeitimų esmėse brauktini žodžiai „Viešųjų pirkimų įstatymo“.

Pritarti

 

5.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2023-09-20

2,

3

 

 

Turėtų būti patikslinta projekto 2 ir 3 straipsnių numeracija.

Pritarti

 

6.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Europos Sąjungos teisės grupė,

2023-10-04

1

(25)

 

 

Įvertinę Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 25, 71 ir 86 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-3089 (toliau – Projekto) atitiktį Europos Sąjungos teisei, teikiame šias pastabas.

Projekto 1 straipsniu keičiama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi nustatoma, kad „tarptautinį ar supaprastintą pirkimą perkančioji organizacija atlieka šiame įstatyme nustatyta tvarka, išskyrus šio straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalyse nurodytus atvejus. Atliekant supaprastintus pirkimus šio įstatymo 46 straipsnyje nustatytų reikalavimų gali būti nesilaikoma, kai tiekėjas pateikia Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą, o pažymų, patvirtinančių pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkančioji organizacija iš tiekėjų reikalauti turi tik esant abejonėms dėl jų patikimumo“. Šioje nuostatoje minimas įstatymo 46 straipsnis perkelia 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB 57 straipsnį, kuris reguliuoja pašalinimo pagrindus. Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų. Nors Projekto nuostatomis siūlomam keisti supaprastintų pirkimų reguliavimui nėra taikoma Direktyva 2014/24/ES, tačiau pašalinimo pagrindų reguliavimas yra glaudžiai susijęs ir su lygiateisiškumo bei skaidrumo principų užtikrinimu. Atitinkamai, leidimas netaikyti įstatymo 46  straipsnyje įtvirtintų pašalinimo pagrindų supaprastintų pirkimų atveju galėtų lemti situacijas, kai pažeidžiami lygiateisiškumo ir skaidrumo principų reikalavimai, įtvirtinti Viešųjų pirkimų įstatyme, todėl pritariame Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamento 2023-09-20 išvados Nr. XIVP-3089 1-ajai pastabai.

 

Pritarti iš dalies

Žr. Ekonomikos komiteto pasiūlymą Nr. 1.

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: nėra.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Centrinė projektų valdymo agentūra,

2023-09-28

1

(25)

 

 

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) susipažino su Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 25, 71 ir 86 straipsnių pakeitimo įstatymo projektu Nr.  XIVP-3089 (toliau – Projektas) ir teikia jam šias pastabas bei pasiūlymus:

1.              Dėl Projekto 1 straipsnio, kuriuo keičiamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 25 straipsnis.

Projekto aiškinamajame rašte nurodyta, kad [siūloma atliekant supaprastintus pirkimus atsisakyti pažymų, patvirtinančių tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą <...> o pažymų, patvirtinančių pašalinimo pagrindų nebuvimą, iš tiekėjų reikalauti tik esant abejonėms dėl jų patikimumo. Projekto 1 straipsniu, kuriuo keičiama VPĮ 25 straipsnio 1 dalis, numatoma nustatyti, jog VPĮ 46 straipsnyje nustatytų reikalavimų gali būti nesilaikoma, kai tiekėjas pateikia Europos bendrąjį  viešųjų pirkimų dokumentą, o pažymų patvirtinančių pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkančioji organizacija iš tiekėjų reikalauti turi tik esant abejonėms dėl jų patikimumo.

Atkreiptinas dėmesys, kad VPĮ 46 straipsnis reglamentuoja viešuosiuose pirkimuose taikomus pašalinimo pagrindus, jų taikymo išimtis ir taikymo ypatumus, tuo tarpu Projekto aiškinamajame rašte nurodytų pažymų privalomą pateikimą reglamentuoja VPĮ 50 straipsnio 6 dalis, o įrodančius dokumentus nustato VPĮ 51 straipsnio 2 dalis. Taigi Projektu siūlomas nustatyti reguliavimas perkančiosioms organizacijoms apskritai panaikintų pareigą nustatyti pašalinimo pagrindus, bei atitinkamai sudarytų galimybę pirkimo sutartis sudaryti su tiekėjais, kurie yra padarę pažeidimus ar teisti už įvairias VPĮ 46 straipsnyje nurodytas nusikalstamas veikas, o Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento ar bet kokių įrodančių dokumentų teikimas (esant abejonėms dėl tiekėjo patikimumo, ar jų nesant) apskritai prarastų prasmę.

Atsižvelgiant į tai, siekiant aiškinamajame rašte nurodyto tikslo, siūlome keisti ne VPĮ 25 straipsnio nuostatas, nustatant kad gali būti netaikomas VPĮ 46 straipsnis, o keisti VPĮ 50 straipsnio 6 dalies ir (ar) VPĮ 51 straipsnio 2 dalies nuostatas, nustatant, jog supaprastintų pirkimų atveju gali būti netaikomas reikalavimas teikti pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančius dokumentus, nebent kiltų pagrįstų abejonių dėl tiekėjo atitikties pašalinimo pagrindams. Be to, atsižvelgiant į tai, kad pirkimo procedūrų metu perkančiosios organizacijos privalo vadovautis ir savo pasirengtomis pirkimo sąlygomis, kurios paprastai nustato ir įrodančių dokumentų teikimo sąlygas, siūlome nustatyti, kad galimybe supaprastintų pirkimų atveju pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų reikalauti tik kilus pagrįstoms abejonėms, perkančiosios organizacijos gali pasinaudoti tik tokiu atveju, jeigu tokią vertinimo tvarką jos yra nurodžiusios pirkimo dokumentuose. Atitinkamai siūlome įvertinti, ar tuo pačiu nereikėtų pakeisti (papildyti) ir VPĮ 35 straipsnio 2 dalies, reglamentuojančios pirkimo dokumentų turinį, nuostatų.

Papildomai pažymėtina ir tai, kad pakeitus VPĮ 50 straipsnio 6 dalį arba VPĮ 51 straipsnio 2 dalies nuostatas, analogiška galimybe galėtų pasinaudoti ne tik pagal VPĮ pirkimus vykdančios perkančiosios organizacijos, bet ir perkantieji subjektai, pirkimus vykdantys pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, atsižvelgiant į tai, kad pagal pastarojo įstatymo 59 straipsnio 1 dalį, jiems mutatis mutandis taikomos VPĮ 46, 47, 50, 51 straipsnio nuostatos.

 

Pritarti iš dalies

1.      Pritarti pasiūlymo daliai, kuria siūloma tikslinti ne Įstatymo 25 str. 1 dalį, tačiau – 50 str. 6 dalį.

 

2.      Nepritarti pasiūlymo daliai, kad galimybe supaprastintų pirkimų atveju pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų reikalauti tik kilus pagrįstoms abejonėms, perkančiosios organizacijos gali pasinaudoti tik tokiu atveju, jeigu tokią vertinimo tvarką jos yra nurodžiusios pirkimo dokumentuose, nes perkančioji organizacija nurodo bendrą informaciją pagal Įstatymo 35 straipnsio 2 dalį. Minėtos dalies punkte nurodyta, kad pateikiama informacija, kad tiekėjas turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą pagal šio įstatymo 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus.  

3.      Žr. Ekonomikos komiteto pasiūlymus Nr. 1 ir Nr. 5.

 

2.

Centrinė projektų valdymo agentūra,

2023-09-28

3

(86)

 

(7)

 

1.              Dėl Projekto 4 straipsnio, kuriuo keičiamas VPĮ 86 straipsnis.

Šiuo metu galiojančios VPĮ redakcijos 86 straipsnio 7 dalies nuostatos nustato, kad „<...> Šio įstatymo 25 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytuose aprašuose nustatytais atvejais gali būti leidžiama žodžiu sudaryti supaprastinto pirkimo sutartis, kurių vertė ne didesnė kaip 15 000 Eur <...>“, t. y. iš esmės nustatoma, kad VPĮ 25 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytuose aprašuose gali būti nustatytos nuostatos, leidžiančios žodžiu sudaryti sutartis iki 15 000 eurų. Į šią formuluotę įterpus prekių ir paslaugų, kai jos yra skirtos moksliniams tyrimams ar eksperimentinei veiklai, pirkimus, Projektu siūloma formuluotė tampa neaiški, kadangi nėra aišku, kokiame teisės akte „gali būti leidžiama“ žodžiu sudaryti sutartį šių perkamų objektų pirkimo atvejais. Manytina, kad šiuo atveju VPĮ turėtų nustatyti kas yra leidžiama, o ne kas „gali būti leidžiama“, kadangi nėra atskiro aprašo prekių ir paslaugų, naudojamų moksliniams tyrimams ir eksperimentinei veiklai, viešiesiems pirkimams.  

Atitinkamai siūlome tikslinti keičiamą 86 straipsnio 7 dalies formuluotę, ją išdėstant taip:

„7. Pirkimo sutartis žodžiu gali būti sudaroma tik tada, kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė neviršija 5 000 Eur (penkių tūkstančių eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio), o prekių ir paslaugų, kai jos yra skirtos moksliniams tyrimams ar eksperimentinei veiklai, pirkimų atvejais pirkimo sutartis žodžiu gali būti sudaryta kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė neviršija 15 000 (penkiolikos tūkstančių eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio). Šio įstatymo 25 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytuose aprašuose nustatytais atvejais bei prekių ir paslaugų pirkimų atvejais, kai jie yra skirti moksliniams tyrimams ar eksperimentinei plėtra gali būti leidžiama žodžiu sudaryti supaprastinto pirkimo sutartis, kurių vertė ne didesnė kaip 15 000 Eur (penkiolika tūkstančių eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio).“

 

Pritarti iš dalies

Įvertinus infliaciją bei siekį mažinti adminsitracinę naštą, manytina, kad poreikis didinti žodžiu sudaromų sutarčių ribą aktualus visoms perkančiosioms organizacijoms, o ne tik prekėms ar paslaugoms, skirtoms moksliniams tyrimams ar eksperimentinei veiklai.

Tačiau kartu pastebėtina, kad siūloma žodinės sutarties vertė didėtų labai ženkliai. Todėl siūlytina žodinės sutarties vertę didinti iki 10 000 Eur.

 

Žr. Ekonomikos komiteto pasiūlymą Nr. 3.

3.

Centrinė projektų valdymo agentūra,

2023-09-28

*

 

 

3.         Atsižvelgiant į tai, kad Projektu siūlomi keitimai gali turėti įtakos jau vykstančioms pirkimo procedūroms, Projektą tikslinga papildyti nuostatomis, numatančiomis jog „Iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos pirkimų procedūros tęsiamos pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusias Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.“

Pritarti

Siekiant teisės aktų suderinamumo ir tinkamo įstatymo nuostatų taikymo, iki įstatymo įsigaliojimo turi būti pakeisti Viešųjų pirkimų tarnybos rengiami įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai ir rekomendacijos. Šiems darbams reikia bent pusės metų laikotarpio, todėl siūloma įstatymo įsigaliojimą numatyti 2024 m. liepos 1 d.

 

Žr. Ekonomikos komiteto pasiūlymą Nr. 4.

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: nėra.

6. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

6.1. Sprendimas: pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir siūlyti pagrindiniam Seimo Ateities komitetui jį tobulinti, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabas, kitas pastabas bei pasiūlymus, kuriems Ekonomikos komitetas pritarė.

6.2. Pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Ekonomikos komitetas,

2023-11-15

1

(25)

 

 

Argumentai: iš dalies pritariant Seimo kanceliarijos Teisės departamento pasiūlymui Nr. 1, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Europos Sąjungos teisės grupės pastabai bei Centrinės projektų valdymo agentūros pasiūlymui Nr. 1, reikalinga patikslinti ne įstatymo projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 25 straipsnio 1 dalį, tačiau Įstatymo 50 straipsnio 6 dalį.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti Įstatymo projekto 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

„1 straipsnis. 25 50 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 25 50 straipsnio 1 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Tarptautinį ar supaprastintą pirkimą perkančioji organizacija atlieka šiame įstatyme nustatyta tvarka, išskyrus šio straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalyse nurodytus atvejus. Atliekant supaprastintus pirkimus šio įstatymo 46 straipsnyje nustatytų reikalavimų gali būti nesilaikoma, kai tiekėjas pateikia Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumentą, o pažymų, patvirtinančių pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkančioji organizacija iš tiekėjų reikalauti turi tik esant abejonėms dėl jų patikimumo.

6. Prieš nustatydama laimėjusį pasiūlymą, išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma preliminariosios sutarties pagrindu pagal šio įstatymo 78 straipsnio 4 dalį ar 5 dalies 1 punktą, perkančioji organizacija reikalauja, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, pagal šio įstatymo 51 straipsnį ir, jeigu taikytina, patvirtinančius jo atitiktį kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, pagal šio įstatymo 48 straipsnį. Šis reikalavimas netaikomas, kai pirkimo sutartis sudaroma preliminariosios sutarties pagrindu pagal šio įstatymo 78 straipsnio 4 dalį ar 5 dalies 1 punktą ir gali būti netaikomas, kai atliekant supaprastintą pirkimą vertinamas šio įstatymo 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimas ir perkančiajai organizacijai nekyla abejonių dėl ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo nurodytos informacijos patikimumo.“

Pritarti

 

2.

Ekonomikos komitetas,

2023-11-15

2

(71)

 

(6)

 

(8)

Argumentai: iniciatorių pateikto Įstatymo projekto 3 straipsniu keičiamo Įstatymo 71 straispnio 6 dalies 8 punkte siūloma įtvirtinti supaprastintų pirkimų neskelbiamų derybų sąlyga  susiaurina galimybes perkančiosioms organizacijoms pasinaudoti šias sąlyga. Atsižvelgiant į tai bei į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabą Nr. 2, nuostatos keitimo siūloma atsisakyti.

 

Pasiūlymas:

Išbraukti įstatymo projekto 2 straipsnį:

32 straipsnis. 71 straipsnio pakeitimas

Pakeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 71 straipsnio 6 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

„8) prekės, gaminamos ir (ar) naudojamos tik mokslinių tyrimų, eksperimentų, studijų ar eksperimentinės plėtros tikslais, kai norimo rezultato negalima pasiekti naudojant kitus tokios pačios paskirties gaminius, jei perkančioji organizacija yra mokslo ir studijų institucija, kaip tai numato Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas, ir sutarties dalykas yra tiesiogiai susijęs su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra;

Pritarti

PASTABA. Pritarus pasiūlymui, bus reikalinga patikslinti Įstatymo pavadinimą.

3.

Ekonomikos komitetas,

2023-11-15

3

(86)

 

(7)

 

Argumentai: iš dalies pritariant iniciatorių siūlymui dėl poreikio didinti žodžiu sudaromų sutarčių ribą bei įvertinus infliaciją bei siekį mažinti adminsitracinę naštą, manytina, kad toks poreikis aktualus visoms perkančiosioms organizacijoms, o ne tik prekėms ar paslaugoms, skirtoms moksliniams tyrimams ar eksperimentinei veiklai, t.y. tik tam tikrai perkančiųjų organziacijų grupei. Tačiau kartu pastebėtina, kad siūloma žodinės sutarties vertė – 15 000 Eur – didėtų labai ženkliai. Todėl siūlytina žodinės sutarties vertę visoms perkančiosioms organizacijoms didinti iki 10 000 Eur. Atsižvelgiant į tai, siūloma pakeisti Įstatymo projekto 4 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

4 3 straipsnis. 86 straipsnio pakeitimas

Pakeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

„7. Pirkimo sutartis žodžiu gali būti sudaroma tik tada, kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė neviršija 5 10 000 Eur (penkių dešimt tūkstančių eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio). Šio įstatymo 25 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytuose aprašuose nustatytais atvejais bei prekių ir paslaugų pirkimų atvejais, kai jie yra skirti moksliniams tyrimams ar eksperimentinei plėtrai, gali būti leidžiama žodžiu sudaryti supaprastinto pirkimo sutartis, kurių vertė ne didesnė kaip 15 000 Eur (penkiolika tūkstančių eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio).“

Pritarti

 

4.

Ekonomikos komitetas,

2023-11-15

*

 

 

Argumentai: Siekiant teisės aktų suderinamumo ir tinkamo įstatymo nuostatų taikymo, iki įstatymo įsigaliojimo turi būti pakeisti Viešųjų pirkimų tarnybos rengiami įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai ir rekomendacijos. Šiems darbams reikia bent pusės metų laikotarpio, todėl siūloma įstatymo įsigaliojimą numatyti 2024 m. liepos 1 d.

 

Pasiūlymas:

Papildyti įstatymo projektą nauju straipsniu:

“… straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2024  m. liepos 1 d.

2. Viešųjų pirkimų tarnyba iki 2024 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos pirkimų procedūros tęsiamos pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusias Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.“

Pritarti

 

5.

Ekonomikos komitetas,

2023-11-15

*

 

 

Argumentai: viešuosius pirkimus reglamentuoja keli įstatymai: LR viešųjų pirkimų įstatymas, LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas ir LR viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas.

 Pasiūlymas: atsižvelgiant į išdėstytus argumentus ir tai, kad Centrinė projektų vadymo agentūra savo pasiūlyme Nr. 1 pažymi, kad pakeitus Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnio 6 dalį arba 51 straipsnio 2 dalies nuostatas, analogiška galimybe galėtų pasinaudoti ne tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą pirkimus vykdančios perkančiosios organizacijos, bet ir perkantieji subjektai, pirkimus vykdantys pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą (atsižvelgiant į tai, kad pagal pastarojo įstatymo 59 straipsnio 1 dalį, jiems mutatis mutandis taikomos VPĮ 46, 47, 50, 51 straipsnio nuostatos), siūlome pagrindiniam Ateities komitetui įvertinti poreikį analogiškomis nuostatomis patikslinti ir LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą.

Pritarti

 

 

7. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

8. Komiteto paskirti pranešėjai: Kazys Starkevičius, Laima Mogenienė.

 

 

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                 Kazys Starkevičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomikos komiteto biuro patarėja Raimonda Danė