2017-04-03

 

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ĮSTATYMO NR. I-1495 PAKEITIMO

                                         ĮSTATYMO PROJEKTO

XIIP-4804(2)

 

Eil.

Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str.

d.

p.

1.

11

2

 

Argumentai: Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymo projektu (toliau- Įstatymo projektas) yra numatomi ir apibrėžiami planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesai ir šių procesų dalyvių tarpusavio santykiai. Dėl planuojamos ūkinės veiklos neišvengiamai bus padarytas pokytis aplinkai, kurioje gyvena, dirba, poilsiauja ar vykdo kitą veiklą visuomenės nariai. Todėl, įstatymo projekte yra numatyta, jog atsakingoji institucija, prieš tvirtindama ataskaitą išnagrinėja ir vertina suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, vertinimus. Kaip rodo praktika, visuomenė būna neaktyvi arba pasiūlymai būna neesminiai ir subjektyvūs. Tačiau, įstatymo projektu nėra numatytos galimybės, visuomenės narių tiesiogiai išrinktai ir jiems atstovaujančiai savivaldybei priimti sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ataskaitos. Savivaldybės panaudodamos savo profesinius ir administracinius resursus, turi galimybę profesionaliau ir objektyviau vertinti aplinkybes ir priimti kompetentingus sprendimus. Tuo labiau, kad savivaldybės įgyvendindamos savo funkcijas geriau žino aplinkos situaciją, poreikius, perspektyvas ir galimą riziką. Įstatymo projekte numačius galimybę savivaldybėms, susipažinus su galutinėmis išvadomis ir įvertinimais, priimti sprendimą dėl ataskaitos tvirtinimo, iš visuomenės atstovų nebūtų atimta galimybė teikti vertinimus ir pasiūlymus, nes savivaldybės gyventojams, kurie domisi aktualiais ir svarbiais klausimais, įstatymų yra sudarytos galimybės gauti iš savivaldybės paaiškinimus, bei dalyvauti sprendimų priėmimuose.

Pasiūlymai:

1. Papildyti 11 straipsnį nauja 2 dalimi ir ją išdėstyti taip:

    „2. Jeigu iki ataskaitos patvirtinimo, savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, taryba 3/4 visų savivaldybės tarybos narių balsų dauguma priima neigiamą motyvuotą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, poveikio aplinkai vertinimo ataskaita negali būti priimama tol, kol galioja savivaldybės tarybos priimtas sprendimas, išskyrus atvejus, kai planuojama ūkinė veikla yra valstybinės reikšmės ir jos įgyvendinimas numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintuose valstybės strateginiuose planuose. Apie savivaldybės tarybos priimtą neigiamą sprendimą savivaldybės administracija nedelsdama (per 3 darbo dienas) informuoja atsakingą instituciją ir planuojamos ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą) ir kartu pateikia savivaldybės tarybos sprendimą. Atsakinga institucija, gavusi savivaldybės tarybos sprendimą, apie tai informuoja visuomenę Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka.”

2. Buvusias 11 straipsnio 2 – 12 dalis laikyti 3 – 13 dalimis

 

 

Teikia

Seimo nariai:                                                                                                                          Simonas Gentvilas                                                                                                                                                                                                                                Ričardas Juška

Guoda Burokienė

Levutė Staniuvienė

Robertas Šarknickas

Vida Ačienė

Jonas Jarutis

Gediminas Vasiliauskas

Viktoras Rinkevičius

Juozas Varžgalys

Valentinas Bukauskas

Algimantas Salamakinas

                                                                                                                            Artūras Skardžius

                                                                                                                            Jonas Liesys

                Gintaras Vaičekauskas

                 Kęstutis Mažeika