Projekto

lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTATYMO NR. X-493 2, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 IR 34 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

                      1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

                      1. Pakeisti 2 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

                      „7. Socialinės rizikos suaugęs asmuo darbingo amžiaus asmuo, esantis socialiai atskirtas dėl to, kad elgetauja, valkatauja, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo azartinių lošimų, yra įsitraukęs ar linkęs įsitraukti į nusikalstamą veiklą, yra patyręs ar kuriam kyla pavojus patirti psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, smurtą šeimoje ir yra iš dalies ar visiškai netekęs gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

                      Socialinė rizika – veiksniai ir aplinkybės, dėl kurių asmenys (šeimos) patiria ar yra pavojus jiems patirti socialinę atskirtį: suaugusių šeimos narių socialinių įgūdžių tinkamai prižiūrėti ir ugdyti nepilnamečius vaikus (įvaikius) stoka ar nebuvimas; nepilnamečių vaikų (įvaikių) visapusiško fizinio, protinio, dvasinio, dorovinio vystymosi ir saugumo sąlygų šeimoje neužtikrinimas; psichologinė, fizinė ar seksualinė prievarta; išnaudojimas prekybai žmonėmis; smurtas; įsitraukimas ar polinkis įsitraukti į nusikalstamą veiklą; piktnaudžiavimas alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis; priklausomybė nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių medžiagų, azartinių lošimų; elgetavimas, valkatavimas, benamystė; motyvacijos dalyvauti darbo rinkoje stoka ar nebuvimas.

2. Pakeisti 2 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Socialinės globos norma Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtinti socialinės globos teikimo likusiems be tėvų globos vaikams, vaikams su negalia, socialinės rizikos socialinę riziką patiriantiems vaikams (toliau – socialinės rizikos vaikas), suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, socialinės rizikos socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims (toliau – socialinės rizikos suaugęs asmuo) principai ir charakteristikos.“     

3. Pakeisti 2 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

                      „8. Socialinės rizikos šeima – šeima, kurioje auga vaikų iki 18 metų ir kurioje bent vienas iš tėvų piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo azartinių lošimų, dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai prižiūrėti vaikų, naudoja prieš juos psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams ir todėl iškyla pavojus vaikų fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui. Socialinės rizikos šeimai priskiriama ir šeima, kurios vaikui įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta laikinoji globa (rūpyba).   

                      Budintis globėjas – fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse globėjui (rūpintojui) taikomus reikalavimus ir išklausęs globėjų ir įtėvių mokymus ir konsultavimo kursus, skirtus budinčiam globėjui, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį su socialinių paslaugų įstaiga, teikiančia socialines paslaugas ir kitą pagalbą globėjams (rūpintojams) ar įtėviams (toliau – globėjų centras), atlygintinai savo šeimoje laikinai prižiūrintis likusius be tėvų globos vaikus, socialinės rizikos vaikus, vaikus su negalia, su kuriais nėra susietas giminystės ryšiais.“

3. Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 9 dalį.

                      9. Socialinės  rizikos vaikas – vaikas iki 18 metų, kuris valkatauja, elgetauja, nelanko mokyklos ar turi elgesio problemų mokykloje, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo azartinių lošimų, yra įsitraukęs  ar  linkęs  įsitraukti  į nusikalstamą  veiklą,  yra patyręs ar kuriam kyla pavojus patirti psichologinę,  fizinę  ar seksualinę prievartą, smurtą šeimoje ir dėl šių priežasčių jo galimybės ugdytis ir dalyvauti visuomenės gyvenime yra ribotos.

                      4. Pakeisti 2 straipsnio 13 dalį ir ją išdėstyti taip:

                      „13. Vaikus globojanti šeima – sutuoktiniai (ar vienas gyvenantis asmuo, vyresnis ne jaunesnis kaip (išskyrus vaiko artimąjį giminaitį) 21 metų asmuo), įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka prižiūrintys ar globojantys (besirūpinantys) nesusietus giminystės ryšiais likusius be tėvų globos vaikus, socialinės rizikos vaikus, vaikus su negalia.“

                      2 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

                      Pakeisti 9 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

                      „1. Atskirais savivaldybės institucijos nustatytais atvejais, kai vaikus prižiūri ar juos globoja (jais rūpinasi) vaikus globojančios šeimos, budintys globėjai kartu su globėjų centrais, arba kai bendrąsias socialines paslaugas ir socialinę priežiūrą asmeniui (šeimai) yra veiksmingiau organizuoti pinigais, vaikus globojančiai šeimai, globėjų centrui arba asmeniui (šeimai) gali būti mokama piniginė išmoka – pagalbos pinigai“.

 

3 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

1.      Pakeisti 14 straipsnio 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

                      „2) Teikia metodinę pagalbą savivaldybėms dėl socialinės priežiūros socialinę riziką patiriančioms šeimoms (toliau – socialinės rizikos šeima) organizavimo, taip pat dėl bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolės;“.

2.      Pakeisti 14 straipsnio 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7) kontroliuoja asmens (šeimos) socialinių paslaugų, finansuojamų iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, valstybės biudžeto lėšų, skirtų globos (rūpybos) išmokai pagal Išmokų vaikams įstatymą mokėti poreikio nustatymą, jų skyrimą, teikimą bei asmens (šeimos) finansinių galimybių mokėti už šias paslaugas vertinimą;“.

 

                      4 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Dėl socialinių paslaugų, kurių teikimą finansuoja savivaldybė iš savo biudžeto lėšų, ar iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšų, taip pat valstybės biudžeto lėšų, skirtų globos (rūpybos) išmokai pagal Išmokų vaikams įstatymą mokėti, skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jos globėjas, rūpintojas raštišku prašymu kreipiasi į asmens (šeimos) gyvenamosios vietos savivaldybę.“

 

5 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Asmens (šeimos), pageidaujančio gauti socialines paslaugas, kurias finansuoja savivaldybė iš savo biudžeto, ar iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšų, taip pat valstybės biudžeto lėšų, skirtų globos (rūpybos) išmokai pagal Išmokų vaikams įstatymą mokėti, socialinių paslaugų poreikį nustato socialiniai darbuotojai, paskirti savivaldybės institucijos nustatyta tvarka.“

 

6 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„Sprendimas dėl socialinių paslaugų, kurių teikimą finansuoja savivaldybė iš savo biudžeto lėšų, ar iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšų, taip pat valstybės biudžeto lėšų, skirtų globos (rūpybos) išmokai pagal Išmokų vaikams įstatymą mokėti, asmeniui (šeimai) skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo priimamas socialinio darbuotojo, nustačiusio asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, teikimu savivaldybės institucijos nustatyta tvarka.“

 

7 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

                      1. Pakeisti 18 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

                      „8. Socialinės paslaugos socialinės rizikos šeimai, įskaitant tėvus, kurių vaikams nustatyta laikinoji globa (rūpyba) ar laikinai apribota tėvų valdžia, teikiamos padedant ugdyti suaugusių šeimos narių socialinius įgūdžius ir motyvaciją kurti saugią, sveiką ir darnią aplinką savo namuose, šeimoje, palaikyti socialinius ryšius su visuomene ir užtikrinti šioje šeimoje augančių vaikų, visapusį vystymąsi ir ugdymą bei organizuojant su sveikatos priežiūra, užimtumu, švietimu ir ugdymu suderintą pagalbą. Teikiant socialines paslaugas socialinės rizikos šeimai, turi būti užtikrinamas socialinių paslaugų teikimas ir vaikams.“

                      2. Pakeisti 18 straipsnį 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

                      „9. Vaikus globojančiai šeimai, budintiems globėjams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti asmenims kiekvienoje savivaldybėje nuolat teikiama atestuotų socialinių darbuotojų ir kitų specialistų pagalba, užtikrinanti jų prižiūrimų, globojamų (rūpinamų) ar įvaikintų vaikų visapusį vystymąsi ir ugdymą“.

                     

                      8 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

                      1. Pakeisti 19 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

                      „3. Vaikus globojanti šeima, budintis globėjas turi atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus ir turėti savivaldybės Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išvadą apie vaikus globojančios šeimos, budinčio globėjo tinkamumą globoti (rūpintis) vaikus (vaikais).“

                      2. Papildyti 19 straipsnį nauja 4 dalimi:

                      „4. Globėjų centrai įgyvendina vaiko laikinąją globą (rūpybą) ir vykdo šias pagrindines funkcijas:

1)       užtikrindami tinkamą vaiko priežiūrą budinčio globėjo šeimoje, organizuoja ir koordinuoja budinčio globėjo veiklą, ir kas mėnesį pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį perveda budinčiam globėjui už vaiko priežiūrą vaiko (globos (rūpybos) išmoką, numatytą Išmokų vaikams įstatyme ir pagalbos pinigus;

2)       kartu su budinčiu globėju planuoja pagalbą vaikui, konsultuoja budintį globėją dėl vaiko priežiūros;

3)       teikia ar organizuoja pagalbą budinčiam globėjui ir jo prižiūrimiems vaikams;

4)       tarpininkauja budinčiam globėjui dėl švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros ar kitų paslaugų jų prižiūrimiems vaikams;

5)       vykdo budinčių globėjų paiešką, atranką ir parengimą;

6)       organizuoja budinčių globėjų profesinės kompetencijos tobulinimą;

7)        teikia pagalbą vaiko biologiniams tėvams, siekiant vaiką grąžinti į šeimą.“

3. Papildyti 19 straipsnį nauja 5 dalimi:

5. Globėjų centrų veiklos ir vaiko priežiūros budinčio globėjo šeimoje organizavimo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

4. Buvusias straipsnio 4–8 dalis laikyti atitinkamai 6–10 dalimis.

 

9 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 20 straipsnį nauja 4 dalimi:

 „4. Socialinis darbuotojas socialinių paslaugų teikimo tikslu turi teisę tvarkyti asmens duomenis, įskaitant ypatingus asmens duomenis, susijusius su sveikatos būkle ir teistumu, be asmens sutikimo. Šie duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.“

2. Buvusias straipsnio 4–6 dalis laikyti atitinkamai 5–7 dalimis.

 

10 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas

                      1. Pakeisti 34 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

                      „5. Socialinė globa likusiems be tėvų globos vaikams finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų ir iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšų, skirtų vaikų globos (rūpybos) išmokoms globos (rūpybos) išmokai pagal Išmokų vaikams įstatymą mokėti.“

                      2. Pakeisti 34 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

                      „6. Vaikų priežiūra ar globa (rūpyba) vaikus globojančioje šeimoje, budinčio globėjo kartu su globėjų centru vykdoma vaiko priežiūra ir vaiko globa (rūpyba), globėjų centro teikiamos socialinės paslaugos finansuojama finansuojamos iš savivaldybių biudžetų lėšų ir iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų išmokoms vaikams, o kai vaikui nustatyta nuolatinė ar laikinoji globa (rūpyba), - ir vaikų globos (rūpybos) išmokoms globos (rūpybos) išmokai, globos (rūpybos) tiksliniam priedui pagal Išmokų vaikams įstatymą mokėti.“

 

                      11 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki šio įstatymo įgyvendinimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą  įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia: Seimo nariai                                                                            Dovilė Šakalienė

                                                                                                            Monika Navickienė