LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

NACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS komitetas

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO „DĖL VIEŠŲJŲ OBJEKTŲ ATITIKTIES TOTALITARINIŲ, AUTORITARINIŲ REŽIMŲ IR JŲ IDEOLOGIJŲ PROPAGAVIMO JUOSE DRAUDIMUI VERTINIMO TARPINSTITUCINĖS KOMISIJOS SUDARYMO“ PROJEKTO Nr. XIVP-2745

 

2023-05-22  Nr. 104-P-38

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas, komiteto nariai: Virgilijus Alekna, Jonas Jarutis, Raimundas Lopata, Andrius Mazuronis, Arvydas Pocius, Valdas Rakutis, Saulius Skvernelis, Dovilė Šakalienė.

Komiteto biuras: vedėjas Evaldas Sinkevičius, patarėjai Justas Gaidys, Vilma Greckaitė, Vilma Kaminskienė, vyresnioji specialistė Skaistė Blažinauskaitė, padėjėja Vilma Pesliakienė.

Kviestieji asmenys: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atstovas Vitas Karčiauskas.

 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

          1.          

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-05-15

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

 

1. Nutarimo projekto preambulėje, kaip teisinis pagrindas, taip pat nurodytina ir Lietuvos Respublikos draudimo propaguoti totalitarinius, autoritarinius režimus ir jų ideologijas įstatymo 4 straipsnio 3 dalis. Be to, preambulėje reikėtų nurodyti, kad Seimas komisijos sudėtį tvirtina, atsižvelgdamas į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro teikimą.

Pritarti

Pasiūlymas:

Pakeisti Nutarimo projekto preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos draudimo propaguoti totalitarinius, autoritarinius režimus ir jų ideologijas įstatymo 4 straipsnio 2 ir 3 dalimis ir atsižvelgdamas į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro teikimą, nutaria:“

 

          2.          

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-05-15

1

 

 

2. Siūlytina nutarimo projekto 1 straipsnyje atsisakyti vartojamų pedagoginių vardų ir mokslinių laipsnių trumpinių „Dr.“, „Prof. dr.“, „Prof.“, nes tokia informacija yra perteklinė ir nereikalinga asmenų, tvirtinamų komisijos nariais, identifikavimui.

 

Pritarti

Žr. pagal Seimo Teisės departamento 3 pastabą patikslintą Nutarimo projekto 1 straipsnį.  

          3.          

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-05-15

1

 

 

3. Projekto 1 straipsnio, kuriame pateikiamos tvirtinamų komisijos narių pavardės ir šalia nurodomi institucijų pavadinimai, formulavimas tikslintinas, nes iš siūlomos redakcijos nėra aišku koks yra asmenų ir nurodytų institucijos santykis – ar asmuo, vis dėlto, yra darbuotojas, ar tiesiog deleguotas šios institucijos atstovas komisijoje (pagal Lietuvos Respublikos draudimo propaguoti totalitarinius, autoritarinius režimus ir jų ideologijas įstatymo 4 straipsnio 3 dalį tai turėtų būti deleguojančios institucijos). Galbūt tikslinga rinktis tokį dėstymą: „Vardas Pavardė – Institucijos deleguotas atstovas“.

Pritarti

Pasiūlymas:

Pakeisti Nutarimo projekto 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„1 straipsnis.

Sudaryti Viešųjų objektų atitikties totalitarinių, autoritarinių režimų ir jų ideologijų propagavimo juose draudimui vertinimo tarpinstitucinę komisiją:

Vitas Karčiauskas – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centraso deleguotas atstovas (Komisijos pirmininkas);

Donata Armakauskaitė – Lietuvos savivaldybių asociacijaos deleguota atstovė;

Dr. Marius Ėmužis – Vilniaus universitetaso deleguotas atstovas;

Rita Kuncevičienė – Kultūros paveldo departamentaso prie Kultūros ministerijos deleguota atstovė;

Prof. dr. Rimantas Miknys – Vytauto Didžiojo universitetaso deleguotas atstovas;

Mindaugas Pocius – Lietuvos istorijos institutaso deleguotas atstovas;

Ronaldas Račinskas – Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriataso deleguotas atstovas;

Vladas Sungaila – Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungaos deleguotas atstovas;

Prof. Marius Pranas Šaliamoras – Vilniaus dailės akademijaos deleguotas atstovas.

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai: nepaskirta.

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai: pritarti komiteto patobulintam Seimo nutarimo projektui Nr. XIVP-2745(2) ir Komiteto išvadoms.

8. Balsavimo rezultatai: už – 9, prieš – 0, susilaikė – 0 (pritarta bendru sutarimu).

9. Komiteto paskirti pranešėjai: Laurynas Kasčiūnas.

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas Seimo nutarimo projektas Nr. XIVP-2745(2).

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                                        Laurynas Kasčiūnas

 

 

 

 

 

 

 

Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto biuro patarėja (ES) Vilma Greckaitė