LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

aPLINKOS APSAUGOS KOMITETAS

 

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA (1)

DĖL GAUTŲ NAUJŲ PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮSTATYMO NR. IX-2389

3, 6, 10 IR 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTUI

nr. xivp-3108(2)

 

2023-11-15 Nr. 107-P-42

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkė Aistė Gedvilienė, komiteto nariai: Kasparas Adomaitis, Aidas Gedvilas, Ligita Girskienė, Linas Jonauskas, Justinas Urbanavičius, Romualdas Vaitkus, Arūnas Valinskas.

2. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-11-10

2

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1. Atkreiptinas dėmesys, kad iš projekto 2 straipsniu keičiamo Mėgėjų žvejybos įstatymo (toliau – keičiamas įstatymas) 6 straipsnio 5 dalyje įtvirtinto teisinio reguliavimo nėra aišku, ar tuo atveju, kai vandens telkinyje jau buvo išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą, jo galiojimo laikotarpiu, buvo atlikti žuvų tyrimai (t. y. įvykdyta pareiga žuvų išteklių tyrimus atlikti ne rečiau nei vieną kartą per leidimo galiojimo laikotarpį) ir yra kreipiamasi dėl naujo leidimo naudoti žvejybos plotą išdavimo, būtų vėl taikomas reikalavimas atlikti žuvų tyrimus ne anksčiau nei 2 metai iki sprendimo suteikti teisę naudoti žvejybos plotą priėmimo. Taigi iš siūlomo teisinio reguliavimo nėra aišku, ar minėtu atveju žuvų tyrimai būtų atliekami vieną kartą, ar du. Atsižvelgiant į tai, projekto nuostatos atitinkamai tikslintinos.

Nepritarti

Projekte nurodyta, kad reikalavimas atlikti žuvų išteklių tyrimus ne anksčiau nei 2 metai iki sprendimo suteikti teisę naudoti žvejybos plotą priėmimo taikomas tik tuo atveju, kai sprendimas suteikti teisę naudoti žvejybos plotą priimamas aukciono būdu

Žvejybos ploto naudotojui   tinkamai vykdžiusiam leidimo naudoti žvejybos plotą įpareigojimus (įvykdžiusiam pareigą atlikti žuvų išteklių tyrimus ne rečiau nei vieną kartą per leidimo galiojimo laikotarpį), sprendimas suteikti teisę naudoti žvejybos plotą, vadovaujantis Mėgėjų žvejybos įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi, priimamas be aukciono.

Balsavimo rezultatai:

pritarta bendru sutarimu

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-11-10

4

1

 

 

2. Tikslintina projekto 4 straipsniu keičiamo įstatymo 11 straipsnio 1 dalies nuoroda, vietoje skaičiaus „7“ įrašant skaičių „8“.

Pritarti

redakcinė

Balsavimo rezultatai:

pritarta bendru sutarimu

3

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-11-10

4

4

 

 

3. Tikslintina projekto 4 straipsniu keičiamo įstatymo 11 straipsnio 4 dalies nuoroda, vietoje skaičiaus „4“ įrašant skaičių „5“.

Pritarti

redakcinė

Balsavimo rezultatai:

pritarta bendru sutarimu

4

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-11-10

4

9

 

 

4. Įvertinus projekto 4 straipsniu keičiamo įstatymo 11 straipsnio 9 dalies nuostatų turinį ir laikantis šio straipsnio nuostatų nuoseklumo, siūlytina šios dalies nuostatas dėl mėgėjų žvejybos leidimų kainų nustatymo privačiuose žuvininkystės vandens telkiniuose reglamentuoti atskira keičiamo įstatymo 11 straipsnio dalimi, išdėstant ją kaip šio straipsnio 6 dalį. Pritarus šiai pastabai, likusios keičiamo įstatymo 11 straipsnio dalys turėtų būti pernumeruotos, o keičiamo įstatymo 11 straipsnio 1 dalies nuoroda tikslintina, vietoje skaičiaus „7“ įrašant skaičių „9“.

Pritarti

redakcinė

Pasiūlymas:

11 straipsnio 9 dalies 1 sakinį dėstyti kaip šio straipsnio 7 dalį, išbraukiant šias nuostatas iš 9 dalies ir atitinkamai pernumeruojant 11 straipsnio dalis:

„7. Privačių žuvininkystės vandens telkinių savininkai nustato mėgėjų žvejybos leidimų kainas jiems nuosavybės teise priklausančiuose žuvininkystės vandens telkiniuose.“

Balsavimo rezultatai:

pritarta bendru sutarimu

 

3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo narys

Algis Strelčiūnas

2023-11-07

 

4

2

 

 

Argumentai: Žvejybos leidimo mokesčio dydis nesikeitė jau daugiau kaip dešimtmetį. Šiandien gautų pinigų už žvejybos leidimus jau nebeužtenka telkinių įžuvinimui, tačiau už mėgėjų žvejybos leidimą žvejoti valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir kuriuose neorganizuota limituota žvejyba, arba valstybiniame žuvininkystės vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą ir kuriame neorganizuota limituota žvejyba, mokama mėnesinė ir metinė sumos turėtų būti didinamos nuosekliai ir racionaliai. Todėl siūlau drastiškai nedidinti žvejų mėgėjų bilietų kainų, nustatant 10 eurų sumą (mėnesiui) ir 30 eurų sumą (metams). Surinktos lėšos būtų skiriamos vandens telkinių įžuvinimui. Pasiūlymu Mėgėjų žvejybos įstatymo Nr. 2389 3, 6, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo projekto Nr. XIVP-3108 (2) siekiama skatinti tvaresnę mėgėjišką žvejybą.

Pasiūlymas:

Pakeisti 11 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip: „2. Už mėgėjų žvejybos leidimą žvejoti valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir kuriuose neorganizuota limituota žvejyba, arba valstybiniame žuvininkystės vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą ir kuriame neorganizuota limituota žvejyba, mokama:

1) dviem paroms – 3 eurai;

2) mėnesiui – 15 10 eurų;

3) metams – 50 30 eurų.“

nepritarti

Balsavimo rezultatai:

už – 5, prieš – 2, susilaikė – 1.

 

 

Komiteto pirmininkė                                                              (Parašas)                                                                      Aistė Gedvilienė

 

 

 

biuro patarėja Jolita Jakučionytė