PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 28, 42, 43, 44, 66 IR 67 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO XIVP-2759

 

 

2023-05-29

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

3

 

 

Argumentai:

Siūloma nustatyti specialiuosius kriterijus mokykloms vykdančioms bendrojo lavinimo  programas tautinių mažumų kalbomis. Tautinių mažumų mokyklos užima svarbią ir reikšmingą vietą Lietuvos švietimo sistemoje, todėl būtina jas įvardinti Švietimo įstatyme, nustatant bendruosius ir specialiuosius kriterijus bei reikalavimus.

Pažymėtina, kad teisę į ugdymą gimtąja kalba saugo Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencija. Šalys ratifikavusios minėtą konvenciją, kurių teritorijose tradiciškai arba gausiai gyvena tautinėms mažumoms priklausantys asmenys, jei yra pakankamas poreikis, savo švietimo sistemose stengiasi kiek įmanoma užtikrinti, kad mažumoms priklausantys asmenys turėtų galimybes mokytis gimtąja kalba.

Pažymėtina, kad miestų bei kaimiškose vietovėse, kur gyvena tautinėms mažumoms priklausantys asmenys, mokyklinio amžiaus vaikai dalijasi į du arba tris srautus pagal pasirinktą mokyklą ir ugdymo(-si) kalbą ((lietuvių arba tautinės mažumos(-ų) kalba(-omis)). Todėl svarbu nustatyti mažesnį leistiną mokinių skaičių klasėse.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 3 straipsnio keičiamą 43 straipsnio 8 dalį ir papildyti 3 straipsnio keičiamą 43 straipsnį nauja 16 dalimi, o buvusią 43 straipsnio 16 dalį laikyti atitinkamai 17 dalimi ir išdėstyti jas taip:

 

„8. Mokykla bendrojo ugdymo programas gali vykdyti, jeigu atitinka šiuos visus bendruosius kriterijus:

 

16. Bendrojo ugdymo mokykla, kurios nuostatuose (įstatuose) numatytas mokymas tautinės mažumos kalba, užtikrina Švietimo įstatymo nustatytą asmenų teisę mokytis gimtąja kalba ir valstybine kalba, formaliojo švietimo bendrojo ugdymo programas gali vykdyti, jei atitinka 8 dalies 1-6 punktuose nustatytus kriterijus ir šiuos specialiuosius kriterijus:

1) mokinių skaičius valstybės ir savivaldybės mokyklos klasėse atitinka 50 proc. leistino mažiausio  mokinių skaičiaus, kurį nustato Vyriausybė, atsižvelgdama į bendrojo ugdymo programos lygmenį, mokinių ugdymosi poreikių tenkinimą, mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, Vyriausybės nustatytus klasių jungimo principus bei siekdama ugdymo kokybės;

2) mokinių skaičius valstybinėje ir savivaldybės mokykloje atitinka 50 procentų leistiną mažiausią mokinių skaičių, kurį nustato Vyriausybė, atsižvelgdama į mokyklos tipą, paskirtį, sąlygų sudarymą užtikrinti užsienio kalbų, pasirenkamųjų dalykų, neformaliojo vaikų švietimo programų pasiūlą, tenkinančią mokinių ugdymosi poreikius;

 3)  užtikrina valstybinės kalbos mokymą pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas bendrąsias programas.

 

17. 16 dalį laikyti atitinkamai 17 dalimi ir išdėstyti taip:

17. Šio straipsnio 8–15 dalyse nurodytų kriterijų kiekybinės ir kokybinės reikšmės nustatomos Vyriausybės patvirtintose Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėse. Jei mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas, neatitinka bent vieno šio straipsnio 8 dalies 16 punktuose, 915 16 dalyse nustatytų kriterijų, Vyriausybės nustatyta tvarka stabdomas mokyklai skirtų mokymo lėšų ir (ar) mokyklos ūkio lėšų iš valstybės biudžeto pervedimas.“

 


 

 

Teikia

Seimo nariai

 

Rita Tamašunienė

 

Česlav Olševski