LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Aplinkos apsaugos komitetas

 

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MEDŽIOKLĖS ĮSTATYMO NR. IX-966 2 IR 16 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 41 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTo NR. XIIIP-3632

 

 

2019-12-04  Nr. 107-P-38

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto pirmininkas: Juozas Imbrasas, komiteto nariai: Kęstutis Bacvinka, Linas Balsys, Simonas Gentvilas, Kęstutis Mažeika, Petras Nevulis, Paulius Saudargas, Artūras Skardžius, Virginija Vingrienė, Aistė Gedvilienė, Andrius Mazuronis;

komiteto biuro darbuotojai: vedėja: Birutė Pūtienė, patarėjai: Jolita Jakučionytė, Rasa Liucija Matusevičiūtė, Audrius Želvys.

kviestieji asmenys: Aplinkos ministerijos atstovai: R. Sakalauskas, T. Leonova, A. Klimavičius, N. Kupstaitis, R. Vaitkevičiūtė.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas
2019-07-05

1

2

 

1.    Teikiamo projekto 1 straipsnio 2 dalimi siūloma Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo Nr. IX-966 (toliau - įstatymas) 2 straipsnį papildyti nauja 20dalimi, nustatančia, kad „Neblaivumas - etilo alkoholio vartojusio asmens būsena, kai šio alkoholio koncentracija <...> yra 0,4 promilės ar daugiau“. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 11 straipsnio 3 dalį, jeigu konkrečiame straipsnyje nenustatyta kitaip, šiame kodekse neblaiviu laikomas asmuo, kuriam nustatytas 0,41 ir daugiau promilių neblaivumas. Be to, iš esmės analogiška nuostata yra įtvirtinta ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 8 dalyje - „Laikoma, kad <...> numatytą veiką padaręs asmuo yra neblaivus, kai jam nustatytas 0,41 ir daugiau promilių neblaivumas <...>“. Svarstytina, ar siekiant teisinio aiškumo, nevertėtų šias nuostatas suvienodinti.

Pritarti

1 straipsnį, kuriuo keičiamas 2 straipsni, 2 dalį išdėstyti taip:

201. Neblaivumas – etilo alkoholio vartojusio asmens būsena, kai šio alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse (iškvėptame ore, kraujyje, šlapime, seilėse ar kituose organizmo skysčiuose) yra 0,41 promilės ar daugiau.“

 

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas
2019-07-05

 

 

 

2.    Atsižvelgiant į teikiamu projektu siūlomas įstatymo pataisas, į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo suformuotą praktiką, kad įstatymuose vartojamų sąvokų turinys gali būti apibrėžiamas (inter alia aiškinamas) tik įstatymu bei siekiant teisinio aiškumo, svarstytina, ar nevertėtų įstatyme apibrėžti „apsvaigimo“ sąvokos.

Nepritarti

Argumentai. Nuo mažiausio kiekio narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių  medžiagų aptikimo laikoma, kad asmuo yra apsvaigęs. Atkreiptinas  dėmesys, kad nei Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, nei Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme, nei Baudžiamajame kodekse ši sąvoka neapibrėžta.

 

3.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas
2019-07-05

2

 

 

3.    Projekto 2 straipsniu įstatymą pildančio 41 straipsnio redakcijoje po skaičiaus „41“ įrašytina „straipsnis.“. Be to, straipsnio pavadinimas turi būti dėstomas paryškintomis raidėmis.

 

Pritarti

 

4.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas
2019-07-05

4

 

 

4.    Projekto 4 straipsnyje siūloma nustatyti, kad Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos per vieną mėnesį nuo įstatymo įsigaliojimo dienos priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus. Pažymėtina, kad įsigaliojus įstatymui, jo taikymas iki tol, kol nebus priimti ir įsigalios jo įgyvendinimą reglamentuojantys teisės aktai, gali būti apsunkintas, nes poįstatyminiuose teisės aktuose įstatymo nuostatos nebus detalizuotos. Be to, tokios įstatymo nuostatos prieštarauja Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 7 punkte nustatytam teisėkūros sistemiškumo principui, reiškiančiam, kad įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai turi būti rengiami ir priimami taip, kad įsigaliotų kartu su įstatymu ar atskiromis jo nuostatomis, kurias šie teisės aktai įgyvendina. Atsižvelgus į tai, svarstytina, ar projekte nereikėtų nustatyti vėlesnę įstatymo įsigaliojimo datą ir pasiūlyti Vyriausybei ar jos įgaliotoms institucijoms iki įstatymo įsigaliojimo priimti įstatymą įgyvendinančius teisės aktus.

Pritarti

4 straipsnį išdėstyti taip:

4. Straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir ar jo įgaliotos institucijos  iki 2020 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.“

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

 

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai: nepaskirta.

 

7. Komiteto sprendimas:

7.1. Sprendimas: pritarti Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo Nr. IX-966 2 ir 16 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 41 straipsniu įstatymo projektui Nr. XIIIP-3632 ir Komiteto išvadoms.

7.2. Pasiūlymai: negauta

8. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: V. Vingrienė.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: negauta.

 

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo Nr. IX-966 2 ir 16 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 41 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-3632, jo lyginamasis variantas.

 

Komiteto pirmininkas                                                                         (Parašas)                                                          Juozas Imbrasas

 

 

 

 

Patarėjas Audrius Želvys