PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2018 m.                   d. nutarimu Nr.

 

1918 M. VASARIO 16 D. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto Signatarų stipendijų skyrimo nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto Signatarų stipendijų (toliau – stipendija) skyrimo ir mokėjimo tvarką. 

2. Stipendijos skiriamos aukščiausius konkursinius balus pagal stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas konkursinę eilę surinkę asmenys, kurie įstojo į Lietuvos aukštųjų mokyklų (toliau – aukštoji mokykla) pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas (toliau – studentai). Jas kasmet skiria švietimo ir mokslo ministras.

 

II SKYRIUS

STIPENDIJŲ SKYRIMAS

 

3. Studentams skiriama 20 stipendijų:

3.1. menų studijų, humanitarinių mokslų, socialinių mokslų studijų krypčių grupėms – 3;

3.2. matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų studijų krypčių grupėms – 3;

3.3. sveikatos mokslų ir veterinarijos mokslų studijų krypčių grupėms – 2;

3.4. žemės ūkio mokslų, gyvybės mokslų ir sporto studijų krypčių grupėms – 3;

3.5. inžinerijos mokslų ir technologijų mokslų studijų krypčių grupėms – 3;

3.6. teisės, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupėms – 2;

3.7. ugdymo mokslų studijų krypčių grupei – 4.

4. Iš Nuostatų 3.1–3.7 papunkčiuose nurodytų skiriamų 20 stipendijų po vieną stipendiją skiriama koleginių studijų studentui.

5. Studentams skiriamos stipendijos dydis – 5 bazinės socialinės išmokos dydžiai per mėnesį.

6. Stipendijos studentams skiriamos ir mokamos pradedant nuo pirmojo kurso iki jų studijų pabaigos.

7. Stipendijos mokamos iš Švietimo ir mokslo ministerijai (toliau – Ministerija) skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.

8. Kandidatus stipendijoms iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d. Nuostatų 3 punkte nurodytose studijų krypčių grupėse atrenka Ministerijos bendrą studentų priėmimą įgaliota vykdyti institucija. Kiekvienoje studijų krypčių grupėje atrenkamas Nuostatų 3 punkte nustatytas stojančiųjų, įstojusių su aukščiausiu konkursiniu balu, skaičius. Konkursinis balas skaičiuojamas pagal švietimo ir mokslo ministro nustatytos stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo principus. Jeigu bet kurioje iš Nuostatų 3 punkte nurodytų studijų krypčių grupių atsiranda stojantieji, surinkę vienodą konkursinį balą, stipendijai atrenkamas stojantysis, kurio brandos (stojamųjų) egzaminų arba sporto pasiekimų įvertinimų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma yra didesnė.

9. Švietimo ir mokslo ministras, atsižvelgdamas į bendrą studentų priėmimą vykdyti įgaliotos institucijos pateiktą atrinktų asmenų, priimtų į aukštąsias mokyklas ir pasirašiusių studijų sutartis, sąrašą, skiria stipendijas atrinktiems kandidatams. Lėšos šioms stipendijoms mokėti pagal lėšų naudojimo sutartis pervedamos aukštosioms mokykloms, kuriose studijuoja atrinktieji kandidatai.

10. Švietimo ir mokslo ministras nutraukia stipendijos mokėjimą studentui, jeigu studentas po aukštosios mokyklos nustatyto vertinamojo laikotarpio, ne ilgesnio kaip studijų metai:

10.1. pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą negali būti laikomas pasiekusiu puikų vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmenį;

10.2. nėra įvykdęs visų studijų programai vertinamuoju laikotarpiu keliamų reikalavimų, turi akademinių skolų, nutraukia studijas arba pašalinamas iš aukštosios mokyklos jos nustatyta tvarka.

11. Paaiškėjus Nuostatų 10 punkte nurodytoms aplinkybėms, aukštoji mokykla nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, apie tai praneša Ministerijai ir grąžina neišmokėtas lėšas. Laiku nepranešus apie šias aplinkybes ar dėl kitų priežasčių permokėtą sumą atitinkamai aukštoji mokykla arba studentas grąžina Ministerijai arba ji išieškoma teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________