LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO NR. VIII-2043 2, 10 IR 25 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-10-11 Nr. XIVP-2866(2)

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.    Projekto 1 straipsnio 1 dalimi Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (toliau – keičiamas įstatymas) 2 straipsnio 8 dalyje dėstomame sąvokos „didelis transporto priemonės trūkumas“ apibrėžime siūloma nustatyti, kad dideliems transporto priemonės trūkumams priskiriama „transporto priemonės neatitiktis kitiems reikalavimams, susijusiems su leidimu motorinei transporto priemonei ir (ar) jos priekabai dalyvauti viešajame eisme“. Atkreiptinas dėmesys, kad projekto 1 straipsnio 2 dalimi keičiamo įstatymo 2 straipsnio 44 dalyje pateiktos sąvokos „nedidelis transporto priemonės trūkumas“ apibrėžime vartojama analogiška nuostata, t.y. nedideliu transporto priemonės trūkumu taip pat būtų laikoma „transporto priemonės neatitiktis kitiems reikalavimams, susijusiems su leidimu motorinei transporto priemonei ir (ar) jos priekabai dalyvauti viešajame eisme“. Iš abiejų sąvokų apibrėžimų nėra aišku, kokia transporto priemonės neatitiktis kitiems reikalavimams, susijusiems su leidimu motorinei transporto priemonei ir (ar) jos priekabai dalyvauti viešajame eisme, būtų laikoma dideliu transporto priemonės trūkumu, o kokia - nedideliu transporto priemonės trūkumu. Svarstytina, ar tiek projekto 1 straipsnio 1 dalyje dėstomo keičiamo įstatymo 2 straipsni 8 dalyje, tiek projekto 1 straipsnio 2 dalyje dėstomo keičiamo įstatymo  2 straipsnio 44 dalyje nereikėtų nurodyti papildomų požymių, kuriems esant, transporto priemonės neatitiktis kitiems reikalavimams, susijusiems su leidimu motorinei transporto priemonei ir (ar) jos priekabai dalyvauti viešajame eisme, būtų laikoma dideliu, o kuriems esant, - nedideliu transporto priemonės trūkumu.

2.    Atkreipiame dėmesį, kad pagal projekto 1 straipsnio 3 dalyje dėstomo keičiamo įstatymo 2 straipsnio 47 dalyje pateiktą sąvokos „pavojingas transporto priemonės trūkumas“ apibrėžimą pavojingais transporto priemonių trūkumais nebūtų laikomi tokių transporto priemonių priekabų trūkumai. Manytina, kad transporto priemonių priekabų trūkumai taip pat galėtų kelti tiesioginį ir neišvengiamą pavojų eismo saugumui arba daryti kenksmingą (neigiamą) poveikį aplinkai, t. y. būti vertinami kaip pavojingi transporto priemonės trūkumai. Pastebėtina ir tai, kad pagal projekto 1 straipsnio 1 dalyje dėstomas keičiamo įstatymo 2 straipsnio 8 dalies ir projekto 1 straipsnio 2 dalyje dėstomas keičiamo įstatymo 2 straipsnio 44 dalies nuostatas transporto priemonių priekabų neatitiktis reikalavimams, susijusiems su jų dalyvavimu viešajame transporte, atitinkamai būtų laikomi dideliu arba nedideliu transporto priemonės trūkumu. Atsižvelgiant į tai, svarstytina, ar projekto 1 straipsnio 3 dalyje dėstomo keičiamo įstatymo 2 straipsnio 47 dalies sąvokos „pavojingas transporto priemonės trūkumas” apibrėžimo nereikėtų papildyti, šalia transporto priemonių nurodant ir transporto priemonių priekabas. Tokiu būdu transporto priemonių priekabų neatitiktis techniniams reikalavimams taip pat būtų vertinama kaip pavojingas transporto priemonės trūkumas.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                      Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. Azguridienė, tel. +370 5 209 6546, el. p. [email protected]

S. Švedas, tel. +370 5 209 6165, el. p. [email protected]