PASIŪLYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 53 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTUI NR. XIIIP-3682

 

2019-09-26

Vilnius

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

 

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

53

3

4

 

Argumentai:

Siūlymas jungti Radiacinės saugos centrą prie institucijos, kuri iki šiol vykdė visai kitas funkcijas, yra visiškai nelogiškas ir prasilenkia su pasauline praktika. Pradėjus veikti Astravo atominei elektrinei bus būtinas greitas sprendimų priėmimas, reakcija branduolinių ar radiologinių avarijų atveju. Prijungus Radiacinės saugos centrą prie Nacionalinio visuomenės sveikatos centro sprendimai turės pereiti sudėtingesnį biurokratinį mechanizmą. Tapsime vienintelė Europos Sąjungos valstybe, kurioje už radiacine saugą bus atsakinga niekada tokios veiklos nevykdžiusi institucija, neturinti įgaliojimų veikti nei iš Europos Komisijos, nei iš Pasaulio sveikatos organizacijos, nei iš Tarptautinės atominės energetikos agentūros, kitaip nei šių organizacijų pripažįstamas Radiacinės saugos centras. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, reikalinga atitinkamai patikslinti Įstatymo projekto nuostatas.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 53 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„1. Pakeisti 53 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Branduolinės energetikos objektų sanitarinės apsaugos zonoje galima kita įstatymų leidžiama veikla, nesusijusi su branduolinės energetikos objektų statyba, eksploatavimu, eksploatavimo nutraukimu ar uždarytų radioaktyviųjų atliekų atliekynų priežiūra, tik gavus energetikos ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nustatyta tvarka visų branduolinės energetikos objekto sanitarinės apsaugos zonoje veiklą vykdančių licencijų turėtojų (kaip apibrėžta Branduolinės energijos įstatyme) ir Radiacinės saugos centro Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras) pritarimus numatomai veiklai.“

2. Pakeisti 53 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Radiacinės saugos centras Nacionalinis visuomenės sveikatos centras nepritaria šio straipsnio 3 dalyje nurodytai numatomai veiklai, jeigu, pateikus sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka atliktą šio straipsnio 3 dalyje nurodytoje veikloje dalyvaujančių gyventojų apšvitos dozių vertinimą, nustatoma, kad jų gaunamos apšvitos dozės gali viršyti sveikatos apsaugos ministro gyventojams nustatytas apribotąsias dozes; licencijos turėtojas – jeigu šio straipsnio 3 dalyje nurodyta veikla sutrikdys branduolinės energetikos objektų veiklą, trukdys užtikrinti branduolinės, radiacinės, fizinės saugos ir avarinės parengties reikalavimus ir (ar) vykdyti branduolinės energetikos objektų statybos ir griovimo, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro tvarkymo darbus. Licencijos turėtojas pritaria šio straipsnio 3 dalyje nurodytai numatomai veiklai tik gavęs Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos sutikimą. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija sutinka dėl licencijos turėtojo pritarimo tik įsitikinusi, kad bus užtikrintas branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos bei avarinės parengties reikalavimų įgyvendinimas, o tais atvejais, kai šiems reikalavimams įgyvendinti būtinos kompensavimo priemonės, – kad šios priemonės įdiegtos.“

 

Teikia

Seimo nariai

 

Linas Balsys

Algirdas Sysas

Rasa Budbergytė

Raminta Popovienė

Julius Sabatauskas

Algimantas Salamakinas

Dovilė Šakalienė