Projekto

lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONCESIJŲ ĮSTATYMO NR. I-1510 3 IR 23 STRAIPSNIŲ IR 7 PRIEDO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

 

2018 m.                                d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 3 straipsnį nauja 7 dalimi:

7. Informacinė sistema „E. sąskaita“ – valstybės informacinė sistema, skirta koncesininkams informacinių technologijų priemonėmis parengti, pateikti ir išsaugoti su koncesijų sutarčių vykdymu susijusias sąskaitas, taip pat gauti informaciją apie suteikiančiajai institucijai pateiktų sąskaitų apmokėjimą.

2. Buvusias 3 straipsnio 7-30 dalis laikyti atitinkamai 8-31 dalimis.

 

2        straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

1.      Pakeisti 23 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Bet koks suteikiančiosios institucijos ir ekonominės veiklos vykdytojo bendravimas ir keitimasis informacija pagal šį įstatymą, įskaitant koncesijos skelbimą, kvietimus pateikti pasiūlymą ar kitus dokumentus, ekonominės veiklos vykdytojų paraiškas, pasiūlymus, vykdomas naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis. Šioje dalyje nustatytų reikalavimų gali būti nesilaikoma tik išimtiniais šiame įstatyme nurodytais atvejais.

2.      Papildyti 23 straipsnį 6 dalimi:

6. Sąskaitos dėl atlygio, suteikiančiosios institucijos mokamo koncesininkui vykdant koncesijų sutartis (toliau – sąskaitos faktūros), teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos koncesininko pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Suteikiančioji institucija elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus šio straipsnio 8 dalyje nustatytus atvejus. Šiame straipsnyje elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.

3.      Papildyti 23 straipsnį 7 dalimi:

7. Informacinė sistema „E. sąskaita“ turi sudaryti galimybes suteikiančiosioms institucijoms priimti ir apdoroti elektronines sąskaitas faktūras, atitinkančias Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą.

4.      Papildyti 23 straipsnį 8 dalimi:

8. Jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos ar informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas suteikiančiosios institucijos ir ekonominės veiklos vykdytojo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šiomis sistemomis, atliekant koncesijos suteikimo procedūras gali būti naudojamos kitos šiame straipsnyje Centrinei viešųjų pirkimų informacinei sistemai keliamus reikalavimus atitinkančios elektroninės priemonės, vykdant koncesijų sutartis sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis.

 

3 straipsnis. Įstatymo 7 priedo pakeitimas

Papildyti Įstatymo 7 priedą 2 punktu:

2. 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES dėl elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimo viešuosiuose pirkimuose (OL 2014 L 133, p. 1).

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. balandžio 18 d. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas